PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT INDONESISCHE COMMANDOTROEPEN naar Noord-Celebes gedirigeerd Belgisch plan voor normalisatie van de Westerschelde BILT MET BEHULP VAN BEVOLKING G0R0NTAL0 VEROVERD IR. C. STAF VOLDAAN OVER OPTREDEN VAN „DRENTHE" SPERWER STORTTE ZICH DOOR RV1T OP OPGEZETTE VOGEL 201e jaargang - no. 49 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kolt ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 27 febr. '58 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 559300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Amerikaanse periodieken in beslag genomen In Djakarta is woensdag officieel bekendgemaakt, dat comman dotroepen van het Indonesische leger naar het gebied van Noord- Celebes zijn gezonden, waar plaatselijke leiders trouw aan de op standelingenregering in Midden-Sumatra hebben betuigd. Het hoofdkwartier van liet leger meldde, dat de troepen de stad Go- rontalo, een sleutelpositie in Noord-Celebes hebben ingenomen. Daaraan werd toegevoegd, dat de plaatselijke bevolking de troe pen hebben geholpen. Dit is de eerste maal dat de centrale rege ring te Djakarta grondtroepen hebben gebruikt om de opstandi ge gebieden terug te krijgen. Inmiddels is de tegenregering ln Midden-Sumatra van Padang naar Boekittingi vertrokken. Er zijn geen luchtaanvallen meer uitgevoerd op Padang, wel hebben catalina-vliegbo- ten van de Indonesische luchtmacht herhaaldelijk verkenningsvluchten boven dit gebied uitgevoerd. De troepen van de opstandelingen houden zware trainingen om een eventuele aanval van de centrale re gering te kunnen afslaan. Vrouwen Vijfentwintig jaar geleden brandde Duitse Rijksdag gebouw af Vandaag is het vijfentwintig j-ar ge leden, dat de wereld werd opgeschrikt door het bericht: het Duitse rijksdag gebouw brandt. Duitsland heeft in de ze dagen wel stof genoeg om te her denken en te overdenken. Het is wel niet steeds aangename stof, want het zwarte hoofdstuk van de nazi-periode die voor 25 jaar begon heeft nu een maal geen lichtzijde, maar als het waar is dat men van het verleden, vooral van de fout van het verleden kan leren, dan moet het voor Duits land een alleszins leerzame tijd zijn. Het feit dat heden voor vijfentwin tig jaar plaats had raakt echter niet alleen Duitsland, maar ook Nederland omdat de Nederlander Marinus van der Lubbe de hoofdrol speelde bij dit drama. Het drama, dat zich die nacht afspeelde, is officieel nooit helemaal opgehelderd. De feiten wijzen echter onomstotelijk uit, dat de Nazi's deze brand op hun geweten moeten heb ben. Zij alleen zijn het geweest, die van de rijksdagbrand hebben geprofi teerd. Dure kinderen Als de welvaart stijgt, manifes teert die stijging zich vermoe delijk wel het duidelijkst in het leven van kinderen en van jongeren. Ouders zorgen er meestal zo snel mogelijk voor, dat hun kinderen het prettiger krijgen als de welvaart stijgt. Allerlei instellingen, die zich met jeugdwerk bezig houden en die in tijden van welvaart meer geld ter beschikking hebben, doen daar dan nog een schepje bovenop. In het blad ,,De Nederlandse Gemeente" heeft de burgemeester van Amers foort, de heer H. Molendijk, kort ge leden een beschouwing gepubliceerd over de taak van de gemeentebestu ren bij het jeugdwerk. Hij vond het hartverwarmend te zien hoe de gemeentebesturen vrijwel over de gehele linie vol bekommer nis zijn om de jeugd. Ook op het platteland is dat thans het geval, na dat men te lang in de waan verkeer de, dat er op het platteland geen jeugdproblemen zouden bestaan. De heer Molendijk is overigens van mening, dat de verhoogde welvaart gepaard zal moeten gaan met een zekere geestelijke groei, ook bij de jongeren. Niet alle mensen kunnen uitgroeien tot diep-denkers, maar als de ver hoogde levensstandaard zich vooral manifesteert in verhoogd bioscoop bezoek. gehang bij en gekauw uit overal uit de grond schietende auto matieken, het zinloos rondknetteren op bromfietsen en motoren, en als lezen zich beperkt tot beeldverhalen, dan krijgt die welvaartsstijging lelij ke bijsmaakjes. Of we dan degenen, die overdag be trekkelijk geestdodend werk verrich ten. in hun vrije uren weer lastig zouden willen vallen met „ontwikke lingswerk", zo vraagt de heer Molen dijk en hij antwoordt, dat hij jonge ren noch ouderen