„Afgeluisterde telefonades niet aan particulieren meedelen" Franse partijen wachten op uitspraken van „De Sfinx" KLANKBORD WETSONTWERP HERZIENING KINDERAFTREK INGEDIEND AMERIKAANS LIJNVLIEGTUIG MAAKTE BUIKLANDING VRIJDAG 1 NOVEMBER 1957 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BRITSE COMMISSIE ADVISEERT: Kritiek op majoor Lloyd George De officiële commissie, die een onderzoek heeft ingesteld naar het afluisteren van telefoongesprekken in Engeland, heeft kritiek geoefend op het besluit dat de minister van binnenlandse zaken in het kabinet Eden, majoor Gwylim Lloyd Geor ge, in november 1956 nam, om de inhoud van de afgeluisterde ge sprekken die een advocaat had ge voerd ter kennis van de Raad van Britse Advocaten te brengen. Deze jurist, rar. Marrinan, is sindsdien als gevolg van zijn relaties tot de onderwereld uit de orde van advo caten gestoten, waarbij de door de regering verschafte inlichtingen 'n belangrijke rol hebben gespeeld. Uitspraak in conflict tandartsen-ziekenfondsen. Het college van bindend adviseurs over het ziekenfondshonorarium yoor de tandartsen heeft uitspraak gedaan in het conflict, dat gerezen is tussen de tandartsen en de zie kenfondsen over het tandartsenho norarium. De tarieven, aldus dit college van bindend adviseurs, die nen te worden vastgesteld op een grondslag van 0,27 per verrich- richtingsminuut. Van de zijde der tandartsen was destijds berekend, dat het honorarium 34,07 cent per verrichtingsminuut diende te zijn, terwijl de conclusie uit de rappor ten van de zijde der ziekenfonds organisaties luidde, dat met 21.5 cent per verrichtingsminuut diende te worden volstaan. Het bedrag van 27 cent, zoals dit "hu is vastgesteld, ligt dus iets beneden het gemiddelde van deze beide be dragen. Naar wij van de zijde van het gemeenschappelijk overleg van ziekenfondsorganisaties vernemen vloeiden de zeer uiteenlopende con. clusies van tandartsen en zieken fondsen voort uit de omstandigheid, dat de tandartsen aanvankelijk er van uitgingen, dat het jaarinko men in 1500 verrichtingsuren moest worden verworven, terwijl de ziekenfondsorganisaties aanvanke lijk hiervoor 2000 verrichtingsuren verlangden. Het college van bindend adviseurs heeft het aantal verrichtingsuren op 1800 vastgesteld. Dit verklaart tevens, dat de uitslag, in centen per verrichtingsminuut uitgedrukt, on geveer het midden houdt tussen de wederzijdse standpunten. Het bin dend advies geldt voor een overeen komst tussen de tandartsen en de ziekenfondsen voor het resterende deel van 1957 en voor 't jaar 1958. Voorzitter chr. beambten- bond H. J. Vermeulen nam afscheid Op de buitengewone algemene ver gadering van de Nederlandse Chris telijke Beambtenbond, N.C.B.B., gis teren in gebouw Bellevue te Amster dam gehouden, zijn vele waarderen de woorden geuit voor de jarenlange arbeid van de heer H. J. Vermeulen, die deze bond 36 jaren heeft gediend waarvan 19 jaar als voorzitter van het centraal bestuur en die afscheid nam van de afgevaardigden wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd. BOL. Bij het Franse plaatsje Montr brison viel een stalen bol, beschil derd met Russische lettertekens uit de hemel. Om alle twijfel weg te ne men was bovendien een duidelijk „piep-piep" hoorbaar. Het vooiwerp had onmiddellijk de aandacht van journalisten, fotogra fen en politie. Opgewonden dorpsbe woners kwamen en masse naar de plaats waar spoetnik zou zijn neer gestort. Enige tijd later bleek het voor werp te zijn uitgeworpen door twee fotografen die de val wilden fotogra feren. Zij hadden hiervoor speciaal een vliegtuig gehuurd. De Russische lettertekens en het gepiep hadden