PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerikanen: Russen hebben een voorsprong van jaren Zondaar Zjoekow uit presidium gestoten Morgen laatste ronde van het Delta-debat DE BILT RUSSEN SCHOTEN TWEEDE SATELLIET (MET HOND) AF DUITS PASSAGIERSVLIEGTUIG VERONGELUKT: ZEVEN DODEN Vandaag... 200e jaargang - no. 2S0 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; £r. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 4 nov. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. ..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 358300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen, Walstr 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b. g. g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, tel. 2475 (b. g. g. adv. 2 Oostburg, Nleuwstraat 43, tel. 20; Terneuzen Brouwerljstr. 2; Zlerlkzee. red. tel. 24; adm. tel. 26 De Russen hebben de tweede aardsatelliet af geschoten. Dit heeft het Russische persbureau Tass zondagochtend meegedeeld. De satelliet weegt 508.3 kg en be weegt zich voort met sen snelheid van 8000 meter per seconde. Spoetnik 2 bevindt zich 1700 kilometer bo- hen aardoppervlak en maakt een rondgang om de aarde in 1 uur en 42 minuten. In tegen stelling tot de eerste kunstmaan, die zondag haar 441ste reis rond de aarde voltooide, bevindt zich in de tweede een levende hond aan boord. In de luchtdichte ca bine zijn instrumenten ingebouwd, die metin gen doen van de lucht druk, de intensiteit der kosmische straling, de lichaamsfunctie van de hond en de invloed die de reis door de ruimte op de hond maakt. Deze gegevens wor den op dezelfde golf lengte als bij de eerste spoetnik het geval was, radiografisch uitgezon den. Op talrijke plaat sen heeft men ze giste ren opgevangen. Volgens de reeds bin nengekomen gegevens functioneren de instru menten naar wens en maakt de hond het uit stekend. Het lanceren van de tweede kunstmaan is volgens Tass opgedra gen aan de komende veertigste herdenking van de Russische revo lutie. Radio-Moskou meld de, dat de radio-signa len van de nieuwe kunstmaan aanzienlijk sterker zijn dan die van Spoetnik 1. Waarne mers horen een „flui tende toon", die een groot aantal signalen bevat, waaruit de ge leerden vele dingen van belang kunnen opma ken, aldus radio-Mos kou. Professor H. S. W. Massey, voorzitter van de commissie voor het internationaal geofysisch jaar van de Koninklijke Engelse vereniging van astronomen, heeft verklaard, bijzonder verrast te zijn door de be richten over de tweede Russische aardsatelliet. Hij zei te weten, dat eraan gewerkt werd, maar merkte op dat onder andere het gewicht er van aantoont, dat de Russische geleerden zeer grote vorderingen heb ben gemaakt. Dit is een fantastische ontwikkeling, die ons weer eens toont hoe ernstig wij alles wat de Russen zeggen, moe ten opnemen, aldus prof. Massey. Prof. di*. D. F. Lawden, hoog leraar in de wiskunde aan de universiteit van Canterbury, heeft in Wellington verklaard aat de Russen op raketgebied een voor sprong van jaren hebben op de Amerikaanse geleerden en tech nici. Hij zei voorts dat ruimte vaart voor mensen mogelijk nog slechts een kwestie van een paar maanden is. De directeur van de sterrenwacht te Leiden, prof. dr. J. H. Oort, heeft het lanceren van de tweede Russi sche kunstmaan een „enorme vorde ring" genoemd. Als de nieuwe satel liet inderdaad meer dan 500 kilo weegt en zich op meer dan 1500 km van de aarde beweegt, dan betekent dit een grote stap voorwaarts, aldus prof. Oort, die voorts meent, dat de Russen de Amerikanen nog steeds voor zijn op dit gebied. Prof. Oort geloofde niet, dat bij het lanceren van de nieuwe spoetnik een nieuw soort brandstof of kern energie is gebruikt, omdat de Russen dat dan waarschijnlijk wel bekend zouden hebben gemaakt. In de Verenigde Staten heeft het bekend