PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT AUSTRALIËINDONESIË poogt buitenlands gebied te annexeren Walcherse landbouwers staan vijf uur met suikerbieten in de rij BILT NEDERLANDS-DUITS OVERLEG WORDT IN BONN VOORTGEZET ELF-JARIGE VERSTEKELING ONDER GELEIDE NAAR HUIS 200e jaargang - no. 276 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; tv. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 22 nov. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen, Walstr. 5 tel. 2355 4 lijnen (b. g. g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, Lange Vorststraat «3, tel. 2475 (b. g. g. adV. 2234): Oostburg, Nieuwstraat 43, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zierlkzee, red, tel. 24; adm. tel. 26 KWESTIE N1EUW-GU1NEA IN VERENIGDE NATIES Soebrandio ontstemd over rede van Russische afgevaardigde By' de hervatting van het debat in de politieke commissie der Ver enigde Naties over de kwestie Nieuw-Guinea heeft de Australische af gevaardigde, Ronald Walker, elke rechtmatigheid in de Indonesische aanspraken over de soevereiniteit van dit gebied en elke rechtvaardi ging voor een nieuw debat op dit ogenblik ontkend, daar de vorige bij eenkomst van de Algemene Vergadering slechts acht maanden geleden een Indonesische resolutie verwierp, waarin hervatting van de onder handelingen werd gevraagd. De Australische afgevaardigde sprak als zijn overtuiging uit, dat de Nederlandse regering haar verantwoordelijkheid ten opzichte van wes telijk Nieuw-Guinea volgens het Handvest der Verenigde Naties aan vaardt. In het land zelf is de situatie rustig en normaal en naar buiten vormen het Nederlands bestuur en het geringe aantal militairen, die Nederland gestationeerd heeft voor niemand een bedreiging. Hij wees er op dat er geen sprake is van een koloniaal vraagstuk, noch van geschil tussen Den Haag en Djakarta dat kan worden opgelost door een commissie van goede diensten, het is eenvoudig een Indonesisch pogen tot het annexeren van buitenlands gebied. De Russische afgevaardigde Pei- ve heeft ook een rede gehouden. De minister van buitenlandse zaken, dr. Soebrandio, zou echter mis noegd over deze rede zijn. Wes- terse diplomaten beschouwden de toon van de Russische afgevaar digde als een poging van het Kremlin om, als de zogenaamde „kampioen" van de koloniale vol keren invloed in Zuid-Oost-Azië uit te oefenen. In Westerse kringen kreeg men over het algemeen de indruk, dat Pei- ve, in wezen meer kwaad dan goed aan de zaak van Indonesië heeft ge daan door rancune te veroorzaken in menfijke Australische-Nederlandse verklaring en vestigde vooral de aan dacht op net laatste van de vijf begin selen, die de verklaring bevat waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat het volk van het gehele eiland voorbe reid wordt om over haar eigen toe komst te beslissen. De Australische afgevaardigde ver wierp de ontwerp-resolutie, onldat aanvaarding zou betekenen, dat de Verenigde Naties zouden worden ge bracht in een situatie van het stilzwij gend steun verlenen aan een wens van een lid-staat om gebied in bezit te krij gen, dat aan een andere staat behoort. Fusie tussen Belgische en Nederlandse luchtmacht Generaal Lauris Norstad, de opper bevelhebber van de NAVO in Europa, en de Belgische minister van defen sie, Antoon Spinoy, hebben donderdag in Brussel een onderhond gehad over de mogelijkheid van een fusie tussen de Nederlandse en de Belgi: macht. Belgische lucht- Een woordvoerder van het Belgische ministerie van defensie verklaarde dat men uit economische en opera tionele overwegingen tot een derge lijke fusie wil komen. De woordvoerder