PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Militair strafrecht onderworpen aan een algehele herziening Invasie begonnen op Noord-Celebes Discussie over „Westen" en „overig Nederland" wordt voortgezet Vandaag.. DIRECTEUR VAN EEN HAAGS REISBUREAU VERDWENEN KONINKLIJKE BELANGSTELLING VOOR EXP0-GEIT 201e jaargang - no. 140 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 17 juni 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 8, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094 DRIE WETSONTWERPEN INGEDIEND Weer normale vredeskrijgsraden met burgerrechtsgeleerden als president Bij de Tweede Kamer zijn ingediend drie wetsontwerpen tot wij ziging van de militaire strafwetgeving. Een voorgestelde wij ziging van het militaire strafprocesrecht bedoelt te zijn een voorlopige aanpassing in afwachting van een algehele herziening Naar het oordeel van de regering behoeven de regelingen aan gaande het militaire strafprocesrecht (de rechtspleging bij de zeemacht, de rechtspleging bij de landmacht en de provisionele instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof) die uit 1814 date ren, dringend zo'n algehele herziening. Weliswaar werden deze regelingen sindsdien enkele malen aangepast aan de ontwikke ling welke in de opvattingen omtrent het strafprocesrecht in de loop der tijden plaatshad, doch een volledige doorwerking van deze opvattingen bleef achterwege daar partiële herzieningen hiertoe niet voldoende gelegenheid gaven. De regering meent dan ook een spoedige vervanging van de thans geldende regelingen door een geheel nieuwe regeling te moeten bevorderen. Aan een commissie, welke wordt voorgezeten door de president van het Hoog Militair Gerechtshof, mr. J. W. U. Doornbos, is opdracht gegeven een daartoe strekkend wetsontwerp voor te bereiden. De te verrichten dat de indiening van het wetsoni werp. hoewel bij de voorbereiding spoed wordt betracht, niet op korte termijn kan worden tegemoetgezien. Aangezien de overgang van de be rechting door krijgsraden te velde naar die door de normale, krijgsraden bezwaarlijk tot die definitieve her ziening kan worden uitgesteld, heeft de regering gemeend in afwachting van die algehele herziening tot een voorlopige herziening van beperkte strekking te moeten overgaan. Hoofddoel van die voorlopige her ziening is het aanbrengen van die wijzigingen welke nodig zijn om weer te kunnen overgaan van be rechting door krijgsraden te velde op berechting door normale vredes krijgsraden. De overgang naar de vredeskrijgsraden houdt onder meer in, dat als president van, en open baar aanklager bij deze krijgsraden burgerrechtsgeleerden zullen optre den. Aanpassing Verder beoogt deze voorlopige her ziening de aanpassing aan de nieuwe structuur van het Konikrijk. Deze is nodig omdat de rechtspleging bij de landmacht er geen rekening mee houdt, dat de strijdkrachten waarop deze regeling van toepassing is geen organen meer zijn van Nederland alleen, doch van het gehele Ko ninkrijk. Voorts wordt het Wetboek van Militair Strafrecht aangepast aan de nieuwe structuur van het Ko- inkrijk en aan de nieuwe bondge- nootscappelijke verhoudingen. Hiermee hangt nauw samen de straf baarstelling van naar vreemd recht strafbare feiten, die in het buiten land zijn gepleegd. Nederlandse mili tairen vertoeven herhaaldelijk buiten ....is het 350 jaar geleden, dat i „op straffe van bannissement" j niemand zich in Arnhem mocht i vestigen zonder toestemming I van de magistraat en zonder j een getuigschrift van handel li en wandel. ...viert de Nederlandse letter- j kundige Maria E. Dermoüt-In- I german, wier Indische jeugd- herinneringen „Nog pas giste- ren" werd bekroond met een M incidentele prijs van de Jan Campertstichting. te Noord- wijk haar 70ste