worden van een tweede spoetnik tot heftig commentaar van verschillende Congresleden op de Amerikaanse regering geleid, en zelfs zijn er reecis stemmen opge gaan die spreken van een snel min der wordende populariteit van pre sident Eisenhower. In officiële Amerikaanse kringen is men van mening dat de Russen, ondanks de spanningen in de Russi sche communistische partij, in staat enigde hun prestige in het buitenland te vergroten en hun strategische positie te versterken. De grootste verras sing voor de Amerikaanse geleerden en technici was zondagmorgen de grootte en het gewicht van de nieu we kunstmaan. In politieke kringen in de Verenig de Staten is men van mening dat ae Russen, door juist op dit tijdstip een nieuwe kunstmaan te lanceren, het effect op de publieke opinie van de zaak-Zjoekof wilden verzwakken. De commissie, die president Eisenhower van raad dient op het gebied van de exacte wetenschap pen, heeft gerapporteerd, dat ae Amerikaanse voorsprong op de Sovjet-Unie een zaak van het ver leden is. De directeur van het Amerl- Eisenhower tanende populariteit.». kaanse Vanguard-plan (dat de lancering van een Amerikaanse kunstmaan omvat) verklaarde zondagmorgen echter tegenover verslaggevers, dat het afschieten van de tweede Russische aardsa telliet in genen dele het Ameri kaanse programma voor het af schieten van een kunstmaan in begin 1958 verhaast. De Russische kranten hebben zon dag vol gestaan over de nieuwe aardsatelliet die afgeschoten is, maar ook over het nieuwe vliegtuig dat door ingenieur Andrei Tupolev ont worpen is. De Tu-114 is ontwikkeld uit de beroemd geworden tu-104. Het is een door vier straalmotoren aan gedreven verkeersvliegtuig, dat met 170 passagiers in 12 uur van Mos kou naar New York kan vliegen. Aan boord van het nieuwe vliegtuig is onder andere een restaurant inge richt, dat plaats biedt aan 48 per sonen. Het centrale comité (Partijraad) van de Russische communistische partij heeft maarschalk Zjoekow uit het presidium en uit het cen trale comité gestoten. Het comité heeft tevens besloten, dat Zjoekow een nieuwe niet nader omschreven functie zal worden toegewezen in overeenstemming met zijn ervaring en zijn bekwaamheden. De maarschalk werd ervan be schuldigd, dat hij de rol van de communistische partij wilde ver kleinen, de politieke opvoeding van de troepen wilde verwaarlozen en elke kritiek wilde onderdrukken. Tevens werd hij ervan beschuldigd dat hij de persoonsverheerlijking bevorderde en zijn eigen rol over dreef door zich de grootste lof toe te zwaaien voor de overwinningen van het Rode Leger. In de resolutie die is aangenomen heet het dat Zjoekow de Leninistische jartijbeginselen voor de strijdkrach- ;en heeft geschonden en een gedrags lijn heeft gevolgd, die het werk van de partijorganisaties, politieke orga nen en militaire raden bemoeilijkte. De Prawda, het Russische partijblad meldt dat Zjoekow zijn fouten als lei der van de strijdkrachten heeft toe- ;even. len verwacht dat thans ingrijpende veranderingen in de Russiscne leger leiding, nu de invloed van de maar schalk Zjoekow teniet is gedaan, zul len plaats hebben. Het ministerie van buitenlandse za- zaterdagavond een formele verklaring uitgegeven, waarin gezegd werd, dat het wegwerken van Zjoekow de aan wezigheid van snanningen in de Sow- jet-Unie en de satelliet-naties bewijst. Terzelfder tijd werd het Kremlin door het ministerie beschuldigd van avonturisme wat betreft de recente dreigementen tegen Turkije en de valse beschuldigingen betreffende het Midden-Oosten. Zjoekow dit avonturisme aanwrij ven valt moeilijk te rijmen met de recente wens van Kroesjtsjew om Zjoekow een missie van groot vertrou wen in de Verenigde Staten toe te ver trouwen. Autoriteiten in Washington zeggen dat Kroesjtsjew kennelijk de teugels steviger in handen heeft geno