van het Belgische ministerie van defensie voegde aan zijn verklaring toe. dat de fusie waar men op dit ogenblik over denkt be staat uit vergaande coördinatie van de opleidingsschemas. Gisteren heeft generaal Norstad een kort bezoek aan Nederland gebracht. In Den Haag heeft hij een onderhoud gehad met minister Staf. Ook de secretaris-generaal van de Navo, Paul Henri Spaak, heeft besprekingen gevoerd met ir. Staf. Naar verluidt zouden deze onder andere zijn gegaan over de inte gratie der Navo-strydkrachten en in het bijzonder die der Belgische en Nederlandse militaire lucht macht. wat tot zover een ln bescheiden be woordingen gehouden debat was ge weest. De ambassadeur van Bolivia bétoog de, „dat het volk van West-Irian be hoort tot Indonesië"- De Belgische ambassadeur, Joseph Nisot, verklaarde dat de Ver. Naties niet bevoegd zijn deze zaak op te ne men, daar Indonesië geen wettelijk recht naar voren heeft gebracht om zijn eis te steunen. Het Handvest houdt in, aldus de Belgische afgevaar digde. dat het belang van het volk van een niet-zelfregerend gebied voorgaat en Nederland zou op ernstige wijze in zijn door het Handvest opgelegde plicht tekort schieten, als het Nieuw- Guinea, zoals gevraagd wordt, af zou staan. Fabriek voor een deel door brand verwoest. Een deel van de fabrieken van de firma A. van 't Verlaat te Hardinx- veld-Giessendam, fabrieken van hou ten gebouwen, is gisteravond in de as gelegd door een felle uitslaande brand. De grote opslagplaats, die een opper vlakte heeft van circa 1000 vierkante meter ging geheel verloren evenals de kantine met een daarboven gelegen kantoorruimte. De schade voor Verlaat's houtbouw loopt in de honderdduizenden guldens, zo heeft de directie meegedeeld. Grens in Eemsmonding moeilijke kwestie De besprekingen tussen mr. J. W. Beyen en prof. Kaufmann, die weer werd bijgewoond door deskundigen van beide zijden, hebben gisteren slechts kort geduurd. Daarna volg den afzonderlijke vergaderingen van beide delegaties. Mr. Beyen deelde na afloop van de bijeenkomst van de Nederlandse delegatie mede, dat is overeengekomen het overleg op 9 december in Bonn voort te zetten. Inmiddels is een redactie-commissie gevormd, die de teksten en voorstel len van de in Den Haag gevoerde besprekingen nader zal uitwerken. Tijdens de gemeenschappelijke vergadering werd weer de Eems- Dollard-kwestie besproken. In antwoord op een vraag of een op lossing van dit vraagstuk in het zicht komt, antwoordde mr. Bey en slechts: „Met deze kwestie is HIJ WILDE BLIJVEN, MAAR MOCHT NIET ln Cuxhaven aan boord van Groote Beer gegaan. De 11-jarige Duitse blinde passa gier Rolf Serokas is gisteren aan boord van het Nederlandse emigran tenschip Groote Beer vertrokken, na dat de Australische immigranten autoriteiten het oor doof hadden ge houden voor alle pleidooien van de jongen om hem in Australië te laten blijven. Serokas was een van de zeven blin de passagiers aan boord van de Groo te Beer, toen dit schip uit Cuxhaven naar Australië vertrok. Slechts aan een van de zeven, de 25-jarige Berta Kobar uit Joego-Slavië, verloofde van de Joegoslaviër Dragen Pranic, werd verlof gegeven te blijven. Deze ver gunning werd verstrekt slechts een uur voor de Groote Beer uit Mebour- ne naar Triest vertrok. Berta gaat in Melbourne trouwen met Dragen Pranic. Pranic was een van de emi- Woensdag heeft de directeur-gene raal voor de industrialisatie en ener gievoorziening, dr. E. L. Kramer, de aardgasbehandelingsinstallatie Age- lerbrug" te Agelerbrug officieel ge opend. Men ziet hier tijdens de rondgang over de nieuwe installatie van het' staats gasbedrijf tweede van