Kritiek van landbouw opRandstad en Delta' VEEL WAARDERENDE WOORDEN VOOR JUBILEREND „ACHILLES" itvin Zeeuwse Almanak JAARVERGADERING ZEEUWSE OORLOGSSLACHTOFFERS SASSE CARNAVALSPRINS HING IN DE LUCHT Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT. MAANDAG 17 FEBRUARI 1958 Rotterdams burgemeester eveneens gereserveerd De landbouwcontactconimissiu Voorn ePuttenRozenburg, IJscImonde en Hoekse Waard heb ben hun standpunt over het rap port „Randstad en Delta", dat op dinsdag aanstaande zal w orden be handeld in de Provinciale Staten van Zuid-Holland aan het college van Gedeputeerde Staten van deze provincie aangeboden. Deze landbouwcommissies zeggen o. m., dat zij de niet-agrarische bestem ming van de gronden in het Botlekge- bied, West-Rozenburg, Spijkenisse en Hoogvliet te rechtvaardigen vinden. Zij menen evenwel, dat verdere ves tiging van industrie- of woongebieden op de Zuidhollandse eilanden, o.a. aan het Haringvliet, niet kan worden aanvaard. De overtuiging bestaat dat de sprong naar het Haringvliet te be perkt is. Dit Harmgviietplan, zo me nen de commissies, zal namelijk die ontwikkeling oproepen, waarvoor de samensteller van he: rapport zozeer bevreesd is: een aaneenkittmg van de agglomeralie Rotterdam met het ha vengebied aan het Hairngvliet zal hel onvermijdelijk gevolg zijn. De commissies vinden voorts, dat plannen voor de Maasvlakte en de ontwikkeling der Wcstcrschelde (met Brabant), de landbouw aan zienlijk minder nadelen zullen bie den. De indruk bestaat bovendien, dat in deze plannen ten aanzien van de havenaccoramodaties, in dustrieontwikkeling. woongelegen heid en recreatie ook veel waarde volle constructieve elementen wor den geboden. Ten aanzien van de werkgelegen heid stellen de commissies dat de mééste Zuidhollandse eilanden reeds Goes wil leegstaande panden kopen Het ziet er naar uit, dat op korte termijn een einde zal komen aan de ongewenste toestand in de M. D. de Grootstraat te Goes, waar reeds an derhalf jaar 18 lege middenstands- wonihgen staan. Deze woningen wer- der destijds gebouwd door Bredero's Bouwbedrijf te Utrecht. In totaal werden 24 woningen aan de De Grootstraat opgetrokken,, waarvan er slechts zes werden verkocht. De prijzen voor de huizen varieerden van 21.000 tot 23.000. Het gemeentebestuur van Goes voert onderhandelingen met Brede ro's bouwbedrijf om alsnog een re geling te treffen, zodat de woningen door enkele van de meer dan 800 woningzoekenden in de Ganzestad betrokken kunnen worden. Advertentie te kampen hebben met een arbeiders tekort in tegenstelling met Noord- Brabant, dat te lijden heeft van een permanent overschot. DE MENING VAN ROTTERDAMS BURGEMEESTER. Inmiddels heeft Rotterdams burge meester, mr. Van Walsum van de N. derhoud met een redacteur van de N. R.C. over het rapport „Randstad en Delta" verklaard, dat hij persoonlij* een beetje aarzelend staat tegenover de opvatting het Haringvliet in het middelpunt van de in het rapport ge dachte ontwikkeling te plaatsen. De burgemeester vroeg zich af of de aanleg van een kanaal voor zeesche pen vooraf moet gaan aan de stich ting van de geprojecteerde industrie kernen aan het Haringvliet. Zou het niet beter zijn te denken aan een ge leidelijke ontwikkeling langs het ka naal naar het Haringvliet toe, ook al omdat niet onmiddellijk valt te zien hoe de bedoelde kernen in tot dusver maagdelijk gebied moeten ontstaan? Heeft verder iemand enig idee van de investéringen, die uitvoering van de provinciale plannen zou vergen? En moeten de vestigingen die niet noodzakelijk in Rotterdam hoeven te zijn beslist aan het Haringvliet ko men? Zou spreiding over het land hïfcr ook niet in aanmerking kunnen komen? Nieuwe gegevens over huisvesting landarbeiders Bij de algemene woningtelling 1953 zijn onder de ca. 135.000 landarbeiders in ons land ruim 78.000 hoofden van huishoudens geteld. Het centraal bu reau voor de statistiek heeft thans een aantal bij de