men, volgens een patroon dat jaren geleden door Stalin is ingevoerd. De grote vraag voor Washington is nu wat Kroesjtsjew met die macht zal doen ais hij haar kan houden. Goede kansen voor Felix Gaillard. De nationale raad van de Franse socialistische party heeft zich zondag voor deelneming aan een regering van Felix Gaillard, die met de kabi netsvorming' belast is, uitgesproken. Dit volgt op een eerdere bekendma king van de conservatieven, dat zü Gaillard zullen steunen. Men acht het thans vrijwel zeker, dat Gaillard tot premier zal worden gekozen wanneer hij zijn regering dinsdag aan de nationale vergadering voorstelt. Intussen heeft ook de parlements- fractie van de ex-Gaullisten, die aan vankelijk aarzelde, meegedeeld, dat zy „in principe" voor deelneming aan een regering van Gaillard is. Kroesjtsjew: oorlog niet te verwachten De Canadese journalist Peter Dampson heeft met de Russische partijleider Nikita Kroesjtsjew een interview gehad. Kroesjtsjew heeft verklaard, dat de toestand in de we reld op het ogenblik van dien aard is, dat er geen oorlog te verwachten is in de nabije toekomst- Rusland is, aldus Kroesjtsjew, te allen tijde bereid een overeen komst te tekenen voor een ver bod op proeven met atoomwa pens. En de wetenschap is vol gens hem ver genoeg gevorderd om controle uit te kunnen oefe- iien op de uitvoering van zo'n overeenkomst. Hij stelde voor dat Amerika zijn troepen zou terugtrekken en verder stelde hij beperking van strijdkrach ten en bewapening voor. Rusland zou zijn troepen uit de Oosteuropese landen terugtrekken. Het werk van de Uno-subcommis- sie voor ontwapening was totaal zonder waarde, zei hij. De bespre kingen in deze commissie hadden aangetoond dat het westen bang is voor ontwapening. Hij stelde voor een permanente ontwapeningscommissie in te stellen, waarin alle leden van de Uno ver tegenwoordigd zouden zijn en dat zij onderhandelingen zou voeren met de grootst mogelijke openheid. Woonhuis te Cairo ingestort: 20 doden Zaterdagochtend is te Cairo een ze ven verdiepingen hoog woonhuis in- festort. Tenminste 20 personen zijn ierbij gedood, en talrijke raakten gewond. In een officiële verklaring over de oorzaak van de instorting is gezegd dat de eigenaar van het huis geen rekening heeft gehouden met de eisen die aan bouw en uitvoering ge steld worden. Hij had beton noch ijzer laten gebruiken, en evenmin waren er steunmuren opgetrokken. Vlak na opstijgen neergestort Een viermotorig passagiersvlieg tuig van de Karl Herfurtner lucht vaart-maatschappij te Düsseldorf is zondagmorgen vlak na het opstijgen neergestort. Zeven mensen kwamen om het leven, zes werden gewond. Het toestel, een gecharterde dc-4, was om zeven uur opgestegen op het vliegveld bij Düsseldorf voor een vlucht naar New York. Vlak na het opstijgen schijnt het machinestoring gekregen te hebben. Het toestel sloeg tegen het dak van een oud bankgebouw, vatte vlam en kwam, in een zee van vuur, terecht in een gebied van volkstuinen. Een gedeelte van het toestel kwam tegen een tuinhuisje. De bewoonster van het huisje kwam om, haar dochter werd ernstig gewond. Van de bemanningsleden kwamen vijf om het leven, onder wie de eer ste piloot van de kleine maatschap pij, de 443 jaar oude Karl-Heinz Stahnke, en de dochter van de direc- Vijf mensen in Beierse bergen verongelukt. Vyf personen zijn op de puntige rotsen van de 2000 meter hoge Un- tersberg, in de buurt verongelukt. Dit bergongeluk had zaterdag plaats en is een van de ernstigste uit de ge schiedenis van Beieren. De berg-politie heeft meegedeeld, dat twee Duitse soldaten en drie jon ge meisjes de dood hebben gevonden na een val van de bergrug van de zuidwal. Alle vrjf lichamen zijn ge vonden. Slechts een van de meisjes is ge- identificeerd. Het is 'n 18-jarig kind. De twee Duitse soldaten waren bei. den 20 jaar