PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zestien Russische vrijwilligers verkeerden 45 sec. in gewichtloze toestand Delta-wet aanvaard Kustvaarder „Corale" zonk na aanvaring voor Vlissingse boulevard BILT Nu de „Passat" nood STEMMING OVER RESOLUTIES ONTWAPENING UITGESTELD Vandaag... 200e jaargang - no. 262 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 6 nov. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus- Vllssingen, Walstr 58-60. tel. 2355 4 lijnen (b. g. g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, tel. 2475 (b. g. g. adv. 2234): Oostburg, Nleuwstraat 43, tel 20; Terneuzen Brouwerljstr 2. Zierlkzee. red tel 24: adm tel. 26 Proeven in speciaal ingerichte vliegtuigen Eerste spoetnik was van grote betekenis voor Amerikanen In Rusland zouden reeds proeven genomen zijn met vrijwilligers, die tijdens vluchten in speciaal ingerichte vliegtuigen in een gewichtloze toe stand verkeerden, zo wordt in een Russisch blad gemeld. De gewichtloze toestand had men slechts tot 45 seconden kunnen volhouden. Van de zestien proefpersonen hadden zich acht minder prettig gevoeld. Een van de zestien, een geleerde, had verklaard, dat de toestand van gewicht loosheid voor de mens de volmaaktste vorm van rust is. Vijf piloten had den het gevoel, dat zij een vrije val maakten dan wel met het hoofd om laag vielen. Een had zich luchtziek gevoeld. Een andere Russische geleerde heeft meegedeeld, dat de interplane taire raket met menselijke bemanning zal berusten op het beginsel van de aantrekkingskracht, die door het hemellichaam, dat men wil berei ken, wordt uitgeoefend. Thans worden plannen bestudeerd voor een der gelijke ruimteraket, die in het geval, dat een hemellichaam geen damp kring heeft, zelfs op zijn oppervlakte zal kunnen landen. De Russische deskundigen veronderstellen, dat de mens zich op zo'n hemellichaam met geringere zwaartekracht door middel van straal- pistolen zou moeten voortbewegen. De aanwezigheid van de hond in de spoetnik 2 zou waardevolle gegevens verschaffen over de invloed van een langer durende gewichtloze toestand op het organisme. De onder-voorzitter van de British Interplanetary Society, Kenneth Gal land, heeft gisteren gezegd, dat hij vermoedt, dat Rusland al een raket naar de maan heeft afgeschoten. Hij zei, dat deze raket wellicht een kleine atoom-installatie met zich voert. De eerste spoetnik van de Russen is van grote hulp geweest voor het Amerikaanse satellietproject. Zonder de ervaring opgedaan bij het volgen van de Sowjet-maan, zouden de Ame rikanen op grote moeilijkheden zijn gestuit bij de pogingen hun eigen sa telliet te volgen, wanneer die gelan- Kinderbijslag De minister van sociale zaken heeft bij de Kamer een ont- werp-wet voor een algemene kinderbijslag(verzekering) inge diend. Tegen dat ontwerp bestaan bij een deel van het publiek bezwa ren en er zal over dit ontwerp dan ook wel een hartig woordje in de Kamer vallen. Wanneer het ontwerp wet wordt, zal straks iedere Nederlandse belas tingbetaler (ster) op zijn inkomsten belastingbiljet een bedrag voor de kinderbijslag vinden. Om een voorbeeld te noemen: vijf- envijftigjarige ongehuwde dames die nu reeds via de „A.O.W." pre mie betalen voor haar weduwe, zul len dan ook kinderbijslag moeten be talen. Net zo min als ze ooit een weduwe zullen nalaten, zullen haar kinderen ooit van kinderbijslag pro fiteren. Desondanks wordt haar belasting technisch een weduwe en een kin derschaar toebedeeld en dat allemaal terwille van de solidariteit. Zij moe ten meebetalen met de rest van Ne- dex-land voor het onderhoud van de weduwen en van de kinderen. Er is veel te zeggen voor solida riteit, vooral wanneer het gaat om kinderen en om de finan cieel zwakken in onze samenleving. Maar wie zijn de bevoordeelden bij de nieuwe kinderbijslagwet Dat zijn niet degenen, die nu reeds kin derbijslag ontvangen. Voor hen ver andert er weinig. Ze zullen alleen de premie op hun belastingbiljet vin den, omdat voor de werkgever de heffing voor de kinderbijslag ver valt. Die belastingverhoging zal wel ge vonden worden via een looncompen- satie. Op die manier zien de loon- trekkenden duidelijker en indringen der dan tot heden, wat zij zelf voor de kinderbijslag moeten betalen. Maar financieel blijft alles bij het