telling verzamelde gegevens over de huisvesting van deze landarbeidersgezinnen afzonderlijk gepubliceerd. Bij vergelijking van de cijfers voor de afzonderlijke provin cies blijken niet onbelangrijke ver schillen. In Groningen, Friesland, Utrecht en Zeeland is meer dan de helft (in Friesland zelfs 64 pet.) de landarbeiderswoningen reeds vóór 1906 gebouwd tegen bijv. maar pet. in Limburg. In het noorden zijn de landarbeiders bovendien in kleine re woningen gehuisvest: in Gronin gen, Friesland en Drente hebben resp. 35, 40 en 28 pet. der landarbei derswoningen maar 1 of 2 vertrek ken, terwijl dit maar voor 21 pet. van alle landarbeiderswoningen tezamen het geval is. Bij de beoordeling va.i laatstgenoemde cijfers moet uiteraard mede de grootte der huishoudens in acht worden genomen. Doch ook dan komt men voor het noorden op een nauwer behuizing der landarbeidèrs. Zeeuwse rederij II te Oostburg opgericht Dezer dagen is te Oostburg opge richt de Zeeuwse Redérij II. Tot voor zitter werd gekozen de hefer G- H. Luyendijk te Middelburg en tot direc teur de heer P. W. Vroon te Breskens. Deze rederij heeft bij de Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij een kust- schip van ongeveer 1000 ton dead weight in bestelling gegeven. TIJDENS RECEPTIE Secretaris-leider J. A. Bal in huldiging betrokken UIT ALLE DELEN" van Zeeland en ook daarbuiten bereikten zaterdag middag het bestuur van de Middel burgse gymnastiekvereniging „Achil les" gelukwensen tydens de receptie, die dit bestuur ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan der vereniging in het Nederlands Koffiehuis hield. Uit dit allés bleek, welk een belang- ryke plaats 't hoofdstedelijke „Achil les" in het gymnastiek- en vereni gingsleven in Middelburg in het bij zonder en in Zeeland in het algemeen ingenomen heeft en nog inneemt. Namens het gemeentebestuur wens te wethouder L. J. van 't Westende het bestuur geluk met dit jubileum eh dankte het voor de medewerking, die „Achilles" geeft bij feestelijke gebeur tenissen. Zoals alle sprekers, richtte de heer Van 't Westende, zich hierna speciaal tot de heer J. A Bal, die van af de oprichting het leiderschap op zich genomen heeft en gedurende 25 jaar secretaris is. De wethouder noemde de heer Bal de „as" waarom „Achilles" draait en hij bracht de di recteur-secretaris hartelyk dank voor al hetgeen deze voor en door „Achil les" gedaan heeft. Namens de huldigingscommissie, die voor dit jubileum in het leven geroe- pén was. feliciteerde de voorzitter, de heer A. Imanse. Ook hij roemde het vele goede werk van „Achilles" en de heer Bal, die hij een encyclopedie aan bood. De heer Slo uit Breda bracht de gelukwensen van de Zeeuws-Bra bantse Turnkring over. Hy roemde de prettige samenwerking en her innerde aan de grote plaats, die „Achilles" in de Zebra inneemt. Nadat ook hy de heer Bal „in het zonnetje" gezet had, ried de heer Slo aan om zoveel mogelijk profyt te trekken van de cursussen van het K.N.G.V. en de Z.E.B.R.A. Na mens de gymnastiekvereniging VAN TOT LENTEBODEN. Heinkenszand is in trek bij de rei gers In de zomermaanden bivak keren ze er regelmatig en zo waren ?r in de afgelopen zomer niet min der dan veertien, die er hun nesten hadden gebouwd. Nu zijn zelf de eerste reigers van dit seizoen al weer in Heinkenszand ge arriveerd! Ruim een week vroeger REIZIGER Misschien wel helemaal onderste boven van het naar menselijke maat staven ontijdige lenteweerrolde die man zaterdagmiddag in Goes ver wilderd de trein uit, keek zoekend om zich heen en enterde toen opge wonden een conducteur. „Meneer, kunt U mij ook zeggen of de trein naar Zierikzee al weg isf", riep hij en het zou de moeite waard geweest zijn om de gelaatsuitdrukking te vereeuwigendie de N.S.