KAPPIE DELTAPLAN ALLEEN BRENGT ZEELAND GEEN WELVAART WALCHEREN UITVOERING VAN „ASTROW" LIET PURE TURNSPORT ZIEN uit de ETHER MAANDAG 17 FEBRUARI 1958 P ROV IN OI ALE ZEEUWSE COURANT JHR. MR. SCHORER TE GOES P.v.d.A.-congres met drie inleidingen Uitvoering en voltooiing van het Deltaplan zullen Zeeland geen wel vaart en werkgelegenheid brengen als de overheid niet tegelijjkertijd in dustrialisatie in deze streek bevor dert. Tot deze conclusie kwam het lid van de Eerste Kamer der Staten Ge neraal, jhr. mr. T. A. J. W. Sehorer. te Middelburg, tijdens het zaterdag in „De Prins van Oranje" te Goes gehou- den streekcongres van het Gewest Zeeland der P.v.d.A, Jhr. Scliorer be sprak de werkgelegenheid en de struc tuurproblemen in Zeeland, waarbij hij met nadruk stelde, dat met alle ten dienste staande middelen moet worden gestreefd naar bet aantrekken van nieuwe welvaartsbronnen, i.c. in dustrieën. Tijdens dit streekcongres werden ook andere Zeeuwse proble men uitvoerig belicht, drs. Th. J. Westerhout te Middelburg, lid van de Tweede Kamer ging nader in op de geestelijke vraagstukken, welke sa menhangen met werkgelegenheid en structuurproblemen en het Tweede Kamerlid C. Egas hield een betoog over de kustvisserij en de schelpdie.- rcncultuur in bet Deltagebied. Het streekcongres *tond onder lei ding van de voorzittei van het Ge west Zeeland der P.v.d.A., de heer M. J. van Poelje te Viissingén, die in zijn openingswoord verwelkomde de Tweede Kamerleden mej. mr. A. P. Schilthuis en dr. W. H Vermooten, alsmede burgemeester mr. W. C. ten Kate van Goes. Als eerste spreker kwam de heer Sehorer aan het woord, die de struc tuurproblemen en de werkgelegen heid als onderwerp van zijn causerie had gekozen. „Zeeland is een- gewest, dat ar beidskrachten exporteert, omdat hier voldoende werkgelegenheid ontbreekt", aldus deze inleider Van 1921 tot 1955 gedurende 35 jaar bedroeg het migrtaie-over- schot ruim 60000 personen. „Dit cijfer is griezelig én benauwend", zo zeide de heer Sehorer. In de toekomst verwachtte hij, dat de eerste 15 jaren jaarlijks 300 400 arbeiders uit de landbouw zouden vertrekken. Toch is er een langza me groei van de bevolking, orada. het geboorte-overschot iets groter is dan het vertrekoverschot. Met betrekking tot het werkloos heidprobleem verklaarde hij, dat de structurele werkloosheid min of meer wordt versluierd door diverse wérken, die buiten de normale werkgelegen heid vallen. Zal het Deltaplan voor Zeeland de oplossing van al deze problemen bren gen?, zo vroeg hij zich af. SprekeT kwam tot de conclusie, dat het Delta plan slechts dün werkgelegenheid en welvaart zal brengen als er nieuwe welvaartsbronnen kunnen worden aangeboord. Er moet dus een actieve welvaartspolitiek worden gevoerd, zo zeidc de heer Sehorer. Het Wester- scheldebekken, het Sloeplan en de Kanaalzone van Zeeuwsch-Vlaande- ren bieden grote mogelijkheden. Het zou onverantwoord rijn als deze ter reinen braak bleven liggen. In d3t geval heeft Zeeland niets aan het Deltaplan, zo betoogde hij. OESTERCULTUUK. Het Tweede Kamerlid Egas ging in zijn inleid-Mg over de „Kustvisserij en schelpdierencultuur in het Deltage bied" o m. nader in op de oesterteelt, waarbij hij nogmaals met nadruk stel de, dat de oesterproef moet doorgaan. De Commissie van Dertien heeft alle belangstelling en vertrouwen in de proeven vrijwel verloren en het ge volg van haar „ommezwaai" is ge weest, dat hierop fel werd gereageerd, aldus de heer Egas. Uitermate belangrijk voor