overslaan A.N.W.B. Ka.tea.ii D ZOEKT GELD" 31 FILMPROGRAMMA' S BENT U AAN EEN NIEUW VLOERKLEED TOE KROON BROUSSA DESSO MODERNE KARPETTEN FIRMA A. M. HOFMAN KEUZE UIT MEER DAN HONDERD DESSINS VROUWELIJKE KRACHT PR0PAGANDA-AV0ND I Jt „KLAAR IS KEES" 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT. MAANDAG 17 FEBRUARI 1958 slaat mij toch niet over? Adverteer in de dagbladen! Vertel mij, -vertel alle huismoeders over Uw produkt. Dat brengt U voordeel. Want wij vrouwen geven het leeuwendeel van het inkomen uit. Kon. Ned. Toeristenbond K. H. DE VRIES en ALETTA EEL SINGH De heer en mevrouw DE VREES-EELSINGH danken, mede namens we derzijdse ouders, voor de ve le blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervon den. Utrecht, 15 februari 1958. Toekomstig adres: Lijsterstraat 56, Drachten. M voorat de geboorte van Uw kind Y Om calcium-gebrek rbij moeder en kind x te voorkomen is niets zo t doeltreHend als Kalzan-D I Het versterkt Uw gestel en voorkomt haaruitval entand- bederf. Kalzan-D houdt U fit. Neem - zowel terwille van het kind als van U zelf hef bekende kalkpreparaai mef vitamine D NATUURKUNDIG GEZELSCHAP MIDDELBURG LEZING dinsdag 18 februari a.s., 8 uur in het Schuttershof Prof. dr. L. B. W. Jongkees, Amsterdam. „De invloed van slechtho rendheid op de mens". op hypotheek of op andere objecten. Wij hebben altijd een aantrekkelijke aanbieding voor U. L. A. van Opstal en Zoon, Makelaarskantoor Jacoba van Beierenstraat 1 te Goes, telefoon 2584. Gevraagd: nette bediende tevens voor loopwerk. N. ZANDEE Walstraat 104, Vlissingen. TE KOOP: In buitenwijk staand WOONHUIS bevattende: 1 kamer en sui te, keuken, 3 slaapkamers en zolder. Kleine voor-> gro te achtertuin. Koopprijs f 7000. Opbrengst f 568.44. Lasten f34.67. Adres: Beenhouwerssingel 67, Middelburg. GOES TE KOOP: WONING op goede stand, komt einde maart vrij. Hypotheek aan wezig. Te bevragen: Makelaars kantoor L. A. VAN OPSTAL Zn., Jacoba van Beieren straat 1 te Goes, tel. 2584. Middenstandswoning met grote tuin. (Komt over enkele maanden vrij). Te bevragen: Nieuwe Vlissingse weg 349, (Abeele), Souburg. Moet U eens luisteren. Elke dag lees ik de krant, elke dag. Ik wil weten wat er in de wereld gaande is. Ik wil tevens weten wat er zoal te koop is. Voor mijn gezin, begrijpt U. Dat is ook nieuws voor mij. Belangrijk nieuws! Nieuws Zeeuws tournee NIEUW NEDERLANDS TONEELGEZELSCHAP met HEDDA GABLER toneelspel van HENRIK IBSEN. Medespelenden: Rie Gilhuys, Robert Sobels, Gerard Rekers, e.t.v.a. AXEL: dinsdag 18 februari 1958, 8 uur n.m. in „Het Centrum". Kaarten voor leden f 4.—f 3.™ en f 2.- voor niet-leden a f 4.75, f 3.75 en f 2.75 (a.r.i.) verkrijg baar bij J. C. Vink, Markt 12, Axel, tel. 646; A. Stan- daert, Noordstraat 32, Terneuzen, tel. 2215 (uitsl. van 912 en 1418 uur) en indien voorradig 's avonds aan de zaal. GOES: woensdag 19 februari 1958, 8 uur n.m. in „De Prins van Oranje". Kaarten voor leden f 4.voor niet- leden a f 4.75 (a.r.i.) kunnen op de dag der voorstelling van 57 uur n.m. worden besteld bij „De Prins van Oranje", tel. 2463. Van 7 uur n.m. af kunnen kaarten aan de zaal worden afgehaald. NOORD-BEVELAND: Inlichtingen over kaartverkoop, enz. bij M. J. Doeleman, Wissekerkepolder 6, Wissekerke, telefoon 01108-309. MIDDELBURG: donderdag 20 februari 1958, 8 uur n.m. in de „Schouwburg". De voorstelling is uitverkocht. VLISSINGEN: vrijdag 21 februari 1958, 8 uur n.m. in „Britannia". (In samenwerking met Nutsdepartement Vlissingen). Kaarten voor leden Z.V.U. en Nut 5. f 4. voor niet-leden k f 4.75 (a.r.i.) verkrijgbaar bij F. J. Clowting, Hogeweg 113, (uitsl. van 67 uur n.m.) tel. 3616, en indien voorradig 's avonds aan de zaal. BELANGSTELLENDEN te Middelburg en omgeving die de voorstelling te Vlissingen willen bijwonen, kunnen zich opgeven bij het Z.V.U.