verjaardag, llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Hammarskjöld naar Beiroet De secretaris-generaal der Ver. Na ties, Dag Hammarskjöld, heeft beslo ten de eerste bijeenkomst van de waarnemersgroep der V.N. te Beiroet bij te wonen. Hij zal vandaag uit New York vertrekken. De waarnemersgroep is op last van de Veiligheidsraad naar Libanon ge gaan na een klacht van dit land, dat de Verenigde Arabische republiek zich op grote schaal in zijn binnen landse aangelegenheden mengt. Het is de taak van de waarnemers er voor te zorgen dat er geen onwettige infiltratie van personen of wapens over de Libanese grens plaats heeft. De Libanese regering heeft maandag verklaard, dat de rebellie in Beiroet tijdens het afgelopen weekeinde na zware gevechten de kop is ingedrukt en dat de rebellenleiders na hun ne derlaag voor het gerecht zullen wor den gebi'acht. „De rebellie is in Beiroet definitief onderdrukt", zo zei de minister van voorlichting. Khazen. doch hij waar schuwde tegen voorbarig gebiuik van het woord „overwinning". Kennelijk doelde hij daarmee op het voortduren van opstandige activiteit elders in het land. het grondgebied van het koninkrijk, b.v. bij manoeuvres. Deze militairen zullen dan de in het buitenland gel dende rechtsorde hebben te eerbiedi gen. Doen zij dit niet, dan behoren zij daarvoor te kunnen worden ge straft. Verder bevat het ontwerp een aparte regeling met betrekking tot straf baarstelling van door militairen ge pleegde overtredingen van verkeers- voorschriften en wijzigingen in enke le in het wetboek voorziene straffen, zoals de militaire detentie en de ver laging. De mogelijkheid om in plaats van gevangenisstraf en hechtenis de straf van militaire detentie op te leggen wordt verruimd en ook uitgebreid tot de gevallen waarin een commuun de lict aanleiding tot de op te leggen straf is geweest. De maximale duur van de militaire detentie wordt ver hoogd van twee tot zes maanden. Verder wordt de mogelijkheid ge schapen deze straf niet alleen in een Huis van Bewaring, doch ook in een daartoe bestemd militair gesticht ten uitvoer te leggen. De mogelijkheid om aan onderofficieren de straf van verlaging op te leggen wordt door het ontwerp beperkt tot tijd van oorlog. (Vervolg op pag. 3) Nagy en Maleter terechtgesteld Imre Nagy, Hongaars premier ten tijde van de opstand van 1956, is tij dens een onlangs te Boedapest ge voerd proces ter dood veroordeeld en inmiddels terechtgesteld. Ook kolonel Pal Maleter, een der leiders van de opstand te Boedapest die de bijnaam „Held van Boedapest" kreeg, is ter dood veroordeeld en terechtgesteld. Dit wordt meegedeeld in een bekend making van het Hongaarse ministerie van justitie, aangehaald door het Hongaarse persbureau en gepubli ceerd in de Russische bladen „Praw- da" en „Izwestia". Verder werden ter dood veroordeeld en terechtgesteld: Miklós Gimes, voormalig diplomatiek redacteur van „Szabad Nep" (het orgaan van de Hongaarse communistische partij) en voormalig correspondent van dit blad te Parijs, die nauw met Nagy samen werkte, en Josef Szilagy, een andere medewerker van Nagy, Kritiek van Roem op Soekarno Indonesische landstrijdkrachten en mariniers zijn maandagochtend om zes uur plaatselijk tijd geland bij Kema, een plaats aan de kust in het uiterste noorden van Celebes. 