PHQVIHCIALE ZEEUWSE COURAKT BILT K00LGASPR0DUKTIE ZAL VERDWIJNEN Z.L.M.-dagen in Scherpenisse met een uitgebreid programma OPRICHTING NATIONALE GAS MAATSCHAPPIJ GEWENST „MOHAMMEDANEN BOYCOTTEN ALGERIJNSE VERKIEZINGEN" 201e jaargang - no. 134 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; Ir. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 10 juni 195S ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. ..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg. G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red, tel. 2425, adm. tel. 2Q94 Minister Zijlstra biedt Staten-Generaal gasnota 2 aan De koolgasproduktie, die in 1950 nog 50% van de totale behoefte van de openbare gasvoorziening dekte, zal spoedig geheel of vrijwel geheel tot het verleden behoren. De activiteiten van de gasbedrijven voor zover deze nog op het gebied van de gaspro- duktie werkzaam blijven zullen zich dan beperken tot omvor men van hoog-calorisch in laag-calorisch gas en de produktie van watergas voor de voorziening in de seizoenspieken, zoals de winterperiode. Met deze conclusie besluit de minister van econo mische zaken, prof. J. Zijlstra zijn tweede nota over de gasvoor ziening, die aan de Staten-Generaal is aangeboden. De minister grondt zijn verwachting op de zeer sterke toene ming van het aandeel van de verschillende soorten afstandsgas in de openbare gasvoorziening, die in de periode van 1950 tot 1957 steeg van 30 tot 64 procent. Dit komt ook tot uiting in de afneming in dezelfde periode van het aantal zelfproduce- rende gasbedrijven, dat in acht jaar daalde van 131 tot 48. Het eerste gebied omvat de pro vincies Groningen, Friesland, Drente, Overijsel, Gelderland benoorden de rivieren, vrijwel de hele provincie Utrecht, in Zuid-Holland de stad Woerden en in Zeeland het oostelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen, Wal cheren en Zuid-Beveland, welke gebieden thans of binnenkort geheel worden voorzien met gas, geleverd door het staatsgasbe- drijf. Het tweede gebied is de provincie Noord-Holland, waar Deze tendens zal zich naar de me- ning van de minister in de komende jaren nog blijven voortzetten. In het verzorgingsgebied van het staatsgas- bedrijf zijn nog 14 bedrijven gelegen die nog niet of niet geheel zijn om geschakeld op afstandsgas en waar van de omschakeling in de eerstko mende jaren is te verwachten. Een direct gevolg van de toeneming van het aandeel van afstandsgas is de daling van de kool- en watergas- produktie, die weer tot gevolg had een sterke vermindering vari het ko- lenverbruik voor de openbare gas voorziening, aldus de nota. In de pe riode 1950-1957 daalde dit kolenver- bruik met ruim 650.000 ton, dat is ongeveer 42 procent. Wanneer over enkele jaren de om schakeling van de genoemde veer tien bedrijven, die thans nog on geveer een derde deel van het ge produceerde koolgas leveren, een feit zal zijn, zal dit een verdere besparing van ongeveer 300.000 ton kolen per jaar opleveren. Het toenemende aanbod van cokes- ovengas voor de openbare gasvoor ziening onder meer als gevolg van uitbreidingen van de cokesfabriek van de hoogovens en" de mogelijke stichting van een cokesbedrijf aan de Nieuwe Waterweg alsmede van aardgas en raffinaderijgas zal er on getwijfeld toe leiden, dat de eigen gasproduktie in Noord- en Zuid-Hol land, waar thans nog twee-derden van het koolgas en circa 90 procent van het Watergas wordt geprodu ceerd. verder zal dalen en dat de steenkolenbehoefte eveneens zal ver minderen. In welk tempo dit zal geschieden en tot hoever deze vervanging van kool gas door andere gassoorten zal gaan, valt nog niet met zekerheid te zeg gen. Evenmin is het mogelijk, aldus de nota, thans reeds te stellen welke gassoorten de plaats van dit koolgas in de openbare gasvoorziening zullen innemen. Een en ander is hiervoor te zeer afhankelijk van het al dan niet doorgang vinden van bestaande plan nen en verwachtingen en is daar naast ook een vraagstuk van interne economie van de nog bestaande gas- produktiebedrijven. Dat