PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Gezonken Duitse kustvaarder „Plan" in zijn geheel geborgen Jordanië: Geen samenwerking meer met leider van bestandscommissie Gaillard verslagen in eigen partij Va ndaag... PRINS BERNHARD, ADENAUER, SPAAK, SPRAKEN TE AMSTERDAM 200e jaargang - no. 278 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: w. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 58 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 25 nov. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. mg. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. ..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 350300 P Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllssingen, Walstr. 5 I, tel. 2355 4 lijnen (b. g. g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, tel. 2475 (b. g. g. adv. 2234): Oostburg, Nleuwstraat 43. tel. 20; Terneuzen, Brouwerljstr. 2: Zlerlkzee. red i. 24; adm tel. 26 Bergers leverden uitzonderlijke prestatie De „Plan" is geborgen! Het 291 brt. métende Duitse kustvaartuig dat ruim een maand geleden na een aanvaring in de Biezelingse Ham is gezonken, werd zaterdag gelicht en hoog op de schorren voor de Boone polder neergezet. Hiermede hebben de bergers van Van der Tak te Rot terdam, die werden bijgestaan door een ploegje Belgen van de Union dc Kemorquage et Sauvetage S.A. te Antwerpen, een uitzonderlijke berging met succes bekroond. Nadat de „Plan" dinsdag van 40 meter diepte tot 20 meter onder de waterspiegel was versleept in de richting van de kust en het schip donderdag onder water was rechtgezet, heeft men de kust vaarder thans aan de golven ontrukt. Het is voor de eerste maal in de geschiedenis van Van der Tak's Bergingsbedrijf, dat een schip in zijn geheel van een dergelijke diepte geborgen kon worden. Bij laag water komt de kustvaar der vrijwel geheel droog'te liggen, zodat midscheeps aan stuurboordzij de de vier meter brede en evenzovele meters diepe scheur .duidelijk te zien is. Het voorschip is zwaar gehavend door de kracht waarmede de neus van het kustvaartuig zich 40 meter onder de waterspiegel in de zande rige bodem boorde. De enorme druk op deze diepte heeft zijn sporen ook achtergelaten op het achterschip. Het was zaterdag een glorieuze clag voor de bergers, die dag en nacht in touw zijn geweest om er toch vooral voor te waken, dat het schip hen niet zou ontglippen. Do Duitse kapitein van de „Plan" die reeds anderhalve week de l uist reeks één uur zaterdagmiddag was de „Plan" zover gelicht dat brug en sloepcndek boveu water kwamen. (Foto PZC.). bergingswerkzaamheden volgt, stond er wat treurig bij, toen het zwaar gehavende schip uit het grauwe water te voorschijn kwam. De „Plan" was een nieuw schip, dat nog slechts enkele da gen in de vaart was toen het werd geramd. De laatste werkzaamheden, die de bergers aan de „Plan" hebben ver richt, zijn het aanbrengen van een zogenaamde „patch", een uit plan ken, zeildoek, enz. bestaand schut, dat aan de buitenkant tegen het gat wordt geplaatst. De „patch" werd gemaakt aan boord van het ber gingsvaartuig „Salvor 10" en werd bij laag water tegen de „Plan" be vestigd. Vandaag maandag zal het schip wellicht naar Antwerpen worden gesleept, waarvoor toestem ming van de rijkswaterstaat nodig (Vervolg op pag. 2) Mansholt kandidaat voor presidentschap Euromarkt? In Brussel, waar de raadgevende interparlementaire Benelux-raad vergadert, loopt het gerucht dat de Nederlandse minister van landbouw, Sicco L. Mansholt, kandidaat is voor het presidentschap van de Europese Gemeenschappelijke Markt. wordt de zaak van de tot H de doodstraf veroordeelde M Amerikaan Caryl Chessman, p p die in zijn gevangenis reeds p drie boeken schreef, opnieuw ee in behandeling genomen. =E is het 50 