Recreatie in Drie-Eilandenplan IIFORD R0LFILM 3 ijfc Zeeuwse Almanak WEINIG HAGELSCHADE IN ZEELAND OVER PERIODE '57 Agenda 2 PROVINCIALS ZEEUWSS COURANT. VKUDAG i.4 JUxsj. ioóo (Slot van pag. 1) kampeercentra aangegeven. Voort» gééft de kaart toekomstige natuur reservaten aan en vrijkomende gron den, die voor agrarisch gebruik zijn bestemd. Deze zijn voornamelijk ge legen buiten de kustlijn van net uiterste noordwesten van Zuid-Beve land en de zuidwestpunt van Noord- Beveland. Kampeei-terrelnen zijn voorts gepro jecteerd op de z.g.' „Haringvreter", de Goudplaat, de Oranjeplaat en ten noorden van Wolfaartsdijk. Opvallend is de bebouwing, die ten oosten van het kanaal bjj Veere is ontworpen. Het gaat hier om een soort forensendorp, waar per soneel kan wonen van bedrijven en fabrieken rond Vlissingen iSloe- plan). Een brug De burgemeester van Veere, jhr. I. F. den Beer Poortugael, heeft hier van goede verwachtingen. Een der gelijk „satelietstadje zoals het Veerse gemeentebestuur reeds over dit project spreekt, zou vooral voor de middenstand van belang kunnen zijn. Als men echter deze uiterste noord punt van het deel van Walcheren ten oosten van het kanaal zou bebouwen, zou de aanleg van een brug over dit kanaal urgent zijn. Er is dus, ha de onvervulde wen» van een sluis in de Veersegat-dam een nieuwe Veerse wens gerezen.... Het belang van een goed geoutilleerde jachthaven voor Veere is reeds eer der naar voren gebracht. De bestemming van het krekenge- bied bij de werkhaven tot zomerwo ningenterrein heeft eveneens de vol le instemming van Veeres burge meester, die verwacht, dat dit gebied bij de grenswijzigingen aan zijn ge meente zal worden toegevoegd. De werkhaven zou jhr. Den Beer Poor tugael graag naast een functie van landbouwhaven die van „reserve jachthaven" toedenken. Deze haven zou hij graag voor de „kleinere wa tersport" bestemmen, ook al, om de rust in Veere zoveel mogelijk te be waren. Een tweede Loosdrecht wil jhr. Den Beer Poortugael niet van Veere maken. In de toekomstige jachthaven van Veere zag hij graag die zeilers, die de rust minnen. „Het zal een zeer druk gebied worden" is de mening van Veeres burgemeester, „maar de rust moet in Veere be waard blijven". Aanvragen genoeg „In rrote lijnen ben ik het met het schetspian eens, maar een wens is nog wel een snelle verwezenlijking van dit plan", aldus verklaarde de burgemeester van Wissenkerke en Kamperland, de heer J. van Halsl. Die snelle verwezenlijking is echter afhankelijk van de financiering en in dit opzicht zal de overheid naar du mening van de heer Van Halst krachtig steun moeten verlenen. „Voer ons gebied hebben we aanvra gen genoeg en naar men zegt wordt er In de Bandstad Holland naar re creatie-mogelijkheden gesnakt. Wel, I als dut zo is, dan is het de taak van de regering om Ie helptm de beschik bare gebieden te ontwikkelen". De burgemeester van Kortgene, de j heer A. A. Schuit, verklaarde even-1 een» het met de hoofdopzet van het I plan eens te zijn. In het kort herin-1 nerde hij aan het ontstaan van de „Stichting Benelux Jachthaven", waarvan de heer Schuit directeur is en die mede tot stand kwam op aan drang van zeilsportliefhehbers uit België, die in Kortgene een ideale jachthaven zien. Het dOBl van de stichting is overigens het bevorderen van de watersport in het algemeen, maar van die in de Zandkreek toch wel in het bijzonder. „Het ls uiteraard een basisplan en de gemeenten zullen zelf actief moe ten blijven", aldus de burgemeester van Vrouwenpolder, de heer A. de Kam, die er op wees, dat bij het ont werpen van het schetspian reeds zo veel mogelijk met de wensen van di verse gemeenten ia rekening" gehou den. Het heeft