PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Smokkeleiland Bengkalis door troepen van centrale regering bezet Bouwput bij Katseveer nadert zijn voltooiing Vand aag.. RAAD VAN MINISTERS IN Z.O.A.V.O. TE MANILLA BIJEEN VLIEGFOUT NOCH STORING VERKLAART ONGEVAL NEUTRON VERWACHT. 201e jaargang - no. 59 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en P. B. den Boer, Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 11 maart 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per <4 mm. Minlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van L—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. 2-355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234): Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Zonder een schot te lossen Invasievloot met aan boord 4000 soldaten ligt voor het vasteland Een peloton van he Indonesische leger is zondag nabij Beng kalis, aan de monding van de Siak, op Sumatra geland. Vier schepen met vierduizend soldaten aan boord liggen nabij Beng kalis voor anker. Dit heeft een woordvoerder van de tegenrege ring gisteren te Singapore verklaard. Hij verklaarde dat de sol daten nog wachten op het landingsbevel. Het was gisteravond nog niet duidelijk of er een werkelijke invasie wordt uitgevoerd. Wel is bevestiging gekregen van het bericht, dat tweehonderd man van het Indonesische leger de vorige week het eiland Bengkalis hebben bezet. Dit eiland ligt nabij de oostkust van Sumatra en is een schuilplaats voor smok kelaars. Er hebben bij het bezetten van het eiland geen gevech ten plaats gehad. Het daar gelegerde peloton van de tegenrege ring had opdracht gekregen, voordat de landing werd uitge voerd, zich terug te trekken op het vasteland. De premier van de tegenregering dr. Sjafroeddin heeft maandag ge confereerd met de minister van bin nenlandse zaken, kolonel Djambek en de minister van oorlog, Harahap. De premier heeft daarna aan United Press verklaard dat als de acties van de centrale regering betekenen dat er een aanval op grote schaal op komst is, Soekarno zijn laatste nood sprong uitvoert. „We zijn klaar om hen te ontvangen. Zij zullen tot de ontdekking komen, dat zij hun tan den gezet hebben in een oerwoud". Maandag is inmiddels de evacuatie van de eerste groep van Amerikaan se vrouwen en kinderen van de Oost- sumatraanse olievelden begonnen. Volgens de Caltex zijn 25 vrouwen en kinderen naar Singapore overge bracht. Een groep van tien werd overgebracht naar Rumbai, waar de belangrijkste installaties van de Cal tex staan. Daar verblijven thans on= geveer vijfhonderd mannen en drie honderd vrouwen en kinderen. Vol gens een woordvoerder van de Caltex wordt een onmiddellijke evacuatie van deze mensen nog niet overwogen. Beschieting Drie schepen van de Indonesische marine hebben volgens uit Singapore ontvangen berichten de westkust van Sumatra beschoten. Volgens deze be richten hebben deze beschietingen de laatste drie dagen plaats gehad door het vlaggeschip van de Indonesische marine, de torpedobootjager Gadjah Madu en twee korvetten. Ook hier zou een landing worden voorbereid. De regeringswoordvoerder te Dja karta heeft aan de correspondent van het A.N.P. meegedeeld, dat geen of ficiële bevestiging is ontvangen van de berichten over het aanhouden van een Indonesisch schip door een Ne derlandse oorlogsbodem in de Straat Banka. Onderwijs Het is niet de bedoeling, dat de stichting Nederlands onderwijs in Indonesië zal worden geliquideerd. Hoewel in veel geringere mate dan tot eind vorig jaar zal indien mo gelijk een aantal Nederlandse scholen in Indonesië in stand wor den gehouden. Schepen Japan is van plan schepen en scheeps-uitrusting te gaan maken, geschikt voor gebruik in het klimaat van Indonesië, aldus heeft het pers bureau Antara gisteren uit Djakarta in industriële kringen vernomen. De Indonesische industrie-raad heeft een bespreking gehouden met een Japanse industriële afvaardiging die op bezoek is voor het verkrijgen van een overzicht van de Indonesi sche scheepvaart en industrie. De Ja- viert koning Frederik van Denemarken zijn 59e ver- M jaardag; H bestaat de Nederlandse s H Sportpers-sectie van de fede- ratie van Nederlandse journa- listen 25 jaar. ff is het 100 jaar geleden, s dat de befaamde Nederlandse rechtsgeleerde