PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SOEKARNO ONTVANGT ULTIMATUM Kolonels wensen een regering-Hatta Jaarlijks 20.000 onderzoekingen in streeklaboratorium Zeeland BILT Vijf dagen bedenktijd DIT JAAR NOGAMERIKAANSE RAKET NAAR DE MAAN PRINSES BEATRIX ZWOM IN DE CARAIBISCHE ZEE 201e jaargang - no 30 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 5 febr. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4<— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van l.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2-!25, adm. tel. 2<&4. „Krachtige suggestie" in Tokio Naar United Press te Tokio verneemt hebben de opstandige ko lonels uit de Indonesische buitengewesten president Soekarno een ultimatum gesteld. Volgens Indonesische zegslieden heeft de groep opstandige militairen gedreigd een nieuwe regering te vormen indien Soekarno zich niet ontdoet van de communisten en het democratische regeringsbestel naar westers model her stelt. Soekarno, die gisteren Msaka bezocht, ontkende dat hem een „ultimatum" was overhandigd. Hij gaf toe maandag bezoek te heben ontvangen van kolonel Warouw in het regeringshotel te Tokio maar hij noemde dit een „beleefdheidsbezoek". De militaire junta, die Oost-Indone- sië, Sumatra, Celebes, Bali en de Mo- lukken vertegenwoordigt, zou van Soekarno eisen de communisten ge heel van de regering uit te sluiten. Het ultimatum van de militaire jun ta zou op de volgende overwegingen gebaseerd zijn: De zegslieden wezen erop, dat Soekarno wellicht de waarheid sprak toen hij zei, dat hij geen ultimatum heeft ontvangen. In dat geval hebben de opstandige kolonels hem een „krachtige suggestie" gedaan. Kolonel Wa rouw, die het stuk aan hem over handigde is militair attaché van de Indonesische ambassade te Peking. Volgens de zegslieden heeft de president de hem ge stelde eisen niet onmiddellijk verworpen en verwachten de af gezanten van de opstandige mi litairen deze of volgende week een antwoord van hem. Het ulti matum zou opgesteld zijn tij dens een bijeenkomst de vori ge maand in Padang, de hoofd stad van Midden-Sumatra. Indonesische zegslieden in Manilla zeiden dat de kolonels Soekarno pre cies vijf dagen, van heden af gere kend, zullen geven om Hatta als pre mier aan te wijzen. Indien Soekarno weigert, aldus de zegslieden, zal de Vrije Republiek Indonesië formeel op 10 februari worden uitgeroepen, met hoofdzetel in Boekittinggi, Sumatra. Ontbinding van politieke partijen in Syrië President Nasser van Egypte heeft dinsdagavond in Cairo bekendge maakt, dat een besluit is genomen om alle politieke partijen in Syrië te ont binden, aldus meldt radio-Caïro. Treiler zonk na botsing in Kanaal: een dode In het Kanaal is een treiler, de Pa tricia Joan, gezonken na een aanva ring met een Brits vrachtschip, de 750 ton metende Clarity. De Brit heeft de beide opvarenden van de trei ler opgepikt. Een van de geredden overleed echter aan verwondingen, die hij bij de aanvaring had opgelo pen. de huidige centrale regering in Djakarta is onwettig gebaseerd op Soekarno's concept van een „gelei de democratie" en is in strijd met de Indonesische grondwet de centrale regering vertegenwoor digt op het ogenblik slechts het ei land Java; de centrale regering is pro-com munistisch; de nieuwe „vrije republiek Indone sië" zou geen separatische bewe ging vertegenwoordigen, maar wenst alle eilanden van de Indone sische archipel onder één regering te verenigen. Het legerhoofdkwartier in Djakarta heeft dinsdag de berichten uit het buitenland tegengesproken, als zou den Indonesische oorlogsschepen een blokkade toepassen op Padang, Midden-Sumatra, en op de haven van deze plaats het vuur hebben geopend. De legerwoordvoerder, majoor Har- sono, zeide: „Dit is in het geheel nï'et waar". Hij weigerde commentaar te leveren op een bericht van radio Padang, waarin werd gezegd, dat de Indonesi sche marine een blokkade zou hebben ingesteld voor het gebied van Riouw, ten zuiden van Singapore. Het persbureau „Antara" het bericht van radio Padang aanhalend, meldde dat oorlogsschepen het vuur hadden geopend, doch het persbureau gaf geen nadere bijzonderheden. Een der leiders van de Masjoemi, Sjarif Oes- man, die zich op het ogenblik in Mid den-Sumatra bevindt, zond aan de mi nisters van defensie een protesttele gram. Bij de Indonesische zeemacht was geen woordvoerder bereikbaar om commentaar te leveren op