Zee land noemde spreker het kunstma tig verwateren van mosselen. Mocht hiervoor inderdaad een goe de plaats worden gevonden, dan zal deze provincie zijn handel be houden. Ten aanzien van de pro- duktiemogeljjkhcdcn was dit Ka merlid optimistisch gestemd. De Waddenzee is nog lang niet uitge put cn er kunnen volgens deskun digen nog minstens vijftig miljoen kilo mosselen worden gekweekt. De kustvisserij op garnalen zal zien in toenemende mate naar de Noord zee moeten verplaatsen meende de heer Egas. Hij bepleitte concentratie van aanvoer wellicht rondom het Westerscheldebekken en verniewm® van de vloot met overheidssteun, zo als ook in het rapport van de dr. Wiardi Beekman Stichting is gesteld KLEINE DORPEN. Drs Th. J. Westerhout te Middelburg besprak enkele vraagstukken, welke aan het probleem van de werkgele genheid en het structuurbeleid zijn verbonden. Hij begon zijn causerie met er op te wijzen, dat van de 101 ge meenten in Zeeland er meer dan de helft, namelijk 55, minder dan 2UU0 inwoners hebben. Laten we de 10 grootste gemeenten buiten beschou wing, dan blijft het gemiddelde aantai inwoners van de overige 91 gemeen ten nog beneden de 2000. Er schort wat aan dit patroon van de samen leving. aldus de inleider Als gevolg van dezi- verbrokkeling rijt* dc dorpskernen klein, terwijl de ze gemeenschappen vaak weer in aparte groepen uiteenvallen. Spreker achtte het gevaar niet denkbeeldig, dat in deze dorpsgemeenschappen een zekere verstarring en verschraling zou optreden. Hij ve.stigde cr tevens de aandacht op, dat Zeeland grote ste den mist, waarvan op maatschappelijk en cultureel gebied een stimulans kan uitgaan, wanneer men nu weet, dat in Zeeland 62 van de 101 gemeenten over de periode van 10501957 een teruggang in het inwonertal laten zien dan vraagt men zich waartoe dit op de duur zal leiden, aldus spreker. Over 1957 nam de bevolking in de lü grootste gemeenten met 12.000 toe, doch in de 91 andere liep het inwo nertal met totaal 2.000 terug. Er is dus de tendens waar te nemen, dat de bevolking zich concentreert in grotere centra. Als oorzaken van deze ontwikkeling noemde drs. Westerhout de verbete ring, uitbreiding en intensivering van het verkeer en de steeds voortschrij dende mechanisatie in de landbouw. Spreker betoogde, dat er naar ge streefd zal moeten worden om aan sluitend op regionaal geconcentreer de werkgelegenheidsbronnen, van de centra uit de verzorging op maat schappelijk en cultureel terrein te gaan voorzien. Eveneens moet ge streefd worden naar een ruimtelijke hergroepering van de bewoning op het platteland, hetgeen zal moeten samengaan met doelmatiger versprei ding van de bestaansbronnen. Hier voor is nodig, dat het beleid van de provinciale en gemeentelijke overheid op sociaal en cultureel gebied posi tief gericht wordt, zoals dat ten aan zien van de werkgelegenheid even eens nodig is. Er ligt hier een taak voor de overheid, die in nauwe samen werking met de gemeenschap veel tot stand kan brengen, zo besloot drs. Westerhout zijn rede. Nadat over dit'onderwerp nog di verse vragen waren gesteld, gaf de heer L. P. van Oorschot te Viissin gén, voorzitter van de Statenfractie der P.v.d.A. in Zeeland een samen vatting. De heer Van Poelje sprak hierna een slotwoord. De oudheidkundige vondsten in Baarland In het bericht in de P.Z.C. van vrij dag over de oudheidkundige vondsten in Baarland was vermeld, dat de Hei de Mij. opdracht had gegeven de fun damenten van kasteel „Hellenburg" te ontgraven. Dit is