Vijfhonderd muzikanten trokken door het dorp Heinkenszand ZUIVER WOLLEN VAN WIJK DEKENS MILJOEN UIT KOLONIALE VIEL IN IJZENDIJKE in Zeeuwse Uinaiiak Z.L.M.-TENT00NSTELLING TROK VEEL BEZOEKERS VRIJZINNIG-PROTESTANTSE LANDDAG TE MIDDELBURG VenkoJk PEPSELS Agenda 2 PROVIN Ui ALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 23 JUNI 1958 MUZIEKFESTIVAL VAN „EUTERPE" Geslaagd slot van jubileumviering /eventien Zeeuwse muziekgezel schappen met tezamen ongeveer 500 muzikanten, hebben zaterdagmiddag en -avond luister bijgezet aan het muziekfestival van liet jubilerende ..Euterpe" in Heinkenszand. Ter ge legenheid Min haar «5-jarig bestaan organiseerde deze vereniging een groots muziekfeest, dut met name in de avonduren voor een gezellige drukte zorgde. Hoewel de regen on getwijfeld een ougunstige invloed op het bezoek heeft gehud, is deze mu ziekdag als siuitdag van de jubi leumviering toch ton volle geslaagd. Congres Nationaal Overleg te Middelburg geëindigd Steun aan roei- en zeilsport van groot belang geacht liet congres van het Nationaal Over leg voor Gewestelijke Cultuur is za terdag in Middelburg geëindigd. Na dat de sectievergaderingen weer wa ren voortgezet, gaven de vier sectie- voorzitters bij de aanvang van de ple naire slotzitting verslag van de sectie- besprekingen. De voorzitter van de sectie „Cultureel werk op het zich In dustrialiserend platteland" pleitte voor een wisselwerking: enerzijds betere vervoersmogelijkheden, ander zijds de mogelijkheid voor leidende fi guren om vanuit de centra een grote omtrek 'e kunnen „bedienen". Verder achte hij het van belang, dat een commissie uit de diverse verenigin gen, nït de overheid en uit Jiet be drijfsleven de nieuwkomers in een ge ïndustrialiseerd gebied zou opvangen. Wat de techniek van de culturele >preiding betreft, zal de zelfwerkzaam heid geactiveerd moeten worden, als mede de gezamenlijke arbeid der ver enigingen. Spreker was verder van mening, dat met name in Zeeland de zeil- en voeisport gesteund moet wor den mogelij'khedeh voor de bouw van sportterreinen, botenhuizen en aanlegplaatsen. In sectie B „Cultu reel werk in gebieden met een weg trekkende bevolking was men van mening, dat de provinciale en gemeen telijke besturen zich meer moeten in stellen op de noodzakelijke schaalver groting, d.w.z, de ontwikkeling van kernen in verschillende streken. In sectie C, waar gesproken was over „Problemen rond financiering en or ganisatie Van'"het culturele werk" zocht men sterk aansluiting bij de -telling van mr. G. C. van der Willi ger.. een oer inleiders, dat de gemeen tebesturen op dit terrein voor de toe komst van hun gemeente grote ver antwoordelijkheid hebben. Deze ver antwoordelijkheid kan zich niet al leen oplassen in het beschikbaar stel len van financiële middelen, maar ook in stimulering. Wanneer m overgangssituaties nieuwe vormen van culturele activiteiten moeten worden ontwikkeld, achtte de ze sectie het van belang, dat men over een beginkapitaal beschikt, waarmee gestart kan worden voor het maken van voorbeseltdngen. Sectie D „Problemen rond onderzoek en voorlichting bij het culturele werk" - was ven mening, dat een schrifte lijk onderzoek door middel van een enquête heel.wat minder juiste gege vens opbrengt dan een persoonlijk onderzoek. 