oude. Degenen, die voornamelijk van de nieuwe wet zullen profiteren, zijn de zelfstandigen. Zij krij gen thans slechts de halve kinder bijslag gerekend van het derde kind Straks zullen zij gerekend van het derde kind de volle kinderbijslag kiijgen. Voor het eerste en het twee de kind ontvangen zij geen kinder bijslag zoals de loontrekkenden thans nog wel ontvangen. Maar het schijnt wel in de bedoeling te lig gen, dat in de toekomst, die bijslag voor het eerste en tweede kind ook voor de loontrekkenden zal verdwij nen. Wanneer we de zaak wat fel zwart-wit stellen dan moeten dus straks de vijfenvijftig- jarige dames kinderbijslagpremie premie betalen voor de derde, vier de enz. kindertjes uit het milieu van de zelfstandigen. Daartoe behoren kleine zelfstandigen, die zeker met de kinderbijslag gebaat zijn, maar er zijn ook duizenden gezinnen bij. die zonder kinderbijslag zeer wel aan een behoorlijke opvoeding van hun kinderen toekomen. Voor de laatsten betekent de kinderbijslag Vervolg op pag. S) ceerd zou zijn. Thans zijn deze moei lijkheden overwonnen en kunnen we beginnen. Dit heeft een woordvoerder van het marine-resaerch laboratorium meegedeeld. Bovendien heeft spoetnik I de Ame rikanen ook gegevens van wetenschap pelijke aard bezorgd. Het zal nog wel even duren voor de betekenis van al le gegevens, die verkregen zijn uit de observatie bekend is, doch reeds staat vast dat de spoetnik op minstens en kele punten al de Amerikanen tot an dere ideeën heeft 'gebracht wat betreft de toestanden in de hogere lagen van de dampkring. Wat de Amerikaanse geleerden echter kwelt is dat als hun berekeningen zouden kloppen de ee> ste -spoetnik niet meer zou bestaan. Maar de spoetnik draait zijn baantje nog. „Amerika had jaren geleden de maan al kunnen bereiken. Op wetenschappelijk terrein zijn wij daartoe ver genoeg gevorderd, maar er was niet voldoende geld beschikbaar om dit plan te ver wezenlijken", aldus een verkla ring van Dan A Kimball, direc teur van de Amerikaanse maat schappij Aerojet-General Corpora tion, een rakettenfabriek. Hij voegde eraan toe dat de Ver enigde Staten een raket bezitten welke een nog zwaardere kunst maan in de ruimte kan brengen dan spoetnik 2. De democratische leider in de Ame rikaanse Senaat, Lyndon B. Johnson, heeft verklaard, dat nitvoerige inlich tingen, die door leiders van het depar tement van defensie gegeven zijn. hem niet de overtuiging hebben kun nen schenken dat het Amerikaanse missie-program gelijke tred houdt met dat van Rusland. De senator legde deze verklaring tegenover de pers af, nadat hij en andere leden van de commissie voor de strijdkrachten zeven uur lang ge confereerd hadden met autoriteiten van leger, marine en luchtmacht. Een andere deelnemer aan het over leg, de republikeinse senator Styles Bridges, zeide dat het ministerie van defensie een „projectielen-tsaar" no dig heeft om het Amerikaanse pro gram in goede vorm te krijgen. De voorzitter van de commissie voor de strijdkrachten, de democraat Ri chard B. Russell, zeide dat hij dat wat hij vernomen had, eerst wilde be studeren alvorens commentaar te ge ven. De drie senatoren zullen later be slissen of de situatie een onderzoek door het volledige congres eist. Uit andere bron wordt vernomen dat autoriteiten der strijdkrachten het gesprek poogden te beperken tot de Amerikaanse projectielen. Doch de senatoren wensten ook ingelicht te worden over de Russische program ma's en zij kregen toen alle gegevens die hier over spoetnik 2 beschikbaar zijn. De Amerikanen hopen in de loop van volgende maand met proeflance- ringen te beginnen te Cape Canaveral in Florida, en de eerste van een serie satellieten met een volledig instru mentarium op te laten in maart van het komend jaar. Gisteravond om 11.35 uur heeft de Tweede Kamer het ont- werp-Deltawet aanvaard. Deze historische beslissing werd genomen na urenlange debatten, waarbij met name werd gesproken over de vraag of een der artikelen van het ont werp, al dan niet in strijd met de Grondwet was. Deze aangelegenheid had zelfs tot gevolg, dat acht leden van de K.V.P. zich verplicht voelden tegen het gehele ont werp te stemmen, ook al waren zij voorstanders van het Deltaplan. Onze speciale verslaggever belicht op pagina zeven het verloop van het debat. Het Duitse viermast zeilschip „Pas sat", een zusterschip van de gezonken „Pamir"', heeft een S.O.S.