prof. mr. dr. J. Ch. Naber, eertijds hoogleraar M in het Romeins recht aan de rijksuniversiteit te Utrecht, in H Haarlem werd geboren. n IllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI Tweejarig kind door trein aangereden en gedood Een trein heeft gisteren bij de on bewaakte overweg te Herveld een tweejarig kindje van de familie Sum- meren aangereden en gedood. Het was met moeder aan de ene kant van de spoorlijn, terwijl vader aan de andere kant van de spoorlijn met hout bezig was. Plotseling liep het bij moeder weg naar vader toe. Daarbij werd het door de trein ge grepen» panse afvaardiging onder leiding van Nitta van de Japanse scheeps-expor- teurs-vereniging zal haar bevindin gen meedelen aan de Japanse rege ring, in verband met het plan Japan se scheepswerven aldus in te richten, dat zij tegemoet kunnen komen aan de behoefte aan schepen van Indo- niesië, voegde het persbureau daar aan toe. De levering van de schepen, op die manier gebouwd, zou een onderdeel uit kunnen maken van de Japanse oorlogs-schadevergoedings-betalin- gen. Volgens passagiers, (lie maandag avond uit Medan in Singapore zijn aangekomen, wordt het vliegveld van Medan door gewapende militairen streng bewaakt. Er stond maandag een bijna ongekend groot aantal vliegtuigen. Bouwput in Haringvliet wordt op 11 maart geopend In tegenstelling tot hetgeen eerder werd bericht zal de bouwput voor de sluizen in de toekomstige Haringvliet- dam op dinsdag 11 maart om elf uur 's morgens worden geopend in plaats van zaterdag 15 maart, om de vaar tuigen. die zich in de bouwput bevin den weg te slepen. Het ligt in de bedoeling de in de om de bouwput liggende dijkwand gegra ven sleuf woensdag 12 maart weer te dichten. Smokkelauto reed op douane-patrouillewagen Een grote Belgische smokkelauto is gisteren met hoge snelheid ingere den op een patrouille-wagen van de vliegende brigade van de Belgische douane. Bij deze botsing werden alle inzittende douaniers gewond. Voor het leven van twee van hen wordt gevreesd. Zij zijn opgenomen in het ziekenhuis te Trunhout. Ook de chauffeur van de smokkel- wagen werd gewond, en hoewel hij wist te ontkomen, bestaat er nu zwa re verdenking tegen de heer V. uit Poppel, die zich later op de morgen eveneens in het ziekenhuis te Turn hout ter verpleging liet opnemen. De grote personenauto, die een flinke noeveelheid boter bleek te be vatten, reed gisteren over de verbin dingsweg tussen Baarle-Nassau en Trunhout in de richting Poppel. Toen de bestuurder de Belgische douane auto tegenkwam trachtte hij deze door snelheid te verhogen nog te pas seren, waardoor de botsing ontstond. BESPREKING VAN 3 DAGEN Toestand in Indonesië zal ook worden besproken De minister van buitenlandse zaken van de westelijke „Grote Drie" zijn gisteren in Manilla aangekomen om besprekingen te voeren met hun Azi atische ZOAVO-bondgenoten. (ZOA- VO: Zuidoost Aziatische Verdrags Or ganisatie). Minister Dulles arriveer de het laatst, hij kwam ongeveer een uur later dan zijn Franse collega Pi- neau. De Britse minister Selwyn Lloyd en de afgevaardigden van de andere ZOAVO-landen waren al eer der in de Philippijnse hoofdstad aan gekomen voor het bijwonen van de bijeenkomst van de raad van minis ters van de ZOAVO, die drie dagen zal duren. Lloyd vertelde wachtende journa listen, dat op de bijeenkomst naast specifieke ZOAVO-kwesties ook de nieuwe Russische vredes-offensieven en de toestand in Indonesië aan de orde zouden komen. Intussen hebben zowel Russen als Chinezen aanvallen gedaan op de bij eenkomst van de raad van ministers van de ZOAVO. Beide landen be schuldigden de ZOAVO-landen, en in het bijzonder de Verenigde Staten er van, tussenbeide te willen komen in Indonesië. Lloyd zei, dat hij de bijeenkomst zeker zou gebruiken om met Dulles en Pineau van gedachten te wisselen over de plannen voor een top-confe- rentle die uit niets anders zal bestaan dan redevoeringen en banketten, al dus de Britse ministers. Op zijn reis naar de Philippijnen, liet de Franse minister Pineau zich te Honkong in dezelfde zin uit. Hij zei „niets zou gevaarlijker zijn dan een mislukte topconferentie". Het eerste punt dat op de confe rentie aan de orde zal komen, be treft het voorstel van de Philippij nen om de drie verdedigings-orga- nisaties van de vrije wereld, de NATO, het