's Middags om twee uur werd het programma aangevangen met een officiële jontvangst ten gemeentehui ze van voorzitters en directeuren der deelnemende verenigingen. Burge meester H. J. J. Derckx sprak een kort begroetingswoord, waarin hij wees op de waarde van een harmo nie- cn fafarevereniging voor de dorpsgemeenschap. Spreker onder streepte daarbij nog eens, dat het ge meentebestuur van Heinkenszand „Euterpe" een bijzonder Warm hart toedraagt. Dat komt o.nt. tot uit drukking in de jaarlijkse subsidie van 1000,zei hij. De voorzitter van „Euterpe", dokter H. P. van Maanen, verwelkomde ver volgens de directeuren en voorzitters van de deelnemende verenigingen na mens het bestuur van „Euterpe". Verheugd toonde hij zich over de grote deelneming, waarbij hij echter met spijt constateerde, dat het weor de muzikanten ook deze keer niet erg gunstig gezind was. In waar derende woorden richtte dokter Van Maanen zich tot het gemeentebe stuur, dat hij dank bracht voor de wijze Waarop het steeds zijn steun geeft aan do plaatselijke muziekver eniging. ilaardc do voorzitter, dat het ook wel eens prettig is het zonder ju- rj en punten te moeten stellen. Overigens Waren er torh prijzen voor dit muziekfeest beschikbaar, die echter onder de deelnemende verenigingen werden verloot. Na de ontvangst door B. en W. stel den zich twee optochten op, die on der het spelen van vrolijke muziek dour het dorp trokken. De gehele verdere middag werden concerten Verzorgd door de muziekverenigingen en wel op de vaste muziektent in de Kerklaan en op een verplaatsbare tent in de Julianaslraat. De vereni gingen, die concerteerden, waren: „Excelsior", 's Heer Arendskerke, „Arncs Genoegen", Arnemuidon, „St. Ceacllia" 's Heerenhoek, „O.K.K.", Wemeldlngc, „Ons Genoegen", Nisse, „Mozart", Yerseke, „Wilhelmina", Colllnsplaat, „Excelsior", Kloctinge, „Eujterpe'V Heinkenszand, „Hosan na". Goes, „Prinses Juliana", Baar land, „O.N.D.A." Nieuw- en Sint- Joosland, „O.N.D.A.", Rltthem, „O. K.K.", Borssele, „Rillandla", Rilland- Bath, „Apollo", Domburg en „Ad- vendo", Wolfaartsdiik. ^s Avonds werd een gezamenlijk concert gege ven door „Euterpe Heinkenszand on „Excelsior", Kloetinge. Een ge slaagde taptoe door „Mozart" uit Yerseke besloot Ijst muziekfestival. Namens de Bond van Harmonie- en Fanfaregezelschappen in Zeeland voerde nog de heer P. C. Maas het woord, die „Euterpe" met het 65- Jarlg bestaan feliciteerde. M. H. BOASSON ZONEN N.V., MIDDELBURG - NOORDSTRAAT 19-21 Wij ontvingen een prachtige collectie (Levering uitsluitend via de detailhandel). Bouw kleuterschool te 's-Gravenpolder aanbesteed. Te 's-Gravenpolder is dezer dagen aanbesteed-het bouwen van een pro testants christelijke kleuterschool. Ingeschreven werd als volgt: Poleij, Kruiningen 63.980; Dekker, 's-Gra- venpolder 63.875; Hubregtse, 's-Gra venpolder ƒ63.550; Verheijke, 's-Gra venpolder ƒ62.875; Breas, Goes 61.910; Van der Linde, Kloetinge, 61.170; Van der Poel, Oudelande 56.546. De gunning werd aange houden. Burgemeester Van Dongen naar Spitsbergen Woensdagmorgen vertrekken burge meester en mevrouw Van Dongen naar Spitsbergen, waar zij een va kantie zullen doorbrengen, die wordt betaald door de V.A.R.A. Burge meester Van Dongen van Aarden burg, oud-poolreiziger kreeg deze reis aangeboden na afloop van een televisie-uitzending „Anders dan an deren", waarin hij de hoofdpersoon was. „DAN DIE ACHT MAAR Ondanks het slechte weer was het zaterdag groot feest in Heinkens zand. Ongeveer 500 muzikanten zet ten luister bij aan het festival dat de plaatselijke vereniging „Euterpe" ter gelegenheid van haar 65-jarig bestaan organiseerde. Foto P.Z.C Boerenleenbank bestuurders delen 76.000 Bijna vier juar heeft de loterijclub, die door het negen man tellende be stuur van de Boerenleenbank te IJzendiJke wordt- gevormd in de Bel gische Koloniale Loterij gespeeld met ePii lot, dat als staartnummer een zes had. Men vond dat een goe de gewoonte, tlle zelfs al eens een eigen veldje had opgeleverd. Maar ditmaal waren de loten op een zes uitverkocht» er was alleen nog maar een achtMen heeft zich daar toen maar hij neergelegd. Een prijs van een miljoen