PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 1 FEBRUARI 1953 BILT KONINGIN BIJ NACHTELIJKE AANKOMST van repatrianten te Budel Autobussen in de mist door treinen gegrepen Nooduitgave Provinciale Zeeuwse Courant Vandaag herdenkt Zeeland: Tientallen gewonden Reeks van rampen teisterde Zeeland VERWAGHT. 201e jaargang - no. 27 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 1 februari '58 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p- advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties imax. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234): Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Een onvergetelijk bezoek 's Morgens schoof zij aan bij de lange rij voor de doorgeefluiken Koning.'n Juliana heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in de legerplaats te Budel de aankomst van de repatrianten van de „Himalaya" bijgewoond en tal van gezinnen persoonlijk be groet. Het Engelse stoomschip „Himalaya" was in de loop van de dag te Rotterdam gearriveerd. Met 30 autobussen werden de 400 thuisvaarders'naar Budel gebracht. De eerste bus vertrok 's avonds 0111 kwart voor elf uit Rotterdam. De chauffeurs had den met een zware mist te kampen en zodoende arriveerde het convooi met vertraging op het tijdschema. De eerste bus reed om half één de terreinen van de legerplaats op. Hierna kwamen de andere met regelmatige tussenpozen binnen. Van twee tot vier uur 's nachts woonde de koningin de aankomst bij. Zij begaf zich tussen de gere patrieerden, met wie zij zich on gedwongen onderhield en die zij tal van vragen stelde. Hare Ma jesteit bleef tot circa vier uur in het ontvangstcentrum. Na een korte nachtrust ontbeet de ko ningin om acht uur in de eafé- taria-eetzaal, welke zij de avond tevoren bezichtigd had, met de gerepatrieerden van de „Roma". Ook enkele gezinnen van de „Hi malaya" waren hierbij aanwe zig. De koningin en haar gevolg gebruikte het ontbijt temidden van de repatrianten en evenals de jongste thuisvaarders schoof de Landsvrouwe aan bij de lan ge rij van wachtenden voor de doorgeefluiken. Als allen kreeg zij een plateau met het ontbijt: sen paar boterhammen, een paar plakken kaas, chocola en sen mok thee van het militaire keukenpersoneel. De boer In ons land en op dat land leven duizenden boeren.... Groningse boeren, Brabantse boeren, Zeeuw se boeren cn andere boeren. Er zijn wel enkele algemene dingen te zeg gen van die duizenden, individuele boeren, zo bijvoorbeeld, dat ze ploe gen en spitten, melken en veever- zorgen, zaaien en oogsten. Maar men kan toch niet zoveel algemeenheden bij elkaar zamelen, dat daaruit een beeld zou ontstaan van ,,De boer" Vormt men zich toch zo'n beeld dan is dat een uiting van fantasie. Pre cies zo'n fantasie als een beeld van „De stedeling" zou zijn of van „De dorpeling". Helaas schept de mens zich gaarne zulke fantasie-beelden, omdat daardoor het gesprek verge makkelijkt wordt én ook omdat daardoor de indeling van onze mede mensen in „hokjes en vakjes" ver eenvoudigd wordt. De fantasie-boer, zoals hij in de verbeelding van vele stedelingen leeft, is een nogal karikaturale fi guur. Hij is niet de mens, die de ste deling voedt met brood, vlees, aard appelen enz. en voor wie men waar dering zou moeten hebben. Integen deel hij is een materialistisch, nogal zelfzuchtig man, die minder verstan dig (intelligent) zou zijn dan de ste deling. Het Landbouwschap heeft een on derzoek laten instellen naar de mening van de stedeling over de boer. Het onderzoek werd voorna melijk uitgevoerd in de randstad Holland. De provincie Zeeland kwam niet aan bod. Uit de verslagen, die van het resul taat dezer enquête zijn gepubliceerd, krijgt men niet de indruk, dat de enquête met verstand (intelligentie) werd opgezet, hoewel ze toch wel het werk van „stedelingen" zal zijn. On zinnige vragen zijn gesteld, waarop evenzovele onzinnige antwoorden bin nenkwamen. Zo moesten de stedelingen ant woorden op de vraag of de boer in telligenter, even intelligent of minder intelligent zou zijn dan andere men sen. Daarmee belandden de onder zoekers in het algemeen milieu van de bittertafelpraat en ze kregen grif hot (bittertafel)-antwoord: minder intelligent. et