deze ont wikkeling zich ook hier verder zal doorzetten meent de minister echter als een vaststaand feit te mogen aannemen. Minister Zijlstra stelt in zijn nota, dat als gevolg van de ingrijpende ontwikkeling in de gasvoorziening de oprichting van de Nationale Gas Maatschappij (N.G.M.) tot dusverre nog niet haar beslag heeft gekregen. Het blijft echter gewenst, aldus de minister, de oprichting van de N.G. M., die tijdelijk opgeschort was, door te zetten. Ook de advies-commissie gaspolitiek is unaniem tot dit stand punt gekomen. De adviescommissie verbond aan dit standpunt de voorwaarde, dat de uit werking van contracten van samen werking, waarin de „spelregels" van de coördinatie en de bevoegdheden van de N.GM. ten opzichte van de participanten onderling zouden moe ten worden geregeld, voor alle par tijen bevredigend zou zijn. De com missie heeft hiertoe een aantal aan bevelingen gedaan omtrent de inhoud van deze contracten, waarbij zij on der meer een indeling van het land in vier voorzieningsgebieden aan geeft. de afstandsgaslevering wordt verzorgd door de Hoogovens. Het derde gebied omvat de pro vincies Noord-Brabant en Lim burg, de gemeente Tholen in Zeeland en de streek rond Nij megen, waar de afstandvoorzie ning wordt verzorgd door de Staatsmijnen. Het vierde gebied is de provincie Zuid-Holland behalve Woerden. In dit gebied is geen producent-aandeel houder van de N.G.M. werkzaam. De aanbevelingen van de adviescom missie omvatten de regeling van de gasaangelegenheden binnen de regio nale gebieden, de regeling inzake in terregionale gaslevering, de im- en export van gas, enkele algemene be palingen onder meer inzake een we derzijdse inlichtingenplicht, het na komen van de contracten, eventuele wijziging van de grenzen der voor zieningsgebieden of regionale gebie den en de duur van de overeenkom sten. De minister is van mening, dat de aanbevelingen van de adviescom missie een bruikbare basis vor men voor het functioneren van de N.GM. Zodra nu de eventuele participan ten zich bereid hebben verklaard op basis van de hen inmiddels toe gezonden „spelregels" deel te ne men in de N.G.M. zal tot oprich ting hiervan kunnen worden over gegaan. De minister hoopt, dat dit binnen niet al te lange tijd zal kunnen gebeuren. In de nota geeft de minister voorts een overzicht van de ontwikkeling van het staatsgasbedrijf. Dit bedrijf is er in geslaagd de bestaande gas leveringscontracten met Duitse pro ducenten vervroegd te ontbinden zon- WAARNEMER VAN F.N.L. IN NEW YORK Nieuwe prefect voor Corsica De waarnemer van het Algerijnse be vrijdingsfront (F.N.L.) bij de Vere nigde Naties, Mohamed Yazid, heeft gisteren in een exclusief interview met United Press International ver klaard, dat de Algerijnse Nationalis ten een voorlopige regering zullen vormen en de verkiezingen die de Fransen in Algerije gaan houden zul len boycotten. „Wij Algerijnen zijn geen gewapen de opstand begonnen om slechts een loonsverhoging te krijgen. Wij eisen onafhankelijkheid. Er zal een inte gratie komen. Maar met deze inte gratie bedoelen wij dan een samen gaan met Tunesië en Marokko in een Noordafrikaanse federatie. De Gaul le praat, maar wij handelen. Met de regeringen van Tunesië en Marokko worden besprekingen gevoerd om de beslissingen die op de conferentie van Tanger werden genomen, de schep ping van een Noordafrikaanse parle ment, en de vorming van een voor lopige Algerijnse regering, ten uit voer te leggen", aldus Yazid. Premier de Gaulle heeft tot prefect (gouverneur) voor Corsica benoemd met de opdracht het gezag van de Franse regering over het eiland te herstellen, de 48-jarige Guy Lamas- soure, oud-prefect van het departe ment Indres. Hij komt in de plaats van Marcel Sa- vreux, die gedurende de revolte op het eiland weinig tegenstand bood aan de door parachutisten geleide opstandige beweging. Savreux is overgeplaatst naar het verlaten departement Finis- terre. Tot staatssecretaris van handel en in dustrie werd benoemd de radicale af gevaardigde in de Nationale Vergade