PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT D£ BILT Buitenlandse macht profiteert van onlusten in Indonesië Gemeentebestuurders geven hun mening over herindelingsplannen In Hengelo 4 gezinnen dakloos door brand VERWACHT... 201e jaargang - no. 47 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week: 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 25 febr. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (m$x. 8 regel») 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. S59300 P Z C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425 adra. tel. 2094. bied van Koudekerke (richting Lam- merenburg, Paauwenburg, Zwanen burg, alsmede Der Boede met directe omgeving). Voorts wil de bewinds man Koudekerke, Zoutelande en Big- gekerke tot één gemeente combine ren, met toevoeging van de zuidelij ke uitloper van het huidige gebied der gemeente Westkapelle ten zuiden van Boudewijnskerke. Ten aanzien van de diverse andere Walcherse gemeenten worden combi natiemogelijkheden voorgesteld. Zo noemt de minister de mogelijkheid van samenvoeging van Domburg, (Vervolg op pag. 5) GROTE NEERSLAGKANSEN Overwegend zwaar bewolkt met vooral aanvankelijk sneeuw of regen. In het noorden temperaturen om het vriespunt. In het zuiden temperatu ren aanzienlijk boven nul. Matige tot krachtige wind tussen zuidoost en noordoost, maar in het zuiden tijde lijk zuidwestelijk. Prinses Beatrix nam afscheid van Brokopondo Prinses Beatrix heeft gisteren af scheid van Brokopondo genomen. Per korjaal is de prinses naar Berg en Dal vertrokken, vanwaar zij met het jacht van de gouverneur naar Smalkaldeh is gevaren. Daar werd het bauxietbedrijf van de Billitonmij. bezocht. Na de terugkeer per auto te Paramaribo heeft de prinses enkele uren later zich ingescheept voor de reis naar Nickerie. het grote rijstge- bied in West-Suriname. Munitie-ontploffing in India: 25 doden Als gevolg van een hevige ontplof fing van munitie in de Indiase stad Pathankot zijn maandagochtend 25 personen om het leven gekomen en 18 anderen gewond. De munitie kwam tot explosie bij het uitladen op het emplacement van dit spoor wegknooppunt voor de bevoorrading van Kasjmier. Van de wagons bleef niets over en de lijken van de slachtoffers werden op grote afstand teruggevonden. De voorjaarsmode 1958 onthuld Vandaag, de 25ste februari, is een belangrijke dag voor de modewereld. Vandaag mogen eindelijk de foto's gepubliceerd worden van de modéllen die de toonaangevende Parijse mo de-ontwerpers voor het lente- en zomerseizoen 1958 gecreëerd hebben. En de nieuwsgierigheid van de vrouw ten opzichte van deze modellen is dit voorjaar wélicht nog groter dan an ders, want iedere vrouw wil graag weten hoe die schokkende „hemd-lijn" van het vorig seizoen er in de nieuwe collecties is afgekomen. Stel U gerust: een „hemd-zonder-meer" zult U komend seizoen niet behoeven te dragen, maar de soepele en ietwat verhullende, lijn blijft wel favoriet. Het beroefnae vioaehuts Dior dat thans beheerd v.crdl in artistiek opzicht althans door de jonge ontwerper Yves Saint-Laurent, heeft de trapeziumlijn gelanceerd waarvan U hierboven een voorbeeld ziet: een kostuumpje van marine blauwe wollen stof, getiteld ,Jkïiss Dior". Op pagina 6 bren gen toij nog een aantal foto's die tezamen een beeld geven van de lijnen welke in de Parijse voorjaarsmode 1958 over heersen. SOEKARNO TOT STUDENTENLEGER In Borneo zijn dertig mensen door gebrek aan voedsel gestorven President Soekarno heeft in een toespraak, die lüj hield voor het studentenleger (een organisatie van oud-strijders) ver klaard, dat een buitenlandse macht profiteert van onlusten in Indonesië. Deze buitenlandse interventie kan niet worden toege staan, aldns Soekarno. „Tot voor kort namen de beide landen-groepen in de hedendaag se wereld er genoegen mee, dat Indonesië neutraal bleef en een onafhankelijke buitenlandse politiek voerde. De situatie is thans veranderd, dat een van de machtsgroeperingen verwacht, dat wij er ook lid van worden. En