frank 76.000,is er zaterdagavond op het lot gevallen en nu gelooft men in IJzendiJke niet meer in de kracht van de zes VAN TOT AMERIKAANS BEZOEK hoer Hooker een plaats op de „Maas dam" aanbieden; zaterdag zette de Amerikaanse landbouwdeskundige te Rotterdari! voet op Nederlandse bo dem. Op zijn reis door Nederland zal de heer Hooker ook Zeeland bezoeken. In de jaren 1049 tot 1958 zijn meer dan honderd Nederlandnc jolige boe ren. landarbeiders en plattelandsvrou wen op bezoek geweest in de Ver enigde Staten 0111 kennis te maken niet de landbouw in de nieuwe we reld. De voorbereiding van deze rei zen was in handen van de Ameri kaanse heer I'hilip lv. Hooker, hoofd van de afdeling landbouw program ma's van de „Foreign Educational Branch" van het Amerikaanse mi» nisterie van landbouw. De dankbare Nederlandse „Amerika- gangers" hebben de heer Hooker nü naar de Oude Wereld laten komen. Dankzij een inzameling kon men de FEEKS Men kun zich soms schromelijk ver gissen. zoals wij nog onlangs weer ondervonden hebben. Maar ruiterlijk willen wij hier. in dit hoekje, ons on gelijk bekennen. Wè waren er naast. We waren er naust, toen wij ver leden week in een korte reportage met foto's over het openluchtspel i .J)e Getemde Feeks" schreven, da t twee knaapjes, die bij de repetitie aanwezig waren er weliswaar niets ran begrepen, maar er véél van kon den leren. Eén van die beide knapen begreep er namelijk alles van. Een elfjarige jongeling was het en het is ons ge bleken, dat die elfjarige jongeling, een inwoner van Middelburg, ons misschien nog wel een lesje over „De Getemde Feeks" had kunnen geven Want als zoon van een zekere heer .jan Lemaire jr. kent hij zijn Sha kespeare van haver tot gort en uit .De Getemde Feeks" kan hij hele brokstukken voor het vuistje weg opzeggen. En dat kuni BOOM TREFT SCHUUR In Haamstede heeft een vallende boom een schuur vernield. Met een daverende knal viel een 40-jaiige po pulier op een schuur, onderdeel van een kampeerboerderij aan de Hoge- weg. De schuur zakte onder het ge weld van de omgewaaide boom als een kaartenhuis in elkaar. Voor Wa tertoevoer werd onlangs een sleuf langs de bomenrij gegraven, waarbij men enkele wortels moest weghak ken. Twee van deze ten dele „ont wortelde" populieren zijn nu om gewaaid. GOUD. Axel levert; ditmaal het goud; het echtpaar M. Boe.veBare- man, dat daar aart de Juliaiia- straat woont, vierde onder grote belangstelling van familie, vrien den en goede gebufen de 50-jari- ge echtvereniging. De fortuinlijke bestuurderen tfan iJzendijke's boerenleenbank zijn de heren Cam. Buijsse, Fl. Haverbekc, Ph. Haverbeke. Aug. Thomacs, Eug. van Damme, Em. Thomaes, Pert, van Damme en L. de Döbbelaere, allen landbouwers uit IJzendljke en om geving. De kassier van de bank, <Je heer Arn. Dellaert, maakt het ne gental vol. Onder de acht gelukkigen die het lotnummer 438558 bezaten, was zaterdagavond, toen de Belgische ra dio de prijzen bekendmaakte, het „grote nieuws" spoedig bekend. Maar de kassier, die net waardevolle pa piertje op zak droeg, was nergens te bereikenDe heer Dellaert vierde de verjaardag van een fami lielid en toen men hem men mag aannemen nog later dan „te elfder ure" alsnog van de heugelijke tijding op de hoogte kon stellen, ge loofde hij het niet. Toch heeft de heer Dellaert zon-' dagmorgen het bed vroeg ver laten om het (Belgische) nieuws van acht uur te beluisteren. Het lotnummer klopte, cijfer voor cij fer. Toen had men zekerheid in IJzen diJke en de verzuchting „Dan die acht maar..." die bij de leeg- gekochte collectant werd ge slaakt, heeft thans reeds histo rische waarde Een eenvoudig rekensommetje toont aan, dat de negen gelukkigen een Biet te versmaden bedrag in de