Bagdad-pact en de ZO AVO, stevig aan elkaar te koppe len. Ook zal waarschijnlijk een plan aan de orde komen om het aantal leden-staten van de ZOAVO met twee uit te breiden. De leden van de ZOAVO zijn: Amerika, Engeland, Frankrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, de Phi lippijnen, Thailand en Pakistan. Jlllllllllllllllllll|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll M Minister ir. C. Staf heeft maandagochtend op Zestienho- ven een korte inspectievlucht M met de Nederlandse stuw- straalhelikopter Kolibriege- maakt. §t Tijdens de vlucht moest de minister een ander hoofddek- sel dragen als bij de rest van H zijn bezoek; we zien hem hier tn de helikopter zitten, terwijl hij de vlieghelm opzet. Bankbiljetten gebruikt bij aanmaken van kachel Voor het aanmaken van de kachel gebruikte mevrouw B. te Venray wat bijeengefrommeld oud papier, waar tussen ook enkele bankbiljetten ter waarde van 195,terecht waren gekomen'. Toen even later het geld werd vermist en bleek dat dit in de kachel was verzeild geraakt, is de as van het inmiddels verbrande pa pier zorgvuldig verzameld en opge zonden naar de rijksmunt te Utrecht. Bij onderzoek aldaar is gebleken dat zich tussen deze as inderdaad be- standdelen van de opgegeven ver brande bankbiljetten bevonden, zodat mevrouw B. haar verbrande bankbil jetten vergoed krijgt. Nieuwe koude golf deed Europa huiveren West-Europa is maandag door een nieuwe koudegolf getroffen. Zelfs uit Napels wordt, evenals uit de Itali aanse en de Franse Rïvièra, sneeuw val gemeld. In de meeste delen van Frankrijk is het kouder dan het ooit dit jaar is geweest. Verblindende sneeuwstormen en Ijzel maakten het verkeer in het oosten van dit land zeer moeilijk. In Caen bij de west kust werd de hulp van de brandweer ingeroepen om de sneeuw te verwij deren die een circustent dreigde te doen instorten. Ook in België bleef de temperatuur beneden nul en er viel opnieuw sneeuw in Vlaanderen. In Zwitser land was het' evëüeens zeer koud. In Joego-Slavië kon het vliegveld bij Belgrado tengevolge van zware sneeuwval niet worden gebruikt. Op het Engelse kanaaleiland Jer sey, dat bekend is om zijn 'warme klimaat, werd het verkeer door een sneeuwstorm tot stilstand gebracht. Schotland en Noord- en Zuidwest-En- geland hadden ook veel van sneeuw te lijden. Douglas-Home naar Engeland De Brit Robin Douglas-Home, die zes dagen in Stockholm is geweest in verband met zijn mogelijke verloving met prinses Margaretha, is maandag per vliegtuig naar Engeland terug gekeerd. Bij zijn vertrek was baron von Essen, kamerheer van prinses Sibylla, de moeder van prinses Mar garetha aanwezig. UITSPRAAK RAAD LUCHTVAART Vele vragen blijven onbeantwoord. De raad voor de luchtvaart is in zijn gisteren gedane uitspraak over het ongeluk met het K.L.M.-vliegtuig „Neutron" bij Biak op 16 juli 1957 tot de slotsom gekomen, dat noch een vliegfout van de bestuurder, noch een technische storing het ongeval op overtuigende wijze kunnen verklaren, terwijl ook de veronderstelling, dat een vliegfout en technische storing tezamen de oorzaak zouden zijn ge weest, de raad voor niet te beant woorden Vragen plaatst. De raad is van oordcel, dat het maken van een daalvlucht tijdens normale lijnvluchten dient te worden nagelaten. De omvang van de geva ren, die de nabijheid van de grond nu eenmaal oplevert bij starts en landin- NA BIJNA EEN JAAR Bouw van schutsluis volgende fase van afdammingswerk Na bijna een jaar van hard werken is de 300 meter lange en 80 nieter brede bouwput in de Zandkreck aan de Noordbevelandse oever bij Katse veer nu vrijwel gereed. Nadat op 28 november van het vorig jaar de ringdijk was gesloten, heeft men gestaag gewerkt aan het op hoogte brengen van het dijklichaam. Ook de twee zgn. leidammen, waarlangs de schepen in de toekomst de nog te bouwen schutsluis zullen binnenvaren, naderen hun voltooiing. Het eerste deel van het eigenlijke afdammings werk is hiermee thans zover gevorderd, dat op vrij korte termijn kan worden begonnen met de bouw van de schutsluis, die echter nog niet is aanbesteed. Staande op de 6 meter -|- N.A.P. hoge ringdijk heeft de enorme bouw put veel weg van een stadion. Alleen zal men vergeefs naar een groene grasmat zoeken. Er staat namelijk nog altijdcirca vijf meter water in de put, dat