dan ook zijn volledige instemming. Het panorama in en rand, het =s Veeregat, dat 'een belangrijk onderdeel aal normen van het recreatiegebied, zoals dat in een schetspian van de Prov. Planologische Dienst bereids |j p werd ontwórpen. M (Foto P.Z.G.) IÏMIIHjlltlHllllIIIillllHIIIIIUIII!l|i||ll|(jllllUI(llltflHU|UI}lHlillltÓJIIIIinnÜ Vanzelfsprekend gaat Het in dit schetspian dat reeds is besproken In een commissie, die speciaal met het oog op de vele mogelijkheden van dit gebied is samengesteld en waar in o.ui; zitting hebben vertegenwoor digers van het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen niet om definitieve vaststellingen. Niettemin is door deze kaart een inzicht gege ven In de grote mogelijkheden van dit enorme recreatiegebied. Proeven met radioactief zand niet gevaarlijk De heer Suurlioff, minister van so ciale zaken en volksgezondheid, heeft mede namens de heer Algera, minister van verkeer en waterstaat, geant woord op schriftelijke vragen van het Eerste-Kamerlid Geuze inzake het nemen van proeven met radioactief zand in het Goereese Zeegat. Minister Suurhoff deelt mede, dat allerlei maatregelen zijn genomen om de betrokken vissers voldoende te waarschuwen. O.m. heeft men de bur gemeestérs op de hoogte gesteld. De minister deelt voorts mede, dat de proeven zijn verricht met radioactieve zandkorrels. Weten schappelijk staat vast, dat de proe ven geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid, noch door ver spreiding door plankton, noch door verspreiding door vis. Op grond van verrichte metingen is het betrokken 5;ebied in het begin van de maand uni weer voor de visserij vrijgege ven. Herbenoeming burgemeester Kloetinge De heer mr. H. N. barón Schimmel- penninck van der Oye is herbenoemd als burgemeester van de gemeente Kloetinge. VAN TOT FEEST IXSINT KRUIS. ZOALS vorig jaar zal Sint-Kruis weer feestvieren. Op het terrein van de landbouwer Noë naast de kreek Het Grote Gat zet de Zeeuws-Vlaming op 12 juli, wanneer de festiviteiten een aanvang nemen, de bloemetjes buiten tot de zondag daarop, om (streek»...,) één uur 's nachts. De baten van de opbrengst zijn be stemd voor de dorpsvereniging Sint- Kruis en de muziekvereniging „Elk Naar Zijn Krachten". Behalve in de grote landbouwhangar zullen de fees- '.en worden gevierd in twee grote ten ten, die uitsluitend voor dit doel zullen worden opgesteld. Het programma vermeldt vele attrac ties. Het riansorkest van Reger Piers zal musiceren, in de tenten zal men kunnen dansen en in de kreek zal men weer kunnen gondelvaren. De ervaringen op het terrein der ver lichting die bij géén feestelijkheid ontbreekt hebben geleerd, dat vet- BRITJES... Dat gaf wél enige consternatie bij ile aanlegsteiger van de provinciale boot in Vlissingen. Er was een com plete groep Engelse schoolkinderen zoek! Zo maar verdwenen. Na aan komst van de boot waren ze alle maal braaf aan land gestapt en eerst nadat de leerkrachten een nauwkeu rige controle hadden gehouden, kwam vast te staan, dat ze toch niet allemaal present waren. Goede raad was duur. De boot stond al weer op het punt om naar Bres- kéns te vertrekken, toen een der leerkrachten op de gedachte lcwam, dat zijn pupillen misschien nog aan boord waren. Hij snelde de loop brug over en stelde haastig een on derzoek in. Met resultaat. Want helemaal benedendeks, in de tweede-klassalons zaten alle kin dertjes nog netjes te wachten. Toon beelden van gehoorzaamheid, die 't niet gewaagd hadden hun plaatsen te verlaten voor en aleer daar toestem ining toe was gegeven. Bijna waren se kalm en o, zo netjes weer terug gevaren naar Breskens; net zo kalm en netjes als ze nu, onder aanvoe ring van hun leraar de boot verlie ten. Helemaal zonder enige balda digheid allemaal kleine, waardi ge en zeer moeilijk uit hun even wicht te brengen Brit jee. Kom daarbij-ons reis om potjes minder geschikt daartoe zijn, dat elektrische verlichting beter is. Daarom worden de gondels en ook het „bosje" van St.