Ook in Zierikzee moeten nog vele wensen onvervuld blijven Mi ac Zeeuwse Almanak DRS. MEIER SPRAK VOOR NIVE ZEELAND OVER „EUR0MARKT" GEEN VERGUNNING VOOR EEN BUSDIENST IN Z.-VLAANDEREN Agenda 3 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 1 NOVEMBER 1957 GEMEENTEBEGROTING 19S8 VERSCHENEN f Advertentie) Mogelijk wordt volgend jaar een zwembad gebouwd Het college van burgemeester en wethouders van Zierikzee heeft ge meend, voor het begrotingsjaar 1958 een bedrag van 300.000 te moeten ramen voor het uitvoeren van kapitaalswerken. Volgens de toelichting op de begroting die donderdagavond tijdens de raadsvergadering werd aangeboden kunnen deze werken geen verder uitstel gedogen. Het be treft hier ondermeer de realisering van de zwembadplannen, de bouw van een rioolgemaal aan de Zuldwellebrug, de aanleg van persleidingen en het ontwerpen van een saneringsplan voor de gemeente. Hoewel het col lage graag een ruimere uitvoering van kapitaalswerken had voorgesteld, zoals de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie en de restauratie van de diverse monumenten in de stad, moet dit In verband met de beste dingsbeperking achterwege worden gelaten. Ten aanzien van het totale beeld van de begroting is het college som ber gestemd. Ondanks het feit, dat bij de samenstelling de grootst mo gelijke bezuiniging werd toegepast is men er niet in geslaagd voor de gewone dienst een sluitende begro ting aan te bieden. De financiële toestand die in 1957 reeds zeer moei lijk was, is niet verbeterd, waardoor uitvoering van nieuwe en noodza kelijke werken vrijwel onmogelijk is geworden. De gewone dienst heeft een totaal aan uitgaven van 2.211.769,29 en een totaal aan in komsten van 2.029.769,29, zodat er een nadelig saldo van 182.000 is geraamd. De kapitaaldienst sluit met 'n nadelig saldo van 170.452,91 Dit laatste tekort zal moeten wor den gedekt door het aangaan van een aantal vaste geldleningen. Onder het hoofdstuk „Volksge zondheid" wordt in de nota opge merkt, dat de plannen voor de aan leg van een zwembad binnenkort weer aan de raad ter beoordeling zullen worden voorgelegd. Het college stelt zich voor, dat deze plannen in het komende jaar goedgekeurd zullen worden. De ver wachting wordt uitgesproken, dat de realisering ervan ook in 1958 zal ge schieden. Zoals bekend, is deze kwestie reeds herhaalde malen in de raad van Zierikzee behandeld, doch tot definitieve besluiten is men nog niet gekomen. Volgens burgemeester en wethou ders mag worden verwacht dat de plaatselijke bouwcapaciteit In staat ral zijn, de voorgenomen woning bouw te verwezenlijken. Plannen voor de bouw van tien grote woning wetwoningen in* het plan „Malta" zijn vrijwel gereed, terwijl plannen voor de bouw van eenendertig mid denstandswoningen in een ver ge vorderd stadium verkeren. Het ligt verder in de bedoeling de door de gemeente aangekochte, doch nog niet gesloopte krotwonin gen zo spoedig mogelijk af te bre ken. Een en ander is afhankelijk van de beschikbare woningvoor raad. De vrijkomende grond zal in eigendom worden behouden in ver band met 't toekomstige sanerings plan van de gemeente. Over de in uitvoering zijnde kapi taalswerken wordt opgemerkt, dat het rioleringsstelsel geleidelijk vol tooid zal worden, ondanks 't feit. dat de plannen voor de bouw van 'n riool waterzuiveringsinstallatie het ko mende jaar nog niet verwezenlijkt kunnen worden. Het persgemaal in de Zuidhoek, ten behoeve van de rio lering, is bijna gereed. Voor eenzelf de gemaal in de hoek Grachtweg Schuurbeque Boeijestraat zijn reeds betonwerkzaamheden verricht, ter wijl met het aansluitend gedeelte van de persleiding op dit gemaal binnenkort een begin zal worden ge maakt. Teneinde de noodzakelijke aansluitingen te verkrijgen tussen de persleiding welke komt te lopen van