PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT OORLOGSSCHEPEN BESCHIETEN PADANG Tweeduizend soldaten op invasievloot Vrijspraak geëist in zaak-majoor K. Herverkaveld Walcheren opnieuw met versnippering bedreigd WESTEN WIL HEDEN BEGINNEN MET AMBASSADEURSOVERLEG Vandaag... 201e jaargang - no. 90 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 17 april *58 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van I.—. „Brieven of adre* bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g-g. 8508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Rebellen verwachten weldra landing Schepen van de Indonesische marine hebben gisteren het vuur geopend op Padang, zo bericht United Press. In de hoofdstad van de opstandige beweging wordt de invasie morgen verwacht. Het vuur werd door kustbatterijen van de opstandelingen beant woord. De scheepskanonniers noch de rebellen wisten treffers te plaatsen. De granaten die door een motortorpedobootjager en een korvet van de Indonesische marine werden afgevuurd vielen in de ber gen achter de stad. De schoten van de kustbatterijen kwamen niet ver buiten de strandlïjn. In Padang is naar het schijnt niemand gewond. Het bombardement begon om een uur plaatselijke tijd en duurde ongeveer twee uur. Beide partijen pauzeerden langdurig; de schepen en de kustbatterijen vuurden resp. 24 en 40 granaten af. Het bombardement veroorzaakte geen paniek onder de 70.000 inwoners van Padang. Bij de eerste schoten sloot een aantal winkels, maar de bewoners bleven zich op straat vertonen. Volgens een te Djakarta opgevangen radiobericht zóu voor Pa dang een invasievloot van de regering te Djakarta zijn aange komen, sterk ongeveer 30 schepen. Krachten gepeild in artillerieduel Een correspondent van A.F.P. meldt uit Padang, dat het artil lerieduel tussen kustbatterijen van de opstandelingen en sche pen van de centrale regering geen slachtoffers of schade tot gevolg heeft gehad. Het Indonesische eskader voor Padang bestaat volgens hem uit 15 schepen, waaronder de torpe- dobootjager „Gadjamada", vier Spaarduitjes Er is sedert augustus 1957 een le vendige strijd gestreden om de spaarduitjes van de kleine man. Die kleine man placht zijn geld naar spaarbanken te brengen, maar in de loop van het vorig jaar werd het hem duidelijk, dat hij meer rente, name lijk 6%, kon krijgen via de woning bouwlening en andere profijtelijke „stukken". Na deze ontdekking kregen de spaar banken het druk met het afgeven van geld... tot in februari van dit jaa. Toen kwam aan de ontsparing een einde en hadden de spaarbanken de strijd met de duitjes van de kleine man gewonnen. Twee factoren hebben daarbij een rol gespeeld: de spaarbanken verhoog den de rente enigermate en d& rente voet voor obligaties is dalende. Het verschil is nu zodanig geworden, dat het niet meer opweegt tegen de vlotte service, die men bij belegging op een spaarbank krijgt. Het grote voordeel van de spaarbank is, dat de spaarder direct over liet spaargeld kan beschikken, wanneer hij het no dig mocht hebben. De trouwe spaarders hebben dat be grepen en zij zijn na een korte ver lokking van de 6% rente op bepaalde „stukken" tot hun drie procent van de spaarbank teruggekeerd. Hier mag wel even opgemerkt worden, dat een hoge rentevoet zoals Nederland korte tijd heeft meegemaakt, erg ongewoon is voor ons land. De statistieken wijzen uit, dat Neder land met geringe schommelingen een vrij laag rentetype wenst. Dat is al eeuwen zo. Wanneer iemand de eerste jaargang van de Middelburgse Courant zou op slaan en daarin de beurskoersen van het jaar 1758 zou bestuderen, dan zou hij zien, dat toen de gebruikelijke rente voor „bank-obligaties" 3 of 3Zt% was. De beurskoers schommelde voor de 3%% lening anno 1758 om de 91, hetgeen betekent, dat men bij de ver koop van zo'n stuk 90 gulden verlies moest nemen. Bekijkt men de beurskoersen van vandaag voor wat betreft de 3 en 3%% leningen dan ziet men precies hetzelfde verschijnsel. Er is weinig veranderd in tweehon derd jaar en men behoeft alleen maar naar het verleden te kijken om te we ten, dat die rentevoet van 3%% stel lig in Nederland weer de gebruike lijke zal worden. En dan weet men tegelijk, dat de kleine man rustig bij zijn spaarbank kan blijven, die hem wel geen top- rente betaalt, maar die hem ook niet met koersverliezen opknapt als hij contant geld nodig heeft. Het is zeker voor de spaarbanken nog niet het ogenblik om al te jui chen over de behaalde overwinning, want die overwinning is pas gecon solideerd als de spaartegoeden blij ven stijgen en als de algemene rente voet nog iets verder daalt en daardoor de spaarbankrente meer nadert. Maar het gaat de goede kant uit en dat wekt vertrouwen. korvetten en een troepentrans portschip. Reuter meldt uit Singapore, dat volgens berichten uit Djakarta de rebellen te Padang mogelijk een Nederlands vrachtschip aan de ingang van de haven hebben laten zinken om deze af te slui ten. De bevelhebber van de kustbatterijen der opstandelingen, luitenant Ridoean heeft na het artillerieduel tegenover de pers verklaard, dat de regerings schepen de kracht van de opstande lingen hebben willen peilen. Hij gaf de verzekering, dat een landingspo ging van de regeringstroepen gelijk zou staan aan „zelfmoord". De bevelhebber van het garnizoen van Padang, majoor Shafie, verklaar de tegenover een correspondent van A.F.P-., dat het duidelijk is dat de regerinstroepen zeer spoedig een lan dingspoging zullen doen, „mogelijk zelfs in de nacht van woensdag op donderdag". In militaire kringen in Padang schat men het aantal soldaten aan boord van de regeringsschepen op minstens 2.000. Men gelooft, dat een landing gevolgd zal worden door een aanval van parachutisten op het vliegveld van Padang. De opstandelingenleiders verklaarden dat het moreel van hun troepen goed is. Zij geloven evenwel, dat vliegtuig bombardementen op Padang een pa niek zouden kunnen veroorzaken, zo als aan de fronten in Midden-Suma- tra reeds verscheidene keren is ge beurd. De regeringstroepen hebben dins dag de plaats Kilirandjao, een be langrijk kruispunt van wegen tus sen Palembang en Boekittinggi, bezet, aldus meldde gisteren radio- Djakarta. De bezetting van deze plaats en die van het nabijgele gen Soengai Langsat snijdt de verbinding van de opstandelingen met Zuid-Sumatra af, waar zij de laatste weken hun benodigdheden grotendeels betrokken. Volgens goedingelichte zegslieden te Washington rekent de Amerikaanse regering erop, dat de opperbevelheb ber van het Indonesische leger, gene- raal-majoor Abdoei Haris Nasoetion, president Soekarno zal dwingen zijn regering te wijzigen wanneer de op stand op Sumatra is onderdrukt. De minister van buitenlandse zaken, John Foster Dulles, en andere rege ringsfunctionarissen zijn ervan over tuigd, dat Nasoetion die Soekarno trouw is gebleven, de enige is die in een positie verkeert om de Indone sische president ertoe te brengen wij zigingen in de regering aan te brengen. AIDE-MEMOIRE AAN MOSKOU Aard van voorbereiding kan eerste agendapunt zijn. De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Britfcannië hebben woensdag in Moskou een gezamenlijke aide niemoire doen overhandigen, waarin zij verklaren in te stemmen met 't voorstel, vandaag te beginnen met diplomatieke voorbereidingen voor een topconferentie. De