ring, Edouard Ramonet. De socialisti sche afgevaardigde Eugene Thomas werd minister van posterijen. Tot minister van openbare gezond heid zal een Algerijn worden be noemd. PROF. ZIJLSTRA M toeneming afstandsgas Oost-Duitsland wil praten over helikopter Het Oostduitse ministerie van buiten landse zaken heeft do Amerikaanse regering laten weten, dat het bereid is besprekingen te beginnen over te ruggave van de tot landen gedwon gen Amerikaanse helikopter en be reid is alle mogelijke inlichtingen te verstrekken met betrekking tot het incident. Dit is gisteravond meege deeld door het Oostduitse persbureau A.D.N. Volgens de verklaring van het Oost duitse ministerie van buitenlandse za ken is het „competent" tot het voeren van dergelijke onderhandelingen. Een woordvoerder van het State De partment heeft eerder verklaard, dat de Amerikaanse regering niet bereid is om met de Oostduitse regering te onderhandelen en dat een nota van deze regering zal worden terugge- zonden indien hij komt. De opperbevelhebber van de Fran se strijdkrachten in Algerije, ge neraal Salan, heeft het ontslag aanvaard van Jacques Chevalier, burgemeester van Algiers. Cheva lier diende zijn ontslag begin juni in, na een conflict tussen hem en het „comité voor openbaar wel zijn" van Algiers. Het ontslag van Chevalier duidt er op, dat de meningsverschillen tus sen het oude bestuur in Algerije en de militairen en kolonisten die hebben gezorgd voor het aan de macht komen van de Gaulle nog niet zijn opgelost. der dat van Nederlandse zijde scha deloosstelling behoefde te worden be taald. Op 1 januari 1958 leverde dit bedrijf gas aan 53 gemeenten of ge meentelijke combinaties. Tot begin 1958 bedroeg het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij gegarandeerde aanbod van aardgas aan 't staatsgasbedrijf 550.000 m3 per etmaal gedurende 20 jaar, afkom stig uit de winningsgebieden in het noorden en oosten van ons land( met inbegrip van 50.000 m3 uit enkele Twentse bronnen). Daarnaast be stond de reële verwachting, dat dit aanbod mede op grond van het aan boren van aardgas in het westen van Nederland belangrijk zou kunnen worden vergroot, aldus de nota. Eyskens kreeg opdracht kabinet te vormen Koning Boudewijn heeft maandag ochtend de oud-premier Eyskens (c'.v.p.) opdracht gegeven een nieuwe Belgische regering te vormen. De ko ning deed dit nadat de vroeger katho lieke vice-premier Augóiste de Schrij ver verslag had uitgebracht over zijn besprekingen met partijleiders over de kabinetsformatie. De 53-jarige Gaston Eyskens ls in de afgelopen vier jaar de leider van de C.V.P.-oppositie in de Kamer van volksvertegenwoordigers geweest. Hij is een Vlaming en hoogleraar in de economische politiek te Leuven. Eyskens is minister van financiën geweest in de regering-Van Acker in 1945 en in de regering-Spaak in 1947. Voorts was hij premier van augustus 1949 tot maart 1950, toen in België de koningskwestie acuut was. Hij komt wegens zijn betrekkin gen met de vakbonden en zijn vroegere samenwerking met Spaak het meest in aanmerking voor samenwerking met de socia listen, die bij de onlangs gehouden verkiezingen niet voldoende zetels verwierven om samen met de libe ralen over en meerderheid in de Kamer te kunnen beschikken, als in de jaren 19541958. Gaston Eyskens, die opdracht heeft een regering te vormen, heeft op een persconferentie de hoop uitgesproken dat men uit de sfeer van politieke strijd zal geraken, opdat er een kabi net kan worden gevormd, dat de wil en de macht heeft de hangende pro blemen van fundamenteel belang op te lossen. Hij noemde in dit verband de schoolkwestie. De r.-k. formateur zei dat hij geen voorkeur had voor een van de beide andere nationale partijen, de socialis ten en de liberalen. De kans op een regering van alle drie de partijen achtte hij gering. Havenarbeiders te Londen blijven staken De besprekingen tussen werkgevers en vakbondsleiders over de Londense havenstaking zijn maandag weer zon der resultaat afgebroken. Tweederde van de 30.000 havenarbeiders blijven staken. 