PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Griekenland verwerpt Engels zeven-jarenplan voor Cyprus Vijfde Zeeuwse Culturele Dag met een gevarieerd programma RUSLAND BESCHULDIGD VAN VERKEERDE VOORSTELLING SPECIALE COMMISSIE V.N. BETREURT TERECHTSTELLING 201e jaargang - no. 145 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week: 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 23 juni 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van I.—. ..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234): Oostburg. G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20. Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red, tel. 2425. adm. tel 2Q94 Brief aan Makarios en Kutchuk Sir John Foot verklaarde: toch zal Engeland doorzetten Ook de Griekse regering heeft de Engelse plannen voor het eiland Cyprus verworpen. Gouverneur Foot heeft aartsbisschop Makarios, de leider van de Griekse Cyprioten, in een brief erop gewezen, dat men slechts tot een vreedzame oplossing voor Cy prus kan komen indien de betrokken partijen hun wensen uit het verleden wat matigen. In een brief aan de Turkse Cyprioti sche leider Kutchuk legde Foot ook nog eens de nadruk op het feit, dat de Britse voorstellen slechts voor een periode van zeven jaar gelden en dat dus niemand zijn standpunt inzake de uit eindelijke oplossing van de „Cyprische problemen behoeft te laten varen". De Griekse minister van buitenlandse zaken heeft de Britse am bassadeur te kennen gegeven, dat Griekenland opnieuw een be roep op de Verenigde Naties zou kunnen doen. Dit zou kunnen gebeuren als het Britse plan niet wordt gewijzigd en als recht streekse besprekingen tussen de Britse regering en de Cyprio ten niet tot een bevredigende oplossing leiden. De Britse gouverneur van Cyprus I Sir John Foot heeft United Press In ternational een interview toegestaan. „De Engelse plannen met betrekking tot het zevenjarig deelgenootschap zullen worden doorgezet, ondanks 't feit dat Griekenland en Turkije de tlannen hebben verworpen", aldus 'oot. „Wij zijn lang genoeg het mikpunt geweest. Wij nebben thans onze po litiek uiteengezet en de hoofdzaak is, dat we nu de moed hebben er mee door te gaan". De verwerping van het plan door Griekenland en Turkije is voor de Britse gouverneur geen reden tot neerslachtigheid. Men had nooit ver wacht, dat een van beide partijen, laat staan elk van beide, het plan dadelijk zou aanvaarden. In dat ver band noemde Sir John het van be lang, dat aartsbisschop Makarios bi laterale onderhandelingen tussen En geland en de Cypridten heeft voorge steld. Een soortgelijk denkbeeld is van Griekse zijde geopperd en de Griekse regering heeft er zelfs haar bemiddeling bij aangeboden. Sir John herhaalde, dat hij tot on derhandelingen met de aartsbis schop bereid is, zodra er een eind is gekomen aan de gewelddadighe den op het eiland. Hij wilde daar- ~voor geen tijdstip noemen, daar Zaterdagochtend bood het plein voor het Victoria station in Londen voor het eerst na p zeven weken weer de oude vertrouwde aanblik: de bus- staking was afgelopen en het plein stond weer vol met de bekende rode dubbeldeks bus sen, gereed om te vertrekken. Passagiers zijn er op dit plaa tje nog niet veel te zien, maar de opname werd dan ook ge maakt om acht uur in de mor gen. het ogenblik zal afhangen van de spoed, waarmee de terroristen op Cyprus hun acties staken. Sir John maakte bij het onderhoud een zelfverzekerde indruk. „Als deze zich realiseren, dat wij er wel eens bedenken. En dat is meestal van meer belang dan een, op het eerste ogenblik afgelegde verklaring. Hij noemde in vergelijking ermee de uiteenlopende Griekse en Turkse eisen: aan de ene kant zelfbeschik kingsrecht, aan de andere kant ver deling van het eiland. „Beide oplos singen betekenen een oorlog tussen Griekenland en Turkije". Sir John zeide, goede redenen te heb ben om te geloven dat de publieke opinie in de wereld welwillend tegen