PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT PADANG VREEST LUCHTAANVAL Soebandrio: Buitenlandse hulp zou van 2 kanten komen MR. DE WIDT geïnstalleerd als Middelburgs eerste burger BILT K.L.M.-VL1EGTUIG BIJ LANDING TE CAIRO ZWAAR BESCHADIGD KONINGIN BRACHT BEZOEK AAN WEST-FRIESLAND 201e jaargang - no. 43 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 20 febr. '58 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 PZ.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Radioboodschappen tassen Sumatra en Java Tweede vlieger werd dodelijk gewond Het commando van de Indonesische luchtmacht heeft in een aankondiging, die bij tussenpozen werd uitgezonden door radio- Djakarta, aan al het personeel van de Indonesische luchtmacht te Padang het bevel gegeven, uit de buurt van de luchtbasis te Padang te blijven tijdens het overvliegen van vliegtuigen der Indonesische luchtmacht. De commandant van de basis van de Indonesische luchtmacht te Padang heeft daarop in een radioboodschap geantwoord met een beroep op de chef-staf van de luchtmacht te Djakarta, geen luchtaanvallen te doen uitvoeren op de basis te Padang. De com mandant van deze luchtbasis op Mïdden-Sumatra zeide in zijn boodschap: „Terwille van de veiligheid van het personeel van de luchtmacht, hun gezinnen en degenen die in de nabijheid van het vliegveld te Padang wonen, richt ik tot U het verzoek, geen luchtaanval te ondernemen. Wij hebben niet het verlangen, de basis te verlaten". Soekarno moet zijn houding verduidelijken De Indonesische minister van bui tenlandse zaken, Soebandrio, heeft woensdagavond te Djakarta er voor gewaarschuwd, dat indien er buiten landse inmenging in de huidige crisis In Indonesië zou zijn, deze inmenging van twee kanten zou komen. De regering doet, aldus Soebandrio alles wat zij kan om te voorkomen, dat het buitenland zich mengt in het in de binnenlandse aangelegenheden van Indonesië. „Indien het Indonesische volk of volksgroepen de huidige verwarring zien als een kwestie van het com munisme tegen het anti-communis- me" kan niet worden verwacht, dat buitenlandse inmenging kan worden voorkomen. „Indien ik zeg buitenlandse inmen ging dient dit te worden uitgelegd als inmenging van twee zijden. In de huidige toestand van Indonesië is in menging van slechts één zijde onmo gelijk", aldus Soebandrio. In een radioboodschap aan presi dent Soekarno heeft de premier van de revolutionaire regering in Mid- den-Sumatra, mr. Sjafroeddin Pra- wiranegara, woensdagavond geëist, dat de president „zijn standpunt be kendmaakt, indien hij de eenheid van het land wenst te handhaven". Er staat hem slechts één ding te doen; terug te keren tot zijn positie van constitutioneel president, zoals de revolutionaire regering dit eist. Wij wensen, alvorens in de eerstko mende dagen tot beslissende daden over te gaan, het standpunt van pre sident Soekarno te vernemen". Naar Hatta De correspondent van het A.N.P. in Djakarta heeft van welingelichte kringen vernomen, dat voorbereidin gen worden getroffen voor een nieu we ontmoeting tussen president Soe karno en oud-vice-president Hatta. Zij verwachten, dat Soekarno van daag Hatta in diens woning zal bezoeken. De Indonesische ambassadeurs in Na de installatievergadering roerden de nieuw benoemde burgemeester van Middelburg, mr. J. de Widt, en zijn gezinsleden, in de kamer van B. en W. in het stadhuis door de talrij ke genodigden geluk gewenst. (Foto P.Z.C.) West-Duitsland en de Philippijnen, Zairin Zain en Nazir Pamoentjak, die kortgeleden een bezoek aan Mid- den-Sumatra hebben gebracht, heb ben dinsdag en woensdag elk afzon derlijk een onderhoud gehad met Hatta en