-man op die vraag'ten beste gaf. De trein tiaar Zierikzee Er zijn twee mogelijkheden: of die brave passagier had inderdaad de lente in zijn hoofd, óf hij u.as een matt, die zijn tijd jaren i ooruit was en die al leefde in het Zeeland van na de Deltawerken. In ieder geval moest de conduc- teur hem teleurstellen. „Er gaat geen trein naar Zierikzee", antwoordde hij waarheidsgetrouw, waarop de passa gier ontmoedigd sprak: „Dan ga ilc maar terug". We welen niet of het zijn plan is om te wachten tot er inderdaad een trein naar Zierikzee gaatmaar in dat geval zal onze reiziger nog even geduld moeten hebbeh dan vorig jaar het geval Is geweest. Er zijn er twee gesignaleerd; twee onvervalste lenteboden, die met vreugde zijn begroet. Evenmin als één zwaluw mag dan een reiger de lente maken, maar een béétje voor jaarsstemming brengen ze toch wel! ANDER GELUID. Een heel ander geluid dan dit lente geluid uit Sluiskil, alwaar konijnen- dieven op pad zijn geweest. Ondanks hét feit, dat de kerstdagen al weer geruime tijd tot het verleden beho ren, bleek er nog wel belangstelling voor een mals boutje te bestaan. Zulks, tot verdriet van een inwoon ster van Sluiskil, bij wie een met zorg opgekweekt houtje werd ont vreemd. Van de dader 'ontbreekt tot nu toe elk spoor. NIET ZO SOMBER. Aanmerkelijk minder somber is het bericht eveneens uit Sluiskil over de arbeidsvoorziening in die ge meente. Dank zij het feit, dat er bij de kokesfabriek werk aan de winkel komt voor een aantal werknemers uit de hóuwvakwereld. Er zal name lijk binnenkort worden begonnen met de bouw van een nieuwe cokesoven- instatlatie, die een twintig jaar oude zal vervangen. SPAARZIN. De leerlingen van de „Prinses Marij- keschool" te Axel hebben getoond over 'n bewonderenswaardige spaar zin te beschikken. Bii het „school- sparen" kwam deze school over J957 namelijk met het huogsle spaarsaldo uit de bus. Met een totaalbedrag van f 3245.5(1 bleef dp Axelse school met ruim 700,boven nummer twee op de ranglijst, pen lagere school uit Vlissiugen. Een resultaat, dat het eompliment-van-de-dag wel waard is „Prins Hendrik" uit Bergen op Zoom bracht de heer Sio eveneens gelukwensen over. De heer J. P. van 't Hof dankte het bestuur namens de koninklijke vere niging „Uit het Volk-Voor het Volk" voor de medewerking.die Achilles" vele malen met signaalafdeling heeft gegeven bij feestelijke gebeurtenissen. De heer D. A. Huysse overhandigde namens de adviescommissie sportoe- langen te Middelburg een voorzitters hamer met inscriptie aan het jubile rende „Achüles", terwijl hij voorts gelukwensen aanbood napjphè de nockeyvereniging. Zo ging het de gehele middag tij dens deze gezellige receptie door: af- ;den van de voetbalvereni- iddelburg en Zeelandia van orfbalvereniging Swift", van de muziekvereniging „Excelsior" waar mee „Achilles" de laatste maanden samenwerkt), van diverse zusterver enigingen uit de hoofdstad en uit an dere gemeenten van Zeeland, zij allen spraken hun grote waardering uit voor het werk van het 35-jarig „Achil les". De jubilerende vereniging mocht vele bloemstukken, gelukstelegram men enz. ontvangen. Het bestuur van de Middelburgse gymnastiek veren iging Achilles hield zaterdag een receptie ter gele genheid van het 55-jarig bestaan. Na mens de huldigingscommissie bood de heer A. Imanse rechtszijn geluk wensen aan. De heer J. A. Bal, di recteur-leider sinds de oprichting en secretaris gedurende 25 jaar), geheel links op de fotoontving een ency clopedie. Tweede van links de voor zitter van „Achilles", de heer Nieu- wenburg. Foto P.Z.C.). Bouwvakarbeiders ontevre den over uitblijven C.A.O. De afgevaardigden uit het rayon Zeeland en West Noord-Brabant van de Algemene Nederlandse Bouwbe- drijfsbond hebben in de zaterdag in „De Prins van Oranje" te Goes ge houden vergadering hun ongenoegen uitgesproken over de lange duur van de onderhandelingen betreffende de C.A.O. De tweede bondsvoorzitter, de heer De Croo te Amsterdam, deelde de ruim 100 afgevaardigden mede, dat het zeker tot medio maart zal duren alvorens de C.A.O. totstand is gekomen. In ieder geval wordt spoed betracht, aldus de heer De Croo. De vergadering toonde zich voorts ongerust over de toenemende werk loosheid in, het bouwbedrijf, met na me in Zeeland. Voor dit probleem werd met nadruk- de nodige aan dacht van het bondsbestuur ge vraagd. Deze geanimeerde vergade-" ring, waaraan een koffiemaaltijd was verbonden stond onder leiding van de heer J. v. d. Hout te Vlis- singen, dié een openings- en slot woord sprak.