jaar geleden, p e| dat de Nederlandse dichter Ja- cob Winkler Prins overleed. lllllllllllllllllllllllll!illllllllllllllllllllllllllllllill!lllllllllllllllllllll||!llil!l'l| VERWACHT. OVERDRIJVENDE WOLKENVELDEN Op de meeste plaatsen droog weer met overdrijvende wolkenvelden. In de ochtend plaatselijk mist, voorna melijk in het zuiden van het land. Zwakk- tot matige, later langs de kust tijdelijk krachtige westelijke wind. Weinig verandering in tempe ratuur. ZON EN MAAN 26 november Zon op 8.20 onder 16.38 Maan op 11.54 onder 21.43 ONRUST IN HET MIDDEN-OOSTEN Incidenten aan Jordaanse en Syrische grens van Israël De Jordaanse minister van buitenlandse zaken, Samir Rifai, heeft zondagavond op een te Amman gehouden persconferentie verklaard dat Jordanië niet langer bereid is tot samenwerking met kolonel By ron Leary, het hoofd der door de Verenigde Naties ingestelde Pale stijnse bestandscommissie en dat het op zijn vervanging heeft aan gedrongen. Volgens de Jordaanse regering is kolonel Leary „partijdig" en zij acht zich daarom ook niet langer gebonden aan beslissingen der ge mengde Jordaans-Israëlische wapenstilstandscommissie. Rifai verklaarde ook, dat de Jordaanse regering haar ambassadeur ïn Washington heeft opgedragen „dringende klachten" hij secretaris generaal Hammarskjöld en de Veiligheidsraad in te dienen in verband met „Israëlische agressie". Rifai zei, de ambassadeur te heb ben getelegrafeerd, nadat hij het meningsverschil omtrent een Israë lisch konvooi naar Haddassa een plaats in het gebied van de berg Scopus, een Israëlisch „eiland" op Jordaans gebied en hetgeen hij noemde de „aanhoudende Israëli sche agressie langs de Jordaanse grens", had bestudeerd. Israël heeft er bij kolonel Leary te gen geprotesteerd, dat Jordanië het Israëlische konvooi heeft doen aan houden. De Jordaanse autoriteiten hebben verklaard dat dit geschied is, omdat het konvooi benzine vervoerde. Een woordvoerder van het Israëli sche ministerie van buitenlandse za ken heeft meegedeeld dat Leary had toegezegd deze aangelegenheid met de Jordaanse autoriteiten te zullen be spreken. Een woordvoerder van de Israëli sche regering heeft zondag verklaard dat gewapende Jordaniërs zondag morgen in het gebied van Kfar Saba getracht hebben, drie Isi-aëlische ar beiders te ontvoeren. Hij zei dat de arbeiders werden ontzet door een Is raëlische patrouille. Israël heeft naar aanleiding van dit voorval een klacht bij de gemengde Israëlisch-Jordaanse bestandscommis sie ingediend. Syrische militairen hebben zondag met machinegeweren geschoten op een groep Israëlische boeren, die in het gebied van Tel Azaziat aan het Gevechten tussen Spanjaarden en Marokkanen Bij gevechten tussen Spaanse grens troepen en leden van het Marokkaan se bevrijdingsleger aan de grens van de Spaanse enclave in Zuid-Marokko, Ifni, zouden ongeveer 50 Spaanse sol daten gedood of gewond zijn, aldus onbevestigde berichten die in Rabat circuleren. Te Madrid is van gewoon lijk welingelichte zijde vernomen dat Spaanse militairen vrijdag een aanval met behulp van machinegeweervuur hebben afgeslagen. Aan Spaanse zijde werden geen verliezen geleden. Volgens zegslieden te Agadir zouden vijf k zes Spaanse grensposten, die elk circa 20 man telden, zaterdagmor- fen vroeg door verscheidene honder en leden van het bevrijdingsleger uit het gebied van. Goulimine aangevallen zijn. In dit gebied zijn kortgeleden on geveer 12000 man van het bevrij- ploegen waren. Een boer werd gedood, aldus een verklaring van een Israëli sche militaire woordvoerder. Israël lieeft naar aanleiding van dit incident dringend om 'n bijeenkomst van de gemengde Israëlisch-Syrische tandscommissie gevraagd. Ook Syrië heeft bij de gemengde Syrisch- Israëlische bestandscommissie een klacht