verkoopt NU MODELKAMERS HALVE PRIJZEN!! f44.240.- „Kijk" de pot eruit! f3.95 MODERNE JO FIBBE -HALVE fnij'km Kijkpuzzelpot van VRIJDAG 1 NOVEMBER 1957 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 Voor de vele bewijzen van medeleven, ondervonden na het overlijden van onze ge liefde vrouw, moeder en oma JANNEKE SCHEELE, geb. DIELEMAN, betuigen wij onze hartelijke dank. In het bijzonder dr. Folmer en zr. Burger voor de liefdevolle verpleging. Uit aller naam, D. SCHEELE. Schoondijke, 30 okt. 1957. Pr. Bernhardstraat 13. Zaterdagmorgen, 9 uur verkoop van vers rundvlees voor alle kaarten. Boterplein Vlissingen. Off. Elna Dealer, M. v. d. KREEKE, Lange Vorststraat 104, Goes, telefoon 2853. damestasjes in de meest MODIEUZE kleuren brengen wij al voor Heel veel nieuwe modellen vindt U bij Huwelijksbrieven Drukkerij VAN DB VELDE Walstraat, Vlissingen van Reeuwijk Binnenweg Rotterdam Tel. 11.16.70 ieqeti Zoals elk jaar gaan wij ook nu weer onze modelkamers verkopen. Prachtige, exclusieve bankstellen, huiskamers en slaapkamers Wij lieten ze uit Italië, Frankrijk, Denemarken,Engeland en Zwitserland komen om als model te dienen bij onze inkopen. Van ieder model zijn slechts enkele exemplaren aanwezig. Als U van ex clusiviteit houdt, is hier dus Uw kans. En... het maken van deze model kamers heeft zeker het dubbele gekost van de prijzen, waarvoor U ze nu bij ons kunt kopen. U profiteert dus van zéér lage, prijzen. Bij aankoop van fl. 500.— worden op vertoon 2-dagretours vergoed Levering franco door geheel Nederland UITSLAG „KIJKEN GELD" No. 2 S „KIJKEN GELD" No. 2 heeft geen winnaars opgeleverd. 70°/o van deze prach- tige puzzelpot, dus f 30.968,-, blijft staan en wordt gevoegd bij de prijzenpot van de volgende week. „Kijk" do prijzonpot eruit! Doe vooral Uw best, want het zal de moeite waard zijnHoe groot de totale pot zal worden, (f 90.000,-, f100.000,- of nog meer...?) wie zal het zeg gen Maar één ding staat vast: een klinkende prijzenpot wacht op een ijverige puzzelaar. Snel aan de slag voor de volgende ronde. Doe mee... en „kijk" de pot eruit! )f Een bedrag van f 13.272,- komt dit keer ter beschikking van de lief dadige instellingen, in 2 weken dus: f 27.562,12. (Financieel beleid, ook vaststelling van prijzenpotonder accountantscontrole). 3 - 1 - I - 2. Oplossing:3 - I - 1-3-3 - I - 2- 1 MOTIVERING: A. Aangezien nóch uit de aard van het boek, nóch uit de hou ding van de beide mannen, onweerlegbaar blijkt dat beido wachten of wel zaken bespreken, zijn hier beide woorden mo- j tel ijk. (3). B. De lege zaal bewijst dat het hier geen bokswedstrijd, maar i het beoefenen van de bokssport betreft. Bij de beoefening van I spel of sport noemt men de medespeler of maat een partner. Bij boksen een sparring-partner. Dus een (1). C. Het staan bij de oversteekplaats wijst aropdatdeaandacht H. Bezweet van de man op het verkeer is gevestigd om op het juiste J ient over te stekon. Dit geeft opletten volkomen weer. I geen enkele aanwijzing die uitkijken zou wettigen. (1). D. De man achter op de lesscooter praat met het vóór zittende meisje maar uit niets kan worden gesprokene een rijli zijn goed. (3). De enige puzzel die nu in 158 kranten verschijnt met een totale oplaag van 2.892.630 ex. WAT DAT SCHEELT! over het gohele lichaam. Dit suit hier niet vast. Maar doplaatsclijke transpiratieop gezichten voorhoofd, vooral bij corpulente mensen, is het karakteristieke verschijn' sol bij verhit zijn. (1). I. Tegenhouden beletten zich In bewoging te zetten, weer jcgestold of het houden. Weerhouden terughouden, beletten. Beide woor anders betreft. Beide woorden den zijn even goed. (3). j J Wij zien drie werktuigen van oen timmerman. Gereedschap E. Omdat men bij het gebruik van een wringmachine zowol de gezamenlijke (alle) werktuigen van oen ambachtsman wringt als uitperst heeft gécn van beide woorden een voor- Aangezien er hier dus vele (bijv. schaaf, duimstok enz.) ont keur. (3). I breken, is het woord werktuigen beslist beter. (1). F. Klauteren moeizaam klimmen, met gebruik van handen K. Het afgebeelde zitje getuigt zeker van smaak. Het bc en voeten. Dit is nu iuist wat de man doet. Dit is beter dm I trekkelijke begrip modern (wat voor de «ón modern is vind klimmen (1) iemand anders al weer ouderwets) is hier veel minder vat O. D.nd uilf.Jittn Hotw.l h.t kwm.lijk I. W*".