PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Suurhoff; Overwerk moet tot het uiterste worden beperkt Padangs havenwijk wordt ontruimd Serooskerke bouwt aan zijn dorpshuis VORSTIN MET PRINSES IRENE OP BEZOEK IN ETTEN Vandaag... 201e jaargang - no. 76 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adlunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 31 maart 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1...Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstiaat 2. Zlerikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2 ARBEIDSVERKORTING AAN VOORWAARDEN GEBONDEN Vergroting van de uitvoer kan meer werkgelegenheid opleveren Onder de huidige omstandig heden acht minister Suurhoff het, blijkens zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over zijn begroting voor 1958, noodzakelijk het overwerk tot het uiterste te beperken. De ar beidsinspectie besteedt hieraan veel zorg. Bij het toenemen van de arbeidsreserve verleende zij geen overwerkvergunningen meer in de gevallen, dat de tij delijke drukte door bijplaatsing van werknemers kon worden op gevangen. Dit laatste is echter niet steeds mogelijk en zeker niet wanneer het gaat om werk zaamheden, die een geschoold heid eisen, welke bij de bestaan de arbeidsreserve niet aanwezig is of op korte termijn kan wor den bijgebracht. In de streken, waar de ondernemin gen zijn gevestigd, die overwerk aan vragen, is dikwijls geen of vrijwel geen geschikte arbeidsreserve aan wezig. Het zou dan ook niet van wijs beleid getuigen, geen overwerk meer toe te staan, omdat hierdoor activi teiten van ondernemingen zouden worden afgeremd te denken valt bijvoorbeeld aan exportorders met een spoedkarakter die ten voor dele van onze economische positie strekken. Korter werken Bij de beoordeling van aanvragen voor arbeidstijdverkorting hanteert de arbeidsinspectie de volgende richt lijnen: Er dient geen sprake te zijn van een normaal bedrijfrisico. De onderneming moet de optreden de slapte in redelijke mate voor eigen risico hebben genomen. Het personeelsbestand moet in het algemeen aan de huidige omstan digheden zijn aangepast. Er moet geen mogelijkheid aan- Berkelse arts zou vergif uit België hebben ontvangen In liet vergiftigingsgeval in de Leeuwarder strafgevangenis komt zo langzamerhand iets meer licht dank zij het onvermoeid doorgaande onderzoek van de rijksrecherche en de gemeentepolitie van Leeuwarden. Men heeft thans zeer sterke aanwij zingen verkregen, dat de cyaankali waarmede gedetineerde Lodder be gin februari in zijn cel werd vergif tigd, uit het buitenland is gekomen en wel uit België. Het is waarschijn lijk, dat de Berkelse tandarts, dr. O., die er van verdacht wordt Lod der te hebben vermoord (om revisie van zijn vonnis mogelijk te maken) het vergif heeft gekregen door be middeling van een inmiddels ontsla gen gevangene. Dr. O. zou dit gif aan L. hebben aangeprezen als een uitstekend me dicijn. Onderwijl wordt dr. O. nog steeds zorgvuldig in de Leeuwarder gevangenis van de andere gedeti neerden geïsoleerd gehouden. Hij ontkent nog steeds dat hij iets met de dood van Lodder heeft uit te staan. Van de vorderingen van het onderzoek is hem nog niets bekend. wezig zijn tot het elders plaatsen van overbodige arbeidskrachten. Aan elk der hiervoor gestelde cri teria moet zijn voldaan, alvorens een tijdelijke verkorting van de arbeids tijd wordt toegestaan. Met betrekking tot collectieve ont slagaanvragen merkt de minister on der meer het volgende op: Daar het ontslag van een groot aantal werk nemers kan worden veroorzaakt door bepaalde financiële en/of economische moeilijkheden van de onderneming, is bepaald dat de directeuren van de gewestelijke arbeidsbureaus hiervan kennis dienen te geven aan het mi nisterie van economische zaken of aan het ministerie van landbouw, vis serij en