40 km van Menado. Aangenomen wordt, dat dit de definitieve aanval op dc op standelingen in dit gebied is. Aan de aanval op het laatste gebied, dat de opstandelingen nog in handen hebben, neemt een groot aantal mili tairen deel. De vorige week zijn reeds troepen aan land gegaan ten noorden van Menado en nabij de ha venplaats Bitoeng. BUNGALOWS BESTONDEN NIET Honderd vakantiegangers gedupeerd. (Van onze correspondent). Ruim honderd vakantiegangers vra gen zich op het ogenblik bezorgd af waar zich de heer H. V., directeur van het reisbureau „Europa Cam ping" bevindt. Zij stortten namelijk in totaal tienduizenden guldens op de bankrekening van de heer V., die hun een heerlijke vakantie in splinternieu we bungalows in het vooruitzicht stelde. Het is echter gebleken dat nergens op de vooraf aangegeven plaatsen in binnen- en buitenland o.a. in Zuid- Limburg en Bad Honnef in Duits land, door het reisbureau bungalows zijn gebouwd. Bovendien is zaterdag de lieer V. plotseling verdwenen zon der zijn nieuwe adres achter te laten. Men vermoedt dat hij zich in Duits land bevindt. „Oplichting", zeggen thans dus tien tallen vakantiegangers. De Haagse politie is het hiermee echter niet eens. V. tracht aan zijn verplichtingen te voldoen, maar door zijn gebrek aan zakelijk inzicht en een hieruit voort vloeiende slechte organisatie komt hier niets van terecht. Deze zaak zal waarschijnlijk wel uitlopen op een faillissement van het reisbureau, zo meent de poli tie. Echter op de vraag: Waar bevindt V. zich thans? weet de politie geen antwoord en ook van het feit dat de directeur „zijn" geld bij de bank heeft opgenomen en op een andere bank zou hebben geplaatst, is zij onkundig. Wel is het de po litie bekend dat de bank die de be langen van de heer V. behartigde, de Zuidhollandse Bank, thans geen stortingen meer op zijn rekening accepteert. Volgens de politie ligt de fout in eer- Aap de operaties is deelgenomen door oorlogsschepen, transportschepen en landingsvaartuigen. De chef-staf van de zeestrijdkrachten, Soebyakto, die minister-president Djoeanda maan dagochtend persoonlijk op de hoogte stelde van de landingen, zeide na af- loopj van dit onderhoud in antwoord op vragen van journalisten, dat de landingen een „grote operatie" in Noord-Celebes vormen. Hij deelde mede, dat de eenheden, die maandag ochtend aan wal gingen, bestonden uit mariniers en eenheden van de Dipopegoro-divisie uit Midden-Java en van de Brawidjaja-divisie uit Oost- Java. De chef-staf van de Indonesische landstrijdkrachten, generaal-ma- joor Nasoetion, heeft maandag alle politieke activiteiten in een groot deel van Indonesië verboden Het De Indonesische nationalistische stu dentenvereniging heeft maandag Djakarta een waarschuwing gepubli ceerd tegen de communistische partij in Indonesië. Gezegd wordt, dat „de communisten er naar streven een communistische staat te stichten naar Russisch voorbeeld". Mr. Moh. Roem, vooraanstaand lei der van de Masjoemi, heeft maandag scherpe critiek geuit op het schema voor „geleide democratie" van presi dent Soekarno. Het was de eerste openbare aanval op de politiek van het staatshoofd door een leider van de Masjoemi op Java sinds het uitroepen van de te- froedi sgering onder leiding van Sja- Idin Prawinegara in februari j.l. ste instantie bij de A.N.W.B., die des tijds zijn fiat gaf aan deze niet bona fide zaak. In Dordrecht stonden zondag ruim zestig mensen te wachten op een autobus die hen naar Duitsland zou brengen. De bus kwam niet. Zij had den hun geld vooruit betaald. Intussen komen steeds meer vakan tiegangers tot de ontdekking dat zij door de heer V. benadeeld zijn. Massu prefect van Algiers Generaal Salan, de vertegenwoordi ger van premier De Gaulle in Alge rije, heeft maandag te Algiers be kend laten maken dat hij generaal AUard tot opperprefeet van Algiers en generaal Massu tot prefect van Algiers heeft benoemd. Dinsdagmor gen zal Serge Barete die tot voor kort opperprefeet was,"zijn bevoegd heden overdragen; zelf is Baret op grond van een kabinetsbesluit uit Pa rijs tot secretaris-generaal van Salan benoemd. Jean-Baptiste Biaggi heeft maandag in Parijs bekendgemaakt, dat hij zijn „patriottische revolutionaire par tij" die tijdens