oud. Volgens het rapport van de berg- politie werden alle vijf berg-beklim- mers de dood ingesleept. toen twee van de meisjes in een afgrond stort ten. Zij trok en de drie andere tocht genoten achter zich aan. MORGEN ZAL het Deltadebat in de Tweede Kamer worden hervat en zullen de Kamerle den repliceren op hetgeen dc minis ters Algera en Mansholt over het ont- werp-Deltawct hebben gezegd. In ver band daarmede willen wij vandaag nog enkele aspecten met name van de rede, die minister Algera donder dag heeft gehouden, vanuit een Zeeuws standpunt belichten. Zater dag hebben wij ons reeds bezigge houden met diverse zaken, die niet rechtstreeks met het wetsontwerp hadden te maken en in de loop van de komende jaren aan de orde komen, thans gaat het om enkele punten, die in directer verband tot de Deltawet staan. Daarbij gaat het vooral om pro cedure-kwesties, waarover in de Ka mer nogal wat wensen waren geuit, wensen die er grotendeels op neer kwamen, dat in de eerste plaats het controlerecht van de Statcn-Generaal effectief blijft voor de deltawerken en dat voorts aan het overleg met de streek voldoende aandacht wordt ge schonken. Waarom toch is juist over deze twee punten in de Kamer zoveel ge zegd? Wellicht hangt dit samen met ongerustheid hierover, dat de mi nister van verkeer en waterstaat of de onder hem ressorterende dienst, die met de uitvoering van de plan nen is belast te zelfstandig zou op treden met betrekking tot de afslui ting der zeegaten. De minister daar» Niet op alle punten tevredenheid in Zeeland. entegen is daarvoor allerminst bang. Hij betoogde, dat de volksvertegen woordiging voldoende „de hand aan de pols" kan houden, namelijk bij de jaarlijkse behandeling van de begro ting van verkeer en waterstaat. En voorts krijgt de Kamer een jaarver slag, driemaandelijkse verslagen en zal zij aan excursies naar de werken deelnemen. Wat het overleg met de streek betreft, is er eveneens een waar borg dat het allemaal goed zai gaan, want de wet schrijft voor, dat de na- dere'afsluitingsplannen in overleg met Ged. Staten zullen worden vastge steld. Formeel heeft de minister volko men gelijk. Maar tevens moet men zich realiseren, dat het ont- werp-deltawet, zoals het thans ter ta fel ligt, de bewinsdsman dan toch maar het recht geeft het tracee van een dam vast te stellen zonder dat hij rekening behoeft te houden met bezwaren van wie dan ook. En daar om is het ons een raadsel, waarom de minister zich op een strikt-formeel standpunt stelt, terwijl toch uit de Kamer met grote nadruk op verdere concessies is aangedrongen Het lijkt toch zeker niet onredelijk te voldoen aan wat bijvoorbeeld de K-V.P.-afgevaardigde Vau den Heu vel vroeg: vaststelling van de Ko ninklijke Besluiten, die de detail-af sluitingen regelen, pas nadat de Ka mer bij de begrotingsbehandeling ge legenheid heeft gehad haar oordeel er over uit te spreken. Wanneer een dergelijke procedure zou worden ge volgd, dan zou ook de streek gerust gesteld zijn, omdat dan de volksver tegenwoordiging fungeert als een „be roepsinstantie", zoals nu reeds bij de kwestie van de Veerse schutsluis is gebeurd. Het heeft zin in dit verband ook in te gaan op de veelbesproken Raad van de Waterstaat, ook al wordt deze instelling in het gehele wetsontwerp niet genoemd. Deze raad immers zal de minister advise ren over de afsluitingsplannen en daarom uitgebreid worden, o.a met sociaal-economische deskundigen. Voor die uitbreiding kan men de be windsman dankbaar zijn, maar voor het overige geven zijn mededelingen geen reden tot vreugde. Want de mi nister weigert de adviezen van de Raad openbaar te makenDeze op merking nu lijkt volkomen te passen in zijn schema, waarin aan de volks vertegenwoordiging in het geheel geen taak is gegeven bij het vaststellen van de detailplannen. Zou deze taak er wel