instellen van een onderzoek is niet ieders werk en het op stellen van vragen voor een en quête is heel moeilijk. Het is ook helemaal niet eenvoudig om mensen naar waarheid te laten antwoorden, want dan moeten ze nadenken en dat is lastig. Ze maken zich maar al te graag niet een gemakkelijk opper- vlakkigheidje van een probleem af. Die oppervlakkigheid treedt duidelijk in het enquêteresultaat naar voren. Ook blijkt, dat de enquête te beperkt is geweest. Er werd nogal eens ge antwoord, dat de meest opvallende eigenschap van de boer „stugheid" (Vervolg op pag. 3) H Een ontroerend ogenblik was het toen de commandant van de leger plaats, luitenant-kolonel der cava lerie J. L. Maris, tijdens het ontbijt H.M. vanaf het podium namens de staf en de gerepatrieerden geluk wenste met de verjaardag van H.K. H. prinses Beatrix. De overste ver zocht de koningin aan de prinses de gelukwensen van „Budel" over te brengen en haar een goede reis naar de West te wensen. Nadat het Wil helmus was gezongen, bracht over ste Maris een driewerf hoera uit op de kroonprinses. De zevenjarige Lieske Brouwer bood de koningin een zak zuurtjes aan voor prinses Beatrix, waarmee zij de koningin zichtbaar verraste. Om kwart voor negen vertrok de koningin naar Soestdijk. Haar werd uitgeleide gedaan door overste Ma- ris, die haar kort tevoren een asbak met het embleem van de legerplaats als verjaarsgeschenk voor prinses Beatrix had aangeboden. Op dat mo ment had het dagelijks leven in de legerplaats zijn gewone gang al lang weer hervat. Slechts weinigen waren getuige van het vertrek van de ko ningin, geheel in overeenstemming overigens met het intieme karakter van het bezoek. „Onvergetelijk". Dit was in een woord de indruk, die het bezoek van H.M. de Koningin op alle vas te en tijdelijke bewoners van de legerplaats heeft gemaakt. Na de langdurige rondleiding donderdag avond en na de vele oriënteren de gesprekken in het officiersca sino, was de koningin, uiterlijk volkomen fris en geen enkel spoor van vermoeidheid tonende, om twee uur weer bij de gerepatrieer den. En zo verbleef de koningin tot vier uur 's ochtends in het ontvangstcen trum. Overal pratend en handen ge vend, overal belangstelling en een warme genegenheid tonend voor hen die pas waren teruggekeerd in het vaderland. De koningin nam 's morgens bij het ontbijt plaats tussen de gezinnen en loste alle protocolproblemen op door eenvoudig, met de grote stroom mee, aan te schuiven voor de door geefluiken. Zij kreeg van een lid van het militaire personeel een plateau, schoof een luik verder, kreeg van een ander een paar boterhammen, paar plakken kaas en chocolade. Er- jens anders kreeg zij een solide, mi- itaire mok en even verder smaakte een militaire kok het genoegen van zijn leven, de koningin der Neder landen een scheut thee in te mogen schenken, net als voor de anonieme repatriante voor haar en de onbe kende thuisvaarder achter haar. De zware mist va ngisteren, die op :rscheidene plaatsen gepaard ging met gladheid op de wegen, is de oor zaak geweest van verscheidene onge lukken. Op onbewaakte overwegen werden twee bussen, een melkauto en een personenauto door treinen ge grepen. Negen mensen moesten dien tengevolge met ernstige verwondin gen in ziekenhuizen worden opgeno men. Enkele tientallen kregen lichte kwetsuren. Op de rijksweg onder Moordrecht Kwam de 31-jarige, slechts korte tijd gehuwde Gouwe naar A. H. Klomp om het leven, toen hij op het gladde wegdek met zijn scooter slipte. In de Gasselterstraat bij Gasselter- nijveen was de weg glad en het zicht nog geen vijf meter, toen daar op een onbewaakte overweg een bus van de Gado-lijndienst in botsing kwam met een goederentrein. De bus werd in de linkerflank gegrepen en totaal vernield. Na dit ongeluk moes ten vier mensen ernstig gewond naar ziekenhuizen te Groningen en Assen worden overgebracht. De twee die men naar Groningen vervoerde, zijn er ernstig aan toe: hun waren de be nen verbrijzeld. De overige passagiers kregen snlj- en schaafwonden. Bij dit ongeluk reeds de bus met een snelheid van ongeveer 20 tot 25 km per uur. Een autobus van het vervoerbe drijf NiehuisVan den Berg werd in de Vondelingenstraat te Rotterdam