PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT BILT NIET-AANVALSVERDRAG MET RUSSEN bepieit door Engelse premier Brits protest tegen Indonesisch plan Voorzitter bestuur Godshuizen Middelburg nam afscheid COMMUNISTEN WILDEN BURGERDAG VERSTOREN 201e jaargang - no. 4 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25. per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 6 jan. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van l.—. ..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus- Vlissineen walstr 58-60. tel. 2355 4 lijnen (b g.g. 3508 of 3548); Middelburg, Markt 51. tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g, adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee. red tel 2423. adm. tel. 2094. Als uitgangspunt voor ontwapeningsov erleg Machtsevenwicht maakt dat een oorlog bijna onmogelijk is Premier Macmillan van Groot-BriHannië heeft zaterdag in een radio toespraak verklaard, dat de Britse regering van plan is, haar pogingen om tot een ontwapeningsovereenkomst met de Russen te komen, te blijven voortzetten. „Wij moeten het niet opgeven. Wij zouden kunnen beginnen met het sluiten van een niet-aanvalsverdrag. Dit is vroeger ook gebeurd en zal geen kwaad kunnen. Wij moeten overeenstemming be reiken inzake de kernproeven, het maken van kernwapens, hun gebruik en aantal. Maar wij moeten ons ook inlaten met de zogenaamde klas sieke wapens. De vrede kan echter niet door woorden alleen verzekerd worden. Wij hebben evengoed daden nodig, aldus Macmillan, die verder opmerkte dat overeenkomsten met de Russen afhankelijk moeten worden gesteld van een doeltreffend controlesysteem in alle betrokken landen. Goede ontvangst in West-Europa In verscheidene Europese hoofdsteden is deze redevoering met in stemming ontvangen. In Parijs herinnerde men eraan, dat premier Gail- lard enkele dagen geleden in een vraaggesprek met een Amerikaans blad als zijn mening te kennen heeft gegeven, dat de westelijke landen moeten tonen, bereid tot onderhandelingen over ontwapening te zijn. De Westduitse bondskanselier dr. Konrad Adenauer heeft gisteren te Bonn verklaard, dat er „op het eerste gezicht" een goede indruk van de rede overblijft". In Italiaanse regeringskringen dacht men ook gunstig over het denkbeeld van een niet-aanvalsverdrag. Men is in Rome even wel van oordeel, dat een dergelijk pact niet behoorlijk gewaarborgd kan worden zonder dat eerst het „kernprobleem" van de Duitse hereniging wordt aangepakt. Zowel president Eisenhower als het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken hebben officieel gewei gerd commentaar te leveren op Mac- Millans rede. Het Russische persbu reau Tass heeft Macmillan „ruwe anti-Russische aanvallen" en ver draaiing van de feiten verweten. Wat de inhoud van Macmillans ra dio-redevoering betreft: de premier deelde onder meer nog mede dat het hem niet kon schelen of de pogingen om de impasse bij de ontwapenings besprekingen te doorbreken gedaan worden via de Ver. Naties of via een conferentie op kleinere schaal. Het gaat er maar om, het puin van de oude tegenstellingen uit de weg te ruimen en wellicht het pad te effe- Boodschap van Soekarno aan Indonesische volk President Soekarno heeft zondag aan de vooravond van zijn reis naar het buitenland een beroep op de Indone siërs gedaan ,,de integriteit en een heid van de natie te bewaren". In zijn boodschap verzocht hij de be volking trouw te zijn aan de ideeen van de onafhankelijkheidsstrijd. Overal waar ik verblijf tijdens mijn rustperiode zal ik handelen in het belang van de strijd van liet Indo nesische volk en de republiek Indone sië. aldus de president. Soekarno vertrekt vandaag in een vliegtuig van de „Garoeda" naar In dia. WlllllinillllllllllllUIIIIIIIIIIIH Bij