graag in die rich ting zou adviseren, doch beide groe peringen een ruime gelegenheid wil bieden hun leven naar voorkeur meer inhoud, kleur en glans te geven. Gelegenheid voor de jongeren voor al, om buiten de sleur te blijven en tot levensontplooiing te komen. Dat kan op velerlei manieren en de ernst behoeft er heus niet altijd dik boven op te liggen: sport en spel, muziek en zang, modern opgezette, fleurige handenarbeid, lekespel enz., enz., zijn evenzovele vormen om in de vrije (Vervolg op pag. 3) en kinderen vertrokken naar de dor pen in het binnenland .Burgercomi- té's worden door militairen geoefend en er worden Joopgraven gemaakt. Visa Buitenlandse journalisten te Sin gapore hebben van de Indonesische consul bericht gekregen dat geen visa verstrekt zullen worden voor reizen naar Medan of enig ander deel van Sumatra. De procureur-generaal Soeprapto heeft woensdag medegedeeld opdracht te hebben gegeven tot inbeslagne ming van het jongste nummer van drie Amerikaanse periodieken, waar in berichten voorkwamen over de op stand in Midden-Sumatra. Het zijn de weekbladen „Time" en „News Week" alsmede het wekelijks bij voegsel van de „New York Times". De verspreiding van het jongste num mer van deze bladen in Indonesië werd verboden. De procureur-generaal bevestigde een persbericht, dat de inbeslagneming is geschied, omdat deze bladen een ver wrongen beeld van de situatie in In donesië hadden gepubliceerd en kri tiek op de centrale regering zouden hebben geleverd. Er zouden 5000 exemplaren in beslag zijn genomen. Vals geld De Indonesische roepiah staat in Sin gapore genoteerd voor 19.5 roepiah tegen een Maleise dollar. De roepiah staat dus zeer ongunstig. Bovendien wordt uit scheepvaartkringen te Sin gapore vernomen dat er veel vals geld in omloop is. De Indonesische legerleiding heeft woensdag bekendgemaakt, dat de plaatselijke militaire gezagheb bers van geheel Indonesië instruc tie hebben ontvangen om alle per sonen, die particuliere belangen vertegenwoordigen, uit te sluiten van het lidmaatschap van de com missies van toezicht op de Neder landse banken. In deze bekendmaking werd gezegd dat tot deze politiek besloten is om te voorkomen dat van het lidmaat schap van deze commissies van toe zicht misbruik wordt gemaakt voor het bevorderen van groeps- of indi viduele belangen alsmede het uitlok ken van regerings- of bankgeheimen te voorkomen. De uitzondering voor de Nederlandse banken wordt gemaakt „met het oog op hun nog steeds vitale positie" in de Indonesische economie. DE AANHOUDING VAN KASIMBAR K.P.M.-schip te N.-Guinea aangekomen Over de aanhouding van het K.P.M. schip „Kasimbar" door de onderzee bootjager „Drenthe" van de konink lijke marine in Straat Makassar zei- de de minister van marine, ir. C. Staf gisteren, bij gelegenheid van de kiel legging vaji een mijnenveger te Al- blasserdain, voldaan te zijn, dat de „Drenthe" deze taak zo goed heeft uitgevoerd. Hij noemde het heel merkwaardig dat het schip een Indonesische be manning had, doch de Nederlandse vlag voerde. De commandant van de „Drenthe" had voor de aanhouding geen orders ontvangen en deze waren ook niet nodig, want iedere oorlogs bodem van welke marine ook, heeft de plicht op te treden in het belang van schepen, die tegen de wil van de eigenaar zijn genomen, en zeeroof te gen te gaan, aldus de minister. Hij merkte nog op, dat het aan houden dat hij het handhaven van de wetten van de vrije zee noemde ook zou zijn gebeurd, als het KPM- schip de Indonesische vlag had ge voerd. Woensdag heeft de familie Haan- schoten uit Putten het Stads- en Aca demisch ziekenhuis te Utrecht, waar zij was ondergebracht nadat men ra dio-actieve besmetting in de woning had geconstateerd, verlaten. Nu het huis voor bewoning was vrijgegeven, keerde het hele gezin, het dochtertje Joke inbegrepen, weer terug naar Putten. Links: Joke verlaagde zo naar huis, dat zij alleen vooruit ging naar de gereedstaande auto. Rechts: bij het afscheid van liet ziekenhuis kreeg de familie van het verplegend personeel een taart aangeboden, die door mevrouw Haanschoten in ont vangst werd genomen. 