het korte bewind van Pflimlin verboden werd, heeft ont bonden. De veertigjarige advocaat zei, dat de partij, die in het najaar van 1957 werd opgericht, geen zin meer had nu haar doel het aan de macht komen van De Gaulle is bereikt. De Britse premier, Harold Macmilhm, gaat. op 29 juni naar Parijs voor be sprekingen met generaal De Gaulle, zo is uit offieiële bron in Londen ver nomen. De Britse minister van bui tenlandse zaken, Selwyn Lloyd, zal Macmillan vergezellen. OOK IN HET BELANG VAN ZEELAND Na het congres van Nijverheid en Handel. HET CONGRES over de ruim telijke ordening, vorige week ioor de Nederlandse Maatschap pij voor Nijverheid en Handel in Amsterdam gehouden, heeft vraagstukken besproken, die ook voor Zeeland van het groot ste belang zijn. Want het ging om het „nieuwe gezicht" van ons land. Daarop zinspeelde ook de voorzitter van de Maatschap pij in zijn openingswoord, toen hij verband legde tussen de plaats van het congres (het Concertgebouw!) en het onder werp. Hij herinnerde namelijk aan de vaak in het Concertge bouw gespeelde symfonie „Uit de nieuwe wereld" van Dvorak. En inderdaad, bij dit congres ging het ook om een nieuwe wereld, om de opbouw van Ne- derland-in-de-toekomst. De tekenen wijzen er op, dat in dit nieuwe Nederland aan Zeeland een niet te onderschatten plaats kan wor den toebedeeld. Daarom was het ver heugend, dat een delegatie van het Departement Zeeland der Maatschap pij in het Concertgebouw aanwezig was. Verheugend, omdat aldus van Zeeuwse zijde een bijdrage kon wor den geleverd aan de op hoog niveau staande discussie, verheugend óók, nieuwe impulsen heeft gekregen. «et. L dening. dus om de ruimtelijke or- leter gezegd: om het samen spel tussen overheid en ondernemer, dat kan leiden tot een betere stri ding van de industriële werkgelegen heid in ons land. En deze spr/iöing is dringend geboden! De conct.„ra- tie van bedrijven (en van bevo? Ag) in de Randstad is nu reeds te groot en gaat bovendien nog steeds in snel tempo verder, waardoor sommige ge bieden van ons land (noordelijke pro vincies, Zeeland) worden „leeggezo gen". In deze streken leidt dat dan weer tot verschraling op allerlei ter rein en een verouderde bevolking, terwijl het westen daarentegen uit een oogpunt van bewoonbaarheid en leefbaarheid een teveel aan mensen krijgt. Zo ontstaat een hulzenzee „van Dordrecht tot Amsterdam", zo als president-directeur Hupkes van I „De Schelde" te Vlissingen het tij- dens het congres opmerkte. Betere spreiding van de werkgelegenheid is dus nodig! Met andere woorden: in de toekomst minder industrievesti gingen in het westen en meer in overig Nederland. Nu is het evenwel zo, dat in het algemeen de leidinggevende figu ren van het westen nog niet hele maal overtuigd zijn van de nood zakelijkheid dezer spreiding. Al thans zij menen, dat de belang rijkste industrieën zich toch wel in de Randstad Holland moeten vestigen, omdat het industriële klimaat er zoveel beter is dan in de rest van het land. Deze mening nu wordt evenwel geenszins ge deeld door deskundigen in deze rest, die dan ook te pas en te on pas het voor hen zo belangrijke spreidings-stokpaardje berijden. En daardoor treden tegenstellin gen op tussen het westen en ove rig Nederland. De laatste tijd heeft daarvan herhaalde malen voorbeelden te zien gegeven. Men denke b.v. aan de aanval enige weken geleden van de senator Van Riel, Gedeputeerde van Zuid-Hol- lan'd, op publikaties van Zeeuwse zijde. Ook tijdens het Amster damse congres waren voorbeelden van deze tegenstellingen merk baar. Zo was het opvallend, dat de reac ties van de overigens toch wel voor spreiding geporteerde prof. dr. J. P. Thijsse op het pleidooi van de heer Hupkes voor het Sloeplan voorna melijk bestonden uit het wijzen op