®' BIJEENKOMST TE GOES Wereldveteranendag in Zeeuwsch-VIaanderen De afdeling Zeeland van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs slachtoffers hield zaterdag haar jaarvergadering in „Slot Ostende" in Goes onder voorzitterschap van de heer P. Paree uit Axel. De reünie van oorlogsweduwen en oorlogsinvaliden werd bijgewoond door de ere-yoorzitter van de afde ling, de commissaris der koningin in de provincie Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casenibroot, tot wie de voor zitter zich speciaal richtte in zijn welkomstwoord. Verder heette dc heer Paree in het bijzonder welkom het hoofdbestuurslid, majoor A. F. vari Velsen. Folkloristisch „Stra-festijn" in de Schouwse Westhoek Zaterdag is in Burgh- Haamstede het tradi tionele „stra-feest" ge houden. Negentien rui ters „wasten hun paar den de benen" ten overstaan van een groot aantal belang stellenden en in enkele ;evallen kwamen ook ie ruiters er niet met droge voeten af. Het grootste aandeel dit folkloristische festijn leverden „De Schouwse Ruiters" uit Dreischor. Na het ce remonieel van het „be- nenspoelen" trok de ruiterstoet, voorafge gaan door het harmo niegezelschap „Witte van Haemstede" door Burgh en Haamstede, waarbij ook de drum band van de muziek vereniging medewer king verleende. De stoet bracht ook nog een bezoek aan het rusthuis „Duinoord" waarna in de oprijlaan van het kasteel „Witte van Haemstede" de ge bruikelijke sprintwed strijden werden gehou den. Zowel in Burgh als in Haamstede ging het ook in de avond uren nog feestelijk toe. „Aydin" nog niet hoger op plaat De bergers van het Turkse vr acht schip „Ayclin" zijn er dit weekeind niet in geslaagd het schip hoger op de plaat te slepen. Alle pogingen om het zwaargehavende schip van zijn plaats te lichten zijn mislukt. De „Aydin" heeft zich zelfs nog dieper met zijn voorsteven in het zand ge werkt. De mogelijkheid dat dit schip zal breken wordt met het uur groter en tweemaal daags treedt de 42 kop pen sterke bemanning tijdens vloed gedurende drie uur gepakt en ge zakt aan om het schip direct te kun nen verlaten als het zou breken. Vanmorgen om 8 uur zou wederom een poging worden gedaan de „Ay din" hoger op de bank te slepen. Daarvoor zullen niet minder dan 10 sleepboten en 2 bokken De Arend en De Condor worden ingescha keld. Voorjaarswerkvergadering C.J.M.V. in Zeeland Te Kapellc werd in Tiet vereni gingsgebouw „Obadja" de voorjaars werkvergadering gehouden van het C.J.M.V. in Zeeland. De leiding be rustte bii de tweede voorzitter, de heer Mi Allewijn uit Goes, die in zijn openingswoord de in het afgelopen jaar plotseling overleden voorzitter van de provinciale commissie, de heer C. Leunis, herdacht. De heer Joh. Kabboord uit Wol- faartsdijk sprak over de gang van zaken in hef afdelingswerk onder dc titel „Het roer vast'. De secretaris, de heer L. Evertse uit Oudelande, maakte in zijn jaarverslag met gro te waardering gewag van het werk van districtssecretaris, de heer Jac. Sinke. Wat het ledental betreft was er alleen in Oost Zeeuwsch-VIaande ren sprake van een toeneming. In de overige delen van de provincie was er een teruggang te bespeuren. Er kwamen geen, nieuwe afdelingen bij, terwijl enkele opgeheven moesten worden. In verband met het vertrek van de heer C. de Jonge uit Yerseke, werd de heer H. Eversdijk uit Ka- pelle lid van het Bondsbestuur.De heer Eversdijk is hiermede de jong ste Bondsbestuurder geworden. Het jaarverslag van de penningmeester, de heer C. Waverijn uit Terneuzen, gaf over 1957 een batig