-sein uit gezonden. Het schip, dat zich onge veer midden tussen de Azoren en de Portugese kust bevindt, meldde dat het dringend assistentie nodig heeft, daar de lading is gaan werken. Gaillard premier Felix Gaillard Is in de afgelopen nacht door de Franse Nationale Ver gadering tot premier gekozen. De uitslag was 338 stemmen voor en 173 tegen Gaillard. In de Nationale Vergadering heeft Gaillard o.m. gepleit voor een pro gram van actie tot redding van de franc. Automobilist aangehouden die vrouw en kind aanreed. De politie is er in geslaagd de auto mobilist, die te Weerdinge (Zuid- Drentc) een dame met een baby in een kinderwagen aanreed en zonder zicht om de slachtoffers te bekom meren, doorreed, op te sporen. Het is de 55-jarige inspecteur van eer groot concern. G. V. te Almelo. De vrouw had een beenbreuk op gelopen en de baby werd uit de kin derwagen geslingerd, maar hep geen letsel op. Voorbijgangers heb ben de slachtoffers gevonden en naar het ziekenhuis te Emmen gebracht. De auto werd aangetroffen bij een reparatie-inrichting te Enschede. De eigenaar had aangedrongen op een snelle reparatie. De eigenaar legde een gedeeltelijke bekentenis af. Viegtuig met Roemeense afgevaardigden verongelukt Een vliegtuig, waarmee Roemeense regeringsvertegenwoordigers naar Moskou werden gebracht, is maan dag bij de landing bij de Russische hoofdstad verongelukt, waardoor drie leden van de bemanning en een lid van de Roemeense delegatie om het leven kwamen, aldus meldt het pers bureau Tass. De verongelukte Roemeen was G. Preotiasa, toegevoegd lid van het po litieke bureau van de Roemeense communistische partij. Slechte invloed van kalmerende middelen. Overmatig gebruik van kalmerende middelen kan van de Amerikanen een „ras van slappelingen maken", aldus dr. Dixon van de universiteit van Ore. gon op een doktersbijeenkomst in Los Angeles. Verslaafdheid aan kalmeren de middelen is in veel opzichten erger dan verslaafdheid aan alcohol, zei nij. Onrust noemde hij als een van de ergste ziekten van Amerika, en veel mensen grijpen dan liever naar een pilletje dan dat zij proberen de situa tie van het ogenblik recht in de ogen te zien. Van dit ontwijken van de moeilijkheden, en dus van de moge lijkheden om te leren, verwacht hij de ergste gevolgen. Dit zijn twee beelden uit een gete kend gedeelte van de in Londen op het filmfestival vertoonde Russische film „De rode maan", een filmfan tasie over de vlucht naar de maan, welke na het lanceren van de tweede spoetnik door Rusland, wel bijzon der actueel is geworden. Het bovenste beeld van deze film laat zien hoe een vliegtuig eventueel een drietrapsraket, welke de vlucht naar de maan zou moeten maken, tot op grote hoogte zou moeten brengen alvorens deze op eigen kracht verder de wereldruimte in- giert. Het onderste beeld laat zien hoe de door het raketvliegtuig omhoog- gebrachte raket, na een bepaalde afstand op eigen kracht te hebben afgelegd, de eerste van de drie trap pen zou moeten afstoten. Later zou dan ook de tweede trap worden ach tergelaten en zou alleen de neus op de maan terechtkomen. NA TERUGTREKKEN VAN RUSSEN Engelsen: besluit van Russen teleurstellend. De ontwapeningscommissie van de Verenigde Naties heeft gisteren beslo ten de stemming over de tegenstrijdi ge ontwapeningsresoluties uit te stel len, nu de Sowjet-ünle heeft aange kondigd, dat zy de onderhandelingen zal boycotten als er niet meer landen bij het overleg worden betrokken. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken wilde niet aan stonds commentaar geven op het be sluit van de Sowjet-Unie uit de ont wapeningscommissie te treden. Amb tenaren van dit ministerie verklaar den echter, dat de bekendmaking een klassiek voorbeeld was van de opzet van een grote mogendheid die meent een krachtige positie te hebben be reikt en daaruit diplomatiek voordeel wil halen. Zij menen, dat de Sowjet-Russische houding is ingegeven door het succes, dat behaald werd met het afschieten van de twee kunstmanen. Sommige Amerikaanse waarnemers menen, dat de Russische leider Kroesjtsjew die thans vermoedelijk in hoofdzaak de Russische buitenland se politiek bepaalt door het terug trekken der Russische vertegenwoor digers in de