drie westelij ke mogendheden zeggen, dat uit de aide memolre van deSowjet-Russische regering duidelijk blijkt dat er nog steeds wezenlijke meningsverschillen bestaan over bet karakter en de om vang van het voorbereidende werk. Zjj stellen voor deze bestaande menings verschillen het eerste onderwerp van bespreking tussen de westelijke di plomaten en Sowjet-Russische ver tegenwoordigers te doen zyn. Daar de westelijke ministers van buitenlandse zaken niet gedurende lange tijd uit hun land weg kunnen blijven, moeten bij de diplomatieke besprekingen niet alleen procedure kwesties maar ook onderwerpen van wezenlijk belang behandeld worden, aldus de westelijke nota. Bij deze be sprekingen moeten de standpunten der regeringen ten aanzien van de grote kwesties onderzocht worden en moet gepoogd worden mogelijkheid van overeenstemming hierover te scheppen. Herhaald wordt dat er, wil een topconferentie vruchtbaar kunnen zijn, een redelijk uitzicht moet be- Prinses Margrethe van Denemarken is woensdag 18 jaar geworden ter gelegenheid waarvan zij met haar vader, koning Frederik, een rijtoer door Kopenhagen heeft gemaakt. Op de foto ziet men de thans meerder jarige prinses en haar vader in ad- miraalsuniform tijdens de staatsie- tocht door Kopenhagen. staan op het bereiken van con crete resultaten ten aanzien van bepaalde kwesties. Bevredigende voltooiing van het voorbereidende werk moet daarom voorafgaan aan regelingen voor een dergelijke conferentie. Do woensdag overhandigde aide niemoire is een antwoord op de Rus sische aide niemoire van II april, Bemiddeling in Frans- Tunesisch geschil geschorst. De Amerikaan Robert Murphy en de Brit Harold Beely, die bemiddelen in het Frans-Tunesische geschil, hebben gisterochtend op diens verzoek een onderhoud gehad met de demissio naire Franse minister van buitenland se zaken Christian Pineau. Murphy heeft na dit gesprek aan de pers meegedeeld, dat de commissie van goede diensten „geschorst" is. HOOG MILITAIR GERECHTSHOF Mr. Van Gilse: „Twijfel pleit voor verdachte" (Van een onzer verslaggevers) De advocaat-fiscaal voor de zee- en de landmacht, mr. D. J. van Gilse, heeft woensdag aan het eind van de zitting van het Hoog Militair Gerechtshof vrij spraak geëist in de zaak tegen majoor K., omdat naar zijn me ning het wettig en overtuigend bewijs niet was geleverd, dat de majoor steekpenningen zou heb ben aangenomen, zoals in de dagvaarding was vermeld. waarin werd voorgesteld op donder dag 17 april te Moskou diplomatieke voorbereidingen voor een topconfe rentie te beginnen. De Russen willen volgens hun nota van 11 april, dat op diplomatiek niveau alleen bijzon derheden van een te houden bijeen komst van de ministers van buiten landse zaken worden besproken. De Russen verklaarden zich be reid op deze ministersconferentie wel enige aandacht te besteden aan de- politieke kwesties, die op een topcon ferentie besproken dienen te worden. „Er is grote twijfel", aldus mr. Van Gilse, „en de twijfel pleit voor verdachte. De getuigenver klaringen zijn verward en ma ken niet overal een betrouwbare indruk.. Tegenover de verklarin gen van de getuigen staan de verklaringen van majoor K. die ontkemt. Als men mij nu op de man ai vraagt hoe het bewijs getaxeerd moet worden, dan twijfel ik. Er is weliswaar geen overmaat aan twijfel, maar ob jectief moet alles in acht worden genomen. Majoor K. is in zijn verklaringen zakelijk en rustig geweest. Hij staat bekend als een goed officier. Ik kan niet bewijzen dat hij in financiële moeilijkheden heeft verkeerd en er is dus geen reden te vinden voor de verklaringen over de fi nanciële gestes van getuigen Van Benthem en Davids, die