door een open bemaling ip een peil van 1.60 N.A.P. wordt chouden. Voor de aanleg van de in totaal ijna 2 kilometer lange dijken is een norme hoeveelheid zand en klei no- lig geweest. Om verder maar niet te ■preken van de mijnsteen, die werd gebruikt bij de dichting van de ring dijk en het 1 basalt, nodig om de glooiing te versterken. Vierhonderd duizend kubieke meter zand, waar voor als winplaats een zandplaat ten oosten van het werk was aangewe zen, verdween in de dijklichamen, terwijl voorts ongeveer 20.000 kubie ke meter klei afkomstig van het Brabantse plaatsje Empel voor de bekleding werd gebruikt. Sedert eind maart '57 met deze werkzaamheden voor het Drie- Eilandenplan is begonnen, is dus al heel wat tot stand gekomen. Mo menteel legt een vijftigtal werklie den de laatste hand aan dit werk. De grootste bedrijvigheid rondom de bouwput is sedert kort sterk af genomen. Nog slechts vier drag lines waren maandagmiddag inge schakeld om de laatste oneffenhe den aan de oostelijke zijde van de bouwput uit de weg te ruimen. De bouw van de afsluitdijk tussen Kats en Katseveer zal in drie fasen gebeuren. Over een maand zal men gereed zijn met dc eerste fase. De bouw van de sluis zal ongeveer twee jaar duren, waarna de dam voltooid kan worden. Wat tot nu toe tot stand is geko men, is eigenlijk maar „het voor spel", want de grote werken moeten nog worden uitgevoerd. De bouw van de schutsluis is er één van en in aan sluiting daarop volgt in I960 de aan leg van de (lam naar de Zuidbeve- landse oever. Intussen zal dan ook een aanvang zijn gemaakt met de bouw van dc dam in het Veersegat, waarvan zoals bekend binnenkort het eerste deel wordt aanbesteed. Noord- Beveland zal dan omstreeks 1961 zijn vaste oeververbinding hebben, waar eilandbewoners reeds vele jaren ver langend naar uitzien. Man te Doetinchem verdronken in gierput (Van onze correspondent) Zondagmorgen is in Doetinchem de 61-jarige heer F. H. Steenman door tot nu toe onbekende oorzaak in de gierput naast zijn woning ge vallen en verdronken. gen, moet niet worden vergroot door zonder noodzaak op geringe hoogte te vliegen. Voor de opsoring van de oor zaak van het ongeval is de raad, naar hij in de uitspraak voorts o.a. mededeelt, bijna uitsluitend aangewezen op de waarnemingen van de getuigen en de deskundige voorlichting. Zakelijke gegevens z.g. stille getuigen ontbre ken. De onderdelen welke drijvend op zee ter plaatse van de ramp zijn aangetroffen en geborgen, zijn nauwkeurig onderzocht, maar enig uitsluitsel omtrent de oor zaak vermochten zij niet te geven. Verondersteld, dat er een techni sche storing is geweest, dan blijft het vreemd, dat niet is gebleken van eni ge poging om de geleidelijke daling af te breken, tenzij men zou moeten aannemen, dat de storing van dien aard is geweest, dat zij het omzetten van de geleidelijke daalvlucht in een stijgvlucht onmogelijk deed zijn. Op grond van de getuigen-verkla- ringen laat zich slechts vaststellen, dat de motoren tot het laatste ogen blik hebben gedraaid en dat het vliegtuig vrijwel horizontaal op het water terecht is gekomen. Heeft de gezagvoerder een nood landing op zee willen uitvoeren, dan blijft onverklaard waarom over het public adress system de passagiers niet is medegedeeld, dat zij de veilig heidsmaatregelen voor het geval van landing op het water moesten treffen. Het ontbreken van deze maatregel maakt het wel zo goed als zeker, dat zo zich een technische storing heeft voorgedaan het optraden daarvan aan de gezagvoerder niet be kend is geweest of slechts zo korte tijd voor het einde, dat de gelegen heid voor het treffen van maatrege len ontbrak wegens de te geringe hoogte, waarop het vliegtuig zich toen reeds bevond. Ook in geval van een technische storing is dan een vliegfout niet geheel af te wijzen. Amerikaanse verslaggevers worden geschaduwd De Amerikaanse regering laat, al dus de New York Times van maan dag verslaggevers in Washington schaduwen om de bronnen van nun delicate berichtgeving te weten te komen. WEINIG WIND Plaatselijk enkele sneeuwbuien, maar ook opklaringen. Matige tot zwakke wind uit uiteenlopende rich tingen. Middagtemperaturen om het vriespunt. ZON EN MAAN 12 maart Zon op 7.03 onder 18.38 Maan op 2.11 onder 10.57

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1