9JM De „Kasimbar" van de K.P.M., is te Manokwari op Ned. Nieuw-Guinea aangekomen. Alle opvarenden zijn Indonesiërs: bemanning van 65 kop pen, 14 militairen en 2 passagiers. Zij blijven voorlopig onder bewaking aan boord van de „Kasimbar". De woordvoerder van het Indonesi sche ministerie van voorlichting heeft woensdagavond de beschuldiging ge uit dat de inbeslagneming van het K. P.M.-schlp „Kasimbar" „zeeroverij" was. Hij zei dit in een commentaar op het bericht dat de „Kasimbar" door de „Drenthe" naar Manokwari opge bracht was. Treinenloop nagenoeg weer normaal De Spoorwegen hebben gisteren de moeilijkheden zodanig over wonnen, dat de treindienst na genoeg normaal is gaan verlo pen. Vertraging van enige bete kenis is in het algemeen nog voorgekomen op de lange tra jecten. Voorts deden zich enkele moeilijkheden voor doordat dinsdag treinstellen waren te rechtgekomen op plaatsen waar ze niet thuishoren. Vandaag kan men een normale verloop van de dienstregeling verwachten. Weer twee gezinnen dakloos door brand Voor de tweede maal in drie dagen tijd zijn in Hengelo enige gezinnen dakloos geworden door brand. Omstreeks half zeven gistermorgen werd mevrouw V. aan de Heideweg wakker doordat haar VA jarige baby schreide. Ze ontdekte toen dat in de keuken een felle brand woedde. Me vrouw V. greep een jas, holde de slaapvertrekken in de houten noodwo ning binnen en sleurde haar vier kin deren door de vlammen heen haar buiten, waar haar man aan het sneeuwruimen was geweest en inmid dels via een raam naar binnen tracht te tt; komen. Nauwel'jks had het ge zin rich in veiligheid gesteld of in de keuken ontplofte een gasfles. Direct waarschuwde men ook de tweede bewoner van het houten pand, de heer J. B., die zich met zijn vrouw en kind eveneens op het laatste nip pertje kon redden. De woningen brandden geheel uit, van de inboedel kon niets worden gered. De oorzaak is vermoedelijk het in brand raken van een kledingstuk dat boven een brandende kachel hing. Eén van de be' - "s is verzekerd. Nederlands schip bij Oeland aan de grond Het 655 ton metende Nederlandse schip „Betty" is dinsdagavond in de zee-engte van Kalmar ten westen van het Zweedse eiland Oelang aan de grond gelopen. Ondanks een lek in de kiel schijnt er geen onmiddellijk ge vaar te bestaan voor het schip en de bemanning van acht koppen. De Zweedse reddingsboot „Drottning Victoria" is aanwezig voor het geval dat de toestand ernstiger zou worden Overwegwachter sloot spoorbomen te Iaat (Van onze correspondent) Nauwelijks ontsnapte dinsdagmid dag een groep kinderen op de over weg Julianastraat in Leeuwarden aan een zwaar ongeval. De bomen waren nog niet tijdig gesloten toen de kinderen wilden oversteken, hoe wel een trein in de richting Gronin gen de overweg passeerde. De trein reed rakelings langs het groepje. Niemand werd geraakt. Wel was iedereen erg overstuur. Toen de trein naderde, heeft de overwegwachter wel het kloksein ge kregen, maar daar te laat op gerea geerd. Naar van de zijde van de Ne derlandse Spoorwegen wordt verno men. had de man de noordelijke boom wel gesloten, de andere nog niet. Hij is direct na het incident ge schorst. TEN GUNSTE VAN ANTWERPEN Nederland zou financiële bijdrage moeten leveren Het gemeentebestuur van Antwerpen heeft de Belgische ere-inspecteur van bruggen en wegen, ir. L. Bonnet, een onderzoek doen instellen naar het vraagstuk van de toegankelijkheid van deze havenstad voor schepen van grote afmetingen. In het rapport dat dezer dagen werd uitgebracht, komt ir. Bonnet tot de conclusie, dat het reeds nii mogelijk is dat deze haven, welke tot op heden slechts bereikbaar is voor schepen tot 35.000 ton, door het uitvoeren van betrekkelijk slechts geringe werken, vijftig duizend tonners zou kunnen ontvangen. Bovendien geeft ir. Bonnet de wegen aan, waardoor het mogelijk zou zijn de Westerschelde bevaarbaar to maken voor supertankers van honderdduizend ton. Hiervoor zou 'n nor malisatie van de rivier van Bath tot Zandvliet nodig zijn, terwijl ook in de Wielingen zeer omvangrijke werken uitgevoerd zouden moeten worden. Ir. Bonnet heeft het voor schepen van 50.000 ton zo gedacht, dat hier voor ter hoogte van Zandvliet een pier van 500 550 meter lengte bui ten de vaargeul langs de Frederik- pas gemaakt zou worden of wat nog beter zou zijn de tankers via een daar te maken zeesluis en door het in het tienjarenplan voor de ha venuitbreidingen toch reeds gepro- j jecteerde zeekanaal, rechtstreeks