PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT DE GROOT „ZUIVERT" C.P.N.-BESTUUR Wagenaar, Gortzak en EVC-groten geroyeerd Geen geld voor Baarlandse opgravingen.... N BRAND IN KERK TE LOCHEM TIJDENS AVONDMAALDIENST AUTO TE WATER GERAAKT TE ROTTERDAM: TWEE DODEN 201e jaargang - no. 81 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 68 cent per week; f 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 5 april 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841: Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2t?5 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. „VERNIETIGING RECHTSE GROEP" Het partijbestuur van de Communistische Partij Nederland heeft de voorzitter, de heer Gerben Wagenaar en de leden H. Gortzak, B. Brandsen en F. Reuter als leden van de partij ge royeerd. De heren Wagenaar en Gortzak zijn lid van de Tweede Kamer en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Bovendien heeft de heer Gortzak zitting in de Amsterdamse gemeenteraad. De heren Reuter en Brandsen maakten deel uit van het partij bestuur der C.P.N. Zij waren tevens respectievelijk voorzitter en secretaris van het verbondsbestuur der Eenheids Vak Cen trale. De heer Brandsen is deze week lid van de Tweede Kamer ge worden in de plaats van de heer Reuter, die zijn zetel enige tijd geleden op verzoek van het partijbestuur ter beschikking had gesteld. De beslissing van het partijbestuur is genomen tijdens een op woensdag en donderdag gehouden zitting. Donderdagavond werd het besluit op een algemene ledenvergadering van het district Amsterdam der C.P.N. door de heer W. van 't Schip als woord voerder van het partijbestuur bekendgemaakt. Het partijbestuur heeft voorts besloten mevrouw Ric Lips- Odinot, lid van de Tweede Kamer en van de Provinciale Staten van Noord-Holland, uit het partijbestuur te sluiten en van haar te eisen, dat zij haar ondersteuning van de groep Brandsen on middellijk beëindigt, aldus meldt „De Waarheid". Haar lid maatschap van de partij blijft echter gehandhaafd, „omdat zij niet buiten de partij is opgetreden". Het partijbestuur heeft voorts besloten van de heren Wagenaar en Gortzak en mevrouw Lips-Odinot te verlangen, dat zij hun zetels in de vertegenwoordigende lichamen ter beschikking stellen. In de verklaring van het partijbe stuur wordt over de heer Wagenaar gezegd: „dat hij enkele dagen voor de verkiezingen via de reactionaire pers en de radio heeft laten weten, dat hij zich aan de zijde van Reuter en Brandsen had geschaard. Dat was een dolkstoot in de rug van de par tij, die alleen maar het gevolg kon hebben, dat de partij bij de verkie zingen werd geschaad. Terwijl hij in de zittingen van het partijbestuur en van het dagelijks bestuur voorgaf volledig in te stemmen met de strijd van de partij tegen Brandsen, pleeg de hij heimelijk met Reuter overleg voor het smeden van dit complot. „Gortzak heeft Wagenaar in diens voetsporen gevolgd en op een leden vergadering van de E.V.C. een rede gehouden, waarin hij zich bij Reuter en Brandsen aansloot en die de vol gende dag letterlijk in de reactionai re pers verscheen" zo vervolgt de verklaring. „Deze houding Is een di rect cn laaghartig verraad aan de zaak van de arbeidersklasse en haar partij. Wagenaar, Gortzak en Rie Lips- Odinot hebben geweigerd de verga dering van het partijbestuur, waar hun houding besproken zou worden, te bezoeken. In plaats daarvan heb ben zij geëist, dat de kolommen van de „Waarheid" voor de partijvijan den Reuter en Brandsen zouden wor den geopend". Ovpr de heren Reuter en Brandsen wordt In de verklaring gezegd: „Na dat zij met politiehulp de reglemen tair gekozen bestuurders van de E.V. C.