Soekarno. De stafchef van het leger in Dja karta, generaal-majoor Nasoetion, heeft diverse revolutionaire raden in de buitengewesten onwettig ver klaard. Hij noemde de Banteng- Vermist Amerikaans vliegtuig gevonden Zestien inzittenden dood aangetroffen Het Amerikaanse militaire vlieg tuig dat sedert zaterdag werd ver mist. Is teruggevonden "op de Vesu vius,' de vulkaan by Napels. Het toestel, een tweemotorige Da kota. was op weg van Landstuhi tn West-Duitsland naar Istanboel. Het werd vermist kort nadat het van Na pels was opgestegen. De zestien Inzittenden (allen Ame rikanen) zyn dood aangetroffen. Men denkt, dat het vliegtuig motor storing heeft gehad. raad in Centraal Sumatra, de Per- mestaraad in Celebes en de Garoe- daraad in Zuid-Sumatra. Nasoetion heeft de arrestatie be volen van de militaire autoriteiten in Noord-Celebes die dinsdag on eervol ontslagen zijn wegens het partijkiezen voor de revolutionaire regering. Ook heeft hij een arres tatiebevel uitgevaardigd tegen de civiele administrateur van Noord- Celebes, Manopo. Buitenland Radio-Boekittinggi heeft gemeld, dat de regering-Sjafroeddin verte genwoordigers naar het buitenland zendt om de doelen Van de Indonesi sche tegenregering aan andere rege ringen uiteen te zetten. Deze vertegenwoordigers zullen de Verenigde Staten en landen in Euro pa bezoeken. Volgens uit Boekittinggi ontvangen berichten zoekt de regering van Mid- den-Sumatra naar een telegraaf- maatschappij, die bereid is het tele- graafverkeer voor haar te behande len. Bovendien heeft men contact op genomen met een Amerikaan, die in Azië luchtlijnen exploiteert. De koningin heeft gisteren een of ficieel bezoek gebracht aan West- Friesland. Ze arriveerde om half elf bij de veilingzaal van de bloembol lenveilingvereniging „West-Fries land" te Bovenkarspel, waar dinsdag de Westfriese flora is geopend. Voordat de koningin over de flora werd rondgeleid, bood het 11-jarig dochtertje Tini van de secretaris, de heer P. Mantel, haar een boeket bloe men aan. Na de rondwandeling begaf de koningin zich langs de afdeling „stille mechanisatie" naar de vee stand, waar een 24-tal melkkoeien tentoongesteld waren. Door een erehaag van padvinders begaf de koningin zich vervolgens naar het nabijgelegen kantoorge bouw van de bloembollenveilingver eniging „West Friesland" en dronk in de bestuurskamer met het bestuur een kopje koffie. Twintig minuten later arriveerde zij bij het stadhuis in Hoorn, terwijl de kerkklokken luidden. In de raadszaal nuttigde de konin gin en haar gevolg een koffiemaal tijd. die daar was aangericht door leerlingen van de huishoudschool. Omstreeks 2 uur verliet het gezel schap het stadhuis en begaf zich naar het Westfries museum, het his torisch museum van de rijke koop stad, die Hoorn is geweest, en het Streekmuseum voor het landschap, waarvan Ho orn de hoofdstad was. Churchill heeft pleuritis 1 en longontsteking Sir Winston Churchill lijdt aan longontsteking en pleuritis, aldus is woensdagavond bekendgemaakt. Hij heeft een goede nachtrust genoten en ook woensdag overdag heeft hij zich goed gevoeld, aldus het medi sche bulletin, dat te Roquebrune aan de Franse Rivièra, waar Churchill in het landhuis van zijn uitgever vertoeft, werd uitgegeven. Gisterochtend is het K.L.M.