PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT de BILT INSTORTING IN „MAURITS" Krachtig protest' van Indonesië bij Nederland „Boereninspan" in Borssele onder de hamer Zeven mijnwerkers worden vermist PRINSES BEATRIX NAM AFSCHEID VAN SURINAME VERWACHT 201e jaargang - no. 53 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur; W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 4 maart 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Verslagenheid in Zuid-Limburg Van de zijde der Staatsmij nen werd omstreeks midder nacht het volgende meegedeeld: „Hedenmiddag omstreeks 5 uur is in de staatsmijn Maurits to Geleen onverwacht een ge deelte van een kolenpijler inge stort. Deze pijler is gelegen tus sen de 391 en de 455 meter ver dieping. Van de 45 mijnwerkers die in de pijler werkzaam waren, worden thans zeven vermist. Het betreft hier mijnwerkers van verschillende nationaliteit, waaronder drie Nederlanders. Over hun lot bestaat nog geen zekerheid. Onmiddellijk zijn al le pogingen in het werk gesteld om de vermiste mijnwerkers te bereiken." Nader is tegen één uur van nacht van de zijde der Staats mijnen meegedeeld, dat er wei nig hoop is, dat er onder de slachtoffers nog overlevenden zullen worden aangetroffen. Het eerste slachtoffer hoopte men vannacht nog te vinden. Het zou nog geruime tijd duren voor men de volgende slachtof fers kan bereiken dat zou in geen geval voor de ochtend ge beuren. Volgens nog niet bevestigde be richten, zijn de buitenlandse slacht offers twee Italianen, een Engelsman en een Pool. Nadere gegevens over deze slachtoffers ontbreken. Omstan ders nemen aan. dat het vermiste ze vental is omgekomen. De pijler waarin de slachtoffers werkten zou zijn ingestort over een lengte van ongeveer 40 meter. Het zou een pijler zijn in een pas aan geboorde steelkooilaag. Van de zijde der Staatsmijnen kon men een en ander nog niet bevesti gen. Stoffeerder tijdens ruzie gedood Bij een gevecht tussen twee jonge mannen te Etten is zondagavond de 21-jarige stoffeerder A. W. Rechtop uit Sprundel door de 21-jarige fa brieksarbeider C. B. uit Etten met" een mes gestoken en zo ernstig aan het gezicht gewond dat hij drie kwar tier later in het ziekenhuis te Breda overleed, zo is eerst thans hekend geworden. B. die op de vlucht was geslagen, werd een lialf uur na de vechtpartij door de rijkspolitie ge arresteerd. De jongemannen hadden al enige tijd ruzie. In een café aan de Breda- seweg in Etten ontmoetten zij elkaar zondagavond. Er ontstond weer on enigheid. De stoffeerder werd uit het café verwijderd door de kastelein. Even later ging B. naar buiten. Het was toen half elf geworden. Buiten ontstond een gevecht. B. trok een mes en haalde daarmee het gezicht van zijn tegenstander open. Deze zak te in elkaar. Na zijn aanhouding ont kende B. met een mes te hebben ge stoken. Hij beweerde een bierglas te hebben gebruikt. De Indonesische regering zal krachtig protesteren bij de Ne derlandse regering tegen de daad van zeeroverij. Daarmee be doelt de Indonesische regering het opbrengen van het K.P.M.- schip Kasimbar door het Nederlandse oorlogsschip Drenthe. Deze daad is, zo zei de secretaris-generaal van het ministerie van buitenlandse zaken Soewito, een schending niet alleen van de Indonesische zeewetten, maar ook van de humanitaire grond beginselen. Hij voegde eraan toe, dat de Indonesische regering de terugzending van de passagiers en van enige leden van het Indonesische leger zal eisen. Ook zal Indonesië vergoeding voor alle schade verlangen. President Soekarno en oud-vice-president Hatta hebben maan dag in het Merdeka-paleis te Djakarta een onderhoud gehad, dat twee uren heeft geduurd. Volgens radio-Djakarta heeft president Soekarno verklaard, dat hij en Hatta hebben gespro ken over de wijze, waarop de huidige vraagstukken waarvoor Indonesië geplaatst staat, zouden kunnen worden opgelost. Bin nenkort zal weer een ontmoeting plaatshebben. Bommen op Celebes maakten vele slachtoffers De strijdraad voor Zuid-Sumatra heeft aangedrongen op herstel van de samenwerking tussen Soekarno en Hatta. De raad heeft ervoor ge waarschuwd, dat als de tegenwoordi ge problemen niet spoedig