-metaalbond uit het kantoor van deze organisatie hebben verwijderd en zich dagelijks aan grover antï- communisme hebben schuldig ge maakt, waarbij Brandsen zelfs tot Ter hoogte van Liefkenshoek op de Schelde in België zijn dezer dagen het Canadese s.s. Beaverlodge en het Franse s.s. Gaillon met elkaar in aanvaring gekomen. De beide sche pen werden vrij ernstig beschadigd. De foto geeft een beeld van de ave rij van de Beaverlodge (rechts) en de Gaillon (links). Volmaaktheid Ongeveer 33 kolommen druks heeft het tijdschrift De Wo ningbouwvereniging in haar jongste editie gewijd aan de ernsti ge bezwaren, welke de Nationale Woningraad heeft tegen het streven naar volmaaktheid, bij het Neder landse departement van volkshuls- vesting. Zo volmaakt dreigt men ten departemente te worden, dat het niet lang meer zal duren of zelfs een zinnig mens kan niet meer uit de woningbouwregelingen wijs worden. Daartegen komt de Nationale Wo ningraad in het geweer. u moet wel even uitgelegd wor den wie en wat de Nationale Woningraad is. Onder deze naam treedt op de algemene bond van woningbouwverenigingen en gemeen ten, die ter verbetering van de volks huisvesting werkzaam zijn. Het zijn dus de direct-belangheb- benden bij de woningwetbouw, die niet meer weten waar ze met de mi nister en met zijn regelingen aan toe zijn. Zij zeggen nadrukkelijk, dat ze niet de inspanning, de ijver en de welwillendheid van wie dan ook in twijfel trekken, maar zij komen tot de conclusie, dat er aan de behan deling van de woningbouwzaken een loodzware onnutte ballast trekt. Dat wordt niet gezegd door men sen, die financieel voordeel willen putten uit de woningbouw, maar door hen, die uit sociale overwegingen aan de oplossing van het woningnood- vraagstuk werken. E r staan in dat tijdschrift enkele pijnlijke voorbeelden van „per fectionisme". Daar was een wo ningcorporatie, die in 1952 aan een architect en firma opdracht gaf voor het ontwerpen van 21 bejaarden woningen. Het was 'n gerenommeerde firma, die regelmatig opdrachten uit voerde voor rijk en gemeenten. In november 1952 was het plan gereed en de .huurprijs van de woningen kon op 6,40 per week becijferd worden. Van gemeentewege werden wijzi gingen verlangd, waarmee twee jaar heenging, vervolgons werd de ver gunning door rijksinstanties ver scheidene keren geweigerd omdat de huurprijs te hoog zou zijn. In de herfst van 1957 mocht de bouw uit eindelijk doorgaan ...maar de naak te huurprijs moest 11,60 per woning bedragen!!! De directeur van de betrokken woningcorporatie merkt hierbij op, dat degenen, die zich het meest hier over het hoofd schudden de rijks- en gemeentediensten zijn, die vijf jaar met het project bezig waren: zij ge ven elkaar de schuld!! Een ander voorbeeld betreft een plan voor het bouwen van 48 woningen en 18 garages. De besprekingen met de betrokken rijks dienst vingen aan op 12 november 1955. Ze doorliepen alle stadia, plan nen werden gemaakt, aannemers le verden prijzen in. Men deed er tot eind 1957 over om een aannemer te vinden, die bereid was voor de door Den Haag vastgestelde „toetsings- prijs" te bouwen. Dan blijkt er een misverstand te bestaan over de toet- singsprijs tussen Den Haag en de directeur van de rijksdienst in de be trokken provincie cn in februari 1958 legt de woningcorporatie het hoofd in de schoot: er wordt niet gebouwd. .(Vervolg op, pag, 3) KORTE PREDIKATIE TERUG NAAR GALILEA. „Zie, Hij gaat U voor naar Galilea: daar zult gij Hem zien". Matth. 