over het Engelse plan staat. Enge land is bereid, dit plan tegenover de vergadering der Verenigde Naties te verdedigen. En hij meent, dat niet tegenstaande de publieke uitspraken van vele Cyprioten de bevolking, Grieken zowel als Turken, het En gelse plan zorgvuldig overweegt. De gouverneur, zeide te geloven, dat er voldoende troepen op het eiland I zijn, zelfs als de eerste tijd moeilijk j zal zijn. Hij zeide verrast te zijn door de betrekkelijke kalmte waar mee men het plan ontvangen heeft. „In werkelijkheid hebben de mensen van beide partijen genoeg van al het geweld. Men zoekt een uitweg uit het geschil". Marokko wil vertrek van alle vreemde troepen De Marokkaanse eerste minister. Aiimed Balafrej, heeft zondag in Rabat gezegd, het vertrek van alle vreemde troepen uit Marokko te wensen. (In de voormalige Franse en Spaanse zones van Marokko zijn :rd. Ook de Verenigde Staten heTaben bases in 't nog Franse troepen land) „Ik hoop, dat de onderhandelingen hervat zullen worden en bovenal, dat zij spoedig tot resultaten zullen lei den", aldus Balafrej. WESTELIJKE NOTA OVER TOPCONFERENTIE Antwoord op brief van Kroesjtsjew Naar in diplomatieke kringen in Washington verluidt hebben Ameri ka, Engeland en Frankrijk overeen stemming bereikt over een ontwerp voor een nota, waarin Rusland ervan wordt beschuldigd een verkeerde Dit als antwoord op de brieven, die premier Kroesjtsjew 11 juni toezond aan de Amerikaanse, Engelse en Franse regeringsleiders. De westelijke nota zal voor hij naar Moskou gaat behandeld worden op de bijeenkomst van de Navoraad in Parijs. Een groot deel van de nota is, vol gens de zegslieden, gewijd aan een puntsgewijze weerlegging van alle Russische beschuldigingen betreffen de westelijke pogingen de topconfe rentie te saboteren door maar te blijven hameren op grondige voorbe reiding. Het Westen getuig erin van zijn vastbeslotenheid een gebied te vinden waar overeenstemming mo gelijk is, en verzoekt de Russen een tastbaar bewijs te leveren van hun oprechtheid bij het streven naar 'n topconferentie van werkelijke waar de. Fabriek sluit: 120 arbeiders ontslagen De directie van de „Apparatenbouw Nedalo N.V. te Hengelo heeft me- gedeeld, dat op 30 juni 1958 de pro- du kt ie zal worden stopgezet en dat op dezelfde dag het bedrijf zal wor- en gesloten De oorzaak van deze Skating is het gevolg van het ontbre ken van opdrachten. Ongeveer 120 werknemers zullen worden ontsla gen. g Zaterdagmorgen hebben Hon- gaarse vluchtelingen op het mi- nisterie van buitenl. zaken in H Den Haag aan minister mr. H Luns een petitie aangeboden H betreffende de moord op Nagy |e en Maleter. Op de foto ziet H men v.l.n.r. mr. J. M. A. H. Luns, dr. Banry Odön en dr. Prasay. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii T elef oontarieven met 4 pet. verhoogd Met ingang van 1 juli worden enkele telefoontarieven verhoogd, als gevolg van de jongste salarisverhoging, waardoor de exploitatielasten jaar lijks met een totaalbedrag van circa 8 miljoen zullen stijgen. Aldus deelt de persdienst van de~P.T!T. mede. De wens de basistarieven niet te wijzi gen heeft er toe geleid de vorm te kie zen van een toeslag van 4% op die te lefoontarieven, die periodiek per nota aan het publiek in rekening worden gebracht. Voorts zal het abonnement voor een hoofdaansluiting op de draadomroep, dat thans 2.50 per maand bedraagt met ingang van 1 juli 10 cent per maand worden verhoogd. Dit om te voorkomen dat de verliezen bij dit bedrijfsonderdeel wederom zouden stijgen. Hoewel de stijging der lasten het gehele P.T.T.