een brand in Chicago vroor =g het zo hard, dat de brand- s weerlieden gebruik moesten §f e; maken van een draagbare s stoomketel, om de blus-appa- ratuur te bevrijden van dikke lagen ijs, die het werk ernstig f§ H belemmerden. Toen het, vuur ff uitgewoed was, leelc de omge- ving meer op een Zuidpool- h scene dan op het centrum van een grote stad. nen voor een bijeenkomst van rege ringsleiders, aldus Macmillan. Voorts zei hij dat het noodlottig zou zijn als de Navo ontbonden zou wor den. „De Navo is niet alleen een mo rele basis aan een groot deel van de vrije wereld". Macmillan was van mening dat er op het ogenblik een zodanig machtevenwicht bestaat dat oorlog bijna onmogelijk geworden is. Laten wij dit voordeel niet verliezen, aldus de Britse premier. Receptie De receptie ter gelegenheid van de 82ste verjaardag van de Westduit- Hillary had nog brandstof voor 15 tot 25 km Sir Edmund Hillary, de leider van de Nieuwzeelandse zuidpoolexpeditie, heeft zondag de pool, waar hij vrij dag was aangekomen, aan boord van een Amerikaans marinevliegtuig ver laten. Hij ging naar de zg. Basis van Scott aan de Ross-zee. Tegenover een medewerker van de Nieuwzeelandse radio verklaarde hij. dal de Amerikanen, die bij de zuid pool een basis hebben, zijn expeditie pus hadden gezien, toen zij vlakbij de basis waren gekomen. De Amerikaan- es onderzoekers hadden er namelijk I geen idee van gehud, dat de Nieuw- Zeelanders zich zo snel verplaatsten. Rij haar aankomst aan de pool had I rie expeditie nog brandstof voor vijf- I tien tot 25 km. De levensmiddelen- i voorraad was nog toereikend voor tien tot vijftien dagen. De laatste week van hun tocht waren de Nieuw- Zeelanders voortgetrokken op een hoogte van 3000 meter en bij een temperatuur van dertig tot 34 gra den Celsius onder nul. De laagste tem peratuur was ongeveer 42 graden on der nul geweest.' Sir Edmund noemde de tocht naar de zuidpool echter minder vermoeiend dan de bestijging van de Mount Eve rest. se Bondskanselier dr. Konrad Adenauer is zondag de aanleiding geweest tot een „particulier ge sprek" tussen de grijze staatsman en de Russische ambassadeur Smirnow, waarvan iedereen getui ge was op een afstand. Ade nauer namelijk nam de Russische diplomaat ten aapschouwe van zijn gasten o.a. de ambassa deurs van Engeland, Frankrijk en de V.S. terzijde en sprak gedu rende tien minuten ernstig met hem. Later op de dag onderhield staatssecretaris Hallstein zich een half uur met Smirnow. D,e receptie, en wat zich daarbij afspeelde, wordt dan ook in Bonn beschouwd als het inluiden van het buitenlands-politieke jaar. Sleepschip zonk na aanvaring op Waal Vrijdagavond is op de Waal, ter hoogte van de gemeente Echteld, tengevolge van een aanvaring het 400 ton metende sleepschip „Joke" gezonken. Dit schip, dat afvarend was, werd geduwd door het motor bootje „Marga". Aan dezelfde rivier oever was opvarend het motorschip ..Maingauw 2" met achter zich de „Zuid-Holland". Door tot nog toe niet vastgestelde oorzaak liep de „Main gauw" midscheeps op de „Joke", waardoor dit schip brak en in de diepte verdween. De opvarende schipper Oosterwaal en zijn zuster zagen op het laatste mo ment nog kans aan boord van de „Marga" te komen, waardoor zij hun leven konden redden. Al hun bezit tingen verdwenen in de diepte. Dr. Soebrandio waarschuwt het westen Engeland heeft de door Indonesië voorgenomen uitbreiding van de In donesische territoriale wateren van de driemyisgrens tot twaalf mylen geldende tussen de eilanden van de Indonesische archipel van de hand ge wezen. In een Engelse nota, die aan de Indonesische ambassadeur Soe- nario werd overhandigd, wordt ge zegd, dat Engeland de geldigheid van wat Indonesië hier voor zich opeist, niet kan erkennen. De Indonesische minister