deze berichten. ALLERLEI PLANNEN WORDEN ONTVOUWD In 1959 bestuurd raketvliegtuig naar hoogte van 100 mijl Terwijl de Amerikaanse marine op het strand bij Kaap Canaveral in Florida de lancering van haar satel liet Pompelmoes voorbereidt, is uit welingelichte bron te Washington vernomen, dat er plannen bestaan om voor het eind van het geofysisch jaar meer dan twintig kunstmanen in de ruimte te schieten en een ra ket naar de maan te zenden. De sterrenkundige Lautman van het Smithsonian Instituut verklaarde maandag dat de Amerikaanse „ver kenner" tien jaar in zijn baan zou kunnen blijven. De radioseinen van de eerste Amerikaanse kunstmaan zijn dinsdagmiddag voor de eerste maal in Nederland opgevangen. In het fysisch laboratorium van de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. (Toegepast Natuurkundig Onderzoek) op de Waalsdorper- vlakte te Den Haag werden van 14.44 tot 14.53 uur de signalen van de Alpha 1958 gehoord. Zij werden ontvangen zowel op frequentie 108 megacycles als 108.03 megacycles. De deskundigen van het technolo gische instituut van Californië hebben uit de radiosignalen van de Explorer afgeleid, dat noch de ils op In het streeklaboratorium te Goes levert dokter Flu met zijn mede werksters een belangrijke bijdrage aan het medisch onderzoekingswerk. Op de foto: dokter Flu met de la borante, mej. C. Sturm op de bacte riologische afdeling. (Foto P.Z.C kosmische straling, noch de aanwe zigheid van meteoordeeltjes bijzonder grote gevaren voor ruimtevaarders zullen opleveren. De Explorer is volgens een nieuw systeem ontworpen, geïsoleerd en on dergaat daarbij praktisch dezelfde temperatuurswisselingen, die men bij de ruimtevaart zou ontmoeten. Deze blijken zeer wel te doorstaan te zijn. De temperatuur in de Explorer vari eert tussen 0 en -f-30 graden Celsius terwijl de buitenwand temperaturen te verdragen krijgt lopend van 100 tot 4-300 graden Celcius. De kosmische straling, waaraan de satelliet is blootgesteld, blijkt slechts het twaalfvoudige te zijn van die op het aardoppervlak. De conclusies van het instituut lui den dus nogal gunstig voor de be stuurder van de X-15, het raket- vliegtuig dat over een goed jaar op 100 mijl hoogte boven de aarde moet vliegen. Dit toestel zal trouwens vol gens It. gen. D. L. Putt, do adjunct- stafschef voor de ontwikkeling van deze machine, reeds veel meer de kenmerken van een ruimteschip dan van een vliegtuig hebben. I Komende dagen guur s (Van onze weerkundige M medewerker) M Het hoge drukgebied, dat van Engeland naar Frankrijk r7 is getrokken, begon gisteren =-■ H zijn invloed op het weer in H onze omgeving te verliezen. Een actieve depressie, die van H IJsland naar het noorden van m de Noordzee trok, deed de j= wind in kracht toenemenlater M begon het te regenen. Het is n M deze stormdepressie, die ook vandaag voor winderig en re- genachtig weer zorgt. De har- fi de tot stormachtige wind zal, §e zodra het koufront van de de- M pressie is gepasseerd, naar noord-west ruimen en koudere lucht aanvoeren. Deze lucht is p uit de Poolstreken afkomstig p p en wordt verwarmd tot een H temperatuur van slechts enke- §j le graden boven het vriespunt, p s We gaan door deze ontwikke- p p ling weer enige dagen met j| kouder en vrij guur weer tege- M moet, zodat de winter zich nog niet helemaal gewonnen geeft, p p Het is mogelijk, dat boven het p p zeewater enkele buien ont- p staan waarvan sommige van hagel of natte sneeuw verge- p zeld'gaan. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Gala-receptie in fort Amsterdam Op dinsdag 4 februari bracht prin ses Beatrix in de ochtenduren te Wil lemstad bezoeken aan de raad van ministers en de Staten. In verschil lende gesprekken ging men in op de diverse aspecten van dé parlementai re arbeid in Willemstad. Te voet, men kan beide bezoe ken niet anders dan volkomen in formeel noemen, keerde de prinses weer naar het paleis terug. Heel kort daarna reden de auto's weer voor het programma „rust" en dat betekende dat H.K.H. voor het President Eisenhower heeft kou gevat Het Witte Huis heeft dinsdag bekend gemaakt, dat president Eisenhower een „lichte kou" heeft gevat en last heeft van een zere keel". IN BELANG VOLKSGEZONDHEID Nauw contact tussen onderzoeker, artsen en patiënten In een ruime, donkergeel geschilderde barak aan de Oostwal in Goes wordt sedert een tweetal jaren belangrijk werk verricht voor het medisch