PROVINCIALE ZEEUWSE COURAHT BILT De Gaulle drukte Mohammedanen de hand en klopte op hun schouder Domburgse belangen worden niet vergeten bij zeeweringsplannen NOG GEEN EINDE VAN L0NDENSE STAKINGEN Vandaag.. PRESIDENT HEUSS SPRAK VOOR AMERIKAANS CONGRES 201e jaargang - no. 131 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d, Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week: 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 6 juni 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Minim, p. advertentie 4.—. ïng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vhssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 1 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234): Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee. red, tel. 2425. adm. tel. 2094 Menigte scheeuwde Soustelle - Soustelle Bevrijdingsfront verwierp echter verklaring van Franse premier Ofschoon de rebellen in de buurt van Bone (Oost-Algerije) ac tief zijn, heeft generaal De Gaulle gisteren een bezoek aan deze gemeente gebracht. De premier liep door de straten en mengde zich tot twee keer onder de bevolking. Hij drukte Mohamme danen de hand en klopte ze op de schouder. Dit moet worden beschouwd als een gebaar van vertrouwen in de bevolking van de stad. Waarschijnlijk zal dit gebaar van De Gaulle een diepe indruk op de Mohammedanen maken en hun mening beïnvloe den. Hij werd in Bone feestelijk onthaald. De menigte onder brak echter menigmaal zijn rede met de kreet, Soustelle, Soustelle". In de ochtend is de generaal in Constantine geweest. Hij heeft daar 'n juichende menigte verzekerd, dat er geen barrières meer bestaan tussen de Mohammedaanse en Europese gemeenschap in Algerije. De Gaulle sprak in zijn rede over de tien miljoen Fransen, die In Algerije wonen en verklaarde dat hij de deur van verzoening zal openen voor hen, die uit wanhoop de bergen waren ingetrokken. (De bevolking van Algerije bestaat uit 9 miljoen Mohammedanen en uit 1 miljoen Franse kolonisten). Toen hij zijn rede had beëindigd schreeuwde de menigte (ongeveer 75.000 mensen) „Soustelle-Soustelle". Door het geschreeuw kon het begin van de Marseillaise niet worden ge hoord. Soustelle sprak echter met. Met handbewegingen trachtte hij het volk tot kalmte te brengen. De plaatsvervangende minister van defensie Pierre Guillamat, de minis ter voor de Sahara, de socialist Max Lejeune en de minister van staat de conservatief Louis Jaccjuinot verge zelden De Gaulle op zijn reis naar Oost-Algerije. Gebelgd De Franse pers berichtte dat ex tremisten Lejeune en Jacquinot in Algiers hadden opgesloten om te beletten dat zij op het halkon kwamen, toen de Gaulle het woord voerde. Hun benoeming tot minis ter is in Algerije heftig bekriti seerd. Naar verluidt zou De Gaulle zeer gebeld zijn geweest over dit incident. Een zegsman, die nauwe betrekkin gen onderhoudt met het gevolg van De Gaulle, verklaarde dat de GauUes rede in Algiers niet de definitieve basis bevatte voor de oplossing van het Algerijnse vraagstuk. Zijn woor den kunnen het eerste stadium van de integratie inleiden, maar de gene raal heeft niet de deur gesloten voor andere oplossingen, aldus deze zegs- Hij voegde hieraan toe, dat generaal De Gaulle de mogelijkheid, dat de co mités voor openbaar welzijn uitvoe rende lichamen worden, zou hebben N.A.V.O.-oefening „Full play" afgelopen De luchtverdedigingsoefening „Full Pay" waarbij de luchtverdediging van Nederland, België, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, Italië, Grie kenland en Turkije is beproefd, is donderdagavond geëindigd. „Full Play", een NAVO-oefening, heeft drie dagen geduurd. Het treinverkeer tussen de steden in West-Sumatra, die door de op standelingen bezet zijn geweest, is weer hervat, zo heeft het Indonisi- sche persbureau Antara gemeld. Staande op het balcon van het gou vernementsgebouw heeft generaal De Gaulle, in de stad Algiers, waar hij woensdag uit Parijs heenvloog, een menigte van naar schatting 300.000 mensen toegesproken. uitgesloten. De Gaulle zou het comité voor openbaar welzijn voor geheel Algerije overreed hebben zijn rege ring te aanvaarden, ondanks het feit dat er figuren in zijn kabinet zitten, die door sommige kringen in Algerije beschouwd worden „als kampioe nen voor het oude politieke