uitsluitend ten doel hun stunt enige publiciteit te geven. RAKET. Spijtig dat de voortrazen de Russische maan „spoetnik" zwij gend in de nevelen gaat verdwijnen, hebben twee jongens uit de mijn- stad Geleen-Lutterade een nieuwe „raket" de wereld ingestuurd. Op straat zagen zij een geparkeerde motor. Zij startten 't voertuig, reden enkele tientallen meters, gaven toen vol gas en sprongen er handig af. Onbemand knetterde de motor in volle snelheid door de straat. Ieder een zocht een veilig heenkomen in de portieken van de huizen. In een zwakke bocht vloog het voertuig de stoep op, reed een voordeur in dui zend splinters, richtte een ravage aan in de gang van het huis en kwam pas tegen ae trap tot stil stand. Van schrik over de verniel zuchtige prestaties van hun onbe mande „raket" waren de beide kna pen, 11 en 13 jaar, het veld in ge vlucht. De commissie van onderzoek, be staande uit drie leden van de Kroon raad de jurist sir Norman Birkett, de conservatieve oud-minister Lord Monckton en de socialistische oud minister GordonWalker - verklaar de, dat telefoongesprekken alleen in uitzonderingsgevallen worden afge luisterd, maar dat de autoriteiten net resultaat dan uitsluitend in het be lang van de nationale veiligheid mo gen gebruiken. De commissie beval aan, de inhoud van dergelijke ge sprekken niet aan particulieren mee te delen. Minister-president Macmillan deel de donderdag in het Lagerhuis mee, dat de regering de aanbevelingen van de commissie aanvaardt. De commissie is overigens van oor deel, dat de enige doeltreffende me thode om spionage en ondermijnende activiteit tegen te gaan en zeer be langrijke staatsgeheimen te beveili gen wordt gevormd door het onder scheppen van brieven en het afluis teren van telefoongesprekken. Blijkens haar rapport zijn er tus sen 1937 en 1956 10.432 brieven onderschept en 2.591 telefoonge sprekken afgeluisterd. Van dit laatste middel is vooral gebruik gemaakt om de onwettige uitvoer van kapitaal, gewoonlijk in de vorm van diamanten, tegen te gaan. Volgens schattingen wordt er gemiddeld per jaar voor een waarde van zes miljoen pond (zes tig miljoen gulden) aan diamanten gesmokkeld. In 1952 zou de waar de zelfs negen miljoen pond heb ben belopen. Het onderscheppen van brieven wordt o.a. gebruikt om de onwettige invoer van Zwit serse horloges tegen te gaan. Douanebehandeling Rotterdam-Antwerpen. De Staatscourant bevat een be kendmaking van de minister van fi nanciën over de samenvoeging van de douanebehandeling voor het spoorwegverkeer tussen Rotterdam C.S. en Antwerpen Centraal. Als internationale douanekantoren voor het spoorwegverkeer zijn op Neder lands gebied aangewezen Rotterdam C.S. en Dordrecht en op Belgisch ge bied Antwerpen Centraal en Antwer pen Oost. Als internationale douaneweg is op Nederlands gebied aangewezen het baanvak tussen de stations Roo sendaal en Rotterdam C.S. en op Belgisch gebied het baanvak tussen Essen en Antwerpen Centraal. Een en ander betekent, dat Nederlandse ambtenaren reeds op Belgisch gebied kunnen beginnen met de controle op treinreizigers met bestemming Ne derland. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp tot herziening van de kinder aftrek ingediend. De wetsvoorstellen voor de kinderbijslag gaan, evenals de vóór 1954 geldende regeling van de kinderaftrek, uit van het onder- houdsbeginsel, op grond waarvan in het algemeen slechts kinderbijslag wordt toegekend voor kinderen die tot het huishouden van de verzekerde behoren of waarvan de verzekerde op andere wijze de kosten van onder houd grotendeels voor zijn rekening neemt. Voor de kinderaftrek is daarom in beginsel bij het wetsvoorstel teruggekeerd tot de vóór 1954 geldende regeling. Verruiming van recht op kinderaftrek In deze opzet past het, de vroegere omschrijving vain het begrip „pleeg kind", als kind dat als een eigen kind wordt onderhouden en opge voed weer in te voeren. Met bet trekking tot het kind, dat niet tot het huishouden van de belastingplichtige behoort, noch tot dat van de gewezen echtgenoot of van de echtgenoot van wie de belastingplichtige duurzaam gescheiden leeft, is de eis tot het on derhoud grotendeels ten laste van de verzekerde komt, verlicht tot de voor waarde dat het kind „in belangrijke mate" op kosten van de belastingplich tige wordt onderhouden. Hierdoor is aansluiting verkregen bij de regeling voor de kinderbijslag. Er valt hierbij te denken aan kinde ren. die in een inrichting zijn opge nomen en wier ouders naar dc mate van hnu financiële draagkracht in het onderhoud bijdragen, zonder dat die bijdrage evenwel de onderhouds kosten voor meer dan de helft dekt. Het ligt in het voornemen bij minis teriële beschikking te bepalen dat. een kind „in belangrijke mate" door de belastingplichtige wordt onderhou den, indien deze ten minste een be drag van ongeveer f 350— per jaar aan het onderhoud van het kind be steedt. Voor invalide en voor studerende kinderen bevat het ontwerp een ver ruiming van het thans bestaande recht op kinderaftrek. Onder de thans vi gerende regeling is kinderaftrek pas mogelijk indien deze kinderen „gro tendeels" door de belastingplichtige worden onderhouden. Is dat het geval, dan worden die kinderen steeds twee kinderen gerekend. Nu wordt voorgesteld om in be paalde gevallen reeds kinderaftrek te verlenen indien het onderhoud „in belangrijke mate" ten laste van de be lastingplichtige komt, is een betere gradatie mogelijk in de kinderaftrek- regeling voor studerende en invalide kinderen van 1627 jaar en ook een betere coördinatie met de kinderbij slagregeling. Onder handhaving van de thans bestaande dubbele kinderaftrek voor kinderen wier onderhoud gro tendeels door de belastingplichtige wordt bekostigd, wordt nl. voorge steld enkelvoudige kinderaftrek te verlenen voor die studerende en in valide kinderen, wier onderhoud weliswaar niet grotendeels, doch wel „in belangrijke mate" dat wil dus onder huidige omstandigheden zeg gen voor ten minste f 350 ^per jaar j te zijnen laste komt. vöor een studerend kind van 16 27 jaar, dat met tot het huishouden van de belastingplichtige behoort en geheel of nagenoeg geheel op diens kosten wordt onderhouden blijft de drievoudige kinderaftrek van kracht. De aftrek voor het z.g. extra-kind is met ingang van 1952 ingevoerd om te voorkomen, dat de toen aange brachte wijziging in de kinderaftrek het terugbrengen van de leeftijds grens voor de algemene kinderaftrek van 21 tot 17 jaar in fiscaal opzicht een achteruitgang voor de grote ge zinnen zou teweegbrengen: indien op grond van de gewijzigde regeling aan spraak op kinderaftrek voor ten min ste drie kinderen bestond, bleef in fei te de oude regeling gelden voor een vierde kind. Wat deze maatregel, waaraan geen principieel standpunt met be trekking tot de kinderaftrek ten grondslag lag, als overgangsmaatre gel wel te begrijpen, nu sedertdien een aantal maatregelen zijn getroffen «mi ook thans weer worden voorge steld (?oals nu weer dc dubbeltelling voor de kinderbijslag van studerende en van invalide kinderen van 16 tot 27 jaar) waarvan in het bijzonder de gezinnen met kinderen profiteren, is de minister van oordeel dat deze ex- tra-kinderaftrek niet gecontinueerd dient te worden. Technische dam tegen gok-rage gevraagd Het gerucht gaat dat de Posterijen ten behoeve van, de vele tienduizenden gokpuzzelaars, die elke week vier kwartjes wagen aan de roulette met woorden en prentjes, die als een wa re rage door het land woedt, een groot aantal postzegels van een kwartje la ten aanmaken schrijft „De Volks krant" (r.