ses PDOVIHCIALE ZEEUWSE CDUDAHT MAATREGELEN tegen Nederland zullen ook INDONESIË SCHADEN Franse ambassadeur zag „Europese eenheid" in kanaalzone-industrie os BILT TELEFOONVERKEER VERBROKEN, K.P.M.-GEBOUW WERD BEZET WORDT 00K BOVEN ONS LAND GEVLOGEN MET A-BOMMEN VERWACHT... Directie: F. v. d. Velde en F. B. BV B B WB Bil BJÜ I BB BIB B ff W ffl B IB BJ §^J§ ^^B 1% B lng' niededelingen driemaal tarief. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. B B^BBÉP V H I l BB BB BBHEoH cHHI HI HH HiH W BH w HKr V&& D mm 1 Kleine advertenties (max. 8 regels) Hoofdredacteur: w. Leertouwer. 23 cent p. regel met een minimum abonnementsprijs m ctn^pe. waarin opgenomen de middelburgse, vlissingse, goesse, breskense courant en vrije stemmen j 1_d iu?tc4't W«k; 1 7.00 p. kW.; It. p. p. 7.25 P.Z.C.. „MM* per kw. Losse nummers 35 cent. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b-g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2: Zlerlkzee, red, tel. 2425. adm. tel. 2094. Verklaring van premier Drees in Tweede Kamer MINISTER-PRESIDENT DR. W. DREES heeft gisteren bij de aanvang van de vergadering van de Tweede Kamer een regeringsverklaring afgelegd in verband met de gebeurtenissen in Indonesië. Wat er in Indone sië gebeurde, is de regering in hoofdzaak uit persbe richten bekend, aldus dr. Drees. Welke gevoelens ons en het Nederlandse volk daartegenover bezielen is duidelijk. De getroffen maatregelen zijn niet alleen in Strijd met het volkenrecht, zij zijn een aantasting van de beginselen van menselijkheid. De regering meent op het ogenblik nog geen concrete mededelingen te moe ten doen wat van Nederlandse zijde kan en moet ge schieden.. De regering zal al het mogelijke doen om voor hun belangen te waken. De minister-president zei te hopen, dat Indonesië spoedig zal inzien dat de tegen de Ne derlanders genomen maatregelen niet alleen schade- lijk zijn voor Nederland, maar evenzeer de belangen van Indonesië ernstig zullen schaden. In alle kalmte De verstandhouding tussen Neder land en Indonesië, die al ver scheidene jaren lang bepaald slecht was, is thans afgezakt tot een soort koude oorlog. Kon men enkele weken geleden nog menen, dat de agitatie tegen Nederland als een strovuur zou uitdoven, omdat er geen redelijke middelen voor het handha ven van die agitatie te bedenken wa ren, deze mening is onjuist gebleken. Men heeft namelijk in Indonesië naar onredelijke en onwettige middelen gegrepen en men behandelt daar thans de Nederlanders alsof er een (niet-verklaarde) oorlog zou woeden tussen Nederland en Indonesië. In zulke gevallen baten protesten weinig. Ook al niet omdat de presi- sident van Indonesië en een aantal van zijn medewerkers zijn bezield met haat jegens Nederland en de Nederlanders. Waar de haat regeert, zwijgt het verstand. Het heeft dus weinig zin om bij de Indonesische groepering, die de agitatie tegen de Nederlanders voert, een beroep op het gezond verstand te doen. En 't heeft evenmin zin aan bepaalde Indonesische ver langens toe te geven. Er zouden alleen maar nieuwe ei sen gesteld worden.... tot in het on eindigeomdat haat nu eenmaal onverzadigbaar is. Nu kan men wel voorspellen, dat het revolutionaire bewind van Soekarno door daden van ter reur en wetteloosheid zichzelf onder mijnt, maar het kan toch verschei dene jaren duren aleer uit een volk zelf de krachten opkomen om zich van onbekwame staatslieden te ont doen. Indien de Nederlanders, die thans in Indonesië de dupe worden van de daar heersende wetteloosheid, op het verdwijnen van de haat moesten wachten, zouden zij nog bittere ja ren voor de boeg hebben. Men moet daarom aannemen, dat de Nederlandse regering bedacht is op middelen om deze Nederlanders op korte termijn te bevrijden uit de revolutionaire noodtoestand, waarin zij gebracht zijn. Dat komt dus neer op een versneld vertrek uit Indone sië! Zoiets zou ernstige gevolgen hebben voor de grote Nederlandse bedrijven, die thans nog in Indonesië werken en waarin een miljarden-ka pitaal afkomstig uit Nederland is belegd. Het zou betekenen, dat de activi teit van deze bedrijven een aflopend karakter krijgt. Deze gedachte op