het zelf ook niet breed hadden". Mr. Van Gilse betoogde voorts nog, dat naar zijn mening de zaak te groot was opgezet, en buitensporige proporties had aangenomen. Het geheel geeft een verwarrend beeld. De getui gen weten zich na zoveel jaren In het gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag is het Hoog Militair Gerechtshof woensdag ochtend begonnen met de behandeling van de zaak majoor K. Een beeld van de aankomst van de bij het proces betrokkenen bij het gebouw van de Hoge Raad. Majoor K. tussen zijn verdedigers, links mr. Th. Muller Massis en rechts mr. Joh. K. M. Ma- thuisen. MINISTER VONDELING IN ZEELAND Nuttige oriënterende besprekingen over Zeeuwse agrarische problemen Eén van de Zeeuwse agrarische problemen, die woensdag de bijzondere aandacht trokken van de nieuwe minister van landbouw, visserij en voed selvoorziening, dr. A. Vondeling, bij diens oriënterende besprekingen te Goes, was ongetwijfeld die van de hernieuwle versnippering van herver kaveld Walcheren. Toen de minister in de namiddag op bijzonder prettige, voorkomende wijze de Zeeuwse pers ontving, liet hij nog speciaal een hem getoonde kaart „die kaart heeft grote indruk op mij gemaakt" op halen, om te tonen hoe sterk de versnippering in enkele jaren tijds weer is opgetreden. Ds rijksconsulent voor Grond- en Pachtzaken, dr. ir. W. H. Ubbink, die een en ander toelichtte, moest meedelen, dat aan de ruim 200 gesaneerde bedrijven op Walcheren met 2500 ha eigen- en pachtgrond, sinds 1952 op 40 bedrijven weer reeds 87 ha dus ruim drie procent op een of andere wijze is onttrokken. Zowel in de 's morgens in hotel „de Korenbeurs" met de gewestelijke raad voor Zeeland van het Land bouwschap gehouden bijeenkomst, als 's middags in het gesprek met het college van consulenten is het drei gend gevaar, dat de voordelen van de herverkaveling op deze wijze weer teloorgaan, uitvoerig besproken. Hoewel van de zijde van het bedrijfs leven' gewaarschuwd werd tegen een te star optreden bij het splitsen van bedrijven, pleitte men toch voor een wettelijke regeling om deze ontwik keling af te remmen. De gewestelijke raad van het Landbouwschap zal dit probleem nog eens nader bestuderen, om dan zo mogelijk concrete voor stellen aan de minister te doen. „Met spanning wacht ik af, wat dit beraad zal opleveren", zo verklaarde ons dr. Vondeling. „Het doel van mijn bezoek is", zo verklaarde de minister, die vergezeld was van mr. F. Daniels, chef van het kabinet van de minister, „om te trachten tot een twee-richtingsver- keer met de buitengewesten te ko men". Zelf uit een buitengewest ko mende, .vond hij het goed als minis ter te bewijzen, dat de afstand Den Haag-Goes niet langer is dan Goes- Den Haag. Over het resultaat van zijn oriënterende besprekingen was hij zeer tevreden. Er is een aantal typisch regionale kwesties aan de or de gekomen, waarvan de minister, zoals hij verklaarde, niet of nauwe lijks op de hoogte was. In de vergadering van de gewes telijke raad voor het Landbouwschap „voortreffelijk geleid door de heer W. Koster" kwamen na een her denking van het overleden lid, de heer A. Haak uit Zaamslag, vele vraagstukken naar voren. Zo sprak bijvoorbeeld de heer A. M. Geluk over de problemen van de voormalige rampgebieden. Beperking garantieprijs Daarbij werd gewezen op de moei lijke situatie, wanneer een beperking van de garantieprijs tot een bepaalde hoeveelheid, ook zonder meer zou gel den voor diè gebieden, welke nog niet op volle produktie zijn. Op dat punt deed minister Von deling de belangrijke opmerking, dat hoewel over deze garantie prijsbeperkingen nog geen beslis sing is genomen, ook zijns inziens rekening