PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DE BILT SOEKARNO ZAL RUST NEMEN IN INDIA „Indonesië heeft niet bedoeling alle Nederlanders uit te wijzen" Stijlvol gouden jubileumfeest van het Zeeuwse Groene Kruis VERWACHT. INDONESISCHE REGERING: „K.P.M. DEED OVERHAAST"!!) 200e jaargang no. 294 Dagblad, ultgava van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: \V. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertöuwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. f 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 13 dec. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van f 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 58-60, teL 2355 4 lijnen (b g.g. 3508 of 3548); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Verrassende wendingen in Indonesische kwestie Holenstein gekozen tot president van Zwitserland. Thomas Holenstein, het hoofd van het departement van economische zaken, is donderdag tot president van Zwitserland gekozen. Hij is lid van de katholieke conservatieve partij. Op een gemeenschappelijke ver gadering van de twee raden van het parlement kreeg hij 158 van de 175 geldige stemmen. De 61-jarige Holen stein volgt Hans Streuli, de minister van financiën, op. Het presidentschap in Zwitserland wordt gedurende één jaar bekleed door dat lid van de uit zeven leden bestaande regering, dat door de volksvertegenwoordiging daartoe wordt aangewezen. De be trokkene blijft echter tevens hoofd van zijn departement. Nederlandse bedrijven worden niet met confiscatie bedreigd Een woordvoerder van de Indonesische diplomatieke vertegenwoordi ging te Den Haag heeft gisteravond officieel meegedeeld, dat „het nooit de bedoeling van zijn regering is geweest, om de ongeveer vijftigduizend Nederlanders uit te wijzen". Wel is aan de Nederlandse regering ge vraagd, de werkloze Nederlanders uit Indonesië te doen repatriëren. Eveneens is het volgens deze verklaring nimmer de bedoeling van de In donesische regering geweest, om Nederlandse bedrijven te confiskeren of te nationaliseren Deze medededeling kwam, nadat het A.N.P. uit Djakarta had gemeld, dat president Soekarno in het begin van het volgend jaar rust zal nemen in India. Het presidentschap zal dan worden waargenomen door de voor zitter van het parlement, mr. Sartono. Naar gisteravond te Djakarta bekend werd, had premier Djoeanda in het parlement medegedeeld, dat de president op advies van zijn arts enige rust zou moeten nemen in het buitenland, „opdat hij niet zou worden gestoord door dagelijkse beslommeringen". Djoeanda noemde het be trokken land niet, hij zei alleen, dat het „een naburig land was". Goed ingelichte kringen te Djakarta zeiden gisteravond, dat de president zeer waarschijnlijk enige weken in India zal doorbrengen. Het was opgevallen, dat Soekarno op zijn terugreis uit Soerabaja van het vliegveld Kemajoran naar zijn paleis werd vergezeld door een enorm escorte militairen. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken had tevoren vol gens United Press ontkend, ook maar iets te weten omtrent uit Amsterdam stammende geruchten, dat president Soekarno zou zijn afgezet en ver vangen door een triumviraat Nasoetion-Djoeanda-Hatta. Een woordvoerder van liet Indone sische leger, majoor Harsono, heeft gisteren bekendgemaakt, dat alle mi litairen van hef leger de order heb ben gekregen, op hun posten te blij ven en dat de verloven zyn ingetrok- Matiging? De strijd om de macht in Indonesië heeft gisteren een nieuw aspect gekregen. Door een werkelijke of vermeende ziekte is president Soe karno voorlopig uitgeschakeld. Zijn functie zal worden waargenomen door de voorzitter van het parlement mr. Sartono, die lid is van dezelfde politie ke partij als Soekarno. Men moet niet verwachten, dat on der leiding van Sartono de positie van de Nederlandse bedrijven in Indonesië Iryvei opeens „gered" zal zijn. "rtor -Jhfl i toejuichte, dat een staat verplicht is Sartono verklaarde op 30 juli j.l. toen hij de roof van het Suez-kanaal „alle vitale ondernemingen al dan niet aan buitenlanders toebehorend" over te nemen. Hij behoorde ook tot degenen, die