-k.) maar wanneer men werkelijk deze gokrage wil indam men, dan zou er juist een heel ande re technische maatregel moeten wor den getroffen, meent het blad. „Heeft men namelijk wel eens be dacht dat het „krachtig beleid" waar een niet onbelangrijk deel van de Ka mer om vraagt, ook van de Posterij en kan uitgaan Als de PTT in plaats van nieuwe postzegels te laten druk ken waarmede ze de gokrage ruim te geeft de faciliteiten, die ze ver strekt bij de inlossing van de opge plakte postzegels eens opschortte De Kroon behoeft dan niet meer te doen dan de Algemene Maatregel van Be stuur vervat in art. 226 tijdelijk in te trekken. Deze machtigt de directeu ren der postdistricten tegen 5 cent per briefkaart postzegels tot een ma ximum van 1 per briefkaart te ver zilveren. Deze post-service is uniek. Ze komt, naar we menen te weten, nergens elders ter wereld voor. Wordt ze met een korte opzegtermijn buiten werking gesteld dan ontgaan de Posterijen weliswaar de tien mille per week die ze nu met hard wer ken uit de pot halen, maar ze ra ken ook heel wat overlast kwijt. In de stilte die dan valt kunnen de gok kers even ademhalen; de dagbladen zich onderling beraden; kan de Jus titie in haar eigen tempo wat ach terstand inhalen en hebben de wetge vers de gelegenheid de materie in een nieuwe loterij-wet beter te regelen. Ons volk wordt dan behoed voor iets wat bedenkelijke en ook bespottelijke vormen begint aan te nemen. Het kan niet de bedoeling van de Overheid zijn haar technisch apparaat blijvend ter beschikking te stellen om het gokmonster dat ons ons aller ogen opgegroeid is, een lang leven te ver zekeren." Koningin Elizabeth van Engeland en haar gemaal prins Philip hebben een bezoek gebracht aan de nieuwe stad Harlow in het Engelse graaf schap Essex welke nu tien jaar be' staat. De foto toont koningin en prins tijdens een rondrit per elektri sche lorrie over de terreinen van een gote metaalwarenfobriek. Japan ving vorig jaar het meeste vis. Vorig jaar is in de gehele wereld meer vis dan ooit gevangen, aldus blijkt uit een donderdag verschenen statistiek van de voedsel- en land bouworganisatie van de Verenigde Naties. In 1956 werd 29.330.000 me trieke ton vis gevangen, tegen 27.940.000 in 1955 en 20.440.000 in 1938. Er zijn thans acht landen waar jaarlijks meer dan een miljoen ton vis wordt gevangen. Japan staat boven aan de lijst met 4.762.000 metrieke ton, gevolgd door de Verenigde Staten met 2.935.000. Daarna komen China 2.640.000 ton, de Sowjet-Unie 2.617.000, Noorwegen 2.128.900, Canada 1.076.400, Enge land 1.050.000 en India 1.012.300. Het was de eerste maal dat in India meer dan een miljoen ton ris werd gevan gen. Genoemde acht landen nemen 62.1 procent van de wereld-vispro- duktie voor hun rekening. In de Aziatische landen wordt in totaal jaarlijks 11.830.000 metrieke ton vis gevangen, in Europa 7.970.000 en in Noord-Amerika 4.180.000. De grootste produktieverhoging sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd in Azië gere gistreerd: van 1948 tot 1956 werd ruim vijf miljoen metrieke ton vis meer gevangen. In Europa bedroeg de stijging in do overeenkomstige periode 1.800.000 ton. in de Sowjet-Unie 1.000.000. Vöor de eerste maal zijn bijzonder heden bekendgemaakt over de Russi sche vloot. Deze omvatte aan het ein de van het jaar 60.443 schepen, waar van 1.785 trawlers. Startbaan was met schuim besproeid Het Wereldgebeuren Fabeltjes Er zaten eens drie gevangenen in een gevangenis, een sociaal-de mocraat. 