schoot krijgen geworpen. En geld „loopt nu eenmaal nooit weg" Eén van de fortuinlijken had juist de status van rentenier aangenomen, een andere had juist een nieuwe au tomobiel aangeschaft en nog een an dere bezit een dochter, die binnen kort in het huwelijksbootje hoopt te stappen De „Koloniale" heeft zo langzamer hand een reputatie ln IJzendljke ge kregen. Drie jaar geleden viel hier in een kaartclulije de hoofdprijs, twee-en-een-half-niiljoen-francs „Als we ooit eens een grote prijs winnen, gaan we liet geld gezamen lijk in Brussel ophalen" zo hebben de negen Boerenleenbankbestuurders eertijds afgesproken. En zo zal ge daan worden. Aanstaande dinsdagavond, in een uitermate „buitengewone" bestuurs vergaderingzal de reis niet nauw gezetheid worden uitgestippeld: l t Advertentie/ Vijf gewonden bij botsing te Koudekerke Te Koudekerke zijn vrijdagavond bij een botsing tussen een personenwa gen en een bestelauto zes mensen gewond. De bestuurder van de per sonenwagen, dokter J. B. van W. uit Goes, diens echtgenote cn twee doch tertjes en een inzittende van de be stelauto, de heer Th. J. moesten in het Ziekenhuis „Bethesda" te Vlis- singen worden opgenomen. Het ongeluk gebeurde op de kruising ZwaanwégGalgeweg. Hier ramde de personenauto, die uit de richting Koudekerke kwam, de bestelwagen van de fa. Van D. uit Koudekerke, die bestuurd werd door de heer A. van D. Nadat dokter Sloos uit Koudekerke eerste hulp had verleend, werden de gewonden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De slachtoffers verkeren niet in levensgevaar. Dt materiële schade aan beide voertui gen is groot. Van ladder gevallen De heer J. K. te Haamstede viel tij dens het uitvoeren van schilderwerk van de ladder, waarop hij stond en moest zich met enkele wonden het gelaat onder behandeling van dokter Stenger stellen. Bovendien kreeg het slachtoffer bij zijn val de inhoud van de verfpot over het hoofd. ONDANKS SLECHT WEER Dag van de jeugd De laatste dag van de grote Z.L.M.- tentoonstelling te Scherpenisse is za terdag evenals vrijdag gedeeltelijk in het water gevallen. Pluvius heeft de organisatoren voor tal van problemen gesteld. Toegangs routes moesten worden omgelegd omdat de regen de grond doordrenkt had, waardoor grote modderpoelen waren ontstaan op die plaatsen waar de bezoekers het terrein betraden of de verschillende tenten binnenkwa- De geïmproviseerde oplossingen heb ben echter geen enkele keer aanlei ding tot vertraging gegeven en de duizenden bezoekers hebben er niet vee! last van ondervonden. Ondanks de minder gunstige weers omstandigheden is de expositie een succes geworden, zo verklaarde ons de tentoonstellingssecretaris, de heer W. C. Sinke. Zaterdagavond, enkele uren voor de officiële sluiting van de tentoonstelling, werd het totale bezoekcijfer geraamd op ongeveer 15 h 16.900. Ook ir. M. A. Geuze deelde in zijn slotwoord mede, dat het totale be zoek was meegevallen. In zijn kor- „Opper" Van Overbeeke 25 jaar bij de rijkspolitie Opperwachtmeester C. J. van Overbeeke te Wolphaartsdijk is 25 jaar bij de rijkspolitie. In het ge meentehuis van Wolphaartsdijk werd dit jubileum gevierd in tegenwoor digheid van burgemeester en wet houders, luitenant Van Oven namens de districtscommandant der rijkspo litie te Middelburg, adjudant De Buk- viel, groepscommandant van de rijkspolitie te 's-Heer-Arendskerke, wachtmeester le klas L. de Nooyer uit Wolphaartsdijk, het secretarie- personeel en de familie van de ju bilaris. Achtereenvolgens werd opper wachtmeester van Overbeke toege sproken door burgemeester B. H. G. ter Haar Romeny, die zijn woorden vergezeld deed gaan van een boek. luitenant Van Oyen, die een envelop pe met inhoud overhandigde en ad