DDnVIMriAl F 7FFIIWSF CDUDAMT Deskundigen uit Verenigde Staten reeds op weg naar conferentie te Genève Menado door centrale troepen bezet Schets recreatiegebied Drie-Eilandenplan Va rrd aag JOEGO-SLAVIË ZAL KREDIETEN VRAGEN IN HET WESTEN Directie: Velde en B. «V H WÊ I I 1 II I I I M 1 I I VV 1 1 I 1 1 B #®1 I ln* mededelingen driemaal tarief, den Boer, Adjunct: W. de Pagter. «111 l« MRi ËBU M %T V V M «V «V «BT Bfl 1 advertenties (max. 8 regels) Hoofdredacteur: W. Leertouwer. u cent p rcgei met een minimum Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. riWAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN S,! Losse „ïmme£ 5 'oen. Giro „o. «M. P.Z.CMiddeiourg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-80, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. VorsUtr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. T. de Pauwstr. 9, tel. 20. Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, red, tel. 2425. adm. tel. 2094 Amerikaanse nota aan Gromyko overhandigd De Amerikaanse regering heeft de Russische regering laten weten, dat het doel van de aan staande besprekingen te Genève onveranderd is Wat de Verenigde Staten betreft gaat de confe rentie door op de wijze, die is overeengekomen. Dit zegt de Amerikaanse regering in een nota, die donderdagochtend door de Amerikaanse am- „Doel van besprekingen is onveranderd gebleven" Een Amerikaanse delegatie van atoomdeskundigen zal op 1 juli in Genève aanwezig zijn voor besprekingen over technische aspecten van het staken van proeven met kernwapens, zo staat in de nota. Iifornië en dr. James Brown Fisk, vice-president van de Laboratoria van de Bell Telephone Co. President Eisenhower heeft de ge delegeerden bij hun vertrek nog een hart onder de riem gestoken met een boodschap waarin hij hen ver zekert dat Amerika zal blijven vech ten voor gecontroleerde ontwapening, welke moeilijkheden Rusland ook in de weg zal leggen. ,,Ge vertrekt on der onzekere omstandigheden, maar het Amerikaanse volk en ik blijven hopen dat de deur voor toenadering nog open staat", aldus de president. De nota van de Amerikaanse rege ring werd overhandigd naar aanlei ding van de Russische nota, waarin werd gedreigd dat Rusland geen deskundigen zou afvaardigen naar Genève. In Amerikaanse officiële kringen verwerpt men de Sowjet-Russische bewering dat de Verenigde Staten ermede zouden hebben ingestemd dat het resultaat der te Geneve te hou den technische besprekingen op zich zelf voldoende zou zijn voor het ne men van een beslissing om de proef nemingen met kernwapens tc staken. In Londen wordt gehoopt dat de be sprekingen te Genève zullen door gaan. „Deze besprekingen zijn nood zakelijk en de Britse regering wil ze zien slagen". „Amerika blijft vechten voor ontwapening" De Amerikaanse delegatie zou gis teravond reeds uit New York ver trekken. Zij bestaat, zo meldt United Press International, uit dr. Robert Bacher, hoogleraar aan het instituut voor technologie van Californië, dr. Ernest O. Lawrence, directeur van het laboratorium voor stralingson- derzoek van de universiteit van Ca- ...is het 150 jaar geleden, dat de Nederlandse dichter en pro zaschrijver E. J. Potgieter, on der meer bekend door „Jan, Jannetje en hun jongste kind", een allegorie, waarin hij het Nederlandse volk uit zijn ro:s van zelfvoldaanheid trachtte wakker te schudden, te Zwolle werd geboren. Regering vol afgrijzen over moord op Nagy en Maleter In antwoord op gisteren door de heer Goedhart (p.v.d.a.) in de Tweede Ka mer gestelde vragen heeft de minis ter van buitenlandse zaken Luns „zijn afgrijzen uitgesproken tegen over de schanddaad, die bedreven is De bewindsman deelde mee, dat de speciale commissie voor Hongarije nog niet tot enigerlei aanbeveling is fekomen. Wel is zij op het eind van e vorige week bijeen geweest. De zer dagen zal zij opnieuw samenko men. Verwacht mag worden, dat zij daarna spoedig een rapport over Jiaar bevindingen zal uitbrengen. De regering denkt aan een uitspraak van de assemblee van de Verenigde Natieseen veroordeling inhoudend van de op Imre Nagy c.s. gepleegde moord. De delegaties uit de met- communistische landen zullen ge menlijk moeten uitmaken, op welke wijze men tot die uitspraak kan komen. De Nederlandse delegatie is kortgeleden van instructies voorzien. De bedoeling is, dat zij na het ver schijnen van het rapport zo spoedig mogelijk pogingen zal aanwenden om de Europese delegaties te doen samenkomen teneinde zich te bera den over de verder