saldo te zien van 41,88. Een forum bestaande uit de heren M. Allewijn te Goes, Jac. Sinke te Souburg, H. Eversdijk te Kapelle en L. de Jonge te Sluiskil behandelde hierna verschillende vragen. Ook werd gediscussieerd over de voorge stelde fusie tussen de C.J.M.V. en C. J.V.F. Na een gezamenlijke brood maaltijd werd tot slot des avonds de film „Heuvel 24 antwoordt niet" vertoond. Lijk van man aangespoeld in Westkapelle Zaterdagmiddag is te Westkapelle het stoffelijk overschot aangespoeld van een naar schatting rond 55 jaar oude man, van wie de identiteit nog niet kon worden vastgesteld. Het slachtoffer droeg een blauwe schip perstrui. Alvorens met de afwikkeling der agenda te beginnen, herdacht men staande het in het afgelopen jaar overleden lid van de afdeling, de heer Van Eenennaam uit Souburg en het hoofdbestuurslid, de heer D. van de Heuvel. Met algemene stemmen aanvaardde de vergadering een voor stel van het afdelingsbestuur om met de andere afdelingen een studiefonds te stichten voor een der kiyderen van de heer Van de Heuvel. Op de algemene vergadering op 29 maart in Utrecht zal dit voorstel naar vo ren worden gebracht. Uit het jaar verslag van de penningmeester bleek het batig saldo 772,14 te bedragen. De penningmeester vestigde de aan dacht op het feit, dat de afdeling van de gewone ontvangsten niet rond kan komen, zodat acties om de kas te versterken noodzakelijk blij ven. Ook dit jaar zal weer een grote loterij-actie op touw worden gezet, dc actie „Appel II", waaraan tevens een ledenwerfactie zal zijn verbon den. Uit het jaarverslag van de secre taris bleek, dat het ledental 148 be draagt. Daarvan zijn 51 oorlogswe duwen en 97 oorlogsinvaliden. De bestuursleden, de heren P. Pa ree (voorzitter), J. Bostelaar en M. de Dreu werden bij acclamatie her kozen. De heer Van Beveren uit Sou burg werd in de plaats van de heer A. de Waal gekozen tot lid van de kascommissie. Medegedeeld werd, dat de wereld veteranendag -dit jaar in Zeeuwsch- VIaanderen zal worden gehouden. De juiste plaats zal nog nader worden vastgesteld. Majoor. A. van Velsen, het nieuwe hoofdbestuurslid, speciaal belast met de ledenwerving lichtte, hierna, in een door de aanwezigen met grote aandacht gevolgde toe spraak, het doel van de bond nog eens nader toe, terwijl hij tevens de ledenwerfactie onder de loep nam. •„De bond werd georganiseerd", al dus de heer Van Velsen, „om te voorkomen, dat de oorlogswedti- wen en oorlogsinvaliden tot de „vergeten groépen" zouden gaan behoren. De bond is een strijd organisatie. De leden moeten ech ter begrip hebben voor de moei lijkheden, waarvoor de Nederland se regering zich ziet geplaatst. Hoe groter echter het ledental, hoe S rotor ook de invloed, welke we op e regering kunnen uitoefenen". De toespraak van de commissaris der koningin, die hierna volgde, werd door de vergadering met hartelijk applaus begroet. De heer De Casem- broot verklaarde blij te zijn met zijn benoeming tot voorzitter van de raad van toezicht op de bond. Uit het feit, dat niemand van de leden in deze wat werkgelegenheid betreft ongun stige periode, werk zoekt, conclu deerde de commissaris dat de inva lide voor zijn taak berekend is. De voorzitter, de ljecr Paree,beant woordde de toespraken en verzeker de daarbij de heer Van Velsen van zijn medewerking bij de aanstaande ledenwerfactie. In de middagverga dering werden door de heer Godcrie. districtscommissaris van „Moveo" (Meer Ontspanning voor Ernstige Oorlogsinvaliden) enkele films ver toond. Oud-leerlingen van rijks middelbare landbouwschool te Oostburg bijeen Niet helemaal zonder moeilijkheden is in -Sas van Gent zaterdagmiddag omstreeks half vier de carnavalsprins August II gearriveerd temidden van een grole groep Wasse naars, die zich voor het stadhuis hadden opge steld om hem en zijn ge zelschap te verwelkomen. Hoe de prins zou arrive ren was zo lang mogelijk geheim gehouden. Het bleek nogal inge wikkeld