links, met lichte jas, de direc teur-generaal en tweede van rechts de commissaris der koningin, in Overr ijsel. Amsterdam heeft tekort van twintig miljoen. De ontwerp-begroting voor 1958 van de gemeente Amsterdam, welke ditmaal enkele maanden later is inge diend bij de gemeenteraad dan in voorgaande jaren, sluit met een na delig saldo van 28.497.725, waarvan 8 miljoen gedekt zal worden uit de reserve van voordelige saldi uit de jaren 1948 tot en met 1955, zodat het ongedekte nadelig' saldo bedraagt 20.497.725. De gemeentebegroting sluit, voor wat dë gewone dienst betreft, in in komsten en uitgaven op een bedrag van f 388 305.846, tegen 324.082.025 in 1957. zij toont dus een stijging met 64.223.821. Het geraamde tekort is voor een groot gedeelte te wijten aan de on ontkoombare stijging van lonen en salarissen, alsmede aan de reeds ge noemde toeneming der kapitaalslas- ten. Amsterdam staat voor de verplich ting een reeks uitgaven te doen, die niet alleen de stad ten goede komen, b.v. de kosten van de gemeente-uni versiteit, waarvan de netto-lasten voor 1958 14,7 miljoen zullen bedra gen. Spoetnik-gegevens zullen worden bekendgemaakt Radio-Moskou heeft meegedeeld, dat alle gegevens die door middel van de Sowjet-satellieten zijn ver kregen, aan de geleerden der andere landen zullen worden bekendge maakt. Maar de Sowjet-geleerden moeten de tijd hebben de gegevens te ontcijferen, hetgeen een moeilijk werk is, aldus de radio. granten aan boord van het Neder landse schip, en Berta was meege reisd omdat zij niet van hem geschei den wilde worden. Rolf Serokas was aan boord van de Groote Beer gegaan in Cux haven, om met andere kinderen op het schip te spelen en hij werd Eas ontdekt toen het schip in vol- i zee was. Een priester zal hem van Triëst naar Duitsland terug brengen. het thans even ver als met de fi nanciële vraagstukken acht maan den geleden". Met nadruk zeide hij, dat de vaststelling van grens in de Eemsmonding en de Dollard, het moeilijkste onderdeel van dit probleem, in Den Haag niet ter sprake is gekomen. In overleg met prof. Kaufmann is gesproken over de praktische aspec ten van een oplossing, het „wie, wat, waar en hoe", zoals mr. Beyen zei- de. Pas als dit gezamenlijk optreden in dit gebied zal kunnen worden uit gewerkt. zal de kwestie van de grens aan de orde komen. Mr. Beyen deelde voorts mede, dat na de laatste vergadering van de huidige serie besprekingen, professor Kaufmann en hij ruggespraak zul len houden met de wederzijdse rege ringen. „Dit behoeft niet te beteke nen, dat wij gemeenschappelijke voorstellen aan de regeringen zullen voorleggen", voegde mr. Beyen hier aan toe. Naar aanleiding van een verkla ring aan het begin van de besprekin gen. dat het raamwerk voor een op lossing vóór de financiële besprekin- gpvibijna gereed was en het stadium v/Srhct invullen van bedragen was bëreikt, zeide mr. Beyen, dat dit niet zal gebeuren voor de komende ont moetingen in Bonn. Prof. Kaufmann en mr. Beyen zijn in de middag weer bijeen ge weest ter bespreking van Elten en Tudderen, waarbij volstaan werd met het behandelen van in leidende procedure-kwesties. Bemiddeling aangeboden in Frans-Algerijnse conflict. Koning Mohammed van Marokko ?n president Bourguiba van Tunesië ngeooclei •nflict te bemiddelen. Rosenberg stal veertig belangrijke geheimen. Davic Greenglass, die een gevan genisstraf wegens atoomspionage uitzit, heeft meegedeeld, dat Julius Rosenberg de Russen gegevens over het Amerikaanse program voor de lancering van aardsatellieten heeft verstrekt. Hij zei dit tegenover Ro- 1» rt Morris, die ln opdracht van de Amerikaanse senaat een onderzoek