-Kruis en de Neder lands hervormde kerk dit jaar elek trisch in „'t zonnetje" gezet, ZWANEN. In de brandvljver aan het Clercqs- wegje te Kruiningen woont al gerui me tijd een zwaan, die uiteraard gro te belangstelling geniet. Het dier is op een enigszins ongebruikelijke wijze in de vijver terecht gekomen. Het werd nl. deze winter aangetroffen in de Westerschelde, nabij de Veerhaven en kon zich niet gemakkelijk meer be wegen, was deerlijk onder de. stook olie geraakt en tiet zich derhalve vlot vangen. Een andere zwaan, een vriend van de gevangene, liet zich niet zo gemakkelijk vatten. In de brandvijver aan het Clerqs- wegje te Kruiningen knapte ónze ge vleugelde vriend spoedig op. dank zij de zorgen van de dienst voor ge meentewerken. Eerder had men al een koppel eenden in de vijver „los gelaten" en dat koppel heeft er vijf jongen bijgekregen. De zwaan moet echter wel erg eenzaam zijn, want zij hoeft geen soortgenoot in Kruiningen In een dezer dagen gehouden verga dering van de gemeenteraad bracht één der vroede vaderen het lot van de gevederde schoonheid ter sprake. Burgemeester Schipper zou helpen om een oplossing te zoeken. Die oplossing 1» er nu..- sedert maandag dartelen er twee zwanen in de vijver rond. Het nieuwe man- netjesdier. afkomstig van de kweekhoeve in Woerden, schijnt zich.'wonderwel thuis te voelen in dc Kruinigsc wateren FESTIVAL. Ter .gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Hoofdplaa'.se muziek vereniging ..Oefening Baart Kunst" zal er op 24 augustus een muziek festival zijn in Hoofdplaat. Muziek korpsen van naburige gemeenten zul len aan het concours, het tweede dit jaar, deelnemen. De commandant van de le COAK te Middelburg, luitenant-kolonel J. Pot- teboom, heeft donderdag op de bin nenplaats van de Gencraul-Majoor- Berghuyskazerne vóór het front van de troep de gouden medaille voor 86 jaar trouwe dienst uitgereikt aan de adjudant-onderofficier magazijnbe heerder G. van den Worm. (Foto P.Z.G.) Toetreding interprovinciale ziektekostenregeling Ged. Staten van Zeeland stellen aan de Provinciale Staten voor om toe te treden tot de „Interprovinciale Ziektekostenregeling". Alleen voor het provinciaal personeel ln Zeeland is nog geen regeling voor de vergoe ding of tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige verzorging ge troffen. Bij aanneming van het voorstel is met ingang van 1 januari 1959 de interprovinciale ziektekostenregeling voor Zeeland van toepassing. Als ge volg van deze toetreding zullen het ambtenarenreglement 1949 en het ar- beidsovereenkomstenbesluit gewijzigd moeten worden. Adjudant Van den Worm ontving gouden medaille Voor 36 jaar trouwe dienst De adjudant-onderofficier-magazijn- beheerder G. van den Worm, inge deeld bij de le COAK te Middelburg, is donderdag onderscheiden met. de gouden medaille voor 36 Jaar trou we dienst. Deze korte plechtigheid gebeurde op du binnenplaats van de Generaal-Majoor Berghiiyskazerne voor het front van de troep. Nadat de ministeriële beschikking was voorgelezen reikte de comman dant van de COAK, de luitenant-ko lonel J. Potteboom de medaille uit. Luitenant-kolonel Potteboom rele veerde de staat van dienst van de adjudant Van den Worm, die in Dja karta geboren werd en vele jaren ln Indië diende. De heer Van den Worm verbleef in Japanse krijgsgevangen schap en maakte tevens de politio nele acties in Indonesië mee. Na de laatste