aangereden door een goederentrein. De chauffeur reed zeer langzaam; de snelheid van de trein was ook slechts ongeveer 25 km per uur. Door de klap van de botsing viel de autobus omver; de locomotief sleepte hem over een afstand van ongeveer 100 meter mee. Een transformatorhuisje werd daarbij van zijn fundamenten -;erukt. tanvankelijk werden zeventien bus passagiers naar ziekenhuizen ver- fl Donderdagavond, heeft H.M. H Koningin Juliana een bezoek M H gebracht aan de uit Indonesië M gerepatrieerde Nederlanders in M de legerplaats Budel. De foto M toont de koningin bij een paar M patiëntjes. Rechts de negen Ij H maanden oude Willem Bol- M y meier en links de anderhalf Ij jaar oude Irene Karin Lopu- H jjj lan op het kinderziekenzaaltje lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllïlll voerd. Twaalf hunner konden, na be handeld te zijn, naar huis terugkeren. Vijf mensen (allen Rotterdammers) moesten voor verpleging worden op genomen Bij de spoorwegovergang onder Boksutn (Friesland) merkte de chauffeur van eeu melkauto „Blauwe Engel" van Sneek naar I> «uwarden te laat op. Bij de botsing die toen volgde kwam de vrachtauto in een langs de weg lopend water terecht, maar de chauffeur wist zich bijtijds in veiligheid te stellen. Hier bij brak hij echter zijn arm. Op een onbewaakte overweg tus sen Oisterwijk en Boxtel werd een personenauto gegrepen door een goe derentrein. Hoewel de auto geheel onder de trein raakte, deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. In het Overijselse plaatsje Wester- haar, gemeente Vriezenveen, raak ten niet minden dan negen auto's betrokken bij een kettingbotsing, die een gevolg was van de glad heid. Een melkauto kwam in de sloot terecht. Eén bestuurder kreeg een hersenschudding, de anderen kwamen met de schrik vrij. Slechts een der auto's werd zwaar bescha digd. Bij Jutrijp (Friesland) is gisteren een autobus, toen de chauffeur moest afremmen voor een tegenligger, ge slipt en op een groep fietsende scho lieren ingereden. Vier jongelui wer den gewond; één moest in het Sneek- se ziekenhuis worden opgenomen. De bus hotste tegen een boom. waarbij verscheidene passagiers schaaf- en snijwonden opliepen. Sigaretten duurder na 9 februari Besprekingen tussen het ministerie van economische zaken en de Neder landse sigarettenindustrie hebben de sigarettenindustrie doen besluiten de sigarettenprijs met ingang van 10 fe bruari met vijf en tien cent te ver hogen. De sigarettenfabrikanten zul len zelf bepalen, welke merken met vijf cent en welke merken met tien cent meer zullen worden belast. Tijdens de onderhandelingen tussen de sigarettenindustrie en het ministe rie van economische zaken heeft de sigarettenindustrie het vertrouwen uitgesproken, dat de regering con form haar afspraak deze verhoogde belasting op sigaretten slechts tot augustus 1959 doet gelden. Afwisselend mist en zon H (Van onze weerkundige j f§ medewerker) Een hoge-drukgebied, waar- j s van het centrum dicht in de buurt ligt, zal ook tijdens het i weekeinde voor rustig en droog ff weer blijven zorgen. Doordat er een zwakke luchtbeweging j y voorkomt, blijven de mistkan- L p sen nog vrij groot. Toch bestaat ff er vooral in de middaguren een y grotere kans op enkele opkla- ringen, zoals die vrijdagmid- dag al in Zuid-Limburg voor- y kwamen. H In de nacht daalt de tempera- tuur tot dicht bq of even bene- ff den het vriespunt. Vrijdag bleef het zicht een groot deel van de dag beneden de honderd meter, y maar nog dichter was de mist in Engeland, waar soms minder ff dan vijf meter zicht was. Het y hoge-drukgebied bepaalt het §i weer in vrijwel geheel Midden- y en West-Europa, zodat wij voor ff maandag geen depressies be- M y hoeven te verwachten, waar- y door het weer dus voor begin y februari vrij gunstig mag wor- ff den genoemd. IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI Poldergebied van Kruiningen door het woedende water opgeslokt Twee grote gaten In Scheldedijk, X*jij-ïr i. Talrijke slachtoffers op het Z«,w ui zwaar3efro8an N.