van bui tenlandse zaken. dr. Soebandrio, heeft zaterdag verklaard dat de aanwijzingen toegenomen zijn dat sommige landen die „nauw geassocieerd zijn met Nederland" plannen hebben voor economische sancties tegen Indonesië. Niemand zou Indonesië een verwijt kunnen doen, als het gedwongen wordt tot „onconventionele of niet-tra- ditionele handelspatronen om de periode der blokkade te overleven" Kist met trotyl in brug te Rotterdam Bij het Verrichten van graafwerk zaamheden op de noordelijke oprit van de Willemsbrug te Rotterdam '•ebben arbeiders een kist aangetrof fen, die bij nader onderzoek dertig kilogram trotyl bevatte. De kist, die daar vermoedelijk in de oorlogsjaren begraven is, werd naar de opslag bunker van de rivierpolitie vervoerd. aldus de minister. Soebandrio. die sprak op een speciale byeenkomst van buitenlandse corres pondenten en pers-attaches van bui tenlandse ambassades in Djakarta, legde uit dat hij „niet noodzakelyker- wijze" doelde op handel met naties van het communistische blok. BRITS-BORNEO Een woordvoerder van de Britse strijdkrachten in Singapore heeft zon dag „absoluut ontkend" dat de Britse regering een nieuwe militaire basis bouwt in Tawau, aan de oostkust van Brits Noord-Borneo, zoals in berich ten in de plaatselijke pers was gemeld De woordvoerder verklaarde, dat slechts kazernes worden gebouwd voor de politie van Borneo. Een Indonesische militaire missie van vijf leden is zondag uit Cairo in Bel grado aangekomen Zy zal een vijf- tal dagen daar biyven om besprekin gen te voeren over de aankoop van militaire uitrusting „op commerciële grondslag". De Indonesische -procureur-generaal, Soeprapto, heeft zondag ervoor ge waarschuwd dat pogingen om het werk op Nederlandse ondernemingen onder Indonesische controle te be lemmeren, als sabotage zullen worden beschouwd en zwaar gestraft. In een per radio uitgezonden be kendmaking uit Menado werd za terdag medegedeeld dat de gou verneur van Noord-Celebes in zyn ambtsgebied een provinciale inde ling heeft afgekondigd. Aan de nieuwe „regerings-agentscliappen" woi'dt alle contact "verboden met Makassar, de hoofdstad van het eiland Celebes, dat tot nu toe één provincie heeft gevormd. Japans vissersvaartuig door Indonesiërs opgebracht Een Indonesische torpebootjager heeft zaterdag op 50 mijl ten noor den van Djakarta het 260 ton meten de. Japanse visservaartuig „Kosjo Ma'ru" onderschept en naar Djakar ta opgebracht. Dit is in Tokio offi cieel bekendgemaakt. Het schip was met een bemanning van 58 koppen op weg naar visgronden in de Indi sche Oceaan. Men verwacht dat de Japanse regering tegen de aanhou ding zal protesteren. Met een toestel van de BOAC is zaterdag een groot aantal H viervoetige vrienden van gere- M patrieerde Nederlanders in ons land aangekomen. Op de luchthaven werd met man en macht gewerkt om de dieren s een goed plaatsje te bereiden in het dierenhotel of de wach- p tende eigenaars zo gauw mo- gelijk weer met hun trouioe vrienden te herenigen. Foto: H een beetje onwennig wordt de eerste (koude) Nederlandse lucht opgesnoven... Illlllinilillllll IN AMSTERDAMS BELLEVUE: Bezwaren tegen relaas enkele 23-jarige burgers in de zaal op en begonnen op luide toon te proteste ren. De organisatoren hadden ge waarschuwd door de eerder aan het gemeentebestuur gerichte schriftelijke Nadat enige tijd geleden van com- protesten op deze interrupties gere- munïstische zijde op B. en W. van ken(| en terstond schoten enkele recher- i-sterdam kritiek was uitgeoefend cheurs in burger toe, die de proteste- op het toen bekendgemaakte^ program- rende jongelieden aanmaanden zich over Hongaarse opstand an de Amsterdamse Burgerdag. heeft zich zaterdagavond in „Belle- vue" te Amsterdam tijdens het feest van deze Burgerdag een