systeem". De Gaulle zou tegen dit comité ge zegd hebben dat hij zelf het ministe rie voor Algerije zal leiden. Een lid van genoemd comité ver klaarde woensdag dat De Gaulle ge zegd had: „Algerije dat ben ik". Een woordvoerder van het Al gerijnse Bevrijdingsfront (F.L. N.) heeft in Cairo gezegd dat het front de verklaring van De Gaulle, op woensdagavond af gelegd „categorisch verwerpt". De Algerijnen eisen vrijheid en onafhankelijkheid, zo zei hij. Waarnemers zijn van mening dat deze woorden alle hoop op een schikking tussen De Gaulle en het Algerijnse bevrijdings front de bodem inslaat. De Gaulle gaat vrijdag naar West- Algerije. Hij zal Oran en Mostaga- nem bezoeken. Hij zal voor zijn te rugkeer naar Frankrijk echter niet naar Corsica gaan, wordt uit Ajac- cio vernomen. Europa Men verwacht dat premier De Gaulle de volgende week, als hij in Parijs terug zal zijn, een minister of staats secretaris voor Europese zaken zal benoemen. In Parijse kringen meent men, dat dan de 'besprekingen over een Euro pese vrijhandelszone hervat kunnen worden. Uitstel Het bestuur van de Franse socia listische partij heeft besloten het partijcongres uit te stellen tot de politieke gemoederen wat tot be daren zullen zijn gebracht. In de plaats van het partijcongres, dat van 19 tot 22 juni zou worden houden, zal op 29 juni te Puteaux (bij Parijs) een „conference d' in formation" worden gehouden. Eisenhower wil hulp voor satellietlanden President Eisenhower wil het con gres machtiging vragen om een deel de Amerikaanse hulp aan het buitenland te besteden voor landen achter het ijzeren gordijn. Deze machtiging zou echter vallen buiten het kader van de wet op de wederzijdse veiligheid, die de senaat op het ogenblik bestudeert. Dit heeft de leider van de Republi keinse fractie in de senaat. Know- land. donderdagavond verklaard na de wekelijkse conferentie van Eisen-, hower met de republikeinse leiders in het congres. BESPREKINGEN VASTGELOPEN „Toestand wordt met het uur slechter" Nieuwe besprekingen, die donderdag in Londen gehouden zijn om een op lossing te vinden voor de reeds 32 da- gén durende busstaking, zijn mislukt. Na een conferentie van vijf uur tus sen een delegatie onder leiding van de vakbondsleider Frank Cousins en sir John Elliot, president van de. Lon- dense vervoersonderneming, zei een der vakbondsafgevaardigden, dat de besprekingen volledig vastgelopen zijn. Intussen maken de Londenaren zich meer zorgen over de gevolgen van de havenstaking dan over de staking van autobuspersoneel. Aan de sta king in de havens nam donderdag reeds circa tweederde van alle ha venarbeiders in Londen, bijna 19.000 man, deel, waardoor op meer dan 120 schepen niet werd gewerkt. Duizenden tonnen levensmiddelen waaronder bananen, sinaasappelen, aardappelen en uien, liggen in de schepen te rotten. Men vreest dat de prijzen van veel levensmiddelen zo als vlees, zullen stijgen. Een noodcomité van handelaars in fruit en groente heeft donderdag een verklaring uitgegeven waarin gezegd wordt, dat de toestand met het uur slechter wordt. Volgens dit comité trekken „agitators" door het land om te proberen ook in andere havens stakingen te organi seren. Een kleine vakbond van spoorweg arbeiders heeft donderdag het perso neel van de Londense ondergrondse eroepen elke maandag te staken solidariteit met het buspersoneel. H ...is het 40 jaar geleden, dat prins Hendrik met kapitein- vlieger Van Heyst een retour- vlucht maakte van Soester- berg over Soestdijk naar Amersfoort. Deze vlucht duur- s de 31 minuten, zodat de prins recht had op een toelage van H twee gulden (één gulden per kwartier), waarvoor hij een s persoonlijk getekende declara- tie indiende. llllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll „DUITSERS WETEN, WAARTOE ZIJ BEHOREN" „Geen vrees voor imperialistische neiging" „De Duitsers weten, waartoe zij be horen", aldus heeft de Westduitse bondspresident dr. Theodor Heuss, die een officieel bezoek aan de Verenig de Staten brengt, in een gezamen lijke vergadering van het Ameri kaanse congres verklaard. „Zij vormen op grond van hun gees telijke en christelijk-religieuze tra ditie historisch een elementair be standdeel van dat wat men de „wes telijke wereld" noemt, aldus dr. Heuss. „Op dit punt bestaat geen neutrali teit." De bondspresident