118 schepen konden daardoor niet gelost worden. Intussen heeft een onofficiële poging om de Londense ondergrondse 24 uur niet te laten rijden vrijwel geen suc ces gehad. Slechts 47 van de 494 trei nen vielen uit. De poging werd ge daan om het stakende buspersoneel te steunen. Door de staking van de havenarbei ders kan circa 25.000 ton voedsel waaronder 8000 ton vlees niet ge lost worden. Scheepsladingen fruit, groente, boter en kaas zouden door het warme weer snel bederven. De staking van de havenarbeiders is nu haar vierde week ingegaan. Zij begon toen bepaalde groepen arbei ders het werk neerlegden uit sympa thie met de arbeiders van de vlees markt van Smithfield. Dezen staak ten uit protest tegen het ontslag van 600 collega's, die zonder werk raak ten daar er niet meer genoeg te doen was toen de chauffeurs, die betrok ken waren bij het vleesvervoer, in staking waren gegaan. EXPOSITIE KEURINGEN - DEMONSTRATIES Grootse landbouwmanifestatie begint volgende week donderdag Het eiland Tholen, dat de laatste vijftien jaren tweemaal door inundatie is getroffen en thans een „nieuw gezicht" krijgt door de uitvoering van de herverkavelingswerken, zal volgende week vele duizenden agrariërs ont vangen. Op 19, 20 en 21 juni wordt namelijk in Scherpenisse de landbouw tentoonstelling 1958 van de Zeeuwse Landbouwmaatschappij gehouden, die jaarlijks door een van de negen kringen der Z.L.M. wordt georganiseerd. Ook nu weer is deze expositie bijzonder groots van opzet: naast een veer tigtal aantrekkelijke stands op het gebied van de landbouw, de veeteelt en de fruitteelt, alsmede aanverwante artikelen, zijn er keuringen van paarden en rundvee en staan er demonstraties met verschillende landbouw werktuigen op het programma. Het vrij lijvige programma voor de drie Z.L.M.-dagen heeft een aantrekkelijk tintje gekregen, want o.m. zullen tal van muziekgezelschappen, een toneelgroep, de landelijke ruiters, alsmede de Vlissingse turnvereniging V.T.V. deze grootse manifestatie van de Zeeuwse landbouw opluisteren. Het tentoonstellingsterrein, gelegen in de Scherpenissepolder langs de weg van Scherpenisse naar Poort vliet, beslaat een oppervlakte van liefst 14 ha. Een deel van het terrein zal worden benut door de standhou ders, dié er hun tenten zullen opslaan. Voorts is men momenteel druk bezig met het aanleggen van de keurings- banen voor warmbloed- en trekpaar den, rundvee, schapen en geiten, ter wijl in de onmiddellijke nabijheid van de banen de ring wordt ingericht, waarin o.m. de bekroonde dieren zul len worden voorgebracht. Tenslotte is er een groot demonstratieterrein, waar men diverse landbouwwerktui gen in bedrijf zal kunnen zien. Dit laatste betekent een novum voor de Z.L.M.-expositie, want tot nu toe was het te doen gebruikelijk, dat de werk tuigen werden tentoongesteld. Tijdens een maandagmorgen in Tho len gehouden bijeenkomst hebben de tentoonstellingsvoorzitter, de heer A. J. Groenewege te St. Maartensdijk, alsmede de algemeen-secretaris van de Z.L.M., mr. J. F. G. Schlingemann en de tentoonstellingssecretaris, de heer W. C. Sinke van het Z.L.M.-bu- reau te Goes, enkele mededelingen gedaan over deze voor de Zeeuwse landbouw zo belangrijke expositie. In totaal zijn er 75 standhouders, van wie er 57 in tenten zijn onderge bracht. De totale oppervlakte exposi tieruimte bedraagt 3300 vierkante meter. Getoond zullen worden 137 koeien, 80 trekpaarden. 12 warm- bloedpaarden, zowel Gronings als Gelders type, 18 pony's een collectie van ruim 80 schapen, alsmede circa 35 stuks mestvee. De muziekgezelschappen uit ver schillende plaatsen zullen voor een gezellige sfeer zorgen: namelijk de Koninklijk Erkende Harmonie „St. Cecilia" uit Stampersgat, die met de eigen verplaatstbare mu ziektent komt, „Accelerando" uit St. Annaland, „Concordia" uit Tholen, „Concordia" uit St. Phi lipsland, „Eendracht" uit Scherpe nisse, „Oefening Baart Kunst" uit Stavenisse, muziekvereniging „Oud-Vossemeer" uit Oud-Vosse- meer en ue muziekvereniging „Poortvliet" uit Poortvliet. Rijtoer Een tijdens deze Z.LM.