PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT D£ BILT VOOR DEFENSIE 4 MILJARD MEER GERAAMD Twee straaljagers bij Rilland neergestort VERKEERDE VACCIN TEGEN DIFTERIE: 4DODEN ijii'iii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Londense portier als ambassadeur van Mars De 38-jarige „ambassadeur M van Mars en Venus op aarde", H de Londense portier George H King, heeft de secretaris- g generaal van de Verenigde Na- ties, Hammarskjöld, schrifte- jp lijk verzocht om een zetel in M H de Verenigde Naties. Volgens j§ King hebben de Martianen en Venusianen hem aanvaard als H hun eerste geestelijk contact |j op aarde. Hij schrijft „in alle nederigheid" van oordeel te zijn, dat hij recht heeft te wor- p den erkend als de verbindings- man in de Verenigde Naties tussen de aarde en denkende ij wezens in de ruimte, s King schrijft, dat hij in de afgelopen drie jaar ongeveer 300 boodschappen van deze denkende wezens heeft ontvan- s gen. Drie maanden geleden i hadden hooggeplaatste Martia- H nen hem telepathisch meege- deeld, dat aardbewoners niet op andere planeten mogen landen, tenzij zij hun motieven wijzi- gen. Deze autoriteiten op Mars H zeiden, dat de hoge raad van Saturn Us het hier volkomen mee eens is. aldus King. llllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllilllllllllll!lliii;I VERWACHT. PLAATSELIJK MIST Overwegend droog weer met plaatse lijk mist of laaghangende bewolking en slechts enkele verspreide opkla ringen. Lagere middagtemperaturen dan gisteren. Overwegend zwakke wind tussen noord en oost. ZON EN MAAN 15 januari Zon op 8 42 onder 16.58 Maan op 4.23 onder 13.22 201e jaargang - no. 11 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hooïdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 58 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSiNGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 14 januari '58 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnim. p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 2^ cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Indonesië staakt betaling van pensioenen I)p regering van de republiek Indo nesië heeft doen weten, dat met in gang van 28 december 1057 geen be talingen ten laste van de Indonesische Seldmiddelen nicer zullen plunts vin- en terzake van de pensioenen en daarmede in aard overeenkomende periodieke uitkeringen', alsmede wachtgelden verschuldigd aan gewe zen burgerlijke en militaire over heidsdienaren van Indonesië die van Nederlandse nationaliteit zijn. Bii wijze van voorlopige voorziening zal van de zijde der Nederlandse re gering voor de betrokkenen worden bijgepast datgene, waarin de Indone sische regering in gebreke blijft, voorzover dc gegarandeerde pensioe nen en wachtgelden betreft tot het gegarandeerde bedrag. Om admini- straticf-tcchnische redenen kunnen de betalingen niet dadelijk worden voortgezet. Indien nodig zal verreke ning later volgen. De pensioenen zullen thans volledig door Nederland worden betaald en derhalve onderworpen zijn aan de Nederlandse loon- en inkomstenbelas ting; de Indonesische overgangsbe lasting is terzake uiteraard niet meer van toepassing. Amerika tegen uitbreiding territoriale wateren In Washington is van officiële zijde medegedeeld dat de Verenigde Staten het Indonesische besluit, de territo riale wateren tot 12 mijl builen de kust te zullen uitbreiden, niet erken nen. Jager door hond doodgeschoten In het Finse plaatsje Tenhola is een jager door zijn hond doodgeschoten. De man, Leif Westerlund, leunde op de loop van zijn geweer, toen zijn hond tegen hem opsprong. Een der poten van het beest raakte de trek ker, als gevolg waarvan een schot af ging, dat Westerlund in het hoofd trof. Hij was vrijwel op slag dood. Eisenhower legt congres begroting voor PRESIDENT EISENHOWER heeft giste ren het Amerikaanse congres de ontwerpbe groting voorgelegd voor het fiscale jaar '58- 1959. De begroting voorziet in uitgaven van 73.9 miljard dollar en de inkomsten zijn ge raamd op 74.4 miljard. Vier en zestig procent van de uitga ven is bestemd voor de defensie. Het bedrag ligt ruim vier miljard dollar hoger dan het totaal van de defensie-uitgaven in het lopen de belastingjaar. De president zei in zijn begeleidende bood schap, dat deze gelden door de regering wor den aangevraagd om de aanpassing van stra tegie en militaire organisatie der Verenigde Staten aan de snelle vorderingen der weten schap te bespoedigen. De Indonesische president Soekarno is per vliegtuig aangekomen in Cairo. Op het vliegveld van de Egyp tische hoofdstad werd hij verwelkomd door de Egypti sche president Nasser. Deze telefoto laat zien hoe de twee presidenten bij de begroeting elkaar in de armen vielen. Aanpassing strategie aan vorderingen van wetenschap wordt bespoedigd