échter onjuist. L>e opdracht was vérstrekt door de Gront Mij. Plattelandsvrouwen kwamen in Oostburg bijeen De afdeling West Zeeuwsch-Vlaandë- ren van de Nederlandsè Bond van Plattelandsvrouwen kwam in hotel „De Eenhoorn" te Oostburg In alge mene vergadering bijeen. De vergaderinng stond onder leiding van de presidente, mevrouw W. van Veenvan Lochem uit Oostburg. Na het zingen van het bondslied werd voor dé pauze de huishoudelijke agen da afgewerkt. Uit het verslag van de penningmeesterèsse, mevrouw S. Lu teijnLuteijn uit Schoondjjke bleek, dat de afdelingskas er goed bijstaat. Uit het door mevrouw C. Saloméde Hullu uit Oostburg als secretaresse uitgebracht jaarverslag bleek, dat de afdeling ondanks de overschrijving van leden naar pas opgerichte afde lingen. nog 162 leden telt. De West Zeeuws-VIaamse afdelingen samen tellen 301 leden. Van de drie aan de beurt van aftre den zijnde bestuursleden werd mevr. S. LuteijnLuteijn herkozen. In de plaats van mevrouw C. Saloméde Hullu en S. KoolsLuteijn uit Zuid- zande werden resp. gekozen mevrouw M. BrevetYntema uit Oostburg en mevrouw J. de VliegerWage uit Breskens. Tot leden van de kascom- missie werden gekozen de dames C. VroonMaarlevelt uit Breskens, E. RisseeuwRisseeuw en E. Scheerens de Koster beiden uit Oostburg. Na de pauze hield mejuffrouw dr. H. C. M. Ghijsen uit Domburg een lezing over de Zeeuwse dialecten. Geldlening voor bouw van woningen „Stromenwijk" De NlV. Bank voor Nederlandse Gemeenten te Den Haag heeft de gemeente Middelburg een aanbieding fedaan voor een geldlening van 529.Ö00,respectievelijk van 200.000,uit de opbrengst van de eerste nationale woningbouwle ning. B. en W. stellen de gemeente raad voor om deze lening aan te gaan. De lening van 529.000,be stemd voor consolidatie en financie ring van woningwetbouw, waarvoor tussen 1 januari en 12 juli 1957 machtiging tot gunning is verleend. De opbrengst dient voor de vaste financiering van de bouw van de 76 woningen in de Stromenwijk. De le ning van 200.000,is bestemd voor nog te financieren kosten van bouwrijp maken van de Stromen wijk. Ned. chr. vrouwenbond Dezer dagen werd de maandelijkse vergadering gehouden van de Ned. Chr. Vrouwenbond Middelburg ('t Zand). Na' de pauze hield de heer Laarman uit Den Haag een lezing over het onderwerp: „Gods Naam in de omgangstaal". Deze zeer interes sante lezing werd met belangstelling gevolgd en de gestelde vragen be antwoord. Voor de pauze vestigde de presidente speciaal de aandacht op de Vrouwenwereldgebedsdag welke op 21 februari a.s. zal worden gehouden. Zij wekte allen op aanwezig te zijn en zoveel mogelijk belangstellende vrouweh mede te brengen. Wijkavond hervormde gemeente Wijkgemeente I van de Hervormde gemeente van Middelburg hield een druk bezochte wijkavond in het ge bouw „Kinderzorg" aan de Veerse- singel te Middelburg. Na opening door de wijkpredikant ds. P. F. Th. Aalders werd een film van Danny Kaye vertoond, getiteld „Kinderogen glunderen weer", welke dóór Unicef samengestelde film een aangrijpend beeld geeft van het zegenrijke werk van deze' wereld-organisatie, in het belang van de gezondheid der kinde ren, in de achtergebleven gebieden. Na de pauze wera de vanwege de Britse Raad van Kerken, in samen werking met de Wereldraad der Kerken, vervaardigde film over het vluchtelingenwerk in West-Duitsland vertoond, Tevoren had ds. G. J. Geels secretaris van de landelijke Diacona le Raad van de hervormde kerk, te Bilthoven, bij dit boeiende filmpro gramma