-secretariaat, Singelstraat 13 te Middelburg, telefoon 2715. GRAND GOES, - Telefoon 3689: dinsdag en woensdag: DE RAZENDE ROLAND Aanvang: 8 uur. 14 jaar. DONDERDAG 20 februari om 8 uur: IN VREDE LEVEN. 14 jaar. LUXOR VLISSINGEN Dinsdag t.m. donderdag: DE SPAANSE VLIEG Aanvang: 8 uur. 18 jaar. ALHAMBRA VLISSINGEN Dinsdag en woendag: ANYTHING GOES Aanvang: 7 en 9 uur. Alle leeftijden. 14 jaar. DONDERDAG 20 februari om 7 en 9 uur: HERRIE O M HARRY ELECTRO MIDDELBURG Dinsdag en woensdag: Marlon Brando in: T H E WI LD ONE Pers: „Een meesterlijk staaltje film"zeer sterk verfilmde scènes". 8 uur 18 jaar. ELECTRO MIDDELBURG Donderdag-cyclus: Vittorio de Sica in de zeer geestige film DE BIGAMIST 7 en 9.15 uur. 14 jaar- Zie onze etalage Alle soorten merktapijten zoals: Alsook een keur van in de nieuwste dessins, vindt U natuurlijk bij: Lange Noordstraat 25, Telefoon 2943, MIDDELBURG. Wij vragen voor onze woningstoffeerderij ACTIEF PERSOON die belast zal worden met: maatnemen maken van begrotingen Vereist: grondige kennis van woningtextiel leeftijd minstens 30 jaar Zonder ervaring onnodig te reflecteren. Na gebleken geschiktheid volgt vaste aanstelling en opname in pensioenfonds Schriftelijke sollicitaties aan de afdeling Personeelszaken, Lange Delft, Middelburg. MIDDELBURG VLISSINGEN GEMEENTE MELISKERKE Het hoofd van het gemeen tebestuur van Meliskerke brengt ingevolge art. 37, 4e lid der Woningwet ter open bare kennis, dat vanaf 18 februari 1958 tot en met 18 maart 1958 ter secretarie van Meliskerke voor een le der ter inzage zal worden gelegd een ontwerp-uitbreidingsplan in onderdelen met de daar bij behorende bebouwings voorschriften. Belangheb benden kunnen gedurende bovengenoemde termijn be zwaren indienen bij de ge meenteraad. Meliskerke, 17 februari 1958. Het hoofd van het gemeen tebestuur voornoemd, G. A. A. ADELAAR. Gevraagd bjj het Water schap Schouwen te Zierikzee een eerste machinist. Diploma vereist. Nieuwe wo ning komt beschikbaar. Aanvangsalaris f 6000. Sollicitaties met volledige inlichtingen aan de voorzit ter, de heer J. Klompe te Serooskerke (Sch.) uiterlijk 17 maart 1958. Persoonlijk bezoek uitsluitend na op roep. STRANDVONDERIJ Herhaalde oproeping. De burgemeester-strand vonder van Koudekerke roept ten tweede male be langhebbenden op tot het terugverkrijgen van een aangespoelde IJZEREN SLOEP. PUBUKATIE VAN HET CEBUCO. CENTRAAL BUREAU VOOR COURANTENPUBLICITEIT Schriftelijke of persoonlijke aanmeldingen aan het kantoor Engelsekade, Vlissingen, Scheepsbouw-Mij. „Zeehondenwerf" Vlissingen vraagt voor spoedige indiensttreding een voor eenvoudig administratief en typewerk, in bezit van diploma typen. Leeftijd 16 tot 18 jaar. op DINSDAG 18 FEBRUARI in het Concertgebouw, Emmastraat 10, I te VLISSINGEN en op DONDERDAG 20 FEBRUARI in de zaal van ,,Ons Dorpshuis", Berghoekstraat 3, KRUININGEN. CAUSERIE over doel en werk van de A.N.W.B. VERTONING van enkele interessante REIS- en VERKEERSFILMS. Toegang vrij. Aanvang 8 uur. Personen tot 18 jaar uitsluitend onder geleide. Concertgebouw, maandag 24 februari. Kaartverkoop vanaf 18 februari dagelijks van 1012 uur aan de zaal. Vlissingen, Prijs der plaatsen f 2.25 (incl. bel.) Plaatsbespreken 10 cent per plaats. Aanvang der voorstelling 8 uur. De burgemeester strandvonder voornoemd, J."L. DREGMANS. AVRO'S TOURNEE met fjJKYtfV,! Cees de Lange Kijk de Gooyer Johnny Kraaykamp Mllly Scott Frangolse An- nabelle Mlep Last Joop v. d. Marei en het Cocktail trio o.l.v. Ad van der Gein. VAN DE VELDE UW DRUKKER over produkten, prijzen, kwaliteiten, verbeteringen. U

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 4