instelt. Volgens Greenglass heeft Rosen berg aan het einde van de jaren veer tig „geheimen gestolen over ruimte stations en door atoomkracht voort bewogen vliegtuigen". In 1953 wer den Rosenberg en zijn vrouw Ethel op beschuldigingen van spionage te rechtgesteld. Morris heeft ook Harry Gold, een andere atoomspion, ondervraagd. De ze deelde mee, dat de Russen hem hadden gevraagd, zijn spionageacti- viteit speciaal te richten op feitelijke werkwijzen in plaats van op theo rieën. Zijn Russische opdrachtgevers hadden verklaard: „Wij kunnen het zelf doen, maar wij hebben er de tijd niet voor". INVASIE VAN SCHEPEN BIJ SUIKERFABRIEKEN Pas nu - na aardappeloogst - draait „peeën"-campagne op volle toeren ONBEGRENSD moet het geduld zyn van de Zeeuwse landbouwers.... Dat blykt duidelijk nu de suikerbietencampagne eigenlyk pas goed op volle toeren is gaan draaien. In de eerste weken van de campagne was het nog maar mondjesmaat met de aanvoer! Maar nu rollen dagelyks honderden karrevrachten bieten in traag tempo, naar de aanlegplaatsen, waar „kem penaars" en al die andere vaartuigen begering honderden tonnen bieten in hun ruimen bergen. Plotseling zyn er zoveel landbouwers, die nu ineens hun suikerbieten de deur uit willen hebben, dat de aanvoer veel en veel groter wordt dan de afvoer van de laadplaatsen. En 't gevolg? Waan zinnige wachttyden voor de landbouwers, die met hun „peeën" naar de schepen komen! In Middelburg is 'n waehttijd van vijf zes uur de laat ste dagen volkomen vanzelfsprekend geworden... Maar met hun onbegrensd geduld blijven de landbouwers netjes in de ry staan tot eindelijk een mach tige kraan de netten grypt, waarin de bieten liggen, en ze in de schepen stort! Vooral in de morgenuren groeit de ry van wachtende bietenwagens uit tot een gigantische lengte. Landbou wers met een vooruitziende blik zet ten hun wagens 's avonds laat al op de Middelburgse Loskade neer om de volgende morgen één van de eersten te zijn. En wie die vooruitziende blik niet heeft, moet 't bekopen met ettelij ke uren langer wachten. Landbou wers, die woensdag- en donderdag morgen al om zes uur met hun bieten in Middelburg waren om acht uur begint het laden van de schepen hadden er al zoveel voor zich, dat zij f>as tussen tien en elf uur met een ege wagen verder konden rijden. „In dezelfde tijd, dat 's morgens één wagen wordt gelost, komen er weer tien achter in de ry by", vertelde een boer uit Zoutelande, die woensdag vijf-en-een-half uur geduldig had moeten blijven. Dat had zo'n aardig effect, dat Mid delburg er een bezienswaardigheid by kreeg: een honderden meters lange fille van bietenwagens, die zich eerst uitstrekte tot d© Blau we Dyk, maar die later uitgroeide tot voor het P-Z.E.M.-gebouw en zelfs tot op de weg naar Koude- kerke.... Zo lang was de file dat woensdagavond bijvoorbeeld veer tig ft vijftig wagens moesten blij ven wachten tot de volgende och tend. Drie dagen Men ziet nu al aankomen, dat op de officiële sluitingsdatum, zaterdag 30 november, de bietencampagne onmo gelijk klaar kan zijn. Daarvoor heeft men in het begin veel te veel achter stand opgelopen. „Als we het sche ma precies hadden afgewerkt, zouden we iedere dag 1200 ton bieten in de Schepen moeten laden", vertelde de „kaaibaas" ln Middelburg, de heer W. van Sluys, „maar in de eerste veer tien dagen werd er per dag niet meer dan 200 ton aangevoerd... We deden er soms drie dagen over om een „kempenaar", een scheepje van 500 ton, vol te krijgen!". Geleidelijk aan is de aanvoer wat beter geworden, maar pas vorige week ging de cam pagne eigenlijk pas in alle heftigheid draaien. Waarom was de aanvoer in