te nemen stap pen. Poging nieuwe kunstmaan te lanceren mislukt Een poging van de Amerikaanse ma rine om te Cape-Canaveral met een vanguard-raket een nieuwe kunst maan te lanceren is donderdag mis lukt. De tweede trap van de raket kwam niet tot ontbranding. Aange nomen wordt, dat de raket ergens in de Grote Oceaan is terecht geko men. Volgens een mededeling, die gepu bliceerd werd een paar minuten, na dat de raket van een lengte van 24 meter was afgeschoten, klom „vanguard" 56 km hoog de wolken in, waarna haar eerste trap uitge brand was. „De ontsteking van de tweede trap volgde daarop niet en als gevolg hiervan bereikte het lucht-vehikel, bestaande uit tweede, derde trap en de satelliet niet de gewenste hoog te en snelheid", aldus de mededeling. Daaraan werd toegevoegd, dat tech nici bezig zijn met het bestuderen van de gegevens, die gedurende de korte vlucht werden opgevangen, om vast te stellen, wat er eigenlijk verkeerd is gegaan. Om in een loopbaan rond de aarde te komen zouden de drie trappen van de „Vanguard" de satelliet van 50 cm en een ge wicht van 21V2 pond tot op een hoogte van 300 tot 500 km om hoog hebben moeten stoten en haar een snelheid hebben moeten geven van ongeveer 30.000 km per uur. bassadeur Llewellyn Thompson aan de Russi sche minister van buitenlandse zaken Gromyko is overhandigd. In de nota wordt gewezen op de briefwisseling tussen de Amerikaanse en Russische regering over het doel van de conferentie. Ook in Parijs is verklaard dat de voorbereidingen voor de conferentie worden voortgezet. „De conferentie is echter van technische aard en men kan er bijgevolge geen politieke consequenties aan verbinden". permanente donderdagochtend Russische nota. b niet van de deskundigen uit te stellen" of af te gelasten. De algemene indrnk onder de vertegenwoordigers was, dat de besprekingen op 1 juli zullen begi ;he nota. Op ne bijeenkomst voorgesteld de besprekingen V.N.-rapport over terechtstellingen in Hongarije De speciale commissie der Verenigde Naties voor Hongarije heeft donder dag besloten een officieel rapport op te stellen over het proces tegen en de terechtstelling van Imre Nagy en andere leiders van de Hongaarse op stand in 1956. Het rapport zou een aanvulling zijn van het 100.000 woorden tellende document van de commissie waarin de Russische interventie ter onder' drukking van de opstand wordt ver oordeeld. De waarnemende voorzitter van de commissie, dr. Walker, heeft mede gedeeld, dat het nieuwe rapport betrekkelijk korte tijd" gereed zal zijn. LAATSTE SYMBOOL VAN VERZET Rebellen boden fel tegenstand Radio-Djakarta heeft bekendge maakt dat regeringstroepen de op- standelingenhoofdstad Menado op Celebes donderdagochtend hebben be zet. Met de val van Menado schijnt liet laatste symbool van verzet tegen de regering te zijn verdwenen. De Joego-Slavië zal zich volgens gezaghebbende zegslieden in Bel grado in de naaste toekomst tot de Ver. Staten, België en West- Duitsland wenden met het doel, kredieten te verkrijgen voor de expansie van de Joego-Slavische economie. Bovendien overweegt Joego-Slavië, zich op een later tijdstip eveneens te wenden tot Canada en Engeland. opstandelingen, die in februari op Sumatra een onafhankelijke regering proclameerden, staan thans voor de keus óf een moeilijke en uitzichtloze guerilla te voeren óf zich over te ge ven. De slag om Menado begon vijf dagen geleden. De rebellen, die met de rug tegen de muur stonden, hebben ken nelijk felle tegenstand geboden. Het Indonesische ministerie van scheepvaart heeft onderdag uit drukkelijk persberichten uit Sin gapore tegengesproken, dat ha venautoriteiten in Indonesië zou zijn opgedragen geen faciliteiten te verlenen aan voormalige sche pen van de K.P.M. Een dergelijke instructie is niet uit gevaardigd en zal ook in de toekomst niet worden gegeven, aldus werd ge zegd. Het gaat hier om schepen, die de K.P.M. heeft verkocht na de ge beurtenissen in Indonesië. Het 4000 ton metende Franse vracht schip „Berbère" is de vorige week bij het verlaten van de haven Teloek Betoeng in Zuld-Sumatra door de Indonesische marine aangehouden en opgebracht naar Tandjong Priok. Het schip was op een reis van Sin- Veerboot omgeslagen op de Ganges; 33 doden Bij Allahabad is donderdag op de Ganges een veerboot met zestig per sonen aan boord tengevolge van een Êlotselinge windstoot omgeslagen, ie mannelijke opvarenden wisten zich allen zwemmend te redden, maar de 33 vrouwen en kinderen verdronken. gapore naar de