judant De Bukviel, die namens de groep 's-Heer-Arendskerke een vul pen aanbood en mevrouw Van Over- beke-Van Boven met bloemen ver eerde. De gemeentesecretaris, de heer J. P. J. Ruisaard tenslotte overhan digde de jubilaris namens het secre- tariepersoneel sigaren. Tenslotte bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. In Groede wordt nieuwe uitvalsweg aangelegd In het kader van de uitvoering van extra werken ter bestrijding van de werkloosheid in West-Zeeuwsch- Vlaanderen, het „een miljoen-plan" zal de gemeente Groede de uitvals weg naar Oostburg verbeteren. Hier door zal de kom van de gemeente Groede ontlast worden van het steeds meer toenemende vracht- en personenvervoer. De bestaande weg vormt voorts uit verkeersoogpunt een gevaar voor de schoolkinderen, die de aan deze weg gelogen school bezoeken. Het werk werd intussen aanbe steed. Laagste inschrijver was de fa wed. P. R. Toussaint en Zn. te Cad- zand voor ƒ41.880 (zonder materia len enz.). te toespraak bracht de heer Geuze verder dank aan de verschillende or ganiserende comité's, de standhou ders en de andere medewerkers, waarvan de Thoolse muziekvereni gingen wel het meeste hebben bij gedragen tot het welslagen van deze laatste dag. In de morgenuren waren er demon straties met centrifugaal kunstmest strooiers, stalmestverspreiders en laad-, los- en transportwerktulgen terwijl tegelijkertijd op een ander deel van het terrein de grote sport wedstrijden werden gehouden van de negen Z.L.M. landbouwhuishoudscho- len in de provincie Zeeland. De uitslag is als volgt: Landbouwhuishoudschool. Haam stede 6510 punten; 2 Landbouwhuis houdschool, Axel 6400 punten; 3 Landbouwhuishoudschool, Zlcrikzeo 6345 punten. Vervolgens werden geklasseerd Schoondijke, Terneuzen, Kruiningen, Tholen, Kortgene en Oostkapelle. De prijzen, een beker en drie me dailles werden door ir. M. A. Geuze uitgereikt. Elke school kreeg voorts een herinneringsvaantje. Het middagprogramma bestond uit een gymnastiekdemonstratie door leerlingen van de landbouwhulshoud- scholcn. reidansen door leden van de Z.P.M. en L.J.G. uit Tholen en ver schillende demonstraties door de „Eendrachtruiters". Verder werd nog een demonstratie gehouden van aangespannen pony wagens. Bij de enkelspannen werden de volgende prijzen toegekend: Dick Vermaas, St. Maartensdijk, eerste prijs, de zusjes Rinses, St. Maartens dijk. eerste prijs en do kinderen Boot uit Rilland, eerste prijs.Een tweede prijs werd gewonnen door Piet Koopman, St. Maartensdijk, Adrie en Han Geluk uit St. Maar tensdijk en de firma A. Wisse en Ce. Rla Vermaas u't St. Maartens dal* kreeg een derde prijs. Bij de tweespannen kregen de kin deren Boor uit Rilland een eerste prijs en Dick en Rla Vermaas uit St. Maartensdijk een tweede prijs, ïn de avonduren werd tenslotte nog uitstekend gedemonstreerd door de Vlissingse turnvereniging „V.T.V.", afgewisseld met concerten door de verschillende muziekkorpsen van het eiland. TOCH IN „TOORENVLIEDT" tien wij met Ds. W. C. F. Metz sprak over: „Zo rijst de kerk Gedurende de laatste dagen zijn reeds verschillende bijeenkomsten in het openluehtstadspark „Toorenvliedt" te Middelburg afgelast moeten worden, omdat het regenachtige weer een vertoeven in dit fraaie park nu niet bepaald tot een genoegen maakte. Ook een gedeelte van liet programma voor de Vrijzinnig Protestantse Landdag voor Zeeland en West Noord-Brabant, die zondag in Middelburg gehouden is. moest in het stadspark afgewerkt worden. Dit is ook indrrdand geschied ondanks de regenbuien, die in de voor- en namiddag vielen. Tijden» het middagprogramma bleef het echter droog. Hel thema van deze landdag was „De kerk rijst". Het was de vijfde landdag, die gehou den