een interessante toelichting gegeven. In een hierop volgende dis cussie beantwoordde ds. Geels enige gestelde wagen. Ds. Geels wees er op. dat het moderne diaconale wei'k, dat in onze veranderde wereld reeds zo sterk van- karakter is gewijzigd, thans tot een wereld-dlaconaat is uit gegroeid. Het grondbeginsel, de „dia- conia", het onderling liefdebetoon, is evenwel hetzelfde gebleven". Nadat een collecte voor het vluchte lingenwerk was gehouden, sloot ds. Aalders de zeer geslaagde wijk avond. Geen avondvoorstelling Zoals gemeld, zal op 27 februarj in Middelburg voor de schooljeugd een •opvoering worden gegeven van Goe the's Faust" door het Duitse „Theater der Jugend". Aanvankelijk was het de bedoeling ook een avond voorstelling (voor volwassenen) te ge ven, maar van de zijde der Z.V.U. die de voorstelling mede mogelijk maakte deelt men ons mede, dat er geen avondvoorstelling gegeven kan worden. De middagvoorstelling voor de schooljeugd is reeds geheel uitver kocht. Krediet van f 10.700.voor uitbreiding verlichting B. en W. van Middelburg stellen de raad voor om ean krediet van 10.700,te verlenen voor enige uitbreiding en verbetering van de openbare verlichting, als gevolg van nieuwbouw en van door de gemeen te uitgevoerde werken. Zo worden ónder meer gelden aan gevraagd voor bijplaatsen van twee masten in de Dorus Rijkersstraat, 2 masten in de Banckertstraat, 3 mas ten op het Banckertplein, 1 mast in de Sprencklaan, bijplaatsen 9 mas ten voor Achter de Houttuinen en de Seisdam cn 1 mast VeersewegNas- saulaan. WESTKAPEllE Jubileum kraamverzorgster Donderdag herdacht mej. K. Roelse het feit, dat zij 25 jaar geleden haar taak als kraamverzorgster begon. Ter gelegenheid van dit feit hield zij 's middags receptie. Vele moeders maakten van deze gelegenheid ge bruik de jubilaresse geluk te wensen. Hun felicitaties gingen vergezeld van een fraai cadeau, namelijk een thee meubel met bijbehorend servies. Ook burgemeester mr. M. Tijdeman met echtgenote, secretaris Dieleman, dokter Huijgens en hoofdzuster v. d. Vlugt kwamen hun gelukwensen aan bieden. Voorts mocht zij vele bloem stukken en cadeau's in ontvangst nemen. Het is voor de jubilaresse een onver getelijke dag geworden. BIGGEKERKE Jaarvergadering Vee en Varkensfonds Dezer dagen hield onder voorzitter schap van de heer P. Lampert Jz het vee- -en varkensfonds zijn jaarvergade ring. ingekomen was een schrijven van de fiscale inlichtingen- en opsporings dienst te Amsterdam met het verzoek jaarlijks een opgave te mogen ontvangen van de leden, die een schadevergoeding hebben ontvangen. Het fohds telt momenteel 78 leden, aarvan verzekerd waren 141 koelen, IR3 stuks Jongvee en u!03 varkens. Vergoed moesten worden 2 koelen. 10 stuks jongvee en 8 varkens. Het jaar 1957 sloot met een goed slot an f 57.68. Verzekeringskosten bedroegen per koe f 13,70, voor joiigevee f 7.55, per varken f 8.37. ZUID-BEVELAND Chr. vrouwenbond Voor de afdeling Kruinlngen van de Ned. Chr. Vrouwenbond, die woensdag haar maandelijkse bijéénkomst hield in het dorpshuis, sprak de heer G. Vleu gel, hoofd van de Koningin Wllhelmlna- school te Goes, over het buitengewóón lager onderwijs. KRUININGEN Wereldgebedsdag voor vrouwen De Hervormde Vróuwenvereniging te Kruiningen en de afdeling Kruinlngen van de N.C.V.B., zullen tezamen deelne men aan de wereldgebedsdag voor vrou wen, te houden ih Óns Dorpshuis, op 21 februari a.s. Uitvoering E.M.M. Dezer dagen gaf de koninklijke har monie E.MjM. te Kruiningen zijn jaarlijkse uitvoering in het Dorps huis. 