voedselvoorziening, opdat aan die zijde kan worden nagegaan of door het nemen of voorstellen van zekere maatregelen aan die moei lijkheden tegemoet gekomen kan worden. Aanvragen om toestemming voor ontslag worden niet als collectiviteit behandeld. De erbij betrokken per sonen worden afzonderlijk in de ge legenheid gesteld, hun bezwaren te gen het ontslag bij het arbeidsbureau naar voren te brengen. Getracht* wordt ontslag te vermijden, bijvoor beeld door tijdelijk korter te gaan werken, en de onvermijdelijke ont slagen zoveel mogelijk te beperken tot degenen, die nog de meeste kans hebben elders werk te vinden of voor wie, het best te dragen valt, b.v. onge- huwden, zij, die vervroegd gepensio neerd kunnen worden of inkomsten uit anderen hoofde hebben enz. Exporteren en sparen Vergroting van de export heeft verruiming van werkgelegenheid tot gevolg, welke de bestedingsbeperking niet aantast. Exportbevorderende maatregelen verdienen derhalve on der de huidige omstandigheden grote aandacht. Over deze aangelegenheid wordt thans nader overleg gepleegd tussen de ministeries van economi sche zaken en van financiën. Vergroting van de besparingen is ook wenselijk, doch daar staat tegen over, dat als deze bij gelijkblijven de inkomens een beperking van de uitgaven impliceert de werkgele genheid in bepaalde bedrijven op kor te termijn nadeel ervan kan onder vinden. Structurele werkloosheid be tekent ongetwijfeld, dat de economi sche structuur onvoldoende is om het aanwezige arbeidspotentieel op te ne men. Uit dien hoofde blijft verbete ring van de economische structuur in de ontwikkelingsgebieden van groot belang. Steeds staat de betrokken instan ties voor ogen ook op korte termijn de werkgelegenheid zoveel te bevor deren als het te voeren finaneieel- economische beleid toelaat. Naar het oordeel van de regering is hierbij in de eerste plaats van belang het voor bereiden van directe, gerichte maat regelen, welke op korte termijn ge- Radio-Medan: rebellen op terugtocht Radio-Padang heeft zondag avond de bewoners van de ha venwijk van Padang, Telok Ba- joer, opgedragen hun huizen te verlaten en naar dorpen in het binnenlad te vertrekken. Gezegd werd, dat dit „slechts een tijde lijke maatregel" was. Ook werd de inwoners van Padang gezegd, bepaalde wegen, die naar het vliegveld leiden, niet te gebrui ken omdat mijnen waren ge legd. Een correspondent van AFP meldt uit Padang, dat deze maatregel is genomen omdat een beschieting door het oor logsschip „Rajawali", en een in dit gebied, gevreesd wordt. Radio Medan heeft zondagavond medegedeeld, dat de opstandige troe pen volledig op de terugtocht zijn voor de regeringstroepen, die opruk ken uit Noord-Sumatra. De opstan delingen zouden zich voorbereiden op een laatste verdediging in Padang en Luchtverkenningen zouden hebben uitgewezen, dat het vliegveld van Pa dang in staat van verdediging wordt gebracht om luchtlandingen van re geringstroepen tegen te gaan. Volgens radio-Medan zijn buiten landers, die in de nabijheid wonen van de hoofdkwartieren van de op standelingen in Padang en Boekit- tinggi, aangeraden op hun huizen een groot rood kruis te schilderen. Zwijndrechts meubel- handelaar meldt zich bij politie. De meubelhandelaar J. B. K. uit Zwijndrecht. die twee weken geleden plotseling verdween, met achterla ting van een door zwendel veroor zaakte schuld van bijna een half mil joen, heeft zich in de nacht van za terdag op zondag bij de politie in Zwijndrecht aangemeld. De man bleek na zijn verdwijning in België te hebben vertoefd en van daar naar Duitsland te zijn gegaan. Hij heeft opgemerkt de Nederlands- Duitse grens overschreden, om naar zijn plaats van inwoning te gaan. K. had vrijwel geen geld meer op zak. Geeft Indonesië bedrijven terug? Een driedaagse bespreking over 't lot van de Nederlandse ondernemin gen in