'n anarchist en een be scheiden kleine jood, die maar korte tijd op school was geweest". Dit ver telde, volgens reizigers die uit Mos kou in Parijs kwamen, de eerste secre taris van de Russische communisti sche partij, Nikita S. Kroesjtsjew, op een receptie van de Perzische ambas sade te Moskou. Deze receptie werd gehouden op de dag, dat het ontslag van de Russische minister van defen sie, maarschalk Zjoekow. bekend werd gemaakt. Het verhaal over de drie gevangenen ging verder als volgt: „Zij besloten op een gegeven ogen blik uit hun midden een chef te kie zen. want zij wilden levensmiddelen en tabak verdelen. De anarchist, een sterke vent, was tegen de verkiezing. Maar om te laten zien dat hij de orde en het recht eerbiedigde, stelde hij voor de kleine jood te kiezen. Aldus gebeurde. Alles ging verder goed tot de dag waarop zij besloten te ont vluchten en voor dit doel 'n tunnel te graven. Omdat de drie mannen wisten dat de eerste, die door de tunnel zou gaan, gevaar zou lopen door de ko gels van de bewakers te worden ge troffen, vroegen zij de anarchist, de sterkste en de grootste van hen. voor op te gaan. Maar die werd bang. Toen nam de kleine jood het woord: „Ka meraden, jullie hebt mij op de meest democratische wijze tot jullie chef gekozen en daarom zal ik als eerste door de tunnel gaan". De moraal van deze geschiedenis, die Kroesjtsjew volgens de reizi gers- vertelde aan westelijke di plomaten, was, naar de Russische par tijleider verklaarde: „Hoe bescheiden iemand ook kan zijn bij het begin van zijn loopbaan, hij bereikt toch altijd de top waarvoor hij bestemd is". Na enige aarzeling zei hij„Die kleine jood ben ik". De luisteraars maakten later uit dit alles op, dat in dit ver haaltje Zjoekow werd bedoeld met de „grote en krachtige anarchist". Zjoe kow had zich immers achter partij leider Kroesjtsjew gesteld, toen het erom ging, Molotow, Malenkow en Kaganowitsj te verwijderen. Was de tunnel uit deze parabel een verwij zing naar bepaalde problemen, die Zjoekow zouden hebben afgeschrikt, terwijl Kroesjtsjew vastbesloten was, tot het einde te gaan Partijsecretaris Kroesjtsjew heeft een grote voorliefde voor deze vorm van verklaringen. Maar dinsdagavond, toen hij met premier Boelganin en vice-premier Mikojan onverwacht gehoor gaf aan de uitno diging, de receptie op de Turkse am bassade ter gelegenheid van Turkije's nationale feestdag mee te maken, wa ren zijn woorden minder omhuld. Hij noemde tenminste zonder in vergelij kingen te treden de naam van Zjoe kow: „Ik heb hem vandaag gezien en met hem" gesproken. Hij zag er goed uit. Wij hebben nog geen besluit ge nomen over een nieuwe taak voor hem. Maar hg zal er een krijgen." Toen men aan de partijsecretaris vroeg, of zjjn aanwezigheid op deze Turkse receptie beschouwd kon wor den als een vermindering van de span ning in het Midden-Oosten, als een vredesgebaar. zei hij dat dit inderdaad een gebaar was. ..Als U zich de toe stand voorstelt als de naald van n kompas, zoudt U kunnen zeggen, dat zij een weinig naar de vrede is ge draaid". vier-motorige DC-7 van de United Airlines heeft gisteren boven Los Angeles in moeilijkheden ver keerd. Het uit New York komende vliegtuig eirkelde boven de interna tionale luchthaven, terwijl de beman ning vergeefs poogde het klemzit- teude landingsgestel vrij te krijgen. Na twee en een half uur werd een geslaagde buiklanding uitgevoerd. De startbaan was besproeid met vnur- bestrijdende schuim en de brandweer stond klaar, maar zonder enige moei