zichzelf is niet nieuw. Verscheidene jaren geleden heeft men zich al in Nederland gerealiseerd, dat de Nederlandse kapitaal-belegging in Indonesië uitermate riskant was en dat de zucht tot stopzetting of inbe slagneming enz. het bij de Indone siërs wel eens zou kunnen winnen van het gezonde verstand. Die tijd is nu blijkbaar aangebro ken. Zij is niet aangebroken, omdat Nederland Nieuw-Guinea niet wenst uit t.e leveren, want ook al zou Nieuw Guinea aan Indonesië zijn uit geleverd. dan nog zouden Soekarno en de zijnen gezocht hebben naar nieuwe wegen om hun haat te koe len. En zij zouden onvermijdelijk toch ook het Nederlandse bedrijfsle ven in Indonesië onder hun terreur hebben gebracht. Daarbij zou precies als nu de overweging, dat Indonesië meer schade lijdt dan Nederland, geen rol van betekenis gespeeld hebben. Haat en zelfvernietiging liggen nu eenmaal in hetzelfde vlak. In deze omstandigheden kan Nederlandse regering niet veel anders doen dan met grote kalm te de belangen van haar onderdanen in Indonesië blijven behartigen. Dat zal wel neerkomen op versneld vertrek van Nederlanders, versnelde liquidatie van Nederlandse bedrijven en voor het overige op het steeds weer voor het publieke forum.signa leren van de wandaden, die in Indo nesië worden bedreven. Steeds weertotdat in Indonesië zich het verschijnsel voltrekt, dat zich voordeed na de Franse revolu tie van 1789... en na de Duitse revo lutie van 1918.... en ook na de Rus sische revolutie van 1917... het ver schijnsel, dat de revolutie haar eigen kinderen verslindt. DE TOESTAND IN INDONESIË IS GISTEREN VOOR DE NE DERLANDERS NOG VERSLECHTERD. De Indonesiërs zijn doorge gaan met het treffen van maatregelen. De radio- en telefoonverbinding is tussen Indonesië en Nederland sedert dinsdag verbroken. Functionarissen van het telefoonkantoor te Djakarta konden niet meedelen of de verbinding afgebroken werd voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd. Zij zeiden, dat de ver binding werd verbroken op instructie van het hoofdkantoor te Ban doeng. Leden van de Indonesische vak bond van scheepvaartpersoneel be- zetten het hoofdkantoor van de Ko ninklijke Paketvaartmaatschappij te Djakarta. Er werden nog twee kantoren van andere firma's bezet. De regering heeft ontkend enige verantwoordelijkheid te dragen voor dit optreden, maar een vak bondsfunctionaris heeft verklaard dat de bezetting van het K.P.M.- kantoor in opdracht van de autori teiten is geschied. Het aanwezige Nederlandse personeel in het ge bouw is verscheidene uren vastge houden. Op het gebouw werd een rode vlag ■ehesen. De Nederlandse diplomatie ke vertegenwoordiging heeft ogen blikkelijk mondeling geprotesteerd. De leiders van de vakvereniging, die bij de communistische federatie van vakverbonden Sobsi is aangesloten, deelden mee, dat het Indonesisch per soneel van de maatschappij alle agent schappen van de K.PM. in geheel In donesië heeft overgenomen. De Indo nesische regering heeft overigens be kendgemaakt, dat geen bedrijven mo gen worden overgenomen zonder haar toestemming. De Oranje, het vlaggeschip van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, is dinsdag om half drie uit Tandjong Priok vertrokken De inscheping van de honderden Nederlandse passagiers had een vlot verloop. De immigratie ambtenaren maakten alle inreisvisa voor de passagiers, die met verlof naar Nederland vertrokken, ongel dig. Hand elsbetrekkingen Volgens persberichten in Djakarta heeft de Indonesische monetaire raad gisteren de mogelijkheid besproken om de handelsbetrekkingen met Ne derland te verbreken. De communis tische federatie van vakverenigingen heeft bij het communistische vakver bond er op aangedrongen om een al gemene boycot van de Nederlandse belangen in de gehele wereld te orga niseren ter ondersteuning van de In donesische campagne voor de bevrij ding van westelijk Nieuw-Guinea. Geen levensmiddelen De voorzitter van het algemeen landbouw syndicaat, dr. J. Meyer, overweegt de Nederlandse leden van het syndicaat aan te raden, de onder nemingen in Oost-Java te verlaten. Dr. Meyer zei, dat hy dit advies zou geven, indien de situatie, zoals die