'Onder leiding van de directeur, de heer Adr. B. Holster, werd een 5-tal muzieknummers ten gehore ge bracht, waarvan het eerste nummer met medewerking van de signaalafde ling, terwijl een ander nummer bij zondere luister werd bijgezet door de medewerking van een zestal damesle den van de zangvereniging „Cres cendo". Daarna werd opgevoerd het blijspel in 3 bedrijven, getiteld „De Distel". Dit spel werd op uitnemende wijze vertolkt onder regie van de voorzitter van E.M.M., de heer C. J. Karelse. De vele aanwezigen, die de grote zaal van het Dorpshuis bij na geheel vulden, hebben kunnen ge nieten van prachtig spel in een stuk; dat ook „inhoud" had. Een gul en hartelijk applaus was de beloning- voor de toneelafdeling van E.M.M. Knaap door auto gegrepen De 8-jarige Eddy Suil te Kruinin gen werd het slachtoffer van onop lettendheid. Toen hij achter een land- bouwtractor lopend plotseling de weg overstak, werd hij gegrepen door een tegemoetkomende vrachtauto. Met een vrij diepe hoofdwonde en een hersenschudding moest hij naar een ziekenhuis in Goes worden vervoerd. KOUDEKERKE Brandweereenheid overgedragen Zaterdagmiddag is te Koudckerke de nieuwe brandweereenheid door de burgemeester, dc heer J. L. - Dreg- nians, aan hét plaatselijk brand weerkorps overgedragen. Even buiten de kom van het dorp gaf de brandweer aan het begin van de middag een demonstratie met de nieuwe eenheid, die de oude na een twee e» twintigjarige dienst zal ver vangen» De nieuwe eenheid bestaat uit een trekker-manschappenwagen en een aanhapger, waarop een Kro- nenburg-pompiustallatie is gemon teerd. De in brons uitgevoerde motor- pomp bezit eèn capaciteit van ruim 12000 liter per minuut, terwijl men zes aanvalslangen met straalpijpen, waarvan dg doorlaat. 10 tot 12 mm bedraagt, kan aansluiten. Na de demonstratie sprak de bur gemeester énkele woorden van waar dering over de geestdriftige wijze waarop het vrijwillige brandweer korps altijd optreedt. Vervolgens herdacht hij de vergadering in maart 1956, toen de leden van. de brand weer hun wensen kenbaar gemaakt hadden. Spreker wees er op dat toen reedjs spoedig enkele van deze wen sen ^yervuld konden worden en dat nu- fle grootste wens in vervulling is gegaan. Vervolgens droeg hij na mens het gemeentebestuur de een heid over aan het brandweerkorps. De commandant van de brand weer, de heer J. W. Christiaanse Jr.. sprak namens zijn manschappen een woord van dank en beloofde de een heid. indien onverhoopt nodig .goed te zullen gebruiken. De vertegenwoordiger van de firma Kronenburg N.V., uit Hedel, die de eenheid geleverd heeft, de heer De Bruine, zei dat hij hoopte op weinig echte branden, maar dat bij de Kou- Üekerkse brandweer vele goede oefe ningen toewenste. GRIJPSKERKE A.-R. gezinsavond De A.R. Kiesvereniging te Grijpsker- ké belegde een geslaagde gezins avond. De leiding berustte bij de voorzitter, de heer A. Francke Wzn., die na de opening het woord gaf aan de heer A. Schout, lid van de Gedeputeerde Staten. Deze sprak op duidelijke wijze over de politieke problemen op internatio naal en provinciaal gebied. Hij be sprak deze problemen in het licht van de A.R. beginselen. „De wetenschap dat God alle dingen in het wereld leven bestuurt, geve ons moed en kracht. Ook gaan we in die kracht de verkiezingen van de Prov. Staten en gemeenteraad tegemoet", aldus spreker. In de bespreking had de heer Schout gelegenheid om een en ander nader toe te lichten. Ter afwisseling