28 7a. Dit woord uit het paasevangelie vormt een van de puzzels, waarvoor de bijbelkritiek zich ziet gesteld. Het is hier niet de plaats om te trachten tot de oplossing daarvan bij te dra gen. Toch valt er wel iets over op te merken. De geslagen Herder is opge wekt uit de doden, en zal zijn scha pen opnieuw verzamelen. Hij zal hun „voorgaan". Zoals Hij hun is voorge gaan naar Jerusalem enkele dagen geleden. Maar nu gaat het de andere richting uit, terug naar Galilea, van Jerusalem af. In Jerusalem hebben Zijn volgelin gen een troon verwacht er is een kruis komen te staan. In Jerusalem, liggen hun illusies begraven. Maar in Galilea, terug in het gewone leven, in hun dagelijks vissersberoep, zullen zij weer samen mogen zijn met de Heer. Daar zullen zij leren leven uit de kracht' van Zijn opstanding, en ontdekken dat de wereld voor het Evangelie open ligt. Zo is het nog steeds. Pasen is het feest van de Herder, die uit de dood verrees. Maar het brengt ons niet in de glorie van het of ander Jerusalem. Het zet ons gewone, dagelijkse leven in de glans van Christus' overwin ning. Wij zijn er niet prijsgegeven aan dat alles, dat van binnen uit of van buiten af ons leven schaadt en onze gemeenschap met God belem mert. Wij zijn er niet overgelaten aan onze wroeging en ons verdriet. Wij hebben een Herder, een Ko ning die de dood achter zich heeft gelaten, en óns nu alles kan en wil geven: een goede weide, helder water uit de bron, kracht om te leven, uit zicht bij het sterven, de roeping om God in deze wereld te verheerlijken, de moed om met het getuigenis van Christus' opstanding de wereld in te gaan. Hij wil nog eenmaal met ons naar Jerusalem reizen. Voorlopig hébben wij aan Galilea genoeg. Want waar Hij met ons is, hebben wij aan niets gebrek. Vlissingen. F. KLOOSTERMAN. zeteldiefstal is overgegaan, kan er voor hen in een arbeiderspartij geen plaats meer zijn". Ook de algemene secretaris van de partij de heer Paul de Groot heeft een redevoering gehouden, waarin hij de geroyeerde leden aanviel. „Deze leden waren de leiders van de rechtse groqp die het com munisme door de modder wilde halen. Zij wilde", zo ging de heer De Groot verder, „van de teleur stellende verkiezingsresultaten ge bruik maken om de macht in de partij aan zich te trekken, haar een burgerlijke en reformistische politiek op te dringen en de Le ninistische partijgenoten aan de (Vervolg op pag. 3) Krokussen bloeien volop' De provinciale V.V.V. Zuid-Holland deelt ons o.a. mee dat door het koude weer in de afgelopen dagen de bloei langzamer loopt dan verwacht werd. De krokussen bloeien volop maar de bloei van de narcissen beperkt zich nop" tot de allervroegste soorten. Veie bolgewassen staan reeds op uit komen en als het weer even mee werkt, zal de bollenstreek tijdens het paasweekeinde toch opgevrolijkt wor den met het felle geel van de narcis sen. Op de Keukenhof, waar de ge wassen beschut worden door bomen en struiken, bloeien nu reeds op vele plaatsen krokussen, narcissen en tul- lipa's. Vuurhaard werd spoedig geblust Vrijdagavond werd ds. F. van der Heijden, predikant van de hervorm de kerk te Lochem, tijdens de Avondmaaldienst in zijn kerk, juist toen de tweede groep van de avond- maalgangers om acht uur aan tafel zou gaan, medegedeeld dat er in de kerk brand was uitgebroken. De kerkgangers verlieten na een kort gebed onmiddellijk het gebouw. De Lochemse brandweer was tien minuten na het alarm ter plaatse en bracht een waterslang door de toren in het dak van de kerk. De brand woedde aan de andere kant van de kerk, zodat deze slang over de gehe le lengte van de kerk gevoerd moest worden. Hier bleek, dat in de dak ruimte boven het koor brand ont staan was in twee balken, die de schoorsteen droegen. Deze balken waren van onder tot boven verkoold, waarbij het vuur door de nok van het dak langs de schoorsteen naar buiten sloeg. Daar de brandweer spoedig water kon geven kon