begon en besloot zijn toespraak met enkele zinnen in bri i Engels, maar sprak overigens i» het Duits. Hij dankte president Eisenhower voor de hem geschonken gelegenheid om „de werkelijkheid in Amerika rechtstreeks te aanschou wen." Door toedoen van Hitler was het beeld van het Duitse volk voor Ame rikaanse ogen verduisterd. Het had geen zin daarover thans een klaag zang aan te heffen. Iets geheel nieuws in de geschiedenis was wel het feit. dat de Amerikaanse burger tot 8 mei 1945 een hoge belasting moest betalen voor het vernietigen van de Duitse staat, maar na die da tum voor de redding van het Duitse volk. De dankbaarheid van Duitse zijde gold echter niet alleen die gel delijke hulp en het plan-Marshall maar vooral de hulp van de ene mens aan de andere. Heuss zei dat er geen vrees behoeft te bestaan dat door de economische bloei in de bondsrepubliek ook im perialistische neigingen de kop zou den gaan opsteken. Goede hijskranen bouwen en doeltreffende farmaceuti sche artikelen maken is allerminst imperialistisch maar heilzaam, zei. hij. De westduitse hondspresident drong er op aan dat men zich bij de beoor deling van het Duitse volk zou los maken van de gangbare gemeen plaatsen. Omtrent de hereniging van Duitsland zei hij dat dit niet alleen maar een Duits verlangen was maar 'n voor waarde voor het gezond maken van Europa. Heuss werd reeds bij het betreden van de vergaderzaal met een krach tig applaus begroet. Gistermiddag heeft H.M. de Koningin tijdens haar bezoek aan het Wester kwartier (prov. Groningen) o.a. een rondgang gemaakt door het nationaal' rijtuigmuseum van de stichting ,rPaard en Karos" te Leek. Foto: H.M. de Koningin bewonderde een tweepersoons arrestee met rococo-or nament (tortelende duiven en leeuw, symbolen van liefde en trouw) uit plm. het jaar 1800. Links van H.M. staat maj. W. F. K. Bisschof van Heemskerk, eerste stalmeester van H. M. de Koningin. Twee jongens werden onder leem bedolven In de vroege middag van donderdag zijn twee kinderen aan een wisse dood ontsnapt. Twee knaapjes van een jaar of 12 waren namelijk aan het spelen in de leemgroeve van de steenbikkerij Bosserveld onder Cau- berg te Maastricht. Zij groeven kuilen in de leemwand van een leemberg met het gevolg dat op een gegeven moment een massa van tien tot veertien kubieke meter leem instortte en op hen terecht kwam. Gelukkig hadden werklieden van de bouwmaatschappijen, die in de nabij heid werkzaam waren, het ongeluk zien gebeuren en op deskundige wijze hebben zij op de snelste manier de kinderen kunnen bevrijden. ONZICHTBARE LIJN: SLUIMERENDE BEDREIGING Zoeken naar oplossing om karakter van badplaats te behouden wel de waterstaat-technische eisen, als de eisen voor een bloeiende bad plaats in het oog gehouden worden". Zo'n oplossing een afdoende zee wering, waarbij toch het karakter van de plaats volkomen gehandhaafd blijft zou overigens in het ge heel geen unicum zijn. De Dombur gers kunnen betrekkelijk dicht bij huis blijven om dit jaar nog met eigen ogen te zien dat deze „gulden middenweg" inderdaad door rijkswa- ZuIIen in Domburg eens de duinen opgeofferd moeten worden aan de zeewering? Deze vraag is de laatste weken weer vaak onderwerp van gesprek geweest in deze Walcherse badplaats. Weer was er de vrees, dat een aantrekkelijk en uitgebreid re- - ij terstaat gevonden kan worden. Dat creatiegebied op de duur zou moeten wijken voor de kustver- |iS de Vlfssingse boulevard! Als de dediging. Dit Domburgse probleem drong zelfs tot in de Eerste Kamer door. „Domburg mag geen vooruitgeschoven bastion in de zee worden", zei minister Algera, bij de behandeling van de Deltawet, maar hij wees er ook op, dat er voor deze badplaats nog geen beslissing is genomen. Hoe staan de zaken er nu op het ogenblik voor? Al jaren loopt dwars door Domburg vrij wel parallel met de zee een denkbeeldige lijnDie onzichtbare streep voelen vele Domburgers als een sluimerende bedreiging, vooral die Domburgers, die bij recreatie-en-toerisme betrokken zijnWaarom? Het is heel duidelijk: in de strook tussen de denkbeeldige lijn en de kust mag niets meer gebouwd worden zonder ministeriële toestemming. Het is namelijk een meer dan 100 meter brede strook, waarop als het eens nodig mocht zijn een dijk aangelegd wordtEn is het nodig? „Neen", zegt