zijn, dan zou de Kamer over alle kanten van de zaak dienen te oordelen en dan ook zou het wel eens nodig kunnen zijn, dat de adviezen van de Raad van de Waterstaat open baar gemaakt zouden worden. De minister heeft nu toegezegd, dat de gehoorde belanghebbenden over de uiteindelijke adviezen zul len worden ingelicht, maar van volledige openbaarheid kan niets komen. „De Raad van de Water staat adviseert de regering en daarom zou het onjuist zijn om de adviezen tc publiceren" Maar waarom toch? Gaat het hier soms om staatsgeheimen? Is de re gering soms bang dat de Russen er met de adviezen vandoor gaan om ze aan een Spoetnik mee te ge ven? Het gaat er zo lanzamerhand op lijken alsof die Raad van de YVaterstaat in plaats van een advi serend college een besloten sclia- Vervolg op pag 5) Auto rijdt Dedemsvaart in: één passagier omgekomen Zateradgavond om acht uur ia de auto van de heer Smit uit Meppel na bij Rollekate de Dedemsvaart ingere den vermoedelijk doordat de bestuur der schrok voor een paar wielrijders. De heer S. kon zich met toegescho ten hulp redden doch toen diens echt genote mevr. Smit-Berghuis uit het water was gehaald bleken haar le vensgeesten reeds geweken. teur, de 19 jarige Resi Hertfurtner, die als stewardess dienst deed. De andere stewardess, de 19-iarige Doris Stahnke, dochter van de pi loot, werd ernstig gewond. Twee pas sagiers, een getrouwd echtpaar en de tweede piloot, K. Merzenick, over leefden de ramp. Zij moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. De derde passagier, een afgevaardigde van het ministerie van vervoer van Nordrhein Westphalen, werd gedood. Het oude bankgebouw raakte in brand, toen het toestel, dat veel ben zine rondsproeide, het raakte. De brand was snel bedwongen. Vrouw en dochter van de concierge moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Men neemt aan, dat de piloot, met opzet het toestel naar de volkstuinen gestuurd heeft, om een dichtbebouw de straat te vermijden. Vrachtboot „Valstar" drijft zonder motor rond. Een 6000 ton grote Panamese vrachtboot „Valstar", dobbert sinds woensdag zonder motor rond op de Atlantische Oceaan ten westen van Ierland. Zaterdagavond werd als po sitie opgegeven 200 mijl ten westen van Shannon. In het radiobericht werd de toestand ernstig genoemd. In de ketels wordt hout gestookt om de elektriciteit en verwarming aan boord gaande te houden. Don derdag werd al gemeld, dat de machi nes het begeven hadden en dat er storm op komst was. De RAF in Ply mouth, die deze berichten opving, zal vliegtuigen en helikopters uitzenden, zo gauw het weer het toelaat. De Nederlandse sleepboot „Rode Zee", die zich zondagmorgen ter hoogte van Spanje bevond, heeft op dracht gekregen de „Valstar" te hulp te komen, maar zal haar niet eerder dan maandag in de loop van de dag kunnen bereiken. De weerberichten voor de Atlanti sche Oceaan blijven slecht. De „Val star" werd in Duitsland gebouwd en is in dienst van de „Alvion Steam ship Company" voor vrachtvervoer op de Atlantische Oceaan. De huidige bestemming is niet bekend. is het 10 jaar geleden dat prinses-regentes Juliana, in tegenwoordigheid van Prins Bernhard en de En gelse minister-president Clement Attlee, te West kapel le en te Vlissingen de eerste bomen plantten ter vervanging van de bo men, die in de Tweede Wereldoorlog door het zeewater werden ver woest. is het 12 jaar geleden dat de U.N.E.S.C.O. gesticht werd. liiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiuiiinuiiiiuini .VERWACHT. VEEL WIND Overwegend zwaar bewolkt met tij delijke regen. Aanvankelijk storm tussen zuidwest en zuid. later afne mend tot stormachtige of harde wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN .MAAN 5 november Zon op 7.44 Maan op 16.07 onder 17.07 onder 5.20

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1