- S™*"" »rdi..t -»• reork.u,. (I). een speelse bui 11 kan men toch niet van uitgelatenheid L. Hoe men het ook draait ol keert, op dit plaatje zien w spreken. Spee/s is du; beter. (21 d» -echte-helft van een man. (21. DIT IS „KIJKEN=GELD" No.3 (copyright Daane) 1. opgaan 2. opkomen VOORWAARDEN TOT DEELNEMING Begin met plaatje A te bekijken. Er suan twee woorden onder. Vindt U dat het eerste woord het best past bij de afbeelding? Vul dan cijfer 1 in achter de A in kolom I van de oplossingsstrook. Hebt U voorbeur voor het tweede woord, dan schrijft U 2 in plaats van 1. Acht U beide woorden even toepasselijk... dsn 3. Doe het zelfde met de andere plaatjes. Is kolom I geheel ingevuld, dan is er een oplossing gereed. Daarna kunt U - als U wilt - de tweede, derde en vierde kolom invullen. 2. Vul zoveel kolommen in als U wilt. maar volledig en zonder veranderingen of onduidelijkheden (geen Romeinse cijfers). 3. Oplossingen inzenden uitsluitend per briefkaart, beplakt met niet meer dan 1 op lossingsstrook (4 kolommen), uit deze advertencio geknipt of nagetekend op de brief- kaare (zie afbeelding). Iedere deelnemer kan zoveel briefkaarten inzenden als hij wil. 4. Behalve de normale frankering voor elke ingevulde kolom 25 cent aan geldige posuegels plakken. Maximaal dus f 1.- per briefkaart extra plakken. 5. Personeel van het Prijsvraag Service Bureau Laurens A. Daane en Smit's Reclame- Advies- en Servicebureau N.V., alsmede hun gezinsleden zijn van deelneming uitgesloten, t. Er wordt geen verantwoording genomen voor geheel of gedeeltelijk zoekgeraakte poststukken, noch voor poststukken, die. door welke oorzaak dan ook, na sluitings tijd binnenkomen. Aangetekende inzendingen worden niet geaccepteerd. Alleen door de P.T.T. gestempelde briefkaarten zijn geldig. 7. Inzendingen, die niet aan de voorwaarden voldoen, zijn ongeldig. De ingezonden postzegels komen ten goede aan de pot. 8. De pot besuat uit de tegenwaarde van de door de P.T.T. ontvangen postzegels, verminderd met publicatiekosten en 17% i.v.m. sdm., contróle, notaris, verzekering en o.b. 70% van de pot wordt uitgekeerd aan de deelnemer, wiens oplossing overeen stemt met de door het Prijsvraag Service Bureau bij notaris Mr. F. A de Gelder te Amsterdam gedeponeerde oplossing. 30% van de pot komt ten goede ""aan de in de rechterbenedenhoek van deze advertentie genoemde instellingen. Zijn er meer juist ingevulde kolommen, dan wordt op elke zodanige kolom een gelijk deel van de 70% van de pot uitgekeerd. Wanneer geen juist ingevulde kolom is ontvangen, wordt de 70% van de poe gevoegd bij de prijzenpot van de volgende puzzel. 9. Voor een onduidelijke of onjuiste opgave door misdrukken in deze advertentie wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 10. Het Prijsvraag Service Bureau be paalt in hoeverre de ingezonden op lossingen juist zijn en aan de gestelde eisen voldoen. Het kent op grond daarvan definitief en bindend de priizen toe respectievelijk bepaalt of de pot wordt samengevoegd met gekomen. Over deze wedstrijd geen correspondentie worden gevoerd, i .Deelneming houdt aanvaarding v voorwaarden in. BELANGRIJK. Deze puzzel „Kijken Geld" verschijnt elke vrijdag. I Inzendingen moeten uiterlijk de volgende dinsdag in bezit zijn van „Kijken Geld", Postbus 2500, Amsterdam. Do prijswinnaars krijgen direct bericht. De uitslag en toelichtin] worden in de volgende advertentie! bekend gemaakt. K i 1 kwartje per kolom 4 kolommen f 1.- P Z 1 ll III IV: 11 A 1: B li c D -o E F ll G li H 2 O «1 M 1 2 1? K 1 L D t iljnd. Instellingen, aan wie de 30 A ven de pot ten goede komt; Sticlit/ng vrienden ven de A VAK (Act,, voor het Aithmztiiche Kind), Den Haag - Nederlendte Bbndenbond, Oen He eg - Stichting Fondi voor bet dove en ,/ecbtborende Kind, Amnerdam - Nederlandie Stichting voor bet gebrekkige Kind, dmiterdam - HANIF Het Algemene Nederlendte Involidenwagen Fondr. Amnerdam Oorlogigravenitlchting, Oen Heeg - Stichting Frintet Irene Fonds, Den Heef - Nederlendte Vereniging ren Suikerzieken, Den Heet Zelfi als U met tot de gelukkige prijswinnaars behoort, heeft U toch altijd de zekerheid financieel te hebben bijgedragen aan het bijzonder goede werk. dat door bovengenoemde instellingen wordt verriclit.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 7