werd. Begonnen werd met een kerkdienst in de Koorkerk, waarin ds. I. J. van Iloute uit Middelburg voor ging. Hij sprak over het onderwerp: „Levende Menen". Medewerking werd verleend door het Vrijzinnig Kerk koor te Middelburg. Na deze kerkdienst werd een gedeel te van het Abdijcómplex bezichtigd. Na de gemeenschappelijke maaltijd namen de deelnemers aan de landdag een kijkje in de Burgcrznal van het stad'hui*. waarbij oen toelichting ge geven werd door de heer J. Ph. Koe ne, gemeentesecretaris van Middel burg. Het programma werd tengevolge van de regen oen uur te laat begonnen. I)o opening van de middagbijecn- kolml, in „Toorenvliedt" diis, ge schiedde door d«. N. van de Wall uit Vlissingen, voorzitter van de Provinciale Vereniging van Vrijzin nig Hervormden. Daarna hield de vroegere Middelburgse predikant ds. W. C. F. Metz uit Arnhem een le zing over het onderwerp „Zo rijst de kerk", Ds Metz hield in deze toe spraak een krachtig pleidooi om een steentje bij te dragen tot de bouw van de christelijke kerk. Ieder kan via de bouw aan de eigen geloofsge meenschap dit doel het beste dienen. De lekespelgroep van de Koorkerk voerde vervolgens het spel „De jon gen met dc kar" op, een spel van Christofcr Fry in een vertaling van Bert Voeten. Dit spel werd door de lekespetera uitstekend gebracht. Jan Lemaire jr. had de regie. Tussen de verschillende programma- nummers was er Samenzang onder leiding \an de heer H. Meniies, met begeleiding van koperinstrumenten. Gelukkig hield het weer zich vrij goed, zodat het programma in het stadspark ononderbroken kon worden afgewerkt. De uitstak énd geslaagde landdag werd om ongeveer half zes gesloten door de hêër C. W. Visser, voorzitter van de Doopsgezinde Ge meente te Middelburg. Advertentie „APPLAUS"? NATUURLIJK APPLAUS VOOR DE NIEUWE HUDSON „APPLAUS" De nieuwe kloeke 27 ets. bol- knak. Uren gezellig rookgenot met deze geurige kwaliteits sigaar. Opa en oma Tolhoek vliegen naar Canada De laatste dagen is een stroom van bezoekers gastvrij ontvangen bij de familie Tolhoek aan de Dorpsstraat te 's-Gravenpolder. Iedereen wilde het echtpaar H. TolhoekKribbe (73 jaar) de hand drukken en de echtelieden goede reis wennen voor hun vertrek naar Canada. W'nnt het echtpaar Tolhoek gaat dinsdagmor gen aan boord van een K.L.M.-vogel, die hen via Londen naar New York zal brengen, waar zij zullen over stappen in een vliegtuig naar Toron to. Daar zal een zoon zijn ouders af halen om hen per auto naar zijn woonplaats Hamilton te brengen. In augustus 1932 ging namelijk het echtpaar M. TolhoekSonkc met dochtertjes naar Canada om daar een nieuw bestaan op te houwen, wat hen wonderwel is gelukt. Reeds lung overwogen vader en moeder Tol hoek hun zoon te bezoeken. Het: echt paar hoopt 17 augustus terug te ke ren. Het is te begrijpen, dat heel 's-Gravcnpolder en omgeving met dit bejaarde echtpaar in gedachten meeleeft. De heer Tolhoek heeft ruim veertig jaar als besteller bij de P.T.T. brieven rondgebracht. (Gek scherend zei de heer Tolhoek ons nog. dat hij nu zelf de P.Z.C. eens naar Canada wilde brengen Ondanks hun hoge leeftijd zien de echtelieden in het geheel niet tegen de verre tocht op. Vooral niet nu een zuster van de schoondochter, die za terdag uit Canada overkwam, hen zondag nog even kwam vertellen, hoe zo'n tocht per vliegtuig verloopt. VANDAAG. Middelburg Electro: „De liefde ven een prinses", 8 uur, a.l.; Schouwburg: „Wie wordt mijn moordenaar?", 8 uui', 18 jaar; Molenwater;^ Miniatuur Walcheren, 9—22 uur. VÏjMlrigen Alhambra: „Een echte Pa- rlslenne", 7 en 9-uur, 18 Jaar; Luxor: „De avonturen van Arsone Lupln Goes Grand: kaketoe", 8 Nachts in do Groene

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 2