thuishaven Marseille. Het kwam maandag in de haven van Djakarta aan en ligt daar voor an ker in de buitenhaven. De gezagvoer der en de bemanning wordt niet toe gestaan aan land te gaan. De reden voor de aanhouding is niet bekend. Een tanker van de Koninklijke Shell groep, de „Haustrum," is donderdag- ochtenl bij het eiland Boenji, ten noorden van Tarakan aangekomen om ruwe olie te laden voor de raffi naderijen in Balikpapan, aldus heeft een woordvoerder van Shell-Indone- sia in Djakarta meegedeeld. Het 18.000 ton metende schip is de eerste tanker, die sinds twee maan den geleden de werkzaamheden in Borneo werden gestaakt, weer olie komt laden. VCCKLABIM: CÜZ3 /S6RAÜIS0H 6EMUK E3S3 6EÖBEATIE H1I1III1II1J HATl)UfB[5£evJ4T ©O 6EPB01 VATtMPMTCffirM O IfEÏMEfl MET VEMK6EHDE FOilNiC 6cm). 6E6tuwm #0 ZöMEDWONIffóEN Eff/flf tUMSAlOWl A A KAMPEEMEflTBA Veerse wens: brug over Kanaal door Walcheren HET SCHETSPLAN voor het recreatiegebied in het Drie- Eilandenplan van de Provincia le Planologische Dienst, is ge reed. Als onderdeel van de ten- JAfUTUAVEMS STfüHMlftTEW mi ttOUTIE WEFrtPBEI» V0OB 0E5TEP-fff MölJELTEELI ttmt weten toonstelling „Voortbouwend Zeeland" is de kaart van dit schetsplan te zien in de Provin ciale Bibliotheek en er kan wor den gezegd, dat het plan in gro te lijnen de instemming heeft van de betrokken gemeentebe sturen van Veere, Vrouwenpol der, Wissenkerke en Kortgene. Vrij nauwkeurig zijn in dit ontwerp de bestemmingen en de functies, aangegeven, die de verschillende ge meenten en de omliggende en vrijko mende gronden zullen krijgen. Veere, Vrouwenpolder, Kamperland en Kortgene zijn aangeduid als „kernen met een verzorgende functie"; Veere en Kortgene dragen het predikaat „Watersportcentrum", maar ook bij Kamperland is een jachthaven ge projecteerd, eenzelfde bestemming heeft de werkhaven van Veere gekre- terreinen voor zomerwoningen en bungalows zijn in het schetsplan opgenomen een groot gebied ten noorden van Vrouwenpolder, een ter rein bij de werkhaven (het kreken- gebied), de „Ruiterplaat" voor de huidige westelijke kustlijn van Noord-Beveland en een terrein op de noordwestelijke punt van dit eiland. Veelal zijn deze terreinen ook als (Vervolg op pag. 2) Een recente foto van Z.K.H. prins Bernhard, die op zondag 29 juni a.s. jarig is. (Foto N. Drakulic.) Uitkering ineens voor overheidspersoneel De minister van binnenlandse zaken heeft aan de gemeentebestoren me degedeeld dat de loonbljslag en de kindcrtoelageverhoging, verband hou dende met de laatste huurverhoging, alsmede de duurtetoeslag ook over het tweede halfjaar van 1958 bij w ijze van uitkering ineens dienen te worden toe gekend. Verder zal evenals in de voorgaande jaren binnenkort aan de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren een uitkering most worden verleend in gevolge een interimregeling voor de ziektekosten. Ter beperking van de hieraan verbon den werkzaamheden verdient het zijns inziens aanbeveling, de boven genoemde uitkeringen in een bedrag te doen uitbetalen. De minister ver zoekt deze uitbetaling zo mogelijk nog in de maand juli (voor zover no dig bij wijze van voorschot) te doen plaatshebben. Het weer in Europa De weerrapporten van gisteravond 7 uur: Helsinki, licht bew. 23 gr. Stockholm, zwaar bew. 21 gr. Oslo, regenbui 19 gr. Kopenhagen, zwaar bew. 18 gr. Aberdeen, zwaar bew. 13 gr. Londen, geheel bew. 18 gr. Amsterdam, regenbul 19 gr. Brussel, regen 20 gr. Luxemburg, regen 16 gr. Parijs, regen 19 gr. Bordeaux, regenbui 25 gr. Grenoble, regen 16 gr. Nice, regen 20 gr. Berlijn, zwaar bew. 23 gr. Frankfort, regen 18 gr. MUnchen, regen 24 gr. Garmisch P.. zwaar bew. 24 gr. Zvlrich, zwaar bew. 20 gr. Genève, regen 15 gr. Locarno, regen 14 gr. Wenen, half bew. 26 gr. Innsbruck, zwaar bew. 22 gr. Rome. zwaar bew. 29 gr. Ajacclo, zwaar bew. 27 gr. Madrid, half bew. 23 gr. Mallorca, half bew. 31 gr. Algiers, onbew. 34 gr. VEEL WIND Nu en dan opklaringen maar ook enkele buien. Matige, tijdelijk krach tige of harde wind tassen zuid en west. Koeler dan gisteren. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag onbestendig met enkele buien, later gevolgd door opklarin gen. Tijdelijk krachtige tot harde wind ruimend naar westelijke rich ting. Koelere lucht. Overdag 15 a 16 graden Celsius. Zeewater 14 gra den Celsius. Vooruitzichten: volgen de depressie nadert de Golf van Bis- caye. Tijdens weekeind aanhoudend koel en wisselvallig strandweer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1