thans in Oost-Java is, niet op korte termyn zou veranderen. Hij zei, dat hy berichten had ontvangen uit Djem- ber, Bondowoso Sitoebondo en Kediri in Oost-Java volgens welke Nederlan ders van levensmiddelen werden be roofd. De toestand in Indonesië en de ben enige ongerustheid veroor zaakt in verantwoordelijke kringen in Londen. Het ministerie van bui tenlandse zaken onthoudt zich van elk officieel commentaar, maar 't pessimisme in de grote Londense bladen wordt gedeeld door kringen uit de omgeving van Whitehall. De woordvoerder van het minis terie van buitenlandse zaken zei desgevraagd dat er geen enkele re den was om aan te nemen, dat In donesië discriminerende maatre- felen ten opzichte van Britse on- erdanen overweegt. DR. SOEBANDRIO „Voor het ogenblik denken wij niet in termen van geweld" Do Indonesische minister van buiten landse zaken, dr. Soebandrio, is dins dagavond per vliegtuig uit; New York naar Parys vertrokken, op weg naar Djakarta, waar liy zondag hoopt, aan te komen. Met het oog op de jongste ontwikke lingen in de verhouding tussen Indo nesië en Nederland verliet de minis ter New York. waar hij aan het de bat over de kwestie westelijk Nieuw- Guinea heeft deelgenomen, eerder dan hij aanvankelijk van plan was. De minister verklaarde, dat hij de toestand „ernstig" inzag. De demon straties tegen de Nederlanders in Indonesië noemde hij „de spontane weerspiegeling van de teleurstelling van het volk" Toen hem werd ge vraagd, of Indonesië zal overwegen het conflict over westelyk Niemv Guinea op het militaire vlak over te brengen, verklaarde dr. Soebrandio: „Voor het ogenblik denken wij niet in termen van geweld". Vragen van Tweede Kamerlid Het Tweede Kamerlid de heer Bak ker- heeft aan de minister van oorlog c scvnmKd: heeft de minister kenni. actie tegen de Nederlanders heb- genomen van de mededeling van de Britse minister van buitenlandse za ken, (lat Amerikaanse vliegtuigen geregeld vluchten met-atoom- en wa terstofwapens boven Engeland ma ken? Heeft de minister ook kennis genomen van d>* mededelingen van de Amerikaanse generaal Power op DR. W. DREES ...in strijd met volkenrecht... Atoomexplosies ook nuttig voor vreedzame doeleinden Bij de bestudering van het resultaat van de atoomexplosie, die 19 septem ber binnen in een berg in Nevada is teweeggebracht, is gebleken dat het mogelyk is zulke explosies voor vreedzame doeleinden aan te wenden. Dit is meegedeeld door Willard Lib- by, lid van de federale commissie voor atoomenergie. Een groot deel van de vrijgekomen energie bleef in de vorm van hitte in de berg bewaard. Het zou mogelyk moeten zyn daarmee stoom te ma ken. Er waren reen sporen van ra dioactieve neerslag waar te nemen. 13 november jl., dat zulke vluchten „boven West-Europa" plaatsvinden. En vervolgens: Kan de minister me dedelen, of ook boven Nederland Vluchten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden van vliegtuigen, die van 1- en h-wapens zyn voorzien Zo dit niet het geval is, kan de minister dan verzekeren, dat dergelijke vluch ten ook in de toekomst niet zullen plaatsvinden Indien deze vluchten boven Neder land plaatsvinden, kan de minister dan mededelen, of zulke vluchten plaatsvinden met toestemming van de Nederlandse regering, en kan hy mededelen, waarom de Staten-Gene- raal daarvan niet op de hoogte zijn gesteld Is de minister niet van me ning, dat het vliegen met atoomwa pens boven dichtbevolkte landstre ken reusachtige gevaren met zich meebrengt voor de veiligheid van zulke landstreken en de mensen, die die bewonen? Torpedobootjager Evertsen vertrekt naar Nieuw-Guinea De torpedobootjager „Evertsen" zal 10 december via het Panamakanaal naar Nieuw-Guinea vertrekken voor een vervroegde aflossing van het fregat „Johan Maurits van Nassau". De Franse ambassadeur de heer E. Petit de Beauverger, en zijn echtge note zien zichzelf weerspiegeld ir. een bewerkte glasplaat in de glasfa briek te Sas van Gent. Men is juist bezig van deze glasplaat een spiegel te maken en de heer C. A. L. Horst- mann, achter mevrouw Petit de Beauverger zet de bewerking uiteen. (Foto P.Z.C.) 1 TWEEDAAGS WERKBEZOEK AAN ZEEUWSCH- VLAANDEREN Nieuwe zwavelzuurfabriek te Sas van Gent in aanbouw TEVERGEEFS heeft de Franse ambassadeur in Nederland, de heer E. Petit de Beauverger, dinsdagmorgen in Sas van Gent getracht met een zware, stalen kogel een glasplaat kapot te gooien. Ook madame Petit de Beauverger waagde een poging, maar het lukte nietl Dit alles speelde zich af in de fabriek van de N.V. Nieuwe Ned. Mij. tot vervaardiging van spiegelglas, glazen voorwerpen en chemische produkten. Ir. C. A. L. Horst- .