gehouden zal moeten worden met de bijzondere omstan digheden waarin de voormalige rampgebieden verkeren. Een kwestie welke eveneens een ruime gedachtenwisseling opleverde, was die van de voorgenomen inkrim ping van het voorlichtingsapparaat: in Zeeland. Hoewel de minister toe zegde de zaak nog eens te zullen be kijken en zich bovendien allerminst voorstander toonde van een inkrim ping van de voorlichting aan de boer, was hij toch wel van oordeel, dat de i bijdrage van het bedrijfsleven voor dit doel thans wat al te gering is. „Als men nu voor de vereniging voor bedrijfsvoorlichting één pro mille uitgeeft, dan is het veel", .(Vervolg op pag, 2) niet alles meer te herinneren, terwijl majoor K. steeds exact en goed gefundeerd zijn ver klaringen heeft afgelegd. De beide verdedigers mr. Joh. K. H. Mathuizen en mr. Th. Muller Massis, bielden na mr. Van Giise nog een kort pleidooi, waarin zij de getuigenverklaringen aanvielen Mr. Mathuizen zei: „Ik heb weinig dossiers gezien, waarin zo weinig staat als in het dossier van ma joor K. Ik heb bijvoorbeeld niet gezien, dat er een onderzoek is in gesteld naar de financiële om standigheden, waarin majoor K. leefde. Ik twijfel er niet aan: ma joor K. heeft het geld, waarover wordt gesproken, niet gehad". Ook nu-. Muller Massis sprak in die geest. Majoor K., die tenslotte als laatste het woord kreeg, zei: „Ik ben volkomen onschuldig". De uispraak is bepaald op woens dag 23 april des morgens om tien uur in het gebouw van het Hoog Militair Gerechtshof te Den Haag Majoor N. E. K. zal niet kunnen be weren, dat het Hoog Militair Ge rechtshof hem, op de dag van de be handeling van zijn.zaak in hoger be roep, niet de gelegenheid heeft gege ven tot het uiterste te vechten om zijn onschuld te bewijzen. Vrijwel onmiddellijk nadat de president, mr. J. U. Doornbos, de zitting woensdag morgen voor geopend had verklaard, kreeg hij de gelegenheid zijn bezwa ren tegen de uitspraak en de motive ring van de krijgsraad te weerleggen. En hij deed dit zeer uitvoerig. Ruim een uur bleef hij aan het woord. Ruim een uur lang bestreed hij de verkla ringen, voor de krijgsraad door getui gen afgelegd. Zijn voornaamste aanvallen richt te hij tot twee mannen, met wie hij als hoofd van de Sectie Aan koop Buitenland van het Directo raat Materieel Landmacht lange tijd had samengewerkt en door wier bemiddeling hij in Engeland aankopen heeft gedaan ten behoe ve van liet Nederlandse leger. Twee mannen, die ook in hoger beroep als getuige optraden: J. II. Davids uit Aerdenhout en C. van Benthem uit Wassenaar. Elke gelegenheid greep majoor K. aan om door het stellen van vragen de getuigen op onnauwkeurigheden te betrappen om hen in het nauw te drijven. (Vervolg op pag. 3) ...viert de Vlaamse dichter, novellist en journalist Frederik Clymans (pseudoniem: Fritz pp Francken) te Antwerpen zijn 65ste verjaardag. ...geven de Verenigde Staten li H ter gelegenheid van de opening s van de wereldtentoonstelling pp H een postzegel ter waarde van H 3 dollarcent uit, waarop het Amerikaanse paviljoen staat afgebeeld. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliil De meileuze voor 1958, vastge steld door het landelijk meicomité, gevormd uit P.v.d.A. en N.V.V., luidt: „Voor werk en welvaart in een we reld van vrijheid en vrede". Aanvankelijk enkele buien, maar ook opklaringen, later weer toenemen de bewolking met. in het westen van het land enige regen of motregen. On geveer dezelfde temperaturen als gis teren. Overwegend matige wind tus sen noord en west. ZON EN MAAN 18 april Zon op 5.39 onder 19.41 Maan, op 5.18 onder 19.15

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1