geporteerd waren voor het verscheu ren van de Ronde-Tafel-overeenkom- sten met Nederland en het niet langer voldoen aan de financiële verplichtin gen, welke Indonesië ingevolge deze overeenkomsten had jegens Neder land. Vermoedelijk zal dus ook bij afwe zigheid van Soekarno, geen spra ke z\jn van eén betere samen werking met Nederland. Wel echter kan het geschil met Ne derland tijdelijk wat meer op de ach tergrond geraken. Achter het rookscherm van de Nieuw-Guinea-actle woedt in Indone sië een felle strijd tussen de politieke partijen. De communisten hebben in de laat ste weken kans gezien hun invloed beduidend uit t.e breiden. Zij zijn het geweest, die bij het in beslag nemen van Nederlandse bedrijven veel verder fingen dan de regering had gewenst, ij hebben opzettelijk de chaos ver groot. et tijdelijk elimineren van Soekar no en het afgeven van een ge ruststellende verklaring in Den Haag over het niet-confiskeren van de Nederlandse bedrijven en het met- uitwijzen van de Nederlanders moet nu waarschijnlijk gezien worden als een poging van de rechtse partijen in Indonesië weer geordende toestanden te scheppen. Blijft de huidige chaos bestaan, dan zou een machtsovername door de communisten op Java nog slechts een kwestie zijn van tijd. en aat willen de Rechtse partijen voorkomen. Men zal moeten afwachten in hoe verre in de komende weken het huidi ge Indonesische kabinet de boze gees ten kan bezweren, welke door zijn eigen ministers en door Soekarno zijn opgeroepen. Voor Nederland zal er niet veel an ders opzitten dan rustig afwachten... Nederland heeft nog altijd meer be lang bij enigszins geordende toestan den in Indonesië, dan bij een chaos, maar het kan weinig doen. En het ziet er niet naar uit. dat men van Indone sische kant daarover zou willen pra ten met de Nederlandse regering. ken. Deze maatregel geldt ook voor de mlitairen die thans met verlof zyn. Harsono weigerde, hierover ver dere mededelingen te doen. De bedrijfsleider voor Azië van de Qantas-Boac, James Alexander, zei gisteren in de loop van de dag, dat de Indonesische regering geen toe stemming meer zou verlenen voor 't landen van speciale evacuatievlieg tuigen in Djakarta, omdat hij van oordeel was, dat daaraan geen be hoefte is. Alexander zei, dat het be sluit In die zin gisteren door het Indonesische ministerie van verkeer ter kennis was gebracht van de Brit se ambassade. De ambassade had landingsvergun- ningen gevraagd voor extra-vluchten van de Boac, Quantas en Malyan Airways. Deze werden geweigerd, omdat de Indonesische regering van oordeel was, dat het vervoer kon worden verricht door de normale diensten van de luchtlijnen, die Dja karta aandoen, en de speciale vluch ten van de Garoeda. Alexander zeide, dat zijn kantoor te Djakarta voor december nog een boekingslüst heeft van 300 passa giers. Volgens hem had de K.L.M. nog 500 boekingen tot het einde van dit jaar. De minister-president van In dia. Nehroe, gaf gisteren uiting aan zijn „bezorgdheid" over de gebeurtenissen in Indonesië. De Australische regering gaf don derdag een verklaring uit, waar in bij de Indonesische regering erop werd aangedrongen, niet toe (Vervolg op pag. 3) Ter gelegenheid van het gouden jubi leum van het Groene Kruis loerd tn de Schuttershofzaal een jubileumrevue opgevoerd, die tvas geschreven door mevrouw L. N. HuijsmanGriep. Ge beurtenissen uit het Groene Kruis-le- ven van vroeger jaren kwamen hierbij weer tot leven en deze foto brengt er een van in beeld. Er bleek, dat men vroeger grote waarde hechtte aan een suikèrspèen (Foto P.Z.V.). De tekst van de verklaring, die de woordvoerder van de Indonesi sche diplomatieke vertegenwoor diging in Den Haag donderdag avond aflegde, luidde als volgt 1. De Indonesische regering be treurt ten zeerste de overhaaste stap van het hoofdkantoor van de Koninklijke Paketvaart Maat schappij, om schepen naar Singa- §ore ol: elders buiten Indonesië te irïgeren. Het is nooit de bedoe ling van de regering van de repu bliek Indonesië geweest om K.P. M.