te gaan net iets té Ingewikkeld Vanaf de graansilo van dc meelfabriek zou hij langs een staaldraad naar het dak van het ge meentehuis glijden over een afstand van ongeveer 200 meter, op een hoogte variërend van 17,50 tot 15 meter. Zeer zeker een adembenemende toer voor iemand van koninklijken bloede, maar verklaar baar als men bedenkt, dat het gevolg van de prins bestond uit het cir cus „Betekop". Niet vol gens het programma was net, dat de prins ongeveer halverwege zijn luchtreis door een of andere tech nische storing bleef zwe ven en door de brandweer moest worden bevrijd! Maar heelhuids en zonder blauwe plekken weid liii toch kort daarop van het dak van het stadhuis door de brandweer naar bene den gehaald om vervol gens op het bordes temid den van zijn volgelingen uit handen van burge meester Den Boer de sleutel van de gemeente in ontvangst te nemen. Volgens de burgemeester pasten deze sleutels op meente. behalve op dc ge meentelijke brandkast, alle deuren van de gc- Nadat de prins over dat laatste zijn spijt had uit gesproken, was hij zo vriendelijk burgemeester Den Boor met vakantie te sturen. Hij wenste hem een zoete rust en om deze kracht bij te zotten over handigde hij hem daarbij een suikerpot en een gro te fopspeen. Daar men toch bezig was met het uitdelen van onderschei dingen en het toewensen van alle mogelijke lief lijkheden, zoals dat met carnaval alleen maar schijnt te mogen en tc worden goed gevonden, haalde men uit het pu bliek dc héér Ranschaert, onderdirecteur van de plaatselijke harmonie, en liing hem een onderschei ding om als „grootste mu zikale dweil van Sas van Gent". Vanzelfsprekend bliezen zijn kornuiten het carnavalslied van dit jaar. Nadut de prins en zijn gevolg nog door het ge meentebestuur waren ge- tracteerd, begon een glo rieuze rondrit door de ge meente, die rijkelijk van vlaggen en versieringen Is voorzien. De vereniging van oud-leerlingen van dclclln - - IJl liotel „De Eenhoorn" te Oostburg in de ryks middelbare landbouwschool te Sehoondijke kwam vorige week in - $er- jaarvergadering byeon, waarvoor gro te belangstelling bestond. Do voorzitter, de lieer E. Calon uit Hoofdplaat, richtte zich in 7,yn wel komstwoord speciaal tot ir. Roest, (le heer A. de Koo en de heer A. Huygen uit Sehoondijke, die als technische adviseurs aan de vereniging zijn ver bonden, en tot do spreker van deze middag, ir. I) .J. van der Have uit Kapellc-Biezelinge. In zijn openingswoord liet de voorzit ter het afgelopen jaar de revue pas seren. waarby hij de aandacht vestig de op de activiteiten van de vereni ging. Medegedeeld werd dat de ver eniging momenteel 152 leden telt. Het ligt verder in de Bedoeling om ook dit jaar weer een zaaiwedstrijd te houden, nu echter in twee catego rieën, namélijk een voor tractoren en een voor paarden. Getracht zal worden in samenwer king met alle andere landbouwor ganisaties in de streek een ploeg- wedstrijd te organiseren, waaraan verbonden het algemeen kampioen schap voor West Zeeuwsch-VIaande ren. Voorts werd medegedeeld, dat het penningmeesterschap tijdelijk zal worden waargenomen door de heer M. C. van Ivvaarden uit Aardenburg, aangezien dc penningmeester, de heer J. Nortler uit Oostburg, .in militaire dienst is. Na de pauze hield Ir. D. J. van dei- Have een lezing, getiteld „Mijn reis naar Rusland". Spreker boeide z(jn gehoor met reisverhalen, die hij op deed tijdens zijn aan dit land gebracht bezoek, waarbij hy speciaal de land bouw besprak. De heer Van der Have lichtte zijn causerie toe met projcc- tieplaatjcs. VANDAAG. Middelburg Electro: „Het vuur van de haat", 8 uur, 14 j.: Schouwburg- „Schaduwen over de sneeuw", 8 uur. 14 J. VHssingen Alhnmbra: „Op naar Hol lywood", 7 en 3 uur, a.l.; Luxor: „De vierling van de V.V.V.", 8 uur, 14 J.; Concertgebouw: Feestavond Volkson derwijs, 8 uur. Goes Grand: „De nachten van Cabi- 8 uur, 18 J.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 2