actie kwam hij naar Neder land, waar hij werd ingedeeld bij de le COAK. Gememoreerd werd, dat de adjudant Van den Worm zteh op uitstekende wijze heeft aangepast bij het dienstleven in Nederland. Vervolgens defileerden de troepen van de le COAK in.de Korte Noord- straat. Dit défilé- werd afgenomen door de commandant van de COAK, alsmede door de adjudant Van den Worm. Paradecommandant was de kapitein L. H. van der Veen. In de ondorofficierskantinewerd verder een intieme bijeenkomst ge houden. waarop aanwezig waren de heer en mevrouw Van den Worm, de officieren en de onderofficieren. Hier werd de onderscheiden adjudant nog maals in waarderende woorden toe gesproken door de luitenant-kolonel Potteboom, die tevens een geschenk overhandigde. Namens het Hoofdbe stuur en de afdeling Middelburg van de koninklijke onderoffiolersvereni- glng „Ons Belang" voerde de ser geant-majoor S. Simonse het woord. Hij overhandigde eveneens een ge schenk, terwijl er voor mevrouw Van den worm bloemen waren. AVWWVWWAWWAéAW Voor Zeeuws nieuws zie ook de pagina's 7 en 10. Eindexamen h.b.s. a. en b. Willibrordcollege in Goes Aan het St.-Willibrordcollege te Goes slaagden voor het eindexamen h.b.s.-b: André Boonman. Goes; Han Lucas Luijokx, 's-Heerenhoek: Tom Nobels, Goes; Bertus Paree, 's-Hee- rephoek; Jan Pieters, Goes; Acln Raas, Lcwedorp; Dolf Roosen, Goes; Bertus Steijn, Hoedekenskerke; Ma rien Wijgergangs, Vlissingen; en voor het eindexamen h.b.s.-a: Jacq Castenmiller, Middelburg; Peter van den Dries, Goes; André GeIJsen, Vlissingen; Attle Joosse, Middelburg: Kees de Jonge, Lcwedorp; Jaap Ka pel, Middelburg; Jan Limonard, Vlis singen; Lia Roosc, Goes; Jacq Spe- lier, 's-Heerenhoek; Constant van Waterschoot, Goes. Vergadering actiecomité „vrije veren" in Sluiskil Nu twee weken te hebben gezwegen, zal vanavond iu hotel „Meert" te Sluiskil het actie-comité voor vrije veren, zich weer laten horen. De vergadering begint om half aclit. JAARVERSLAG „ONDERLINGE" Eendenverkeer op Schouwen De vereniging „Vogelwacht Schou wen Duiveland'' mag zich de laatste tijd verheugen in een groeiende be langstelling. In vrij korte tijd is het aantal leden aanzienlijk gestegen. De vereniging heeft thans het initiatief genomen tot het plaatsen van een aantal borden langs de provinciale weg tussen Renesse en Haamstede- Automobilisten en motorrijders wor den op deze wijze gewaarschuwd voor overstekende jonge vogels, die van het duingebied naar de polders Schouwen trekken. Momenteel zijn het vooral Jonge bergeenden, die hun broedplaatsen verlaten, De zwart-wit gekleurde eendjes, die nog niet kunnen vliegen, lopen uit het duingebied naar de pol ders. De ouders vliegen daarbij in de lucht en bepalen van geringe hoogte de weg die de jongen moeten volgen. Het eendenverkeer op de pro vinciale weg ls het drukst in de schemering en de avonduren. Overigens is wet gebleken, dat een groot aantal jonge eendjes deze avondlijke wandelingen niet tot een goed einde brengt. Vooral in de om- - geving van boerderijen en woningen zijn veel slachtoffers te betreuren tengevolge van jachtlustige katten; Om te voorkomen, dat ook nog een deel van deze eendjes aan het snel verkeer ten offer valt, heeft de ver eniging „Vogelwacht Schouwen Dui veland" thans waarschuwingsborden geplaatst. (Foto P.Z.C.) Verzekerd bedrag een miljoen hoger dan in '56 De Onderlinge Fruittelers Hagelver- zekeringsmaatschappij, gevestigd te Goes, heeft over het boekjaar 1 april 1957 tot 31 maart 1958 een bedrag van t 25.1-11,96 uitbetaald aan scha devergoeding. Dit blijkt uit het dezer dagen verschenen jaarverslag, dat tal van interessante gegevens ver meldt over de hagelverzokering in Zeeland