met dit doel wordt inmenging ge pleegd in onze binnenlandse aangelegenheden. Het is de laatste dagen opgevallen, dat de Indonesische pers, aldus United Press, sterk tegen de Ver enigde Staten ageert en in verschil lende hoofdartikelen wordt de Ame rikaanse regering beschuldigd van inmenging. De woordvoerder van het Amerikaan se ministerie van buitenlandse za ken heeft maandag berichten in eni ge Indonesische kranten tegenge sproken volgens welke de Verenigde Staten de opstandelingen op Sumatra hulp verlenen. Inmenging Genis Harsono, de woordvoerder van de Indonesische Centrale regering heeft maandag verklaard, dat elke buitenlandse inmenging in de kwestie midden-Sumatra tot een internatio naal conflict zal leiden, dat mogelijk een volledige oorlog tot gevolg zal hebben. Hij zeide tegenover de cor respondent van Reuter, dat er aanwij zingen zijn, dat enkele leden van de opstandige regering trachten andere iandfen tot inmenging te bewegen door het verlenen van hulp en erken ning van de nieuwe regering. Kringen van het Indonesische mi nisterie van buitenlandse zaken ver klaarden tegenover het. persbureau i i.o'.'iJ oiik Ni kabinet Djoeanda als de wettige re gering van Indonesië erkent. Zij zei den, dat dit blijkt uit de verwerping door Nederland van een verzoek van Makatita de vertegenwoordiger in Europa der revolutionaire regering. Vermist Twee vliegtuigen van de Indonesische luchtmacht worden vermist na ope raties tegen de revolutionaire rege ring in midden-Sumatra op vrijdag en zaterdag, aldus berichten die in Singapore ontvangen zijn. Volgens een ander bericht dat in Singapore werd ontvangen, zijn twee mensen fedood en vijf rivierschepen gezon- oor de bommen die bij vergissing werden uitgeworpen in Djambi. Het Indonesische persbureau Anta ra heeft uit Tarakan in Oost- Borneo gemeld, dat er dertig mensen de hongerdood zijn ge storven en dat duizenden anderen honger lijden. Tienduizenden per sonen hebben al hun bezittingen moeten verkopen om zich rijst en andere levensmiddelen te kunnen verschaffen. Verlaten Uit vrees voor luchtaanvallen heeft ongeveer een derde van de bewoners van Padang, in Midden-Sumatra, de stad verlaten. Maandagochtend werd luchtalarm gegeven. De straten waren spoedig geheel verlaten. Het geluid van vliegtuigmotoren was hoorbaar, doch er volgde geen aanval. Het bezoek, dat de minister van bin nenlandse zaken, tnr. A. A. M. Struy- cken, maandag aan de eerste tien ge meenten op Walcheren bracht, ken merkte zich door een prettige en openhartige sfeer. Hier is de be windsman (links) in gesprek met een fier raadsleden van Aagtekerke tweede van links). Derde van links de commissaris der koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. (Foto P.Z.C.). De Strait Times, die het bericht bracht dat de centrale regering in Singapore om vliegtuigbenzine had gevraagd, dat het verzoek de zaken mensen in Singapore verbaasd had, omdat de centrale regering normaal alle hoog-octaan-vliegbenzine, die zij nodig had, van een raffinaderij in Pladjoe, Zuid-Sumatra, kreeg. Het verzoek aan Singapore zou kunnen betekenen, dat het militaire com mando in Zuid-Sumatra de toevoer had afgesneden, aldus de Strait Times. Tegenstanders van huurwet joegen Britse minister op de vlucht De Britse minister van huisvesting Brooke, heeft maandagavond op een vergadering te Londen de wijk ge nomen voor tegenstanders van zijn huurwet, die hem bedreigden. Toen de menigte op hem aandrong, verliet de minister het platform en zocht hij zijn heil in een kamer achter de zaal, waar de vergadering werd ge houden. Er ontstond een handgemeen, waar bij een tafel van het platform op de vloer werd geworpen en een micro foon werd stuk geslagen op het hoofd van een man. Verder werd met stoelen gegooid. Brookes huurwet laat huurverho ging toe voor miljoenen huizen in Groot-Brittannië en geeft huiseige naars van ongeveer 800.000 woningen hun huurders de huur op te zeggen. Vierling geboren in Duitsland De vrouw van een Duitse mijnwerker Ingeborg