worden opgelost het Indonesische volk de mogelijkheid van een burgeroorlog onder de ogen moet zien. De premier van het opstandige Midden-Sumatra heeft aan buiten landse journalisten meegedeeld dat als de regering te Djakarta wapens van Rusland krijgt, hij aan Amerika zal verzoeken de tegenregering wa pens te leveren. Sjafroeddin zeide ook, dat een aanval op Midden-Sumatra zal leiden tot opstanden elders in Indonesië. Verzekeringsagent verdacht van verduistering De politie te Nijmegen heeft een 33-jarige verzekeringsagent uit Nijme gen aangehouden, die er van wordt verdacht 5000 gulden te hebben ver duisterd. Tevens onderzoekt de re cherche of de verdachte ook rekenin gen vervalst heeft. Als er zich echter geen buitenland se inmenging voordoet zullen drie maanden genoeg zijn om de rege- ring-Soekarno op de knieën te krij gen, verklaarde hij. De premier voorspelde dat gedu rende een lange periode van econo mische oorlogvoering de gebieden, die de revolutionaire regering steu nen enig voedseltekort zullen on dervinden. „Maar wij hebben de zwaarste tijd achter de rug. Het volk is bereid 'n langdurige strijd te leveren". Sjaf roeddin scheen vol vertrouwen toen hij zei, dat zijn actie tegen de re gering van Soekarno langzaam, zo niet spectaculair, vooruitgaat. De radio der opstandelingen in Menado heeft in een uitzending die te Singapore is opgevangen, bekendgemaakt, dat zondagmor gen Noord-Celebes is gebombar deerd door vliegtuigen van de luchtmacht der centrale regering. Volgens het radiobericht werden „talrijke personen" slachtoffers van „beschietingen met mitrail leurs in het wilde weg". Lucht doelbatterijen schoten van de grond af, doch het resultaat van hun vuur is niet bekend. Ventje Soemoeal, de leider van de opstandige beweging in Noord-Cele bes heeft bekendgemaakt dat hij zal pogen een gewapende macht te vor men, bestaande uit eenheden van landmacht, een zeemacht en een luchtmacht, om de strijd tegen de centrale regering voort te zetten, al dus radio Menado, opgevangen te Singapore. Een beeld van het bezoek, dat j laat zien hoe de prinses vrolijk H.K.H. Prinses Beatrix tijdens op de z.g. „huwelijksschom- haar verblijf in Suriname heeft I mei" van Coronie zat. gébracht aan Coronie. De foto Bezoek heeft grote indruk gemaakt. De laatste dag van het bezoek dat prinses Beatrix aan Suriname bracht .begon met een militaire plechtigheid, namelijk het uitreiken van het nieu we vaandel aan de troepenmacht in Suriname op het gouvernementsplein. Nadat de prinses het paleis in gezel schap van de gouverneur had verla- tenu en de commandant, kolonel Boer, zich had gemeld, inspecteerde zij de in carré aangetreden militairen. De prinses stelde zich hierna voor de troep op, waarna het oude vaan del uittrad. Nadat de ban was ge opend, las de adjudant, kapitein lui tenant ter zee P. J. S. de Jong het betreffende Koninklijk Besluit voor, waarna de prinses een kqrte toe spraak hield. Hierop werd de ban weer gesloten. Later op de morgen opende prinses Beatrix onder grote belangstelling de nieuwe crèche aan de Gravenstraat. Hierna werd nog een kort bezoek gebracht aan het Hindostaanse wees huis „Sanathan Pharm" op de vroe gere pantage Hermitage. De tocht werd verder vervolgd lang het Prins Bernhardkampement en naar de synagoge van de Neder- lands-Israëlietische gemeente. Na een lunch in besloten kring in het gouvernementshuis maakte prin ses Beatrix zich gereed voor de te rugreis naar Nederland en om pre cies kwart over drie reden de auto's voor en kwam voor het laatst de hele paleiswacht in het geweer. Voor het paleis hadden velen zich verzameld om afscheid van de prin ses te nemen en ook overal langs de kant van de weg stonden groepjes mensen om prinses Beatrix een be houden thuiskomst te wensen. De afscheidsplechtigheid op Zan derij was kort. De prinses inspecteer de voor de laatste maal op Surinaam se bodem de ter harer ere aangetre den erewacht. En toen kwam het ogenblik dat prinses Beatrix en haar uit Nederland ONDER OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING... Kapitale veiling trok kijkers en kopers uit heel Zeeland Afslager, oftewel „roeper" Van s H Sabben: „Wat er niet aan