die eer ste weken dertig september begon de campagne zo gering? Dat was bepaald niet omdat de boeren er nu eens geen zin in hadden. Maar 1957 was voor hen bepaald geen jaar van „melk en honing". De heftige regen val vertraagde het werk en toen men nog bezig was met de aardappelen, zouden de suikerbieten eigenlijk al aan de beurt moeten zijn geweest. Nu pas wordt alle tijd ingezet voor de suikerbiet! Maar nu de aanvoer zo gigantisch is geworden, is men min of meer in een vicieuze cirkel beland. Want de sche pen, die op verschillende plaatsen in Zeeland hun vrachten innemen, kun nen veel sneller geladen dan gelost worden. Het gevolg is, dat ook de schip pers volop de gelegenheid krijgen hun geduld te tonen. Zij moeten geen uren, maar soms dagen wachten voor zij hun vracht weer kwijt zijn. De aanvoer heeft zich op deze dagen zo sterk geconcen- treei'd, dat voor de fabriek in Dinteloord bijvoorbeeld af en toe 150 tot 160 schepen liggen te wachten tot de bicten weer uit de ruimen gehaald zijn Zo bont is het in Sas van Gent ge- Vervolg op pag. 5) Scheepsontploffing in Napels: 3 doden In de haven van Napels heeft zich donderdag 'n zware ontploffing voor gedaan op het 2285 ton metende Itali aanse schip „Anna Mario Ievoii". Ze ker drie personen een douanebe ambte en twee havenarbeiders zyn om het leven gekomen, een honderd tal personen is gewond. Twintig ge wonden zyn in een ziekenhuis opge nomen. Door de ontploffing ontstond 'n groot gat in de romp van de „Anna Mario Ievoii". Een uur na de explosie, ver moedelijk een ketelontploffing, zonk het schip. Mensen die voor reddings werk aan boord waren, doken in de haven om niet met het wrak onder te gaan. Duikers zijn onmiddellijk af gedaald om na te gaan of er zich nog lijken in het wrak bevinden. Er wor den nog drie bemanningsleden ver mist. De gehele havenbuurt werd door de explosie opgeschrikt. Het personeel van kantoren en pakhuizen rende de straat op. Honderden ruiten werden door de luchtdruk verbrijzeld. Een stalen plaat van tien bij vijf meter werd honderd meter ver door de lucht geslingerd en kwam op een plein terecht. Het verwondde een paar voorbijgangers en vernielde de bovenleiding van de tram. De „Anna Maria Ievoii" heeft twee maanden voor reparatie in Napels gelegen. Het "schip zou vrijdag: naar Palermo vertrekken. De ontploffing deed zich voor tij dens het bunkeren. Op de foto ziet men hoe men met lodders het wrak van het schip op klimt om eerste hulp te verlenen. Militaire kerst- en oudejaarsverloven De minister van oorlog heeft ter gelegenheid van Kerstmis 1957 en de jaarwisseling ten aanzien van het vertrek met verlof en de terug keer van verlof voor verschillende groepen militairen data bepaald. Voor een bepaalde groep militai ren is het vertrek, voor telkens vijf tig procent der sterkte, bepaald op zaterdag 21 december tussen zeven uur en ne°en uur des morgens of vrijdag 27 december na vier uur 's middags, de terugkeer is vastgesteld op vrijdag 27 december voor 12 uur 's middags of op donderdag 2 januari 1958 voor zeven uur 's avonds. Voor een andere groep militairen is het vertrek bepaald op zaterdag 21 december na een uur 's middags en de terugkeer op donderdag 2 ja nuari 1958 voor twaalf uur 's mid dags. De. verlofregeling is per land machtorder aan de landmacht be kend gemaakt. VERWACHT. PLAATSELIJK WAT REGEN. Veel bewolking met plaatselyk enige regen of motregen. Hogere middagtemperatiiren dan gisteren. Matige, langs de kust krachtige wind tussen zuid en west. ZON EN MAAN 23 november Zon op 8.15 .onder. 16.41 Maan op 9.52 onder 18.32

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1