zong een koortje enkele liederen. De heer Schout eindigde met dankzeg ging, Waarna de voorzitter deze goed bezochte vergadering sloot. OLIEBOLLEN ACTIE HAD SUCCES... Oefeningen aan de moderne toestellen Onder leiding van de Vlissingsc keurturner Jaap van der Sande is de Souburgso gymnastiekvereniging „Astrow" de laatste jaren uitge groeid tot één van de beste turn- clubs van Walcheren. Dat bleek za terdagavond nog weer eens, toen „Astrow" in de grote zaal van „De Zwaan" de jaarlijkse ledenuitvoering gaf. Eifjesdansen, klompendansen, Tirolerdansen, spectaculaire standen en dergelijke zaken, waarmee zovele gymnastiekverenigingen bij hun pu bliek goedkoop succes behalen, staan Bij „Astrow" (gelukkig) niet op het programma. Neen. de Souburgers houden zich alleen bezig met de pu re turnsport: toestelturnen op mo derne leest geschoeid en vrije oefe ningen. De leden werkten al hun oefeningen vaak met zoveel bekwa me vaardigheid en beheerstheid af, OOSTKAPELLE „Crescendo" gaf geslaagde uitvoering De muziekvereniging „Crescendo' te Oostkapel Ie gaf zaterdagavond onder leiding van haar dirigent, de heer P. Wisse, een uitvoering die bij het publiek veel waardering vond. Met name was mén enthousiast over de goede Vertolking van enkele wer ken uit het repertoire, die bepaalt niet eenvoudig waren. Het optreden van het gezelschap „De Zandkorrels" uit Middelburg, dat een gevarieerd programma over het voetlicht bracht, voldeed niet he lemaal aan de verwachtingen. De meeste bijval oogstten nog 'n kunst fluiter en het optreden van eef! „Walchers boertje In zijn openingswoord had voorzitter van „Crescendo" de heer A. Don, onder de talrijke aanwezi gen in Het bijzonder de burgemees ter, de heer F. G. Sprenger, kunnen verwelkomen. De heren L. en J. Job- se werden gehuldigd. Zij ^hebben nu rond vijftig jaar hun krachten aan de muziekvereniging geschonken. Als stoffelijk blijk van waardering zal hen een fraaie ets van de ge restaureerde toren in Oostkapelle worden aangeboden. Zaterdag a.s. zat de opvoering herhaald worden. DINSDAG 18 FEBRUARI. HILVERSUM I. 402 m 746 kc/s. 7.00 AVRO. 7.50 VPRO. 8.00^-24 00 AVRO. AVRO: 7 00 Nwg. 7.10 Gym. 7.20 Gram -VPRO: 7.50 Dagopening, AVRO: 8.00 Nws. 8.15 Gram. 9.00 Gym. voor de hulsvrouw 9.10 De groenteman. 9.15 Gram. 9.39 wa terstanden. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Gr 10.50 Voor de kleuters, il 00 Twee piann s 11.30 Alt en piano. 11.50 Gram. 12.00 Lichte muz. 12 30 Land- en tulnbouwmeded. 12.U Dansmuz. 13.00 Nws. 13.15 Meded. of gi 13.20 Lichte muz. 13.55 Beursber. 14.00 Gr 14.40 Schoolradio. 15.00 Pianorecital 15.40 Voor de zieken. 16.30 Voor de jeugd. 17.SÓ Jazzmuz. 18.00 Nws. 18.15 Act. 18.30 R„V.U Aangeboren hartgebrekén bij kinderen, door dr. C. L. C. van Nieuwenhulzen Tweede lezing. 19.00 Voor de Jeugd. 19.05 Paris vous parle. 19.10 Beiaardspel. 19 30 3andoneon-recital. 19.45 Fllmpraatje '0.00 Nws. 20.05 Gevar. progr. 22.15 Opëramuz 22.55 Ik geloof, dat caus. 23.00 Nws 23.15 Koersen te New York. 23.16 Ne* York calling. 23.21—24.00 Carnavalsprogr HILVERSUM II. 208 m 1007 kc/s» 7.00- 24.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Grarrt. 7.45 Morgen gebed en lit,kal. 8.00 NWs.- en weerber. 8.15 Gram. 8.50 Voor de huisvrouw. 0 43 Lichtbaken. 10.00 Voor de kleuters. 10.13 Grom. 10.30 Schoolradio 10.50 Gram. 11.00 Voor de vrouw. 11.39 Schoolradio. 11 50 Als de ziele luistert 12.00 Middagklok - noodklok. 12.03 Gram 12.30 Land- en tuinbouwmeded. 12.33 Gram 12.55 Zonne wijzer. 