deze vuurhaard geblust worden, voor hij zich uitbreidde. Inmiddels was de brandweer in Deventer om assistentie gevraagd. Deze benaderde met de magyruslad- dcr dc brand ook van de buitenkant, maar toen men daar het dak had on derzocht bleek de blussing van bin nenuit voldoende te zijn geweest. VOOR OGEN VAN VELE WANDELAARS: Echtpaar verdronk: twee dochters gered Op de Parkkade te Rotterdam is gisteren de auto van een familie uit Wassenaar te water geraakt. De bestuurder, de 49-jarige direc teur van een N.V., W. van Wessel uit Wassenaar, en zijn echtgenote, de 47-jarige G. P. van Wessel-Diepering, kwamen door verdrinking om het le ven. De andere twee inzittenden, de dochters van het echtpaar, Marijke (21), studente, en Ankie (13), konden worden gered en kwamen met de schrik vrij. De familie Van W. reed gistermid dag omstreeks kwart over drie met haar auto uit de richting van de Wes terlaan de Parkkade op. Hier liepen, aangelokt door het zonnige Exploitanten van rusthuis in Brussel gearresteerd De Brusselse politie heeft de ex ploitanten van een tehuis van ouden van dagen gearresteerd op beschul diging een aantal oude mensen zoda nig te hebben verwaarloosd, dat zij hierdoor het leven lieten. In het te huis hebben zich sedert 1957 53 sterf gevallen voorgedaan. De bewoners waren merendeels tussen de tachtig en negentig jaar oud. Behoud van resten „Hellenburg" zou duizenden guldens vergen Wat zal er gebeuren met de enige weken geleden in Baarland blootgelegde funderingen van het veertiende eeuwse kasteel „Hellenburg?" Zullen de resten van het oude slot in de nabije toekomst een trekpleister vormen voor toeristen of zullen daar straks golvende korenvelden iedere herinnering aan liet roem rijke verleden van de Middeleeuwse kasteelbewoners uitwissen? De laatste dagen worden dezer vragen veelvuldig gesteld in de wijde kring van belanghebbenden en geïnteresseerden, maar een oplossing is tot nu toe nog niet gevonden. Hoewel de opgravin gen grote oudheidkundige waarde hebben en voor Zeeland zelfs min of meer een unicum vormen, zal nog een lange en moeilijke weg moeten worden afgelegd om de huidige toestand te bestendi gen. Als men zover komt, want de mogelijkheid is geenszins uit gesloten dat de funderingen weer met zand en klei zullen worden bedekt. Zoals bekend Is men tijdens her verkavelingswerkzaamheden nabij Baarland op de resten van het kasteel gestoten, waarna de funderingen on der supervisie van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort zijn ontgraven. Men kwam toen tot bepaald verrassende belangwekkende ontdekkingen, waardoor men veel te weten is kun nen komen over het kasteel en zijn bewoners. Nu de Rijksdienst haar onderzoek vrijwel heeft beëindigd, stelt men onmiddellijk de vraag: „Zul len de fundamenten bewaard blijven en voor belangstellenden te bezich tigen zijn?" Bestendiging van de resten van dit 'middeleeuwse slot betekent, dat in eerste instantie de grond moet wor den aangekocht. Het maken van een toegangsweg, het uitbaggeren van de slotgracht, het maken van een walle tje, het aanleggen van een plantsoen en het „conserveren" van de funderin gen zelf zijn alle werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Verwezenlijking van deze plan nen zal vele d uizenden guldens, zo niet enkele tienduizenden, vergen. Waar haalt men dit geld vandaan De gemeenteraad kan, noch zal daarvoor een dergelijk bedrag uit geven en ook de agrarische sub commissie van de Herverkave lingscommissie voelt er niets voor om gelden in dit project te steken, zo werd ons van bevoegde zijde medegedeeld. Overigens staan noch de gemeen te Baarland, noch de agrarische sub commissie onwelwillend tegenover be stendiging