ïann en drs. A. Nceteson, directeuren van dit bedrijf, stonden verge noegd te kijken naar dit aangemoedigd „vandalisme", want zij wisten te- oren, dat het niet zou lukken. Dit securit-glas. dat onder meer gebruikt ordt voor de afscherming van televisiebeeldbuizen, is namelijk pas ge fraudeerd goed, wanneer het heel blijft als men er van ongeveer ander- ia Ivo meter hoogte een kogel op Iaat vallen. En deze plaat was „gega randeerd goed"! Dit was één van de „technische wonderen", waarvoor de Franse am bassadeur werd gesteld, toen hij dinsdag een werkbezoek bracht aan de "ranse industrieën in Zeeuwsch-Vlaanderen. De heer Petit de Beauverger toon- le in het bijzonder belangstelling joor de glas- en fosfaatfabriek in ias van Gent. Dat had zijn reden wel, want de chemische afdeling van de „N.V. Nieuwe Nederlandse Maat schappij" wordt belangrijk uitge breid. Er is namelijk een nieuwe zwavelzuurfabriek in aanbouw, die een capaciteit zal krijgen van 150 ton per dag. De bouw van de ze nieuwe fabriek verkeert al in een vergevorderd stadium en het gezelschap nam dan ook alle tijd om dit werk in ogenschouw te ne men ook de oude fabriek, die een men de oude fabriek, die een pro- produktie van 80 ton per dag heeft (Vervolg op pag. 5) RUSTIG WEER Overwegend droog weer met opkla ringen en hier en daar mist. Zwakke tot matige wind uit-westelijke rich tingen. Ongeveer de zelfde tempera turen als dinsdag, maar de ochtend voornamelijk in het zuiden en midden van het land lichte vorst. ZON EN MAAN 5 december. Zon op 8.33 onder 16.32 Maan op 15.37 onder 6.22 Ontvoerde man verbleef 43 dagen in diepe put Een achttienjarige zoon van een rijke Italiaan. Enrico Planeta, is na 43 da gen gevangenschap door Sicialiaanse bandieten in vrijheid gesteld. De ban dieten hadden zijn vader een losgeld van vyftig miljoen lire gevraagd. De vader, die de politie niet van de ont voering op de hoogte stelde, heeft geweigerd te verklaren of hij het losgeld heeft betaald. Op 19 oktober hielden zes gemasker de en gewapende mannen de auto aan die Enrico en zijn vader naar Paler mo bracht. De jongen werd op een paard naar een onherbergzame streek gevoerd, geboeid en in een put neergelaten. Slechts drie maal per dag kreeg hij bezoek van zijn bewaker, die hem voedsel bracht. Hij mocht niet roken in de put, waar het krioelde van rat ten en insecten en boeken werden hem geweigerd. Enrico werd echter niet mishandeld. Vorige week zaterdag hesen de ban dieten hem uit de put. Enrico kreeg een zak over zijn hoofd, en werd te paard en per auto vrijwel naar de plek gevoerd waar hij zes weken ge leden was ontvoerd. Op korte afstand wachtte zijn vader met een auto. Stevenson uitgenodigd voor NAVO-topconferentie James Hagertv, die met de persza ken van liet Witte Huis belast is, heeft medegedeeld dat president Ei senhower de voorzitter der democra tische partij. Adlai Stevenson, die tweemaal kandidaat voor het Ameri kaanse presidentschap is geweest, heeft uitgenodigd de komende NAVO-,.topconferentie" te Parijs bij te wonen. Maandagavond is op Schiphol H de K.L.M.--constellation ...Til- H burg" uit Djakarta aangeko- x M men. De „Tilburg" is het laat- ste K.L.M.-vliegtuig met Ne- derlanders aan boorddat op H normale wijze van het vlieg- s veld Kemajoran bij Djakarta H is vertrokken. Bovenfoto Êi laat zien hoe de laatste Ne- derlandse passagiers uit Indo- nesië, die onderweg reeds van n de nieuwe maatregelen tegen H Nederlanders hadden verno- M men, uit het toestel stappen. Onder: ccn van de passagiers, x de heer H. G. Ottjes tweede g van links), wordt door de bele journalisten geïnterviewd. Mini

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1