lijkheden konden de elf passagiers en rijf bemanningsleden uitstappen. Met een snelheid van nog geen 150 kilometer was het toestel uit het laaghangend wolkendek komen neer duiken. Het niet klem zittende wiel was ingehaald, waardoor het een per fecte buiklanding werd. Het raakte de startbaan 60 meter voor de schuimlaag en schoof door, een re gen van vonken nalatend. De piloot, de 40 jaar oude kapitein Charles Dent, slaagde erin de vleugels in evenwicht te houden. Eenmaal op de schuimlaag aangeland, gleed het toe stel praktisch geluidloos verder. In totaal legde het een afstand van bij na 300 meter af voor het tot stilstand kwam. Niemand had verwondingen opgelo pen. PROBLEMEN BIJ KABINETSFORMATIE Voorstander van Mollets denkbeelden over Algerije? De (r.-k.) volksrepublikeinen hebben zich gisteren bereid verklaard, zitting te nemen in de regering-Gaillard als de Franse socialisten en con servatieven ook meedoen. In het andere geval zullen zij zich opnieuw op hun houding beraden. De conservatieven hebben te kennen gegeven, dat zij in beginsel dc ormatcur gunstig gezind zijn. Zij zullen pas een definitieve beslissing temen als zij weten, hoe de houding van Gaillard tegenover de voornaam ste problemen van het ogenblik is. De socialisten hebben zich bereid 'verklaard, Gaillard te steunen. Of zij zitting in zijn regering zullen nemen, zal worden uitgemaakt op een zon dag te houden partijvergadering. Gaillard, die de bijnaam „de sfinx" heeft gekregen omdat hij zo in het Bossche stadion „De Vliert" is woensdagavond de centrale training begonnen van het Nederlands elftal voor de komende interland Neder landBelgië. De leden van de na tionale ploeg tijdens de veldtraining. weinig mededeelzaam tegenover de pers is, zou een delegatie van de volksrepublikeinen hebben verteld, dat hij in Algerije de politiek wil voeren, die maandag door de socialist Mollet aan de Nationale Vergadering is voorgesteld. Dat zou betekenen, dat hij het wetsontwerp voor zelfbestuur weer ter tafel zal brengen. Het is op 30 september door de Nationale Verga dering verworpen. Gaillard wil er evenwel meer garanties voor de Europese minderheid aan toevoegen. Het is deze laatste opmerking, waarbij men zich kan afvragen, of het spelen met internationale spanningen één van Kroesjtsjews hob by's is. En of hij, bij het commenta riëren van de internationale situatie, niet eveneens fantaseert. Eerst maakte hij zich, blijkens een interview met de Amerikaanse journalist James Res- ton, in 'n sresnrek met de „minister van buitenlandse zaken in het Britse schaduwkabinet" Ernest Bevan en in brieven aan de socialistische partijen van Westeuropese landen, ernstig on gerust over de toestand in het Mid den-Oosten. Die uitlatingen droegen niet weinig tot die spanning bij.... Had Kroesjtsjew deze srcsT>annen si tuatie in het Midden-Oosten nodig voor zijn binnenlandse machtsstrijd? Was het de bedoeling, roet in het Turkse verkiezingseten te gooien? Is hij tevreden, nu het verdrag betref fende de economische steun van Rus land aan de Sowjet-Unie deze week officieel is getekend, en mag de span ning nu afnemen? Terwijl in de Mid- denoosterse omstandigheden in feite niets is veranderd, stelt Kroesjtsjew in de Turkse ambassade vast, dat de kompasnaald een weinig naar de vre de is gedraaid, ende spanning neemt af. Er is, nu een machtsposi tie zo wordt misbruikt, alle reden om niet alleen Kroesjtsjews parabels met een korreltje zout te nemen, maar ook zijn zogenaamde serieuze uitlatingen zo nu en dan als fabeltjes te beschou wen. NIKITA KROESJTSJEW grimmige verhaaltjes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 3