van de funderingen, maar hiervoor een schep geld uit te geven, men voelt er nu eenmaal weinig voor Wel heeft ook Monumentenzorg be langstelling getoond voor de opgra vingen, maar het is zeer de vraag of deze instelling het verdere werk zal financieren. Voor later „Later, als de Zak van Zuid-Beve land „ontdekt" is door toeristen, kan het wellicht wat worden, doch nu zie ik er weinig heil in", zo verklaarde ons de directeur van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, dr. P. Glazema te Amersfoort. „De funderingen zijn ongetwijfeld mooi om te zien, maar het onderhoud vergt zoveel geld en zorg, dat het voor een kleine gemeente als Baarland vrijwel niet te doen is. Als men de resten van het slot wil „conserveren", zullen zij toch mins tens twintig jaar bewaard moeten blijven", aldus dr. Glazema. „Men moet zich terdege realiseren welke taak men op zich neemt, en zijn ge- Vervolg op pagina 5). Jongen (13) schoot moeder, broer en zus dood. Een dertienjarige jongen te Anchora ge. in Alaska heeft donderdag bekend zijn moeder, zijn negenjarige broer en zijn zevenjarig zusje te hebben dood geschoten, omdat zijn moeder hem met een riem wilde slaan. De jongen zei, dat hij woorden met zijn moeder had gehad, omdat laatst genoemde wilde dat hij weer naar school ging in plaats van in de werk plaats van zijn vader te werken. Drie maanden geleden was de jongen van school gestuurd. weer, tal van wandelaars. Ook voer juist het vlaggeschip van de Holland- Amerika Lijn, de „Nieuw Amster dam", weg van de Wilhelminakade naar het aok. Ook de aandacht van de heer Van W. zou zijn afgeleid door het vertrek van het schip, maar daarnaast zou hij met zijn auto, aldus het verslag van een ooggetuige tegenover de po litie, een fietser hebben aangereden. De politie meent, dat de heer Van W. toen op het verkeerde pedaal heeft getrapt, want, zo zeide wederom de getuige, opeens schoot de auto voor uit, het water in. De auto zou nog even zijn blijven drijven, voordat hij in de diepte verdween. Hoe de meisjes gered zijn, staat naar het schijnt, nog niet helemaal vast. Volgens de ene lezing zijn zij door de voorruit naar buiten geko men. De 21-jarige Marijke kan zwem men en heeft kans gezien zichzelf in veiligheid te stellen. De 13-jarige An kie verstaat de zwemkunst niet, maar gelukkig werd haar de helpende hand geboden door de Rotterdamse tweede luitenant H. van de Valk, die juist op zijn scooter passeerde en zonder zien een ogenblik te bedenken in het wa ter sprong. De heer N. C. Langenhuizen uit Enschede, stuurman van een aan de Parkkade liggend kustvaartuig, vertelde naderhand, dat hij op het schip bezig was met schilderwerk. Hij zag de auto te water rijden. Ook hij zou direct te water zijn gesprongen. Hij vertelde gezien te hebben dat de vader zijn dochters uit de wagen duwde. Hij kon de helpende hand bieden en zo zouden de méisjes kans hebben gezien uit de auto te komen. De raampjes van de achterportieren zouden hebben Het ongeval gebeurde voor de ogen van velen en uiteraard tot de ontstel tenis van velen. Onmiddellijk werd alarm geslagen en spoedig daarna verschenen politie- en ambulancewa gens ter plaatse. De brandweer kwam met twee takelwagens. Na ruim een uur slaagde men erin de auto op de kant te krijgen. VERWACHT... VEEL BEWOLKING Veel bewolking met plaatselijk en kele buien. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen zuid en west. De zelfde temperaturen als gisteren of iets lagere. ZON EN MAAN 6 april Zon op 6.06 onder 19.21 Maan op 22.48 onder 7.15 7 april Zon op 6.03 onder 19.22 Maan op 23.57 onder 7.58 8 april Zon op 6.01 onder 19.24 Maan op onder 8.48

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1