ingediend. Hierin wordt Israël ervan beschuldigd dat het met voor bedachte rade een aanval had gedaan op gedemobiliseerd Arabisch gebied. ileger, die met automatische wa pens zijn uitgerust, samengetrokken. Steun voor ideeën van Mendès-France over Algerije Oud-premier Pierre Mendès- France heeft zaterdag op het con gres van de Franse radicaal-socia listische partij een felle aanval op de regeringspolitiek ten aanzien van Algerije gedaan en gepleit voor aan vaarding van de hulp van Tunesië en Marokko om de strijd in dat ge bied te beëindigen. Het merendeel van de afgevaardigden bracht Men dès-France aan het einde van diens rede staande een ovatie. Felix Gail lard, de tegenwoordige minister president, die ook lid is van de ra dicaal-socialistische partij, zat zwij gend naast Mendès-France. Een motie waarin de regeringspo litiek werd goedgekeurd, kreeg slechts 472 stemmen, terwijl de mo tie, waarin de kritiek van Mendès- France was vervat, de steun kreeg van 648 afgevaardigden. In deze mo tie wordt aangedrongen op onder handelingen met Marokko en Tune sië teneinde een regeling van het Al gerijnse conflict te vergemakkelij ken. Het mislukken van pogingen om dit conflict op te lossen, zo wordt verder in de motie gezegd, heeft tot een economische en financiële crisis geleid, waarvan Frans-Afrika een weerslag dreigt te ondervinden en waardoor het bestaan van de Franse Praktische „integratie" plannen van Philips „Er is in Europa plaats en noodzaak voor een organisatie, die niet onder politieke invloeden gebukt gaat en niet door regeringen wordt gecontro leerd, maar die niettemin de idee van Europese eenheid zal uitdragen en be vorderen. Als zo'n organisatie een maal tot ontwikkeling is gekomen en voldoende leden heeft, dan zou die naar ik geloof de coördinatie op zich kunnen nemen van de delicate, maar vitale banden, die bestaan tussen het culturele en het economische Euro- Sa". Aldus sprak prins Bernhard zon- ag in de slotzitting van het congres der „Fondation Européenne de la Cul ture" dat het afgelopen weekeinde in het Koninklijk Instituut voor de Tro pen te Amsterdam werd gehouden. Koningin Juliana heeft de openingszit ting bijgewoond. De Westduitse bondskanselier, dr. Konrad Adenauer, en de secretaris-generaal der Noord- atlantisohe Verdragsorganisatie, Paul Henri Spaak, belichtten de noodza kelijkheid van Europese samenwer king. „Niemand", zo zei Spaak onder meer. „heeft zich afgevraagd wanneer de Franse. Duitse. Engelse of Italiaanse spoetnik zou worden gelanceerd. En toch is dat een van de belangrijkste problemen, 50 jaar geleden kwamen alle grote uitvinders nog uit Westeuropa, van- FONDATION EUROPÉENNE DE LA CULTURE daag moeten wij er ons bij neerleggen dat we niet meer meedoen". Als re medie zag Spaak het behoren tot een grotere dan de nationale gemeen schap. Prins Bernhard sprak de hoop uit. dat in een periode van drie jaar de orga nisatie tot ontwikkeling kan worden gebracht Bedrijven of firma's enz. kunnen helpen door een contributie van 5000 per jaar beschikbaar te stellen in die periode. Voor het indivi duele lidmaatschap wil men een 400- tal geselecteerde Europeanen uitnodi gen; dit jndividue'e lidmaatschap zou 100 per jaar kosten. De directie van het Philipsconcern diende by monde van ir. F. J. Philips een rapport in met een groot aantal praktische voorstellen. Een prachtige kans voor een eerste succes noemde ir Phillips de komende wereldtentoon stelling te Brussel die vele aspecten van de Europese cultuur zal vertonen. Het voorstel voor 1958 luidde: Een bus met jeugdige passagiers per week van elke Europese hoofdstad naar Brussel, waar dan iedere week al die groepen met elkaar in contact zullen komen. Prins Bernhard zou op de industriëlen van Europa een be roep kunnen doen, een