burgemeester mr. W. J. E. Crommelin, „er zijn andere mid delen genoeg om Domburg tegen de zee te beschermen: strandhoofden, duinvoetversterking!". „Ja", zegt rijkswaterstaat, „op enkele plaatsen zijn de duinen te smal en het is wel geen urgent probleem, maar eens moet er iets gebeuren Overigens weet ook rijkswaterstaat, dat dom-weg een zeedijk leggen voor Domburg als badplaats de nekslag zou betekenen. En daarom is de stu diedienst van rijkswaterstaat nu al bezig een oplossing te vinden, waar door het karakter van de badplaats volkomen behouden blijft. En met dat laatste komen burgemeester Crommelin en rijkswaterstaat weer naar elkaar toe, want ook de heer Crommelin zegt: „Als paalhoofden en zelfs duinvoetversterkingen niet voldoende zouden blijken, dan moet een weg gezocht worden, waarbij zo- Vlissingse technici van waterstaat in Vlissin- gen alleen maar oog hadden gehad voor de waterkering en niet gelet hadden op de belangen van de singse boulevard, dan zou precies voor die boulevard een zeedijk geko men zijnWeg uitzicht, weg toe ristenMaar zo is het niet! De studiedienst van rijkswaterstaat vond een oplossing en zal die on- iurg. Er staan hier immers te gro te belangen op het spel. Burge meester Crommelin zegt het zo: „Ook Zeeland moet zuinig zijn op zijn mogelijkheden voor recreatie en juist in en rond Domburg lig gen letterlijk en figuurlijk nog grote terreinen braak voor die re creatie......" Duin zonk weg Is de „Domburgse affaire" nu een zaak, die met de meeste spoed aan gepakt moet worden Belsist niet en zo precair als in Zoutelande waar huizen gesloopt moesten worden ter- wille van de zeewering is het in de verste verte nog niet. Zo is de schade, die Domburg in de beruchte februarinacht van ls53 opliep, gro tendeels op natuurlijke wijze weer (Vervolg op pag. 2) Kindje bij felle brand omgekomen Een felle uitslaande brand heeft gisteren het leven gekost aan een tweejarig kindje, dat de ouders, die, voorzover thans be kend, zich elders in het huis be vonden, in een box veilig waan den. Hoe het precies gebeurd is weet men nog niet, maar tegen drie uur ste gen opeens dichte rookwolken op uit het dak van pand 93 aan de Schie- kadc te Rotterdam, een pension, waar enige Indische Nederlanders onder dak hebben gevonden. Toen nauwelijks enkele minuten na de ontdekking de brandweer met groot materieel arriveerde, vond zij de bewoners van het pand in paniek bijeen. Er moest, zei men de brand weerlieden, een baby op zolder zijn, die in gevaar verkeerde, maar die de bewoners zelf niet meer konden red den vanwege de verstikkende rook. Enkele brandweerlieden waagden zich desondanks tot tweemaal toe in de brandende woonruimte, maar kon den niets vinden. Aanvankelijk dacht men dan ook, dat de moeder het kind had meegenomen. Eerst later, toen het vuur zijn werk grotendeels had gedaan, vond men de baby, geheel verkoold. Eisenhower aanvaardt ontslag van Lewis Strauss President Eisenhower heeft giste ren met leedwezen het ontslag aan vaard van Lewis Strauss, voorzitter van de commissie voor de atoomener gie. Het ontslag gaat 30 juni in. Strauss zal zijn functie dan vijf jaar hebben bekleed. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten van gis teravond 7 uur: Helsinki, geheel bewolkt Oslo, onbewolkt Kopenhagen, zwaar bewolkt Aberdeen, geheel bewolkt Londen, zwaar bewolkt Amsterdam, onbewolkt Brussel, licht bewolkt Luxemburg, onbewolkt Parijs, licht bewolkt Bordeaux, geheel bewolkt Grenoble, licht bewolkt Nice, zwaar bewolkt Berlijn, geheel bewolkt Frankfort, onbewolkt München, onbewolkt Garmisch P.. zwaar bewolkt Ziirich, onbewolkt Locarno, onbewolkt Genève, onbewolkt Locarno, onbewolkt Wenen, geheel bewolkt Innsbruck, half bewolkt Rome, licht bewolkt Ajaccio, zwaar bewolkt Madrid, regenbui Mallorca, zwaar bewolkt Algiers, zwaar bewolkt 9 gr. 20 gr. 13 gr. 11 gr. 22 gr. 19 gr. 22 gr. 19 gr. 23 gr. 25 gr. 24 gr. 21 gr. 15 gr. 21 gr. 18 gr. 17 gr. 22 gr. 25 gr 22 gr. 25 gr. 20 gr. 22 gr. 28 gr. 22 gr. 25 gr. 26 gr. 27 gr. VERWACHT... OOSTELIJKE WIND Droog weer met zonniger perioden, maar in het noorden en noordoosten tijdelijk nog overdrijvende wolken velden. In het noorden iets hogere temperaturen, elders ongeveer de zelfde temperaturen als gisteren. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1