onderzoek in Zeeland. In dit houten gebouw is namelijk het Streeklabo ratorium Zeeland voor de Volksgezondheid gevestigd waar dokter F. P. Flu de scepter zwaait. Snel en accuraat wordt daar gewerkt aan de bacte riologische en serologische onderzoekingen, want er kunnen soms mensen levens van afhangen. Het belang van dit streeklaboratorium voor Zee land is tweeledig: het onderzoek kan binnen enkele dagen, sóms binnen verscheidene uren worden afgewerkt en het contact van de onderzoekers met de ziekenhuizen en de specialisten is mede een basis voor het berei ken van goede resultaten. eerst* de kans kreeg kennis te ma ken met de Caraïbische Zee, hel der blauw en doorzichtig, heerlijk warm, een ideale zee voor hen die van zwemmen houden. En daartoe behoort prinses Beatrix. Geen wonder dus, dat zij Voor één mid dag er tussenuit brak en op een afgelegen plaats aan een klein strandje en met een klein gevolg een duik nam in het verfrissende water en de tropenzon de kans gaf haar een tint te geven, die straks als zij terug is op Soestdijk het on weerlegbare bewijs za] zijn van haar bezoek aan deze landen. De dag werd besloten met een groot se gala-receptie in het fort Amster dam. Deze ongedwongen ontvangst werd opgeluisterd met muziek van de Marinierskapel en Curagaose bandjes, dans en voordracht. Het bacteriologisch onderzoek op medisch gebied nam vooral na de Tweede Wereldoorlog een enorme vlucht, waardoor zich de behoefte deed gevoelen aan laboratoria in de verschillende streken van Neder land. In onze provincie werd daartoe de stichting Streeklaboratorium Zee land (tevens streeklaboratorium voor de Volksgezondheid) opgericht, die aanvankelijk in Sluiskil met de werkzaamheden startte. Dat was op 1 mei 1955. Dokter F. P. Flu werd benoemd tot directeur en een van zijn eerste werkzaamheden was het instellen van een vervoersdienst tus sen de Zeeuwse ziekenhuizen en het „lab." De inzendingen van de zieken huizen, die in het laboratorium moe ten worden onderzocht, worden nog steeds verstuurd met de verschillen- Betekenis Het feit, dat Zeeland over een eigen streeklaboratorium beschikt noemde dokter Flu van grote bete kenis voor deze provincie. Vroeger de busondernemingen. Geregeld en moest alles naar Utrecht worden snel vervoer is namelijk een eerste gestuurd, waardoor veel tijd verloren vereiste voor het onderzoek, wantj (Vervolg op pag. 5) vele bacteriën moeten na ongeveer drie uur een nieuwe voedingsbodem hebben gevonden, willen ze niet ster ven. Aan dode bacteriën heeft men voor het onderzoek nu eenmaal niets. In april 1956 kwam de houten barak bij liet ziekenhuis Oostwal gereed. De onderzoekers van Sluiskil verhuisden naar de Gan- zestad, doch het laboratorium in Sluiskil is als dépendance van Goes in functie gebleven en ver zorgt het gehele gebied van Zeeuwsch-Vlaanderen. Soemoeal in Japan voor consolidatie van opstand Luitenant-kolonel Ventje Soe moeal, de militaire commandant van Oost-Indonesië, heeft dinsdag in Tokio verklaard, dat hij en zijn makkers „het communisme en al le werktuigen van het communis me" zullen bestrijden. Hij verklaarde, dat dit de kern van de revolutionaire beweging is. De Indonesische officier kwam op 28 januari uit Padang aan het hoofd van een groep van zes man van de opstandige beweging uit de buitengewesten, één dag voor Soekarno in Japan arriveerde. Soemoeal ontkende de berich ten dat hij Soekarno in Japan had ontmoet of plannen koesterde om hem te ontmoeten voor het over handigen van een ultimatum der anti-communistische krachten in Indonesië. ..De huidige missie van kol. Soemoeal buiten Indonesië heeft als enig doel het consolideren en versterken van de positie van die gebieden in Indonesië, die er op het ogenblik voor recht en het herstel van de democratische prin cipes van onze eilandenrepubliek strijden", aldus zeide hij in een vooraf opgestelde verklaring. Soemoeal weigerde te antwoor den toea hem gevraagd werd hoe zij'n reis naar Japan zou kunnen bijdragen tot het „consolideren en versterking" van de positie van zijn beweging. Hij zeide slechts dat hem „een geheime missie" was toever trouwd door- de revolutionaire krachten in Padang. VERWACHT. NOORDWESTELIJ KE WIND Veel bewolking, niet tijdelijke regen, inuar ook enkele opklaringen. Matige tot krachtige, tijdelijk harde tót stormachtige wind tussen west en noordwest. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1