of meer van die bussen te „adopteren". In 1959 zou de stichting zich kunnen concen treren op de produktie van televisie programma's. Voor 1960 tenslotte zou men kunnen denken aan een uitge breid programma voor uitwisseling van studenten, journalisten, fotogra fen. auteurs en beoefenaars van de "•rafische kunst, die allen op hun ei eren manier ïn hoge mate kunnen by- ''ragen tot de culturele integratie van het nieuwe Europa. MOEILIJKE BERGING MET SUCCES BEKROOND Kunstmaanraket was opvallend goed te zien Van de Utrechtse Sterrenwacht uit is gisteravond om vijf voor zes de raket van de eerste kunstmaan .ge zien, gaande van het noord-westen naar het zuid-oosten. Het was een zeer opvallende ver schijning, hélderder dan de helder ste ster aan de hemel. Uit andere delen van het land zijn eveneens berichten van waarneming binnengekomen. Het is opmerkelijk, dat de raket vrijwel precies op het voorspelde tijdstip gekomen is. En kele dagen geleden is door Engelse sterrekundigen voorspeld, dat de ra ket weldra zou neerstorten, maar uit het feit, dat hij nog steeds op dc voorspelde tijdstippen komt, merkt men op, dat van neerstorten op het ogenblik nog geen sprake is. Drie jaar geleden heeft de Canadese industrieel Klaverwyden voor een ge ring bedrag bijeen antiquair een boek gekocht met 81 schetsen. De Duitse kunsthistoricus dr. Herbert Paulus heeft thans uitgemaakt, dat het schetsen van Goya zijn en de waarde geschat op twee miljoen mark. Unie gevaar loopt. Aangedrongen wordt op pogingen om tot een „Noord-Afrikaanse gemeenschap" te komen voor samenwerking bij de exploitatie van de bodemschatten van de Sahara. Gaillard vroeg aan Mendès-France wat die wenste: een onafhanke lijk of een Frans Algerije. Hij informeerde met behulp van wel ke meerderheid in de nationale vergadering hij de eerste moge lijkheid zou willen verwezenlij ken, daar zijn inziens de thans aan het bewind zijnde meerder heid de enig mogelijke is, als men een volksfront met inbe grip van de communisten bui ten beschouwing laat. Mendès-France antwoordde hier op, dat geen enkele meerderheid de premier zou durven beletten, onderhandelingen met Tunesië en Marokko te beginnen. De koningin heeft zaterdag 'n s H zitting bijgewoond van het congres van de fondation H Europeenne de la Culture", M p dat i)i Amsterdam gehouden p p wordt. De koningin in geani- p H meerd gesprek met de West- Duitse bondskanselier, dr. p Konrad Adenauer. Aan de an- p dere zijde van H.M. zit Robert p p Schuman. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Overstromingen in Algerije: zestien mensen gedood Minstens 16 mensen zijn omgekomen bij de overstromingen in Oost-Alge rije. Elf van de slachtoffers waren Franse soldaten. Twee van hen kwa- men om bij reddingspogingen. Drie andere soldaten verdronken toen de jeep waarin zij zaten door het water werd meegesleurd. De overstromin gen zyn veroorzaakt door zware re gens, die vorige week begonnen. .Het spoorwegverkeer tussen Constan- tine en Philippeville is tot stilstand gekomen en dat zal nog drie k vier dagen duren. Het vliegveld van Bone staat blank en is onbruikbaar. Rubens ontdekt in Venlose nalatenschap Bij een openbare verkoping uit de nalatenschap van wijlen de heer P. Oirbans te Venlo heeft de Venlose antiquair Lommen een oud schilde rij aangekocht, dat na een gedeelte lijke schoonmaak een fraai werk uit de zeventiende eeuw blijkt te zijn. Volgens voorlopige vermoedens gaat het hier om een werk uit de school van Rubens, mogelijk van de hand van deze Antwerpse meester zelf. Het schilderij zal door de deskundi ge prof. dr. Timmers uit Maastricht nader worden onderzocht. Het is 1.60 x 1.20 groot en stelt voor de onthoofding van Johannes de Doper.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1