Indonesië door president Soe- karno en de Nationale Raad heeft geleid tot de aanbeveling aan het ka binet om een aantal daarvan, meest winkels, aan de eigenaars terug te geven, zo wordt uit zeer gezagheb bende bron vernomen. Openbare nutsbedrijven en maat schappijen op het gebied van het openbaar vervoer dienen te worden genationaliseerd, aldus de aanbeve ling. Ondernemingen die als belangrijk voor de Nederlandse economie wor den beschouwd, moeten onder rege- ringstoezicht blijven totdat Neder land bereid is, Nieuw-Guinea over te dragen aan Indonesië. Tot verrassing van vele Ettenaren, die zaterdag in de omgeving van 't arbeidsbureau in hun woonplaats wa ren samengestroomd, stapte niet al leen koningin Juliana, maar ook prin ses Irene uit de grote wagen die vorstelijk bezoek bracht naar deze streek waar thans zeventien procent van de beroepsbevolking geen werk heeft. Werklozen zaten in groepjes van zeven aan tafels geschaard. Terwijl de koningin zich aan het ene tafeltje op de hoogte stelde van het lot de zer mannen, praatte de prinses tel kens met een ander groepje. Het bezoek gold tevens ae gemeenten Bergen op Zoom (waar het lid van Ged. Staten, de heer P. Coppes op het structurele karakter van de werk loosheid en de gunstige ligging van de stad in het Deltagebied wees) naar Dinteloord. Op de foto: Prinses Irene tijdens een onderhoud op het Ettense ar beidsbureau. H is het 20 jaar geleden dat H |e de beroemde dichter Willem ff H Kloos te Den Haag overleed. H vier de psycholoog dr. H. ff L. F. J. Deelen te Amsterdam zijn 65-ste verjaardag. M geven de Franse posterijen M s een nieuwe serie postzegels uit onder de titel „herbouwde ste- den", waarop afbeeldingen staan van nieuwe gebouwen in Le Havre (12 fr.), Maubeuge (15 fr.), Saint Die (18 fr.) en m Sète (25 fr.). BURGERZIN IN SCHOUW SE GEMEENTE De Jf6 jaar oude openbare lagere school van Serooskerke op Schou wen wordt afgebroken. Het grauwe gebouw zal niet langer de kom van het dorp ontsieren. Vele van de mate rialen zullen worden gebruikt bij de bouw van een nieuw dorpshuis voor Neerlands kleinste gemeente. (Foto P.Z.C.) Burgemeester J. Klompe van het Schouwse Serooskerke had za terdag de supervisie over de af braak van de zesenveertig jaar oude openbare lagere school. Dat wil echter geenszins zeggen, dat de eerste burger van Nederlands kleinste gemeente uitsluitend aan wijzingen gaf. Zeker niet. Zelf sjouwde hij met zware balken, dakpannen en stenen, evenals wethouder A. J. Osse en Seroos- kerke's oudste inwoner, de negen tigjarige Jan de Blonde. En met hen vele andere inwoners van dit vriendelijke kleine dorpje. Serooskerke breekt de school af. Het grauwe twee-klassige ge- houw, dat kort voor de Eerste Wereldoorlog is gebouwd, ver dwijnt en zal niet langer de kom van het dorp ontsieren. Het is echter niet alleen maar een kwes tie van het slopen van de school. Zoals gemeld, heeft de gemeente andere plannen. Nog dit jaar hoopt zij haar inwoners een dorps huis ter beschikking te stellen. Plannen en tekeningen zijn aan wezig en de bouw van het dorps huis is reeds aanbesteed. Seroos kerke is echter een kleine ge meente en de financiële middelen zijn maar beperkt. Vandaar dat men besloot een gedeelte van het bouwwerk, zoals de zware binten, Met afbraak van een school... het grootste deel van de dakcon structie en de stenen van de oude school voor de bouw van het dorpshuis te gebruiken. Een en ander was echter niet zo eenvoudig als het leek. Eerst moest de school afgebroken worden en ook daarvoor had de gemeente geen geld. Vorige week besloot het gemeente bestuur een beroep te doen op de mannelijke inwoners van het 180 zie len tellende dorp, om in de vrije tijd de school te gaan afbreken. In het enige café in het dorp werd een vergadering belegd en hier bleek de gemeenschapszin van Serooskerke's inwoners