Rossol, heeft maandag aan een vierling (dochters) het leven ge schonken en volgens de behandelende geneesheer maken moeder en dochters het uitstekend. KINDERKLEREN VATTEN VLAM Vier gezinnen met in totaal 19 personen in de Athenestraat te Henge.o werden zondagavond laat U*»kloos, doordat hun gezamenlijke woning door brand werd verwoest. Omstreeks elf uur ging mevrouw B. even naar haar slapende kinderen k\jken. Zy kwam tot de ontdekking dat in haar woonkamer een hevige brand woedde. Zy sloeg direct alarm, waarop de heren 31. en J. eerst de eigen kinderen in veiligheid brachten en vervolgens de ruiten Insloegen by de beide andere gezinnen. Zy raakten daarby gewond, maar wisten niet temin alle elf kinderen naar buiten te brengen. De brandweer wist de vuurzee binnen betrekkelijk korte tijd te blussen, maar toen was van het alleenstaande pand nog maar weinig overgebleven. Door bemiddelng van de politie en gemeente werden de kinderen bij fa milieleden en kennissen opgenomen. De heer J. werd naar het koningin Julianaziekenhuis gebracht om te worden verbonden. De brand is vermoedelijk veroorzaakt doordat in een woonvertrek kinder kleren boven de kachel hingen te dro gen, die vlam hebben gevat. Hier door zou ook het houten dak in brand zijn geraakt. Van de vier ge zinnen was slechts een gezin tegen brandschade verzekerd. Maandag morgen hebben schoolkinderen aan hun getroffen kameraadjes kleding aangeboden. Ontploffing Een felle brand ontstaan door ont ploffing van de (kolen) haard heeft in de nacht van zondag op maandag de benedenverdieping verwoest van een perceel te Zaan dam, bewoond door het gezin J. V. Het echtpaar en drie zoons moes ten in nachtgewaad en op blote voeten door ae sneeuw de vlucht nemen. De brandweer paste schuimblussing toe en wist de schade te beperken tot de bene denverdieping. V echtpartij Een vechtpartij tussen twee bekende mannen uit de Amsterdamse onder wereld is zondagmorgen de oorzaak geweest van een brand in hotel Han sen te Amsterdam. De gelagkamer in het sousterrain en de daarboven liggende vertrekken liepen ernstige schade op. De hotelgasten op de tweede verdie ping weiden zo door het vuur ver rast, dat zjj niet meer over de trap naar beneden konden en overhaast enkelen slechts half gekleed uit het raam op straat moesten sprin gen. De brand ontstond in de gelagkamer waar enkele gasten tot diep in de nacht bijeen waren. Omstreeks half vier raakte de 24-jarige J. W. S., die in de cafeetjes in het oude stadscen trum bekend staat onder de naam „de Tijger" slaag met „Buck Jones", eveneens een gerenommeerd cafébe zoeker en vechtersbaas. B. J. sloeg „de Tijger" tegen de grond waarbij deze over het petroleumkacheltje viel en midden in de brandende vloeistof terechtkwam. Onder de hotelgasten bevond zich ook de 30-jarige mej. T. die door de politie te Wassenaar wegens diefstal werd gezocht. Zij liep onmiddellijk Familie Haanschoten terug naar Putten Het huis van de familie Haan- schoten in Putten is, na te zijn ge restaureerd, met ingang van woens dag vrijgegeven voor bewoning. In het stads- en academisch zie kenhuis te Utrecht is gisteren de fa milie Haanschoten, het dochtertje Joke inbegrepen, toestemming ge geven, de woning te betrekken. Woensdagmiddag 3 uur zal de fami lie Haanschoten in de woning te Put ten terugkeren. Kapitein van Italiaanse korvet vermoord De bevelhebber van het Italiaanse korvet „Pomona" is, terwijl zijn schip in de haven van Napels voor anker lag, in zijn kajuit vermoord. De moordenaar heeft een ijzeren staaf gebruikt. De vermoorde, lui- tenant-ter-zee eerste klas Negrotto dl Cambiaso, heeft heftige tegen stand geboden. Het lijk vertoonde twee zware hoofdwonden. De Italiaanse minister van lands verdediging, Paolo Tavlani, heeft een admiraal met het onderzoek naar de moord belast. Uit een afgesloten koffer in de kajuit van de vermoorde wordt een bedrag van vier miljoen lire vermist. Illlllllllllllllllllillllllllllll MINISTER STRUYCKEN BEZOEKT WALCHEREN Heftige tegenstand in vier