-vlieg- tuig PH-DFK (Jan Huygen van Lin- schoten) bij de landing op het vlieg veld van Cairo beschadigd. Helaas kwam van de bemanning de tweede vlieger de heer K. Moraal (zie inzet foto) bij het verlaten van de machine vermoedelijk in aanra king met een der nog draaiende pro pellers waardoor hij op slag werd gedood. De dertien passagiers, van wie vier uit Nederland, liepen geen letsel op. De heer Moraal, die dertig jaar oud was, was gehuwd en vader van twee kinderen. Hij was sedert sep tember 1953 in dienst van de KX.M. De K.L.M. heeft uit Cairo verno men, dat de oorzaak van het on geluk nog niet kon worden vast gesteld. Een landingslicht van een startbaan is beschadigd. Er heeft zich geen brand voorgedaan. Naar aanleiding van het ongeval zijn gisteren deskundigen van de Rijksluchtvaartdienst en van de K.L.M. naar Cairo vertrokken. Plechtigheid in de Burgerzaal „NIET WAT WIJ gisteren waren, maar wat wij morgen sa men zullen doen, dat verenigt ons tot een stad", aldus de nieuwe burgemeester van Middelburg, mr. Joh. de Widt die gisteren als zodanig in de Burgerzaal van 't stadhuis werd geïnstalleerd in zijn eerste rede tot de raad van zijn nieuwe gemeente. Mr. De Widt had er tevoren aan herinnerd, hoe Middelburg eens de grootste stad van het land was en hoe nog altijd prachtige bouwwerken en andere monumenten van cultuur van dit rijke verleden getuigen. Maar toch gaat het niet in de eerste plaats om dat verleden, maar „om wat wij morgen zullen doen", aldus de burgemeester. „Wil Middelburg in de toekomst de plaats in het Zeeuwse bestel innemen, die voor deze stad is weggelegd, dan is het niet voldoende, dat alleen B. en W. en de raad actief zijn, doch dan ligt er een taak voor de gehele burgerij", zo ver klaarde mr. De Widt. Hij verzekerde, dat instituten en vereni gingen in dit verband op zijn volle steun konden rekenen. De toespraak van de burgemeester bevatte geen werkprogramma „van de problemen hier heb ik im mers nog slechts oppervlakkig ken nis kunnen nemen" zei hij maar toch getuigde deze installatierede van geloof aan de toekomstmogelijk heden van Middelburg, vooral gelet O)) Deltaplan en wat daarmee sa menhangt. „Ik ben er mij van be wust, dater voor geheel Zeeland en derhalve ook voor onze gemeente een bijzonder belangrijke en boeien de tijd is aangebroken. Ik ben er voorts van overtuigd, dat in het Zee land van de toekomst Middelburg als provinciale hoofdstad, als centrum van cultuur en onderwijs en hopelijk ook van handel en nijverheid, een belangrijke functie zal kunnen ver vullen" aldus mr. De Widt. De installatie-vergadering van de raad werd ditmaal in de Burgerzaal gehouden. En er was voor deze plechtige zitting zulk een grote be langstelling. dat de toch werkelijk niet kleine zaal vrijwel geheel bezet was. Nadat de zitting was geopend door loco-burgemeester J. W. Köge- ler, die in korte bewoordingen had dank gezegd" voor medewerking, wel ke hij van vele zijden had ondervon den tijdens de waarneming van het burgemeestersambt, werd mr. De Widt, die was vergezeld van zijn echtgenote cn kinderen, binnenge leid door een commissie, bestaande uit de raadsledeh mevr. A. J. P. C. de Vlieger en W. P. J. Baars, alsme de gemeentesecretaris J. Ph. Koene. Nadat het benoemingsbesluit was voorgelezen sprak wethouder Kögeler de installatie-rede uit. Daarin zin speelde de heer Kögeler op de te leurstelling, die deze burgemeesters benoeming bij een bepaalde politieke groepering had gewekt. „Er hebben vele mensen geleefd ten aanzien van de geestesrich ting van de te benoemen burge meester" aldus de wethouder, „en dat is begrijpelijk, want de bevol king kent uiteenlopende geestes stromingen en politieke richtin gen. Dat met uw benoeming niet alle wensen in dit opzicht ook in vervulling zijn gegaan is even eens begrijpelijk. Maar dat zou ook het geval zijn geweest met ieder ander, die in plaats van U zou zijn benoemd. Dit alles be hoeft voor U zeker geen beletsel te zijn om met blijdschap en vreugde uw ambt te aanvaarden. Voor ons betekent uw komst de vervulling van het alles overheer