-schepen in beslag te nemen. Indien op verscheidene schepen gewapende militairen aan boord zijn geplaatst, dan is dit slechts een maatregel, voortvloeiende uit de staat van oorlog en beleg, om de verbindingen tussen de eilan den te verzekeren. In dit verband kan worden ge wezen op de normale diensten van de, andere scheepvaartmaatschap pijen op Indonesië, zoals de Inter Ocean Lines, de K.J.C.P.L., de Rot terdamse Lloyd, de Maatschappij Nederland en" vele andere. De ge volgen van deze overhaaste stap van de directie der K.P.M. blijken uit de stagnaties in het vervoer van goederen en passagiers. 2. Het is nooit de bedoeling ge weest en het is ook niet de bedoe ling van de Indonesische regering om Nederlandse bedrijven te con fiskeren of te nationaliseren. De ze bedrijven zijn nu overal in In donesië onder regeringstoezicht gesteld om acties van derden te voorkomen. De Indonesische re gering beheerst de situatie volko men. 3. Het is ook nooit de bedoeling van de Indonesische regering ge weest om de ongeveer 50.000 Ne derlanders uit te wijzen. Wel is aan de Nederlandse regering ge vraagd, de werkloze Nederlanders in Indonesië te doen repatriëren". OOSTELIJKE WIND. Zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen. Overwegend matige wind tus sen oost en noordoost. Ongeveer de zelfde temperaturen als gisteren of iets lagere, ZON EN MAAN 14 december. Zon op 8.43 onder 16.30 Maan op 0.20 onder 12.40 Radiotoespraak van prinses Beatrix Ter gelegenheid van koninkrijksdag 1957 en haar aanstaand bezoek aan Suriname en de Nederlandse Antillen zal prinses Beatrix via de radio de bevolking van de beide rijksdelen toe spreken. De rede van de prinses wordt door de wereldopiroep te Hil versum uitgezonden op zondag 15 december te 0.01-0.04 uur Nederlandse tijd op golflengten 19.45, 19.71 en 25.58 m. en door alle in Suriname en de Nederlandse Antillen aanwezige radio-stations gerelayeerd. Bondskanselier Adenauer weer aan het tferk Dr. Konrad Adenauer heeft giste ren de bondskanselarij weer betre den, maar voorlopig mag hij, op advies van zijn artsen, alleen nog halve dagen werken. Dr. Adenauer, die in januari 82 jaar wordt, heeft opdracht gekregen maximaal zes uur per dag te wer ken, inplaats van de 12 die het door gaans waren. Op 28 november werd nij ziek en sindsdien heeft hij het bed moeten houden. IN DE ZEEUWSE HOOFDSTAD s Twee opnamen uit het Falais de Chaillot in Parijs, waar op maandag 16 december a.s. de grote Navo-conferentie begint. De bovenste foto toont het in- =1 Z terieur van de zaal, welke voor pers en publiek is gereserveerd. De 1000 personen, die hierin een j= plaats kunnen vinden, kunnen H de gebeurtenissen in de confe- rentiezaal volgen op het enorme H televisiescherm op de achter- grond. Onder: de conferentie- IE zaal met de ronde tafel, waar- l§ aan de diverse regeringsleiders H plaats zullen nemen. iirniiiiiiniiiiiuuiwiuiimniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuimiiï Net of het erbij hoorde Kunstzon trof bijna Toon Hermans (Van een correspondent) Toon Hermans is woensdagavond tijdens een optreden in Amersfoort aan een groot gevaar ontsnapt. Terwijl hij op het toneel stond, viel een 30 kilo zwaar blok hout met een daverende klap op het toneel juist waar hij even te voren nog had gestaan. Met een le nige sprong wist Toon zich uit de voe ten te maken. Het blok hout was een „kunstzon" die later bij een liedje langzaam en aan een touwtje naar beneden had moeten zakken. De toneelmeester had vergeten het gevaarte op te hangen en probeer de tijdens het programma zijn ver zuim nog te herstellen. Een sneeuw achtige regen van stof op het toneel was het gevolgj Toon Hermans „ik heb vanavond tenminste stof ge noeg" was daar kennelijk niet mee ingenomen. De onfortuinlijke to neelmeester durfde daarna niet meer naar beneden. Op een kwaad ogen blik daalde de „kunstzon" wel, met een daverende klap. Toon Hermans zette adrem een conference op over het leven van een artiest, waarin ko medie en tragiek zo dicht bij elkaar liggen. Met zoveel humor ving hij het incident op, dat eigenlijk niemand in de zaal geloofde, dat het echt een in cident betrof. Men dacht eerder aan een ingenieus ingevoegd program ma-onderdeel. Dat