ontwapeningscommissie der Verenigde Naties, poogt langs de ze weg tot directe Russisch-Ameri- kaanse onderhandelingen te komen. De Engelsen noemden het Russische besluit zeer teleurstellend. Onderhoud met minister over salaris-ambtenaren. In verband met de moeiiykheden, welke bestaan over de salariëring van het overheidspersoneel, hebben de voorzitters van 't A.C.O.P., de chrlste- lyke centrale en de rooms-katholieke centrale, resp. de heren Blom, Kapin- ga en Weyters gisteren een audiëntie gehad met de minister van binnen landse zaken. Door het neerstorten van een ge weldige rotsblok van vijf ton zijn drie Italianen nabij Bellinzona gedood en ten minste vijf gewond. Zij waren aan het werk aan een Zwitsers hydro- elektrisch project. is het 325 jaar geleden s dat de befaamde Zweedse ko- 5= ning Gustav II Adolf in de slag ff bij Lützen sneuvelde. MilIlllllllllllllllllllllllllllHUIlil Het was aan de gezichten van deze opvarenden van de Nederlandse kustvaarder „Corale" te zien, dat zij blij waren, dat de aanvaring voor de bemanning nog zo goed afgelopen was. Van rechts naar links kapitein Toonen uit Utrecht, stuurman Kuyt uit Scheveningen, 2e machinist An- dries van Beelen uit Katwijk aan Zee en le machinist Zijlstra uit Amsterdam. (Foto P.Z.C.) Belgische alhaalboot kon alle opvarenden aan boord nemen Op nauweiyks vijftig meter afstand van de Vlissingse boulevard is dins dagmorgen omstreeks half vyf in nog geen tien minuten de Nederlandse kustvaarder ..Corale" onder de golven verdwenen. Terwijl een felle zuiden wind het water opzwiepte en striemende regenbuien het uitzicht belemme- den, werd de „Corale" aangevaren door 't Russische vrachtschip „Nico- lai Bauman". Het Rnssische schip boorde zich aan stuurboordzijde in de Nederlandse kustvaarder, die onmiddellijk zware slagzy begon te maken. Maar in dit geval kwam er 'n geluk bij 'n ongeluk, want 'n afhaulboot van 't Belgisch loodswezen was juist vlakbij de „Corale" om op dit schip 'n loods af te zetten. Neuwelijks 'n minuut na dc aanvaring lag dit loodsvaar- tuig al langszy van 't hellende schip en alle 10 opvarenden konden zonder kleerscheuren overstappen.... Maar toen de laatste man was overgespron gen verdween 't schip met de neus om laag in de Schelde, vlak voor hotel „Noordzeeboulevard." De „Corale", eigendom van de heer A. Couperus uit Hilversum, die ook de Vlissingse „Zeehondenwerf" bezit, arriveerde in de vroege nacht met een lading hoogoverslakken van Partington (Engeland) in de Wielin gen en was op weg naar Gent. In ver band met het ruwe weer kon deze 500 bruto reg. ton metende kustvaar der echter niet spoedig een loods krij gen van de buitenbeloodsing. De 25- jarige kapitein Moonen uit Utrecht, die het vaarwater naar Vlissingen wel kende, stond toen voor de keus: zonder: loods naai; Vlissingen varen of buitengaats blijven, waar het weer echter steeds ruwer werd. Hij koos het eerste. En tegen vier uur kwam het schip voor de Vlissingse boule vard. Veel eerder was het Russische schip „Nicolai Baumann" uit Archan gel (1780 br. reg. ton) al op de Vlis singse rede gekomen. Omdat het even op een loods moest wachten, had dit schip een korte cirkel beschreven. Maar nadat de loods aan boord was gestapt, wilde het schip zyn reis van Antwerpen naar Wistnar ln Oostduitsland voortzetten. Juist op dat ogenblik was de „Corale" door de sterke zuidenwind naar de kust gedreven. En plotseling doemde de Rus. een stevig in 1923 gebouwd cargo-schip, uit het don ker op. De botsing was toen on vermijdelijk en krakend boorde de neus van de „Nicolai Baumann" zich in de stuurboordzijde van het Nederlandse kustvaartuig. Waarschijnlijk werd voor beide sche pen aanvankelijk het uitzicht belem merd door een derde schip, vermoe delijk de „Dongedijk" van de Hol land Amerika Cijn. Dat schip bevond zich even voor de aanvaring bijna tussen de Nederlandse kustvaarder en het Russische vrachtschip in. En toen de „Nicolai Baumann" plotseling (Vervolg op pag. 2) VERWACHT. ENKELE BUIEN Opklaringen maar vooral langs de kust ook enkele buien. Overwegend matige, aanvankelijk langs de kust nog krachtige zuidwestelijke wind. Iets lagere temperaturen dan giste ren. ZON EN MAAN 7 november Zon op 7.47 onder 17.04 Maan op 17.04 onder 7.31

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1