-bedrijf betreft, zul len dus de post- en telegraaftarieven niet woi'den verhoogd. Menado, hoofdstad van rebellen, onder vuur Een woordvoerder van de Indonesi sche regering heeft zondag beves tigd, dat de hoofdstad van de rebel len op Noord-Celebes „onder hevig vuur" is genomen door troepen van de centrale regering. Hij sprak de berichten, dat Menado zou z.ijn ge vallen, echter tegen. Menado is nagenoeg het laatste bol werk van de Indonesische rebellen, die, na op west-Sumatra te zijn ver slagen. hun heil zochten op Noord- Celebes. Radio Makassar, op Zuid-Celebes, had zaterdagavond gemeld dat Me nado een hevige aanval te verduren had en dat de plaatselijke bevolking de regeringstroepen hulp had gebo den. NA EXECUTIE VAN NAGY EN MALETER Hongaren overhandigden aan ministers petitie De speciale commissie van de Vere nigde Naties voor Hongarije is za terdag te New York achter gesloten deuren in spoedvergadering bijeen gekomen om de toestand als gevolg van de terechtstelling van Imre Na gy en Pal Maleter te bespreken. In dè commissie hebben vertegenwoor digers van Australië, Ceylon, Dene marken, Tunesië en Uruguay zitting. Na afloop werd een communiqué uit gegeven, waarin de commissie zegt de terechtstelling te betreuren. De commissie doet een beroep op de „be langhebbende regeringen" om inlich tingen te verstrekken over de arres tatie, het proces en de terechtstel ling. De commissie geeft voorts uitdrukking aan haar vrees dat het eind van de onderdrukking en het Nederlandse recherche wil M. uit Essen verhoren Na moord op verpleegster De Nederlandse recherche heeft aan de Belgische autoriteiten gevraagd in de gelegenheid te worden gesteld L. M., die bekend heeft op de Kalmt- houtse heide de Antwerpse verpleeg ster Maria van Stcensel tc hebben vermoord, te verhoren. Dit naar aanleiding van de tot nu toe onopgeloste moorden op jonge vrouwen, enige jaren geleden ge pleegd bij het Wilhelminakanaal tus sen Breda en Gilze en te Zeist. M. is Nederlander en woonde nog slechts kort in de Belgische grensplaats Essen. Aanleg van helihaven in Oostende Oostende zal in 1961 over een heli haven beschikken. Dit is tijdens be sprekingen tussen het gemeentebe stuur en de Sabena besloten. GOEDMOEDIGE EN VERFRISSENDE ZELFSPOT Een brave (Horn)borst pleitte vurig voor de Zeeuwse cultuur De Zeeuwse cultuur is zaterdag op de vijfde culturele dag gewogen en., zwaar genoeg bevonden door een figuur, staande boven tijd en ruimte, zich noemende minstreel en deel uitmaken van 'n „cultuur-tribunaal". Na een nauwgezet onderzoek naar de stand van zaken op cultureel gebied in Zee land, schalden in de namiddag plotseling bazuinen door de ruime „Britan nia"-zaal te Vlissingen en dat was het verlossende sein voor een zeken meneer Hornborst, ambtenaar van de Stichting Zeeland voor Maatschap pelijk en Cultureel Werk. Zijn verdediging had getriomfeerd over dc aan vallen, die de „openbare aanklager" van het tribunaal de figuur „boven tijd en ruimte" op de Zeeuwse cultuur had gedaan! Namens de commi» saris der koningin in Zeeland kon het lid van Gedep. Staten, de heer M. J van Poelje, de prijzen van het Zeeuws Landjuweel uitreiken, waarbij zoals bekend het vaandel definitief overging naar „Het Reizend Zeeuws Volkstoneel" uit Hulst, dat voor de derde maal het landjuweel heeft ge won uen. Dat was tevens het slot van een middag, waarop een gevarieerd en in overwegend liente trant gehouden pro gramma was afgewerkt onder het motto „Delta Camera", naar een idee en met teksten van een „anoniem" auteur. Talrijke genodigden, onder wie verscheidene leden van Gedep. Staten, woonden dit programma waarin goedmoedig een verfrissende zelfspot werd bedreven, bij. Het be gon na een kort officieel welkomst woord door de burgemeester van Vlis singen, mr. B. Kolff. In zijn toespraak stipte mr. Kolff o.m. aan, dat het voor een grotere gemeente zoals Vlissin gen gemakkelijker is om het cultu rele leven tot bloei te brengen dan in kleinere gemeenten, maar dat niette min de zelfwerkzaamheid een factor van belang blijft. Zoals dit ook in het verleden het geval was, toen ïen het nog zonder overheidssteun moest doen. Sprekend over het culturele le ven in Vlissingen herinnerde de bur gemeester eraan, dat hier in 1769 door twee predikanten en een medicus de stoot werd gegeven tot oprichting van het