-8e»efeod ouder gaaa t Nwr schaöinq 35 dod«u in Kortgene. jthurtmm Aas osw I««i. OP DE PAGINA'S 13, 14, 15 en 17 van deze krant is een aantal arti kelen afgedrukt gewijd aan de ramp van 1 februari 1953. Wij hebben er niet naar gestreefd om de gebeurte nissen uit die bewogen dagen zo vol ledig mogelijk te schetsen, integen deel slechts hier en daar werd een fragment gekozen, waarbij voorna melijk nog contact werd gezocht met de mens uit de voormalige waters- noodgebieden, zoals hij thans leeft en werkt. En daarbij is het opvallend dat het iu 1953 en de daarop volgen de jaren uiteindelijk niet bij een her stel is gebleven, maar tenslotte tot een vernieuwing is geworden. Een proces, dat zich in de toekomst zon der twijfel nog zal voortzetten. Als herinnering aan 1953 drukken wij hierbij af een reproduktie van de nooduitgave der P.Z.C., eveneens uit haar huis verdreven. Verder is in dit blad opgenomen: „VAN U DIT SWAER TEMPEEST Een algemene beschouwing over 1953—1958 (pag. 13). ERSNELDE ONTWIKKELING LA STORMVLOED Veranderingen in de Zeeuwse plattelandssamenleving (pag. 14) .TEUW KRUININGEN VERREES Een reportage over een rampge meente thans. Daarvoor werd Kruiningen gekozen (pag. 15). REPORTAGES UIT DE VMPGEBIEDEN Een boeiend geschreven verhaal van een onzer redacteuren over het werk van enige vooraan staande Nederlandse publicisten t(jden« de ramp (pag. 17). In Engeland werden 108 schepen opgelegd Als gevolg van de depressie in de tramp- en olie-vrachttarieven, zijn op het ogenblik in Britse havens meer schepen opgelegd dan op enig ander tijdstip sedert de Tweede We reldoorlog. Blijkens de jongste cij fers zijn 80 Britse schepen, in totaal 373.026 brt en waarbij 20 tankers, plus 28 buitenlandse schepen, in to taal 162.788 ton in Engeland opge legd voor andere doeleinden dan re paratie. Verwacht wordt dat deze getallen groter zullen worden als de depressie voortduurt, doch reeds kost het de reders moeite, geschikte meerplaat- sen te vinden. Het aantal schepen dat in reparatie ligt is ook groter dan normaal, omdat reparatiebeurten vervroegd zijn wegens gebrek aan ladingen. Het aantal schepen, opge legd voor reparatie is 108, met een tonnage van 775.596. KORTE PREDIKATIE Er is verscheidenheid i gavenmaar het is Geest. genade dezelfde (1 Oor. Drie mannen deden voor dezelfde baas hetzelfde werk. Ze sjouwden n.l. stenen een berg op naar de plaats, waar een kathedraal zou verrijzen. Een voorbijganger, die een tijdlang naar de mannen had staan kijken, vroeg aan de eerste man: „Wat doe je?" „Ik", zei die eerste, „ik sjouw stenen". Op dezelfde vraag ant woordde de tweede: ,Jk verdien mijn dagelijks brood". En de derde, ten slotte, antwoordde op deze vraag stralend: „Ik bouw mee aan een ka thedraal!" Het is wél duidelijk, wie van deze drie mannen met het meeste enthou siasme zijn werk deed. Het is ook duidelijk, dat degene, die het besef had om mee te helpen om iets groots tot stand te brengen, ook al was zijn eigen taak nog zo gering, het best de zin van het leven begrepen had. Ieder mens heeft zijn eigen taak en eigen plaats in overeenstemming met de genadegaven, die hij ontvan gen heeft. Helaas wordt tegenwoor dig maar al te zeer gekeken naar de positie, die iemand bekleedt en veel te weinig naar de arbeid, die in een bep. positie verricht wodt, ook door de christenen. Het maatschappelijk aanzien vindt men vaak belangrijker dan de kwaliteit van het verrichte werk. Dit is niet alleen onchristelijk, maar zelfs antichristelijk. Want voor God is het. ene beroep niet hoger in aanzien dan het andere. God kent geen arbeiders, boeren of onderwij zers. Hij kent alleen maar mensen, die naar de verscheidenheid van de hun geschonken gaven hebben te werken om Zijn kinderen genoemd te worden. Er is verscheidenheid in genadegaven, ongetwijfeld, maar geen rangorde. Voor God is alleen belangrijk wat men er mee doet en niet in welke positie men 'ze be nut. Want het is dezelfde Geest, Die ieder bezielt. Gods Heilige Geest werkt gelijkelijk in ieder mens en Hij herschept het moeizame stenen- sjouwen voor het dagelijks brood in het vreugdevolle meebouwen aan Gods kathedraal. Retranchement. S. Tijmstra. WEINIG WIND Plaatselijk mist. maar ook ver spreide opklaringen. Overwegend droog weer met weinig wind en on geveer dezelfde temperaturen als gis teren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1