13.00 Nws. en kath. nws. 13.20 Gr 13 25 Dansmuz. té.oo Sopr en plano 14 so Wij vrouwen van het land 14 40 Gevar progr 16 00 Voor de zieken 16.30 Zieken- lof. 17.00 Voor de jeugd. 17.40 Beursber. 17.45 Regerlngsultz.: Rijksdelen overzee Culturele betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen, door M. D Thijs. 18 00 Lichte muz» 18.20 K.V.P., caus. 18.30 Lichte muz. 18.50 Vragenbeant w 19,00 Nws. 1910 Comm. 19 15 Lichte muz 19.33 Gram. 20 15 Bezoek prinses Beatrix aan de West. 20 30 Vastenavondprogt. 21.30 Als de liefde ontwaakt, zangspel 22.20 Lichte muz. 22.45 Avondgebed en kal. 23.00 N\V9. 23.15—24.00 Nou- veauté's. TELEVISIEPROGRAMMA. NTS: 20.00 Relais van de Vlaamse T.V.: Varïété-progr. 20 45 Journ. en vveeroverz. 21.00—22.00 Filmprogramma 56. Kapple ieg»ie de Meester in enkele bewoordingen uit, wn er allemaal was gebeurd Hoe de Kraak Uit de haven van Oéloeböeloe was getrokken door het modelseneepje. en hoe de Ionische Bol was ontploft terwijl de sleepboot op oei punt stond om op de rotsen t« lopen. En toen bleek. dBt de Ionische Bol »r voor dienen: om dat kleine tankertje ic trekken!" besloot Kappte „Maar die professor vond sing en zo Allemaal geieai de oraatl Maai ons geld nel. ben we tenminste en d Kraak Is behouden! Dat is h«- voornaamste, jongsl" „En wat gaan we nou me dat raje boutje doenT" vroe Okki. „Misschien kunnen het weer aan hei varen bren gen! Dót zou leuk zljni" Maar de Maat scheen n Idee niet op prijs te stellen „Neel" riep nlj met iets vu. wanhoop In zijn stem ,Niei uien v komt niets dan ellende vanl Niet doen!" „Kalm maar, jongl" zei Kapple. „We nemen dat scheepje op sleeptouw naar Lutjewier ik weet al, dat de vele belangstellenden steed* weer spontaan konden applaudise- ren. Evenwichtsbalk en brug met on gelijke leggers, de twee moderne toe stellen in het damesturnen, waren belangrijke onderdelen in het pro gramma. Dankzij een oliebollen-actie gehouden door de damesleden van „Astrow" kreeg deze turnverenl- fing ongeveer zes weken geleden de eschikking over een brug met on gelijke leggers. En nu al verscheen men dus met dit toestel op de leden uitvoering. Hoewel de tijd van voor bereiding kort geweest is, lieten de dames aan dit toestel toch reeds góe de oefeningen zien, Weliswaar ging het soms nog niet vloeiend en 6oe- §el, maar omdat de oefenstof voor e meesten eenvoudig was gehouden waren er toch weinig mislukkingen. Op dit nummer blonken vooral me juffrouw Jopie Wielemaker en Me vrouw Schou uit. Aan de evenwichtsbalk werkten de dames zowel klassikaal als indivi dueel. Uit het klassikale nummer bleek, dat de oefenstof zeer gevari eerd was. Af en toe ontbrak hier de eenheid echter wel eens en werden de oefeningen niet harmonieus afge werkt. Wellicht was dit echter meer een gevolg van de begeleiding. Bij het individuele werk aan de even wichtsbalk viel vooral de beheerste, logisch opgezette oefening van een soepel werkende Leida Besuyen op. Ook Nel Ulderink deed het hier voor treffelijk. Verder was het turnen van Tinle Joziasse uitstekend. Uit de korte, maar perfecte oefe ningen aan de brug bleek, dat de he ren technisch bekwaam turnden. Dat bleek ook uit de rek-oefeningen en de beheerste sprongen boven de lan ge mat. Bij dit laatste onderdeel vooral toonden de jeugdige Jets Lan- dré en Henk Dissen zich veelbelo vende krachten. Bij vrije oefeningen kwam Jaap Hendriks, die ook op de andere onderdelen uitblonk, tot een uitstekende prestatie. Jan de Rijke en Cor Reijerse. de