gemeenten Maandag is de minister van binnenlandse zaken, bezitsvorming en pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie, mr. A. A. M. Struycken, in gezelschap van de commissaris der koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, en de overige leden van het college van Ged. Staten van Zeeland en enkele amb tenaren van de provinciale griffie en van de directie binnenlands bestuur, *.ijn tweedaags bezoek aan de Walcherse gemeenten begounen om zich >p de hoogte te stellen van de meningen der gemeenteraden over de plan um tot gemeentelijke herindeling van Walcheren. Op deze eerste dag ging ie tocht van de minister naar tien gemeenten, namelijk Arnemuiden, Vieuw- en Sint-Joosland, Grijpskerko, Aagtekerke, Westkapelle, Zoute- inde, Meliskerke, Biggekerke, Koudekerke en Vlissingen. Ais eerste ge- iicente was Arnemuiden aan de beurt, waar de bewindsman des morgens 'in even over half tien ontvangen werd. Het bezoek op deze eerste dag ein^ ligde om ongeveer half acht 's avonds in Vlissingen, waarna het gezcl- •hap dineerde in hotel „De Burg" te Middelburg. In alle tien gemeenten was men bijzonder te spreken over de pret tige en openhartige sfeer, waarin de gesprekken werden gevoerd. De sprekers namens de gemeenten hebben met hun wensen en ver langens van begin tot eind een open oor gehad bij de bewindsman die, zoals hij verklaarde, niet was gekomen om te spreken, maar om te luisteren. Zoals bekend, behelst het voorstel tot wijziging van de Walcherse ge meentegrenzen het terugbrengen van de thans negentien gemeenten tot ne gen a tien, hoewel het uiteindelijk nog niet te zeggen is hoeveel ge meenten er zullen overblijven. Wat 't plan betreft, wil de minister Vlissin gen, Souburg en Ritthem samenvoe gen tot één gemeente, waarbij dan ook nog zou komen een beperkt ge- Zachte lucht met regen j§ (Van onze weerkundige II medewerker) H De zachte lucht, die zondag ff al tot boven Zeeland was door- gedrongen werd dezelfde nacht H weer naar België gedreven. Omstreeks het middaguur deed deze zachte lucht een nieuwe aanval vergezeld van ijzel ge- volgd door regen. In de avond- uren steeg de temperatuur in Zeeland en Limburg al tot vijf k zes graden Celsius en ruimde de wind van oostelijke naar H zuid-westelijke richting. Voor- H al in het midden en noorden >Z-,."an ons land viel gisteravond "en in de afgelopen nacht lang- s durig sneeuw. De krachtige oostelijke wind blijft nog kou- de lucht uit Duitsland naar het §f noorden van ons land aanvoe- s ren, zodat daar de tempera- tuur nog om het vriespunt H blijft schommelen. Met de zuid H -westelijke wind wordt er zachte Oceaanlucht naar onze omgeving getransporteerd, H waarin nog vrij veel bewolking g voorkomt met zo nu en dan enige regen. De temperatuur, die gisteren in zuid-west En- H geland en ook in Frankrijk al zf tot 10 A 12 graden Celsius s steeg zal ook in Zeeland tot omstreeks tien graden Celsius kunnen oplopen. Dit is dus een zeer groot contrast met de noordelijke provincies waar 't vandaag nog winters zal zijn. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH na de brand op blote voeten naar het politieposthuis bij het Rembrandt- plein om wat op haar verhaal te ko men. Toen zij daar haar naam opgaf ontdekte men dat zij werd gezocht. Zy is ingesloten op het bureau Singel. De schade aan de inventaris be draagt, naar de hotelhouder ver klaarde, ongeveer 20.000,Het hotel is verzekerd. Voor 3000 gestolen en gefraudeerd De Hilversumse recherche is er door de directie van een technisch bureau aldaar van op de hoogte gesteld, dat er bij het bedrijf is geknoeid. De zaak zou voor een bedrag van 3000 gulden, schade hebben geleden. Bijeen nader onderzoek bleek dat er niet alleen fraude was gepleegd met kortingen, maar dat er zich ook diefstal had voorgedaan. Er bleken gasfornuizen, gasaanstekers, stof zuigers en schemerlampen te zijn ontvreemd. Van deze oplichting en diefstallen worden drie magazijnbe dienden verdacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1