Zeeuws Genootschap der Weten- schappen, dat in 1801 toen Vlissin- gen een bijzonder moeilijke periode I doormaakte echter naar Middel- I burg verhuisde. Ook herinnerde spr. aan de rederijkers, de voorlopers van de huidige amateur-tonelisten, die ook in Vlissingen veel tot de bloei van het I :toneelleven hebben bijgedragen. Het verheugde mr. Kolff te kunnen ver klaren, dat het culturele leven in zijn gemeente ook heden ten dage op ve- lerlei terrein bloeit en tenslotte sprak hij er namens het gemeentebestuur nogmaals zijn vreugde over uit, dat de vijfde culturele dag in Vlissingen werd gehouden. Vervolgens was het woord aan het lid van Gedep. Staten, mr. dr. A. J. J. M. Mes, die de Zeeuwse Culturele Dag met een kort woord opende. Of liever: trachtte te openen, want nadat mr. Mes in enkele vloeiende volzinnen de lof van de tot nu toe gehouden cultu rele dagen had gezongen, werd hij plotseling onderbroken door een in schilderachtige, historische kledij ge stoken minstreel (P. J. v. d. Berg), die (Vervolg op pag. 5) doden misschien nog niet in het zicht is. Het blijkt dat de onderdrukking van het Hongaarse volk voortduurt, aldus het communiqué. Het bestuur van de Hongaarse verenigingen in Nederland heeft zaterdag een petitie overhandigd aan de minister van buitenlandse zaken mr. J. M. A. H. Luns. In het verzoékschrift doen de Hon garen een beroep op de minister om alles in het werk te stellen teneinde de tienduizenden Hongaren, die in Hongarije op hun veroordeling wach ten of al of niet veroordeeld -r in de gevangenis zitten, van gevan genis. dwangarbeid, deportatie of te rechtstelling te redden. Ook is de petitie overhandigd aan de minister-pj-esident dr. W. Drees. Vervolgens trok een delegatie van de vluchtelingen naar de Waalsdor- pervlakte, waar een krans werd ge legd. Het Hongaarse paviljoen op de we reldtentoonstelling tc Brussel wordt praktisch door bezoekers genegeerd, sinds de terechtstellingen van Nagy. Leden van de K.V.P.-afdeling Zaan dam hebben bij hun bestuur een schriftelijke klacht gedeponeerd over het feit, dat de katholieke wethou der van Zaandam, de heer J. J. Meulenkamp aanwezig was op een receptie, die de Russische ambassa deur dezer dagen in Wassenaar heeft gehouden ter gelegenheid van de overeenkomst tussen de K.L.M. en de Russische Luchtvaartmaatschap pij Aeroflot. Een menigte van meer dan 300 men sen, die Hongaarse vluchtelingen zouden zijn, heeft zondag ruiten van het gebouw van de Russische dele gatie bij de Verenigde Naties in New York ingegooid. Vier politie agenten werden gewond bij het her stellen van de orde. Eyskens werkt aan C.V.P. minderheidsregering De Belgische katholieke kabinetsfor mateur Gaston Eyskens van de C.V. P. werkt aan de samenstelling van een homogene minderheidsregering, nu zijn pogingen om tot een kabinet van twee partijen tc komen, op niets zijn uitgelopen. Dit is zaterdagmiddag door de voorzitter van C.V.P., Lefè- vre, verklaard. Hij gaf de socialistische en de libe rale partij van deze gang van zaken de schuld, daar zij „iedere bespre king en iedere onderhandeling hard nekkig blijven weigeren". Het bestuur van de C.V.P. sprak op nieuw zijn vertrouwen in Eyskens uit. KOEL. Aanhoudend koel weer met af en toe zon, maar ook enkele buien, waarvan sommige met onweer. Zwakke tot matige, langs de kust af en toe vrij krachtige wind, over wegend tussen zuid en west. VERWACHTINGEN VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN. (Van onze weerkundige medewerker). Vandaag nog onbestendig, koel en buiig strandweer, plaatselijk met on weer. Temperatuur overdag 15 a 17 graden Celsius. Zeewater bijna 14 graden Celsius. Matige, en af en toe nog vrij krachtige wind, ruimend van zuid-west naar noord-west. Vooruitzichten: depressie boven de Noordzee brengt nog onbestendig weer met later afnemend buiig en 'eidelijk wat meer opklaringen, temperatuur blijft nog te laag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1