laatste vooral aan brug, bleken verder talentvolle gymnasten. Bij vrije oefeningen kreeg het publiek als een soort toe- Sift nog een optreden van Jaap van er Sande te zien. als altijd van uit zonderlijke klasse. Voor deze uitvoering had dc voor zitter, de heer P. Steketee, in zijn openingswoord onder meer wethou der F. Leenhouts en de gemeente secretaris de heer J. J. van Ginkel, welkom kunnen heten. Een gezellig bal besloot deze uitvoering. ios! Stook de vurei, U|j lerult! We vertrekken!" En zo koerste de Kraak even later, met Kapple uimc bop op, richting Lutje- Zeeland en Expo 1958 (Slot van pag. 1) len doorbrengen, met als extra at tractie een bezoek aan Brussel. De boekingen in de grote Zeeuw se steden beginnen hier en daar ook te lopen, al zijn ze thans niet groter dan vorig jaar. Een uitzon dering maakt een Vlissïngs hotel, dat reeds een groot aantal boekin gen ontving speciaal voor het be zoek aan Brussel. Een hotelhouder uit Middelburg vertelde ons. dat hij jaarlijks weekprogramma's voor zijn gasten uit Engeland samen stelt. Vanzelfsprekend is thans ook een bezoek aan Brussel ingelast. Weliswaar hebben de plaatselijke V.V.V.'s talrijke aanvragen ont vangen voor lógiesbespreking en -aanbeveling, maar dit betreffen de „traditionele" besprekingen, waar van (nog) niet gezégd kan worden of men hier de Expo op het oog heeft. DRUKKE TIJD Het is welhaast met zekerheid te zeggen, dat het voor de bus- cn toe- ringcarondcrnemingen in Zeeland vooral In het hoogseizoen een bij zonder drukke tijd zal worden. Ver schillende ondernemingen zijn van plan óm in die maanden, wanneer er genoeg „klanten" zijn, dagelijks naar Brussel te rijden. Vooral tijdens con gressen er worden er ruim 100 gehouden) en andere festiviteiten zal hiervoor zeker reden zijn. Zo is de maatschappij Breskens- Nlaldeghetn van plan om twee maal per week een dienst in to loggen op Brussel. Hiervoor schijnt een mo derne bus aangekocht to worJen. Dit initiatief is voortgesproton uit een samenwerking met de Wost-Zeeuws- vlaamse V.V.V.'s, met wie de bus onderneming een oriëntatiebezoek aan de wereldtentoonstelling wil brengen, opdat men de bezoekers en aspirant-bezoekers zo goed mogelijk zal kunnen voorlichten. REISCLUBS Met name bij de „Stoomtram Wal cheren" was het al duidelijk gewor den, dat dit jaar vele reisclubs en scholen In plaats van het jaarlijkse uitstapje naar Arnhem, de Wouwse Plantage of het drie-landenpunt een tochtje naar Brussel uitgestippeld hebben. Dat kan „aardig" worden, want één der dames van de „Wal cheren" rekende voor ons uit, dat er zo ongeveer 400 a 500 reislustige verenigingen alleen al op Walcheren zijn... Ook bij andere busonderne mingen in Zeeland had men het idee, dat talrijke jaarlijkse uitstapjes ditmaal de wereldtentoonstelling als doel zullen hebben, hoewel één der ondernemers van oordeel was, dat dit niet in zó sterke mate zal gebeuren, daar op de Expo hét onderling con tact verloren gaat. Wel zal men bij voorbeeld op de terugreis van een tocht een kijkje in Brussel nemen. Zo blijkt dus, dat vanuit Zee land tweeërlei groepen naar de Ex po 1958 zullen trekken: de vakan tiegangers én de Zeeuwen zelf. Zeer veel Zeeuwen zullen er een kijkje nemen, was de mening van V.V.V.-directenr Oskamp, die met zijn staf zorgdraagt voor een goede voorlichting. Onder meer zal het eerstvolgende blad vdn „Zee land-Vakantieland" speciaal gewijd zijn aan de Brusselse tentoonstel ling.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 3