zit, is nog in de maak Hij =g H leidde de verkoping in Borssele M met bekwame hand. (Foto P.Z.C.). llllllllllllllllllllllllllll^ VOOR ACHT HELE GULDENS ging maandag en „tilbury met tuig" van de hand op de verkoping van de „kapitale land- bouwersinspan" wegens beëindiging van het bedrijf van de heer P. Dekker Fzn. te Borssele. Het had er veel van weg of heel landbouwend en veetelend Zeeland maandag naar de „Kleine Monsterhoeve" was getogen;,tot ver in de omtrek stonden au to's in alle kleuren, maten en gewichten geparkeerd en het aan tal bromfietsen en rijwielen, dat her en der tegen bomen ge plaatst was, of ondergebracht in de speciaal ingerichte rijwiel stalling, was nauwelijks te tellen. In drommen bewoog zich heel de dag een dichte menigte rond „roeper" Cornelis van Sabben, wiens kreet „Wie biedt er geld?" voortdurend „in de lucht" was en dat gold dan zowel wrakke bloemtafeltjes, die voor een kwartje van de hand gingen, als de fraaiste stamboekmerries, die gemiddeld rond 1400 deden is voorgekomen en dét was uit de overweldigende belangstelling dan ook wel op te maken. Tot zelfs uit België waren kopers (en kijkers!) naar Borssele getogen. Honderden en nog eens honderden belangstellenden, voor het merendeel mannen, schuifel den uur na uur over het erf, onder wierpen de te koop aangeboden In ventaris aan een nauwkeurig onder zoek en volgden gefascineerd het spel van loven en bieden, bekwaam en soepel geleid door Cornelis van Sabben „Een hooischudder. Hij is com pleet, hoor. Wat er nog niet aan zit, is in de maak. Wie biedt er geld? Een wiedmachine, ook compleet. D'r bint jasbeschermers bie. Wie biedt er geld? Een arreslee, zo goed als nieuw Telkenmale prikt Van Sabben met een knoestig wandelstokje in de richting van degene, die z'n stem verheft om een bod te doen. Voor acht hele guldens een tilbu ry met tuig. Eerlijk gezegd wés 't er ook de sjees naar, want veel fleur en kleur viel er aan het aftandse vehikel niet meer te ontdekken, maar tochRond zo een klassiek voertuig hangt nog altiid een zeker romantisch waas en met een weinig verbeeldingskracht kunt ge U nog voorstellen, hoe de familie in vroeger jaren op de hoogtijdagen in diezelfde sjees placht uit te rijden. Het beste paard van stal tussen de disselbo men, het lichte wagentje vlot verend over de Bevelandse wegen, op weg naarJa, op weg naar wat niet. Naar een bruiloft of ander familie- festijn, een kerkdienst of een kerst feest, naar een „boereninspan" mis schien wel, zoals die dan maandag op de „Kleine Monsterhoeve" gehou den werd. Een kapitale veiling, ten over staan van notaris Van Dissel uit Goes, zoals in Zeeland in jaren niet Hij hanteert het stokje als een dirigent z'n staf.Eenmaal, andere maal... Derde maal! Hoe is je voornaam ook weer? De arreslee verwisselt voor elf gulden van eigenaar! Een man uit Colijnsplaat is de koper, maar nau welijks een uur later vertelt hij breed glimlachtend. dat hij de slee alweer kwijt is. Met winst natuur lijk. Terwijl hij haar kocht voor elf gulden mompelde een ander: „Daar is ie nog goed mee. Die din gen zijn antiek. In Veere staat er een- in de Campveerse Toren en re ken maar, dat ze geld waard zijn"... Magisch woord Antiek. Het magische woord op el ke veiling. De toverformule voor de speurders naar verrassingen tussen springveren matrassen, elektrische kookkachels, stoelen en tafels. Een woord, dat de kenners niet gemakke lijk in de mond nemen, maar waar de leek nog wel eens mee wil goo chelen. Half verontschuldigend vaak, wanneer hij zich tijdens het spannen de spel van loven en bieden tot een in feite niet verantwoorde aankoop heeft laten verleiden. „Misschien is het nog wel antiek", wordt er dan schertsend opgemerkt tegen de om standers en diep in het hart van de grappenmaker gloort er dan toch al tijd wel een sprankje hoop, dét het ouwe tafeltje misschienJe kunt niet es weten Vól was het in de enorme land- bouwschuur, waar volgens de aan kondigingen „enig huisraad, w.o. een antieke tafel" geveild zou worden. Eivol. En buiten, op het erf, groei de de menigte nog steeds aan, want het serieuze werk begon pas in de middaguren. De verkoop van zes stamboek-merries en tien stuks hoornvee. De