klein inci dent voorgedaan. Toen het gemeenteraadslid mr. C. van Rij zijn aangekondigde rede over de Hongaarse opstand begon, stonden DANKBAARHEID GEUIT TIJDENS RECEPTIE De heer Berdenis van Berlekom kreeg zilveren penning van stad Middelburg DE SCHEIDENDE VOORZITTER van het bestuur der Godshuizen te Middelburg-, de heer W. Berdenis van Berlekom, is zaterdagmiddag tijdens een afscheidsreceptie in hotel „De Burg" op indrukwekkende wij ze hulde gebracht. Een huldiging, waurbij met grote dankbaarheid werd gewaagd van al het werk, dat de heer Berdenis van Berlekom voor één dor Godshuizen, namelijk het Gasthuis, in zijn bijna 26-jarige periode van voorzitterschap met inzet van zijn gehele persoonlijkheid verricht heeft. Een huldiging ook, die ongetwijfeld haar hoogtepunt bereikte, toen de nog vitale oud-voorzitter voor zijn grote verdiensten onderschei den werd met de zilveren penning van de stad Middelburg, die hem werd uitgereikt door loco-burgemeester J. W. Kögeler. De heer Berdenis van Berlekom schaarde zich daarmee in een rij van onderscheidenen, waar toe ook onder meer oud-president Truman van de Verenigde Staten en de bevrijder van Walcheren, generaal-majoor E. Hackewall Smith be horen. Voorafgaande aan de receptie nam de heer Berdenis van Berlekom tij dens een buitengewone vergadering die geleid werd door de heer L. On- derdijk, de secretaris-penningmees ter, afscheid van het bestuur der Godshuizen. Nadat de heer Onder- dijk de scheidende voorzitter dank gebracht had voor zijn veelomvat tende arbeid, gaf mr. A. J. van dei- Weel, vroeger lange tijd secretaris penningmeester van het bestuur, op interessante wijze een historisch overzicht over de Godshuizen, in welk overzicht het werk van de heer Berdenis van Berlekom op kundige wijze „ingevlecht" was. Namens het bestuur bood de heer Onderdijk vervolgens een zeld zaam boekwerk aan, namelijk „Les trés belles heures du Due De Berry", 'n gebedenboek, speci aal voor de hertog de Berry ge- (Vervolg op pag. 2) kalm te houden- Toen dezen dit advies negeerden werden zij uit de zaal ver wijderd. Mr. Van Rij hield vervolgens zijn rede en sprak onverstoord door toen met de regelmaat van een klok tel kens uit verschillende delen van de zaal groepjes van drie. vier nieuwe stemgerechtigden demonstratief op stonden en de zaal uitwandelden. Niet zodra had mr. Van Rij zijn rede be ëindigd of een jongeman met een pa piertje in zijn hand spoedde zich naar het podium en wilde dit beklimmen. Ook hij werd verwijderd In totaal verlieten enkele tientallen ontevredenen de zaal. Zij wachtten op de gang totdat ook de journaalop namen van de Hongaarse vrijheids strijd vertoond waren en kwamen toen weer binnen. Het was voor de eerste maal dat Amsterdam zijn Burgerdag gecentrali seerd vierde. Circa 500 jonge Amster dammers, die ofwel juist 23 zijn, dan wel deze leeftijd spoedig zullen berei ken en die dit jaar voor de eerste maal zullen mogen stemmen, waren in „Bellevue" bijeengekomen. %vaar hun een zeer gevarieerd programma werd gepresenteerd. Bijna allen hadden een introduce meegenomen, zodat de zaal met circa 1000 mensen tot de laatste plaats bezet was. In het programma werden jour naalopnamen uit Hitler's „Derde Rijk" en filmopnamen uit het hegin van on ze eeuw. afkomstig uit het rilmmu- seum, vertoond. Chiel de 8oer trad op als conferencier. Ook zag men nog journaalopnamen van onze koningin, toen zij zich in 1955 tot de Nederland se jeugd richtte. Het feest werd met een bal, dat tot half twee 's nachts dunrde, besloten. VERWACHT. VEEL WIND. Veranderlijke bewolking met nu en dan regen tot krachtig en mogelijk tot stormachtig toenemende wind tussen west en zuid. Ongeveer dezelf- te temperaturen als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1