De president merkte vervolgens op, dat de Amerikaanse militaire posi tie zich met een steeds toenemende snelheid zal blijven ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van raketten van het type Atlas, Titan, Thor, Jupiter en Polaris, als ook voor het vervaardigen van nieuwe vliegtuigmodellen, is een gezamenlijk bedrag van 5.300 miljoen dollar uitgetrokken. Amerika heeft de plicht de militaire inspanning te vergroten als gevolg van de vorderingen, die op 't gebied van geleide projectielen door de Sow- Jet-Unie zijn behaald en als gevolg van het afwijzen door de Sowjet-ünie van een uitvoerbare ontwapening. Eisenhower legde er de nadruk op, dat de ontwerpbegroting .welke geen belastingverlaging inhoudt, wordt be heerst door de .vastberadenheid van de Verenigde Staten sterk te blijven waarbij echter de beginselen van een fezond fiscaal beleid gehandhaafd lijven. De president stelt voor 3.100.000.000 dollar voor de militaire hulpverlening aan het buitenland te bestemmen. Eisenhower merkt in dit verband op dat de staten, die deze hulp ontvan- fen, voor de gemeenschappelijke ver- ediging der vrije landen tweehon derd divisies, 23.000 vliegtuigen en 2300 oorlogsbodems bijdragen. Omtrent de Amerikaanse hulp aan de NAVO verklaarde de pre sident, dat de Verenigde Staten, na de jongste NAVO-topconferen- tie. hebben besloten deze organi satie een extra-bedrag van 200.000.000 dollar uit reeds door het congres toegewezen gelden ter beschikking te stellen voor de aankoop van raketten en andere nieuwe wapens. Voor buitenlandse hulpverlening zijn de volgende uitgaven geraamd: 625 miljoen dollars voor ontwik kelingsfondsen; 4 miljard voor gewone buiten landse hulpverlening; 885 miljoen voor defensiesteun (o.a. voor ontwikkeling van stan daardwapens en -munitie; 164 miljoen voor technische stand aan onderontwikkelde bieden; 200 miljoen voor vluchtelingen hulp (o.a. kinderfonds van Uno). Wat de economische hulpverlening aan de economisch onvoldoende ont wikkelde landen betreft, sprak Eisen hower de hoop uit dat de andere vrije regeringen eveneens hun in spanningen zullen vergroten tot het verbeteren van de welvaart in die landen. Op het gebied van de buitenlandse economische politiek vroeg de Ame rikaanse president een geleidelijke maar aanhoudende verlaging van hiet-gerechtvaardigde handelsbelem meringen, alsmede het beschikbaar stellen van een bedrag van twee mi- jard dollar ten behoeve van het ver strekken van leningen door de ex- importbank. Vervolgens wees x. dat de civiele uitgaven in werpbegroting d.w.z. de uitgaven buiten die voor de veiligheid, in to taal 16.4 miljard dollar zullen bedra gen tegen 17 miljard dollar voor het lopende fiscale jaar. Binnen het raam van dit deel van de begroting vraagt president erop, de ont- hij aan het congres de middelen om de federale regering in staat te stel len in de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten dé opleiding van technici en ingenieurs te stimuleren. Anderzijds vroeg president Eisenhower in deze ontwerpbe groting aan het congres om voor de duur van het nieuwe fiscale jaar het maximumbedrag van de federale schuld dat krachtens de wet is bepaald op 275 miljard dol lar tijdelijk te verhogen, terwijl hij voorts de verlenging met een jaar vraagt van de surplusbelas- tingen op winsten van maatschap pijen welke belasting op 1 april a.s. zou komen te vervallen. Tenslotte deelde president Eisenhower mede, dat als ge volg van de prijsstijging, de jongste verhoging der militaire uitgaven en de schommelingen in de fiscale ontvangsten als ge volg van de huidige economi sche omstandigheden, de begro ting voor het lopende jaar per 30 juni 1958 een tekort te zien zal geven van 400 miljoen dol lar, hoewel aanvankelijk een klein overschot was verwacht. WANHOPIGE TAFERELEN Ziekenauto's werden door motorpolitie geëscorteerd Als gevolg van een verkeerd vaccin tegen diphtherie zijn in het Italiaan se plaatsje Alberobello zondag vier kinderen om het leven gekomen en moesten veertien in het ziekenhuis worden opgenomen. Van vier van de zen is de toestand ernstig. Vrijdag waren 62 kinderen ingeënt, in verband met een diphtherie-epide- mie, die de afgelopen winter zes kin derlevens eiste. Nadat de dokter zondag de eerste gevallen van vergif tiging had geconstateerd, waren al drie kinderen dood. Alle ingeënten waren een tot twee en een half jaar oud. De gezondheids dienst heeft opdracht gegeven Ï5000 doses van het vaccin in beslag te ne men. Het is een verbeterde vorm van anti-diphtherie-serum, geproduceerd door het Sclavo-instituut te Siena. Het is voor het eerst, dat nadelige gevolgen geconstateerd worden. De hele zondag reden ziekenauto's geëscorteerd door motorpolitie heen en weer tussen Alberobello en Bari, een afstand van 55 km, om