pauze... Dat was het nummer „na de pau- ;e" van twaalf tot een, waarin men Acht hele guldens voor een til- burg met tuig Vergane glo- rie uit de boereninspandie p maandag in Borssele onder de ee hamer kwam. (Foto P.Z.C.). Illllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil gelegenheid had de inwendige mens te versterken. In de landbouwschuur was een complete koffietent inge richt, waar de koffie „klaar was" de hele dag en waar men zich te goed kon doen aan belegde broodjes en snijkoek. Er zijn daar beste za ken gedaan, evenals in het naburige café, waar vermoedelijk in jaren niet zoveel kelkjes jenever, cognac en wat dies meer zij volgeschonken (Vervolg op pag. 6) Melk in de handel met 3.75 procent vet De regering heeft voor het melk prijsjaar 1957-1958 de melkprijsga rantie a vastgesteld op 28,85 cent per kilo melk met een vetgehalte van 3,7 procent. De garantieprijs is dit jaar 0,425 cent per kilo hoger dan vorig jaar en 0,95 cent por kilo lager dan 't Landbouwschap had voorge steld. De nieuwe-melkprijs is bekendge maakt in een door ae minister van landbouw, visserij en voedselvoorzie ning, dr. ir. A. Vondeling onderteken de nota aan de Tweede Kamer. Uit deze nota blijkt, dat de rege ring verder de volgende besluiten heeft genomen: 1. Behalve melk met 2,5 procent vet komt er melk in dc handel met 3,75 procent vet, die ongeveer een dubbeltje per kilo duurder zal zijn. 2. Het ligt in de bedoeling de op heffing van het zogenaamde meng- verbod mogelijk te maken, waardoor het maken van een melange van bo ter en margarine niet meer verboden zal zijn. Het is nog niet bekend wan neer er melange zal komen, hoe die zal zijn samengesteld en wat ze zal kosten. 3. De verhoging van de garantie prijs voor de boeren zal geen ver hoging van de melkprijs voor de con sument meebrengen. De regering zal het verschil in de vorm van extra subsidie voor haar rekening nemen. Zij verwacht dat dit verschil o.a. kan worden opgebracht door de ho gere prijs voor de vettere melk. Op die melk wordt namelijk helemaal geen subsidie meer gegeven. 4. De garantieprijs voor de melk zal alleen gelden voor dezelfde hoe veelheid melk die in het vorig melk prijsjaar is geproduceerd, dan zullen de veehouders voor die meerdere hoeveelheid slechts de zogenaamde wereldmarktprijs krijgen, die zeer aanzienlijk ligt beneden de garantie prijs. 5. Het melkverbruik op de scho len zal met financiële steun van de overheid worden bevorderd. Het nieuwe melk- en zuivelbeleid van minister Vondeling heeft het Landbouwschap ernstig geschokt. In een eerste commentaar werd de motivering van dit regeringsbe leid onaanvaardbaar genoemd. Ernstig is het bezwaar tegen de beslissing tot verlaging van de gevraagde garantieprijs op grond van het feit. dat de pachtprijzen nog niet volledig zijn aangepast aan de nieuwe pachtnormen. De regering neemt met deze beslis sing een deel terug van haar toe zegging aan de landbouw om de garantieprijzen tc verhogen in ver band met de gestegen kosten van grond en gebouwen. Om principiële redenen wordt het onjuist geacht het prijsbeleid volle dig los te maken van de kostprijsbe rekeningen van het L.E.I. De ge schatte verlaging van de rente op be drijfskapitaal tot 4,5 procent in deze berekening wordt onaanvaardbaar ge acht. meegekomen gevolg met een laatste handdruk afscheid nam. Tot het al lerlaatste besluit werden de volkslie deren gespeeld, een laatste groet en terwijl een zichtbare ontroering zich van allen meester maakte, klapte de deur van het K.L.M.-toestel dicht en taxiede de machine naar het begin van de startbaan. Hiermede was een einde gekomen aan een onvergetelijke reis, een be zoek dat uiteraard een geheel ander karakter had dan dat wat koningin Julinana en prins Bernhard der Ne derlanden in 1955 brachten, maar dat zeker een even grote indruk heeft ge maakt. DROOG. Droog weer met aanvankelijk veel bcwoling en hier en daar mist. Later opklaringen. Weinig wind, maar later langs de Waddenkust matige zuidwestelijke wind. In het algemeen iet" hogere middagtemperaturen. ZON EN MAAN 5 maart Zon op 7.19 onder 18.25 Maan op 18.32 onder 6.43

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1