en West Noord-Brabant. Naast een redelijke oogst met Jber hoge prijzen, was er een derde gunstige factor, namelijk het uitblij ven van ernstige hagelschadc. Er is in Zeeland en West-Brabant wel wat hagel gevallen, doch dit was van vrij geringe betekenis. In liet werkge bied van de Onderlinge is het een euWltig fruitjaar geweest de vei- lingsomzet bedroeg over 1957 f 10.000.000 meer dan het jaar daarvoor en dat kwam tot uit drukking in het verzekerde bedrag. Dit bedroeg in 1957 ruim f 4.800.000, hetgeen circa f t.000.000 hoger is dan in 1956. Het aantal leden van de Onderlinge is in die periode toegenomen met 18 en 't verzekerde areaal met 57 ha. Uit een ln 't jaarverslag opgenomen overzicht blijkt de groei van de ha- gelverzekenngsmaatsGhappij: in 1949 waren er 17 leden, thuns 205; de verzekerde oppervlakte steeg over deze periode viyi 243 ha tot 1151 ha; het verzekerd bedrag van f 648.000 tot f 4.813.000, en het ver- Advertentie j Voor tiet zelfde geld hebt U II EAnn swerelds zekerde 'bedrag per ha van f 2660 tot f 4180. Sedert 1955 is het verzekerde bedrag jaarlijks met ruim f 1.000.000 toegenomen. De spreiding van de 205 leden over de verschillende streken ls als volgt: Zuid-Beveland 162; Zws. Vlaanderen 15; West Noord-Brabant 6; Noord-Beveland 5; Walcheren 6; Schouwen en Duiveland 9; Tholon en st. Phlllpeland 2. Er ls ln het werkgebied van de On derlinge weinig schade geleden. Toch zijn de telers door het oog van een naald gekropen, aldus het jaarver slag. Immers, op 5, 6 en 7 mei 1957 werden meteen al 36 bedrijven door hagel getroffen. Gelukkig had op dat tijdstip nog aloohts bij enkele peren de vruchtzetting plaatsgevonden. Van de beschadiging, die aanvanke lijk goed zichtbaar was, bleek bij de pluk weinig meer te zijn overgeble ven. Het schade-percentage kwam daardoor praktisch op alle bedrijven onder de 10 te liggen. Enkele ha- gelschade is ook geleden tijdens dc hagelbuien van 9 en 10 juni en 13 september. Het uiteindelijk gevolg was, dat 17 bedrijven voor schade vergoeding ln aanmerking kwamen met een totaalbedrag va nf 25.141,96. Sedert 1949 heeft de Onderlinge !n totaal f 659.889.50 aan schadevergoe ding uitgekeerd. De exploitatierekening over het boekjaar 1 april 195731 maart 1958 sluit met aan inkomsten en uit gaven op een bedrag van f 205.958,46. Het batig saldo bedroeg f 10.404,68, dat bij de reserves is gevoegd. Hier door is de totale reserve gestegen tot f 18.383,35. Tijdens de algemene jaarvergadering van de Onderlinge, die vorige week is gehouden, werd o.m. medegedeeld, dat do voorlopige, aangifte 1958 reeds de f 6.000.000 heeft overschreden, terwijl zich in middels 42 nieuwe leden hebben ge meld. Als bestuurslid werd herkozen do heer A, D. J. Dees te Waarde en als taxateurs de heren A. de Jager to Nw.- en St. Joosland en J. Burger te Wemeldingo. Bestelwagen botste tegen vrachtauto Woensdagmiddag botste een bestel auto, bestuurd door F. R. uit Vlissin gen, op de Moerstraatsobaan te Ber gen op Zoom tegen een vrachtwagen, bestuurd door H. F. uit Bergen op Zoom. Beide auto's roden in dezelfde richting, maar op het ogenblik dat R. passeerde stak F. 2Üjn richtingaan wijzer uit en reed naar links. De auto's liepen beide materiële schade op. goeie ouwe BI.ANKENHEYM (mei dc baard) het ft de sleutel van de gezelligheid VANDAAG Middolburg Electro: „Razzia op Mont- martre", 8 uur, 14 J. Schouwburg: „De graaf van Monte Chrlsto", 8 uur, 14 J. Molenwater: Miniatuur-walcheren, 9 22 uur. Vlissingen Alhambra: „Die goldene Brlickc 7 en 9 uur, 14 j. Luxor: „Hot hul» der naamlozen", 8 uur, 18 j. Goes Grand: „De Mau-Mau slaat toe", 8 uur, 18 1.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 2