I naar de bestaande raffinaderijen te I laten varen. Bovendien zou het wenselijk zijn dat. ter uitbreiding van de doorvaart- tijden. de oostelijke punt van de Bol van Heist in de Wielingen wordt uit gediept van 8.90 tot 9.50 me ter. Tankschepen van rond 50.000 ton zouden dan zelfs bij dood tij en felle oostenwind minstens dezelfde mogelijkheden hebben als thans schepen van P5.000 ton. Voor de moeilijkheden die kunnen ontstaan bij mist, acht ir. Bonnet het raadzaam, om een anker plaats te maken tussen Bath en Hansweert, wat kan gebeuren door de betonning bij de Schaar van de Noord aan te passen. Ver der zouden de metereologische sta tions te Hansweert, Bath en Doel en een te vormen bijzonder ri- vierloodsenkorps veel kunnen bij dragen tot een veilige vaart voor de gTote tankschepen. Behalve de grote tankschepen, zou den ook andere bulkcarriers als erts en kolenschepen tot aan de bestaan de haveninstallaties in Antwerpen kunnen varen. Voor de raffinaderijen zou dit aanzienlijke besparingen aan pijpleidingen, pompstations e.d. ople veren. Normalisatie Het tweede vraagstuk, het bevaar baar maken van de Westerschelde voor schepen tot 100.000 ton, is inge wikkelder. Ir. Bonnet wijst daarbij (Vervolg op pag. 2) Tot troost van allen, die dezer fl dagen glijdend rondstappen H met stijve spieren, tengevolge van een beetje sneeuwruimen, m Deze foto van txoee dapperen, H die zich scheppend een weg baanden door een enorme berg sneeuw. De onderste opname laat zien hoe een kraanwagen, welke ingesneeuwde voer tui- gen te hulp was gesneld, zelf e| M door een tractor uit de bergen sneeuw moest worden bevrijd. Beide foto's werden gemaakt op de weg van Haarlem naar =1 Schiphol. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiüi Amsterdamse vechtersbaas aan verwondingen overleden De 24-jarige J. W. S., die zich in de cafeetjes in het oude centrum van Amsterdam de bijnaam „De Tij ger" heeft verworven, is woensdag morgen aan zijn brandwonden, die hij in de nacht van zondag op maan dag in hotel Hansen aan de Groen burgwal had opgelopen, bezweken. Zoals bekend werd S. het slachtof fer van een vechtpartij in dit hotel. Hij raakte slaags met de 36-jarige barkeeper H. F. van I., die als vech tersbaas in de Amsterdamse onder wereld bekend staat als „Buck Jo nes". S. viel daarbij over een bran dende petroleumkachel. Hoewel hij onmiddellijk daarna in de gracht sprong om zijn brandende kleren te doven, liep hij zulke ernstige verwon dingen op dat hij nog diezelfde nacht naar het Binnengasthuis moest wor den gebracht. Inmiddels heeft ook „Buck Jones" zich met brandwon den in het Binnengasthuis gemeld. Hij heeft zich enkele dagen schuil gehouden, maar is zodanig gewond dat hij moest worden geopereerd. De justitie zal sectie op het stoffe lijk overschot van S. laten verrich ten om vast te stellen of hij door de slagen van „Buck Jones", door zijn brandwonden of door de gevolgen van zijn onvrijwillige duik in de gracht om het leven is gekomen. Ontslag aangevraagd voor leden van operaballet Voor de 34 leden van het ballet van de Nederlandse Opera te Amsterdam heeft het bestuur bij het gewestelijk arbeidsbureau een ontslagaanvraag ingediend. De wethouder voor de kunstzaken, mr. A. de Roos heeft gisteren tijdens de begrotingsdebat ten in de Amsterdamse gemeenteraad op vragen van raadsleden hierover enkele mededelingen gedaan. (Van een correspondent) In een school in Nieuwlande (Drente) is een inbraak gepleegd. Echter van zo'n uniek karakter, dat vermelding niet achterwege mag blij ven. Zij is namelijk niet gepleegd door een mens. maar door een roof vogel, een sperwer. Men had het dier al eerder gezien, toen het in volle vlucht een duif aan viel. Later had hij in een van de kleedlokalen van genoemde school een andere vermeende prooi gezien, een opgezette vogel. Het dier moet toen met volle kracht door een ruit van een meter in het vierkant, die geheel aan scher ven vloog, geraasd zijn, om zich op zijn nieuwe slachtoffer te werpen., Zover is het echter niet gekomen. Men vond de rover dood onder een van de banken in de klas. VERWACHT. OPKLARINGEN Opklaringen, maar ook enkele sneeuwbuien. Matige tot vry krach tige wind tussen noord en west. Mld- dagtemperaturen om het vriespunt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1