was het grootste compliment dat Toon kon krijgen. Russische nota aan alle leden van de V.N. De regering der Sowjet-Unie heeft een nota gezonden aan alle landen, die behoren tot de Verenigde Naties. Daarin wordt gepleit voor een non- agressiepact tussén de landen van 't pact van Warschau en de leden van de N.A.V.O., en voor een overeen komst tussen de grote mogendheden, zich niet te mengen in de zaken van het Midden-Oosten. gehele land propageerde. De pioniers in Zeeland waren dokter C. E. Plugge uit Souburg en dokter Itman uit Brou wershaven. „De kurken In z\jn rede bracht de voorzitter voorts dank aan de districts- en wijkverpleegsters, die hy „de kurken" noemde, waarop het Groene Ivruls dryft. Hierby noemde jhr. Röell als wens der vereniging het bezitten van een districtsverpleegster in algemene dienst. Voorts bracht hy hulde aan de besturen en leden van de plaatselyke afdelingen in verband met de bouw van de wykgebouwen, waarvoor ook de commissaris der koningin in Zee land veel werk heeft verricht. Ten aanzien van de toekomst zag de voor zitter nog vele taken voor het Groene Kruis weggelegd, zoals de bejaarden zorg, de t.b.c.-bestryding, reumabe- stryding en de kankerbestryding. Dit werk vraagt veel ty'd en liefde, aldus jhr. Röell, die betoogde, dat men deze toewijding vindt bil de districts- en wijkverpleegsters, de kraam- en gezinsverzorgsters, de medici en de plaatselijke afdelingen. „De achter grond is de geest van dit werk: het willen dienen van de medemens, zoals Clfristus ons opgedragen heeft", aldus de heer Röell, die tot slot zijn gehoor opriep om actief deel te nemen en te zamen te strijden voor een goede volksgezondheid. Namens het dagelyks bestuur van de Algemene Nederlandse vereniging „Het Groene Kruis" bracht mevrouw Blankestijn-v. d. Eijk uit Zeist geluk wensen over. Zij noemde het Groene Kruiswerk in Zeeland extra moeilijk door de lange verbindingswegen. Ond er scheiding Zy overhandigde het Zeeuwse be stuur een grote Groene Kruis-vlag, waarin het wapen van Zeeland is af- AVervolg op pag, 1), Veel lof en waardering voor het werk in de afgelopen 50 jaar De Provinciale Zeeuwse vereniging „Het Groene Kruis" heeft donderdag ln de Zeeuwse hoofdstad op waardige en stijlvolle wyze haar gouden jubi leum gevierd. Duidelyk is op deze dag gebleken, welk een belangrijke plaats deze vereniging Inneemt by het streven om de volksgezondheid in Zeeland op een zo hoog mogelyk plan te brengen. Bestuur en afdelingen werden lof toegezwaaid tydens de officiële herdenkingssamenkomst in het Schutters hof, waar een tiental spreeksters en sprekers hun bewondering uitsprak voor hetgeen in die 50 jaar bereikt is en voorts tydens een receptie in de Burgerzaal, een officiële ontvangst door het provinciaal bestuur in de Sta tenzaal, en tenslotte ook tydens de feestavond in het Schuttershof, waar een revue over het werk der vereniging werd opgevoerd. De voorzitter van het Zeeuwse Groe ne Kruis, jhr. R. J. H. Q. Röell, heette in het feestelijk met bloemen, planten en vlaggen versierde Schuttershof de genodigden voor de herdenkingsbij eenkomst welkom. Jhr. Röell richtte zich hierby tot de commissaris der koningin in Zeeland, jhr, mr. A. F. C. de Casembroot, en diens echtgenote, de waarnemend burgemeester van Middelburg, de heer J. W. Kögeler, de inspecteur voor de volksgezondheid, de heer J. R. v. d. Borgh. de vertegen woordiging van het dagelijks bestuur van de algemene Nederlandse vereni ging „Het Groene Kruis", de Groene- Kruiszusters, dc medici en de verte- genwoorigers van de zusterverenigin gen, die uit alle delen van Nederland naar Middelburg gekomen waren. Vervolgens hield de heer Röell een herdenkingsrede, waarin hij op pret tige en zakelijke wijze het werk van de vereniging in de afgelopen halve eeuw in vogelvlucht onder de loep nam. Jhr. Röell memoreerde hierbij 't werk van dokter W. Poolman uit Lange Ruigeweide in Zuid-Holland, die de stoot gaf tot de oprichting van het Groene Kruis in Nederland en die samen met ds. Fleisch op krachtige wyze het werk der vereniging in het

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1