zo groot te zijn, dat zon der ook maar een enkele tegenwer ping iedereen besloot mee te wer ken. Het enthousiasme was zelfs zo groot, dat reeds een dag na de ver gadering enkele bejaarden begonnen met de afbraak. Geen spijt Een van hen was de 65-jarige heer Beye, die in 1912 als timmerman de school hielp bouwen. Zaterdag stond hij boven op de school, waarvan het dak reeds verdwenen is. Hij heeft er geen spijt van, dat het gebouw waar hij als jongeman van amper twintig jaar zoveel „werkuren" in heeft doorgebracht, wordt afgebro ken. Met even veel vreugde werkt hij nu elke dag een paar uur met het breekijzer aan de sloop van de school. „Dat oude ding staat precies voor mijn huisje en als het weg is krijg ik een veel beter uitzicht", zegt hij en verwoed slaat hij met een hamer een stuk muur los en laat het in een wolk van stof en kalk naar beneden vallen. Zo denkt heel Serooskerke er over. De school moet weg, want hij be derft het „gezicht" en des te eerder de school is afgebroken, zoveel te eerder kan met de bouw van het dorpshuis worden begonnen. Aanne mer Prince, die het dorpshuis zal bouwen, is vol goede moed en hoopt het nieuwe gebouw nog dit jaar ge reed te kunnen krijgen. Burgemeester Klompe is blij dat het eindelijk zover is. „De kom van het dorp wordt er veel mooier van, zegt hij, en bovendien krijgen we nu misschien een goede plaats voor het monument voor de slachtoffers van de watersnoodramp. Het monu ment voor de vijftien omgekomen ingezetenen is al lang klaar en staat gedemonteerd in de smederij van het dorp. Weggeborgen in een hoek en zorgvuldig toegedekt. Op de open plaats voor het gerestaureerde kerk je komt misschien een goede plaats voor het grote voetstuk met de vijf tien namen. Aan de zijkanten ervan komen vleugels, symbolen van het •luchtige leven. Modern gebouw Serooskerke's dorpshuis dat te vens zal dienen als gemeentehuis komt op de enige lege plek aan de ring van het dorp op de hoek van de Schoolstraat. Het wordt een modern gebouw met een grote zaal van 9x7 meter plus een toneel. Er .(Vervolg op pag, 2) Dr. Platteel gouverneur van Nieuw-Guinea. By koninklijk besluit Is met Ingang van 1 mei 1958 benoemd tot gouver neur van Nederlands Nieuw-Guinea dr. P. J. Platteel te Den Haag, op het ogenblik directeur van de gemeente lijke dienst voor sociale belangen te Den Haag. Dr. Platteel is 46 jaar. Hy is lidmaat van de gereformeerde kerk en lid van de Antl-Revolutionalre Party. Dr. P. J. PLATTEEL Dr. P. J. Platteel, die op 14 augus tus 1911 is geboren, volgde aan de rijksuniversiteit te Utrecht de indolo- gische studie en promoveerde in 1936 tot doctor in de letteren en wijsbegeer te. In 1937 werd dr. Platteel uitgezon den naar het voormalige Neder- landsch-Indië, waar hij als bestuurs ambtenaar werkzaam is geweest op verschillende standplaatsen en in ver schillende rangen, zowel op Java als in de buitengewesten. Bij het uitbre ken van de oorlog met Japan werd hij eind 1941 als reserve-officier onder de wapenen geroepen. Na de capitula tie in maart 1942 bleef hjj in Japanse krijgsgevangenschap tot eind 1945. Na deze gevangenschap vertoefde hij eni ge maanden in Australië. Van 1946 tot begin 1950 is hij weer als bestuursambtenaar in verschillen de functies werkzaam geweest, onder meer als resident in Oost-Java en laatstelijk als secretaris van het de partement van binnenlandse zaken in oprichting van de negara Oost-Java. Na de soevereiniteitsoverdracht is dr. Platteel naar Nederland terugge keerd. VERWACHT OOSTELIJKE WIND. Tijdelijk veel bewolking maar in de loop van de dag ook verspreide opklaringen. Overwegend matige oos telijke wind. In het noorden van het land wei nig verandering in temperatuur. Elders kouder. ZON EN MAAN 1 april Zon op 6.17 onder 19.12 Maan op 15.59 onder 4.39

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1