kinderen naar ziekenhuizen over te brengen. Toen de zieken auto's leeg in Alberobello terug kwamen werden zij bestormd door wanhopige ouders die allemaal willen dat eerst hun kinderen ver voerd worden. Carabinieri met machinepistolen moeten voor de ziekenauto's een weg banen door de nauwe straten van het stadje. Verruiming voor bouwwerken Voor bouwwerken met een bouw som tot honderdduizend gulden, waarvoor een aanvraag om rijks- goedkeuring is ingediend, zal deze rijksgoedkeuring van heden af on beperkt worden verleend. Eerst zul len die plannen worden goedgekeurd die binnen een maand na het ver krijgen van de rijksgoedkeuring in uitvoering kunnen worden genomen. De minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid heeft hiertoe be sloten in verband met de stijging van de werkeloosheid in de laatste maanden in verschillende delen van het land. Vooral de kleinere werken, aldus het ministerie van volkshuisvesting en bouwnijverheid, lenen zich bij uit stek voor deze verruiming van het goedkeuringsbeleid, omdat die wer ken over het algemeen snel tot uit voering kunnen komen en verhou dingsgewijs veel arbeidskrachten vergen. Bovendien zullen deze kleinere werken de bouwcapaciteit niet langdurig binden. De mogelijkhe den voor de particuliere woning bouw zullen dus bij enig herstel van de kapitaalvoorziening door de thans goed te keuren werken -niet langdurig geblokkeerd zijn. Vliegtuig met atoombom aan boord verongelukt Wapen ontplofte niet De „New York Times" meldt maan dag uit Washington, dat er eens een Amerikaanse bommenwerper met 'n kernwapen aan boord is verongelukt, maar dat het wapen niet is ontploft. De Amerikaanse regering heeft Groot-Brittannië hiervan op de hoog te gesteld wegens de in dat land levende vrees, dat er een kernont ploffing zal ontstaan als een bom menwerper met een kernwapen aan boord neerstort. Het blad deelde mede, dat het on geluk in de Verenigde Staten is ge beurd, maar het gaf geen verdere bijzonderheden over tijdstip en plaats. Onmiddellijk na het ongeluk was meegedeeld, dat het een gewoon geval was, waarbij het toestel door brand werd vernield. Volgens de „New York Times" kan vuur of een schok een atoombom niet tot ontploffing brengen in de toestand, waarin een dergelijk wa- pgn zich gewoonlijk aan boord van een vliegtuig bevindt. De bom kan aan boord van het vliegtuig op scherp worden gesteld, maar dit ge beurt alleen in een hoogst gewich tige reden. Indonesië verwerpt Nederlandse klacht In een brief aan Hammarskjöld heeft Indonesië de Nederlandse klacht over de „overneming" dtr Nederlandse bezittingen in Indonesië van de hand gewezen. De brief, overhandigd door de In donesische ambassadeur Ali Sastroa- midjojo en gericht tot secretaris-ge neraal der Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld, was bestemd voor kennisneming door alle leden der Verenigde Naties. In deze brief betoogt Indonesië, dat deze „overneming" is geschied op wettige grondslag, namelijk krachtens de wetten, die de Neder landers zelf nog hebben uitgevaar digd toen zij het gezag in het land uitoefenden. Op zijn beurt protesteert Indone sië in de brief tegen de „voorgezette, onwettige bezetting van Indonesisch gebied, n.l. West-Irian, door Neder landse troepen". Nederlands commentaar op brief van Boelganin In officiële kringen in Den Haag gevraagd naar het Nederlandse standpunt jegens de tweede brief van de Russische minister-president heeft men er gisteren op gewezen, dat het in deze brief door Boelganin overgenomen Kapacki-plan niet af zonderlijk kan worden gezien en niet losgemaakt kan worden van het ai- gemene vraagstuk van de Europese veiligheid. Het plan Kapacki voor ziet in de instelling van een gede militariseerde zone in Europa. In deze kringen herinnerde men voorts aan de richtlijn van de eerste Geneefse conferentie van 1955, in houdende dat er een duidelijke sa menhang is van de Europese veilig heid met andere politieke vraagstuk ken. In de eerste plaats zo zeide men is een van deze andere poli tieke problemen de Duitse hereniging op grondslag van vrije verkiezingen, en Nederland is bereid voorstellen te bespreken binnen het raam van een zodanige politieke regeling. Twee Gloster Meteor-straaljagers van de vliegbasis Woensdrecht vlieger, kapitein Krikken, kwam onder aan de zeedijk terecht en kwamen maandagmorgen, kort na de start, boven het schorren- vloog daar in brand. Tot laat in de avond hing er een dichte rook gebied onder Rilland-Bath met elkaar in botsing. Beide toestellen wolk boven het wrak. stortten omlaag, waarbij één der twee vliegers om het leven kwam. Op pagina 3 geven wij een uitvoerig relaas van het gebeurde. Eén van de vliegtuigen, namelijk die van de ongedeerd gebleven (FOTO P.Z.C.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1