de toch altijd nog grotere mogelijk heden van Rotterdam en Amsterdam, omdat alleen dóór schepen met de grootste diepgang mogelijk zouden zijn. Alsof de ontwikkeling van het Sloeplan uitsluitend afhankelijk is van het al of niet aandoen van super tankers.... En bovendien: is het wel waar, wat prof. Thijsse zei Wij willen niet nalaten hierop even na der in te gaan. Prof. Thijsse concludeerde namelijk in zijn pre-advies, dat voor het ves tigen van hoogovenbedrijven aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 1 gunstige verkeersligging aan zeer diep vaarwater (liefst zon der sluizen) onmiddellijk aan de kust en goede verbindingen met het achterland; 2 vaste grondslag; 3 zoet water, en 4 groot arbeidersreservoir. En hij voegde er aan toe: „Vesti gingsvoorwaarde 2 beperkt de moge lijkheden in feite tot de zandgron den en in verband met voorwaarde 1 voornamelijk tot de duinreeks, die slechts een beperkte breedte heeft. Voor de monden van de havens van Rotterdam en Amsterdam zijn deze voorwaarden aanwezig. In het Schel- debekken heeft men beperkter mo gelijkheden..." Maar de heer Hupkes deelde daarentegen in Amsterdam me de, dat „grondboringen hebben aangetoond, dat zware indu- strie-outillages hier (in 't Sloe) op goedkope wijze gebouwd kunnen worden". Dat is dus heel wat anders dan punt 2 van prof. Thijsse! En bij diens punt 1, is de volgende opmerking van de| heer Hupkes van belang: „Zon der sluizen te moeten passeren is het Sloegebied bereikbaar voor de grootste zeeschepen...." En de vraag is: wie heeft nu ge- Vervolg op pag. 2) De Ncderandse geit op de Expo, H die door duizenden bezoekers if vertroeteld en geaaid wordt, trok ook tijdens het bezoek van het Nederlandse koninklijke s paar de aandacht. De koningin §f H zelf aaide het beestje, dat met §f een oranje strik getooid was op deze grote dag. Voor het verslag van dit ko- ninklijk bezoek aan de Expo zie pagina drie. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ontvluchte jongelui in Amsterdam gearresteerd Herhaaldelijk worden in de hoofdstad jongelui gangehouden, die uit inrich tingen en opvoedingsgestichten zijn ontsnapt en zich nadien vaak aan misdrijven schuldig maken. Zo werd zaterdag een 18-jarige. los arbeider gearresteerd, die op 9 juni uit een in richting te Rekken was gevlucht. Hij had een bromfiets en twee plaids uit een auto gestolen. Een I5-jarige knaap, die met medeneming van geld uit een inrichting te Amersfoort was verdwenen, werd, toen hij zaterdag ochtend op de Haarlemmerdijk zo maar een alarmpistool afschoot, ge pakt. In de nacht van zondag op maandag hield de politie in het centrum een dronken 27-jarige mijnwerker aan, die door de politie te Dedemsvaart werd gezocht in verband met zijn ont vluchting uit een psychopatenasiel. Het weer in Europa. Helsinki licht bewolkt Stockholm licht bewolkt Oslo zwaar bewolkt Kopenhagen licht bewolkt Aberdeen regenbui Londen half bewolkt Amsterdam lich bewolkt Brussel licht bewolkt Luxemburg onbewolkt Parijs licht bewolkt Bordeaux half bewolkt Grenoble zwaar bewolkt Nice zwaar bewolkt Berlijn half bewolkt Frankfort onbewolkt München onbewolkt Garmisch P. zwaar bewo Zürich licht bewolkt Genève onbewolkt Locarno zwaar bewolkt Wenen onbewolkt Innsbruck zwaar bewolkt Rome onbewolkt Ajaccio onbewolkt Algiers geheel bewolkt Madrid half bewolkt Mallorca zwaar bewolkt 17 gr. 16 gr. 21 gr. 19 gr. 18 gr. 25 gr. 26 gr. 26 gr. 25 gr. 27 gr. 30 gr. 26 gr. 23 gr. 24 gr. 27 gr. 23 gr. 23 gr. 26 gr. 25 gr. 25 gr. 23 gr. 28 gr. 27 gr. 23 gr. 24 gr. 32 gr. 26 gr. VERWACHT... KOELER Veranderlijke bewolking met in het binnenland kans op enkele verspreid voorkomende onweders. Zwakke tot matige noordwestelijke wind. Koeler.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1