-dagen tel kens terugkerend hoogtepunt is ook dit jaar weer de rijtoer. Twintig bus sen en honderdvijfentwintig personen auto's zullen op de tweede dag van de Z.L.M.-expositie in de morgenuren een 65 kilometer lange tocht over het eiland Tholen maken. De bijna 1400 personen, die aan deze toer deelne men, zullen zich dan op de hoogte kunnen stellen van de vorderingen bij de uitvoering van de herverkaveling. Ook voor de jeugd op Tholen en St. Philipsland heeft deze tentoonstelling zijn aantrekkelijkheid. De L.J.G. heeft namelijk een schoolkrant uitge geven, waarin de leerlingen van alle scholen in het werkgebied van de Kring Tholen en St. Philipsland der Z.L.M. worden aangespoord een op stel of een tekening te maken. De beste inzendingen zullen worden be kroond. Behalve deze individuele deel name, kunnen de leerlingen in klasse- verband een werkstuk vervaardigen. De verwachting betreffende het aan tal bezoekers is hooggespannen. Meer en meer neemt de Z.L.M.-expositie, die vooral na de Tweede Wereldoor log op volle toeren is gaan draaien, 'n grote plaats in bij vele agrariërs in en buiten de provincie Zeeland. Ge zien de bezoekcijfers van andere ten toonstellingen: 1957 Zierikzee circa 12.000; 1956 Domburg ongeveer 20.000 en 1955 Kloosterzande even eens rond 20.000, worden ook in Scherpenisse vele duizenden landbou wers en andere belangstellenden ver wacht. Opening Het programma voor deze Z.L.M.-da- gen vermeldt op donderdag 19 juni (Vervolg op pag. .4) Dit was één van de foto'sdie mevrouw Heida, de vrouw van de kapitein, op het moment van de redding vanuit de stuur- hut maakte. Op de voorgrond de coaster ,f!eiloo", die tegen H de Noorse tanker aanligt. Op- varenden van de )rArtemis" l§ H stappen over, terwijl dichte rookwolken uit het tankschip H komen H (Voor verslag zie pag. S). ff iliiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Duitse coaster bracht 4 schipbreukelingen aan wal De vierhonderd ton grote Duitse kust vaarder „Osiris" heeft gisteren de vier geredden van de aanvaring nabij Tcrschellingerbank aan wal gezet in IJmuiden. Het was het voorlopige slot van een scheepsramp, die zich in de nacht van zondag op maandag binnen anderhalf uur voltrok. De coaster overvoer op een vrij ruwe zee maar bij helder zicht de 154 ton metende kotter S.O. 74 „Zukunft" waarna het schip is gezonken. De Osiris heeft de vier opvarenden moe ten overnemen toen bleek dat de kot ter het niet langer hield en zoveel water maakte dat hij achterover in de Noordzee kantelde. Prinses Irene verricht tewaterlating Prinses Irene zal zaterdag 12 juli de doopplechtigheid verrichten bij de te waterlating van het naar haar te noe men motorschip, dat momenteel in aanbouw is bij de werf „De Merwe- de" te Hardinxveld-Giessendam. Dit schip wordt gebouwd in opdracht van de Oranjelijn „Maatschappij zee transport N.V." en is bestemd voor de vaart op Canada en de grote me- Het weer in Europa Volgens de weerrapporten var avond 7 uur: Helsinki, half bewolkt, Stockholm, regenbui, Oslo, zwaar bewolkt. Kopenhagen, geheel bewolkt, Aberdeen, geheel bewolkt, Londen, zwaar bewolkt, Amsterdam, zwaar bewolkt, Brussel, geheel bewolkt, Luxemburg, zwaar bewolkt. Parijs, zwaar bewolkt. Bordeaux, zwaar bewolkt. Grenoble, geheel bewolkt, Nice, geheel bewolkt. Berlijn, geheel bewolkt, Frankfort, licht bewolkt, München, half bewolkt, Garmisch p., geheel bewolkt, Zürich, geheel bewolkt, Genève, zwaar bewolkt, Locarno, geheel bewolkt, Wenen, half bewolkt. Innsbruck, half bewolkt, Rome, zwaar bewolkt, Ajaccio, zwaar bewolkt, Madrid, onweer, Algiers, zwaar bewolkt, giste r- 16 gr. 18 gr. 13 gr. 14 gr. 12 gr. 21 gr. 16 gr. 19 gr. 19 gr. 20 gr. 21 gr. 24 gr. 22 gr. 16 gr. 20 gr. 22 gr. 21 gr. 23 gr. 22 gr. 28 gr. 22 gr. 27 gr. VERWACHT. WISSELVALLIG Veranderlijke bewolking met plaatse lijk enkele buien. Weinig verande ring in temperatuur. Aanvankelijk weinig wind. later zwakke tot matige wind uit noorde lijke richtingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1