send verlangen naar een volwaar dige bezetting van het burge meestersambt", aldus de heer Kö geler. De loco-burgemeester schetste in enkele lijnen de situatie van de ge meente, daarbij enkele actuele pro blemen aanstippend, zoals Drie-ei- landenplan, Sloeplan, grenswijzigin gen, woningnood enz. Met voldoe ning vermeldde de heer Kögeler, dat Middelburg destijds het eerst was herbouwd van alle verwoeste steden in Nederland om vervolgens te wij zen op de grote culturele belangstel ling en op het bestaan van een bloei ende middenstand. In dit verband herinnerde de wethouder aan het (Vervolg op pag. 5) Hlli'llllllllllllllllllllll^ Niet één vlag ff Hoewel de Middelburgse be ll volking zich woensdag ver- M heugde weer een burgemeester aan het hoofd van de gemeente te hebben, was hiervan overi- gens buiten de Burgerzaal van s het hoofdstedelijke stadhuis, H waar de nieuwe burgervader geïnstalleerd werd, niet veel te H merken. Noch op de stadhuis- H toren, noch op de Lange Jan of op enig ander openbaar ge il bouw, was ook maar één vlag H te ontdekken. Dit gemis aan 1= spontane vreugde deed maar somber aan... Italiaans schip zinkt; 24 opvarenden vermist Het 5.636 ton metende Italiaanse vrachtschip „Bonitas" bevindt zich in de Atlantische Oceaan, op onge veer 120 mijl ten oosten van Kaap Lookout, in de Amerikaanse staat Noord-Carolina, in zinkende toe stand. Het schip wordt omgeven door golven van een zeven meter hoogte. De voorsteven raakte gisteravond steeds dieper onder water. Zeven schepen zoeken naar 24 op varenden die worden vermist. Het Amerikaanse schip „President Adams" berichtte dat deze 24 man nen uit de reddingsboot werden ge slagen voordat zij aan boord konden worden genomen. Drie leden van de bemanning zijn gered. De stoffelijke overschotten van 18 leden van de bemanning zijn inmid dels in zee aangetroffen. AI 423 doden door noodweer in V.S. Na dertien dagen schijnt het dat de koudegolf waardoor het oostelijk deel van de Verenigde Staten wordt ge teisterd, iets in kracht af te nemen. Een warme luchtstroom van de vlak ten gaat via het Midden-Westen naar het Oosten. Sinds 6 februari zijn 423 personen direct of indirect ten gevolge van de koude om het leven gekomen. De stad South Bend, Indiana, regis treerde gisteren 52 cm sneeuw. Het verkeer in het gehele noordwesten van de staat werd volkomen ont wricht. Met helikopters van het leger uit Chicago werden 21 mensen (zie ken en aanstaande moeders) naar Michigan City gebracht. Ten gevolge van kortsluiting vie len dinsdag 58 treinen van de spoor wegmaatschappij Pennsylvania Rail roads uit. De andere treinen kwamen met grote vertraging binnen, „The Colonial", die tussen Washington en Boston rijdt, zelfs met 22 uur. Het noorden en het midden van Californië, worden door overstromin gen bedreigd. Een krachtige wind heeft het water der rivieren hoog op gejaagd, in het bijzonder in het ge bied van Santa Cruz. Verboden zone langs Algerijns-Tunesische grens De Franse regering heeft beslo ten langs de gehele Algerijns-Tune sische grens een „verboden zone" in te stellen, waar niemand mag wonen of mag reizen. Er werden geen nadere bijzonder heden omtrent de zone en het ver bod gegeven. Een regeringswoordvoerder ver klaarde naar aanleiding van een vraag over de vlootbasis Bizerta, dat deze haven Frans zal blijven en dat er nooit sprake van is geweest Bi zerta onder Navo-gezag te brengen of te verpachten. VERWACHT. IETS HOGERE TEMPERATUREN Veel bewolking met af en toe eni ge regen of natte sneeuw. Matige tot krachtige, later mogelijk harde wind in hoofdzaak tussen west en noordwest. Iets hogere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1