het industrieterrein tot de hoek Sas-Scheepstimmerdijk, met de rio lering in het uitbreidingsplan „Mal ta", zijn onderhandelingen gaande VAN uitvin TOT AARDENBURG. De „International Union of Local Authorities" stelt, in samenwerking met de „Unesco", een onderzoek in naar de gemeentelijke taak in het volksontwikkelingswerk in de ge meenten van de bij de „International Union" aangesloten landen. De sa menwerkende organisaties hebben de bedoeling hiermee een globaal over zicht te krijgen van de activiteiten van de gemeenten, waarin het onder zoek zal worden ingesteld, op het ge bied van de volksontwikkeling, vrije tijdsbesteding en sport. De gemeenten, die hierbij betrok ken zijn, worden overigens in de ge legenheid gesteld een onderdeel van deze activiteiten meer gedetailleerd te omschrijven. Als prototype van landelijke ge meenten met minder dan 10.000 inwo ners heeft de „Vereniging van Ne derlandse Gemeenten uitgekozen het rustieke Zeeuws-Vlaamse plaatsje Aardenburg I 1100 Mevrouw Roelse uit Middelburg las in „Van Zwin tot Zijpe" van vorige week vrijdag van een aardappel van 700 gram 7 ons. Maar dezelfde week kwam de heer Roelse met een aardappel van 1100 gram aandragen i Deze aardappel was afkomstig van 'n perceel aan de Duinweg te Oostka- pelle. Onze briefschrijfster eindigt: „Het spijt me U te moeten melden, dat we hem (de aardappel red.) hebben op gegeten want het was een beziens waardigheid". BRONS VOOR BIEZELINGSE HELD. W. J. Paauwe is een held. Zo heeft het „Carnegie heldenfonds" uitge maakt. Woensdagmiddag heeft H. G. van Suylekom, burgemeester van Ka pelle hem de bronzen medaille van 't „Heldenfonds" op de borst gespeld. In september 1956 is de heer Paau- BORDJE Een Middelburgse drogist had evenmin als vele van zijn collega's verzuimd om zijn winkelpui duchtig te behangen met reclamebiljetten, die het gebruik van velerlei genees middelen duchtig propageerden. Te gen a-griep en gewone verkoudheid tegen keelpijn en reumatiek, tegen gewone griep en hoofdpijn; kortom tegen tal van kwalen en kwaaltjes. Wanneer ge zo een drogistenwinkel bekijkt, dan lijkt het vrijwel uitge sloten dat ge ziek zoudt kunnen worden. Maar dat is voorzover ge dat nog niet bemerkt mocht hebben een misverstand. Dat beseffen de drogisten zelf trouwens ook wel en zeker die Middelburgse drogist. Want tussen alle reclamebiljetten aan gevel, deur en in etalage bevond zich ook een bescheiden bordje, waarop: „Wegens ziekte gesloten..." tezamen met een stuurman het „Hollands Diep" gesprongen, om er een te water geraakt persoon te redden. Deze poging mislukte. Maar omdat Paauwe deze reddingspoging ondernam met de inzet van eigen le ven, kende het „Heldenfonds" hem de medaille toe. Voetballers en ouden van dagen zijn te Westdorpe bezig met het uitgra ven van een kelder, het schoonmaken van stenen en andere ruwe arbeid Want de stichting „Concordia" in dat Zeeuws-Vlaamse plaatsje, wil een verenigingsgebouw. Zij zal zich be lasten met de meeste bouwmoeilijk- heden en daarna de exploitatie ter hand nemen. Ze heeft de medewer king van alle plaatselijke verenigin gen ingeroepen om te helpen met de bouw van het verenigingshuis. Als 't klaar is zullen diverse Westdorpse verenigingen, die door gebrek aan ruimte als het ware waren ingesla pen, weer tot bloei en nieuwe activi teiten komen. „De Ghesellen van de Scbrey- boom" hoe welluidend Is die naam zal weer een belangrijke toneelvereniging worden, als vroe ger. Zes jaar geleden stonden ze bekend als een goede groep. Maar toen: geen zaal en dus ook geen toneel. Omdat er meerdere vereni gingen in het welvarende West dorpe zijn, zetten óók heel wat lieden hun beste beentje voor om het verenigingsgebouw maar zo gauw mogelijk „klaar" te krijgen. FLANDRIA, FLANDRIA. Veel werd en wordt gesproken over „Flandria", de befaamde West Zeeuws-Vlaamse filharmonicaclub. De concerten, die deze groep in di verse plaatsen gaf, zijn kennelijk niet aan de neuzen van altijd-speurende radio-mensen voorbijgegaan. Want za terdag 2 november zal „Flandria" onder de beproefde leiding van Jas per Anthonisse voor de „Katholie ke Radio Omroep" K.R.O. optre den. Vijf minuten voor drie op Hil versum één. Zojuist vernam men ook, dat „Stu dio Gent" contact met Flandria heeft opgenomen. om nog in 1957 tot de uitvoering te komen. Voorts wordt in de nota gezegd, dat de beplanting van de binnenstad in 1958 uitgevoerd zal worden. Een plan hiertoe zal de raad binnen af zienbare tijd worden voorgelegd. De bouw van twee nieuwe u.l.o.- scholen zal volgend jaar niet door gaan. Pogingen van het college van burgemeester en wethouders oni hiervoor een urgentieverklaring te krijgen zijn mislukt. Verwacht wordt, dat de gemeen telijke bijdrage aan het nijverheids onderwijs in het komende jaar een aanzienlijke verhoging zal moeten ondergaan. Uit de mededelingen on der het hoofdstuk „Onderwijs" blijkt dat de egalisatie en drainage van het gemeentelijk sportpark in 1957 gereed gekomen zijn. Verder zal nog dit jaar een begin worden ge maakt met de beplanting van de raaden van het nieuwe sportpark. Over het industrieterrein wordt op gemerkt, dat de huidige financiële toestand remmend werkt op nieuwe industrievestigingen. Burgemeester en wethouders laten zich waarderend uit over dé door de middenstandsvereniging georga niseerde zomeravondfeesten, die bij zonder succesvol zijn verlopen. Men hoopt, dat het initiatief in 1958 ver der ontplooid zal worden. In de be groting wordt de toezegging gedaan, dat zoveel mogelijk medewerking verleend zal worden aan de organi satie van dergelijk festiviteiten, die vooral het vreemdelingenverkeer ten goede komen. Het ligt verder in de bedoeling, de verlichting van de mo numentale gebouwen in Zierikzee in 1958 te laten voortduren. De vreem delingen die de stad bezoeken zullen ook weer een bezoek kunnen bren gen aan het gemeentemuseum. De restauratie van het stadhuis is thans zover gevorderd, dat het museum weer kan worden opengesteld. Aan de verfraaiing van de inrichting wordt evenwel nog gewerkt. Het col lege doelt hier speciaal op de vitri nes dié Verkregen kunnen worden. Tenslotte wordt in de nota ge constateerd, dat de gemeente in de afgelopen jaren een aanzienlijk deel van de achterstand in de uitvoering van kapitaalswerken heeft ingelo pen. B. en W. zijn er echter even eens van overtuigd, dat nog allerlei voorzieningen moeten worden ge troffen om een acceptabele toestand te verkrijgen. Zeeuwse dierenbeschermers vergaderden te Goes De afdeling Zeeland Noord van de Nederlandse Vereniging tot Bescher ming van Dieren hield een ledenver gadering in „De Prins van Oranje" te Goes. In zijn welkomstwoord wees de voorzitter, de heer E. J. Glerum op de noodzaak om op de bres te blijven staan voor de be langen van het van de mens zo zeer afhankelijke dier. Hij herinnerde de aanwezigen aan enkele gevallen van dierenmishandeling, die nog niet zo lang geleden werden gestraft, z.i. te licht gestraft. Het ledental blijft stationair op ongeveer 900, zo werd verder me degedeeld. De rekening over 1956 sloot met een batig saldo van f 332. De rekening van het dierenasiel aan de Seisweg te Middelburg wijst een tekort van f 245 aan. In Goes is weer een noodasiel aan de Blauwe Steen 2, dat wordt beheerd door de heer Van der Weele, Julianastraat 16. De voorzitter sprak verder zijn grote waardering uit voor het werk van de heer De Jonge,die de con trole uitoefent op de veemarkten, de slachthuizen en het veevervoer en voor mevrouw Van den Berge Kloosterman te Kapelle, die blijft strijden tegen het couperen van paardestaarten en die in financieel opzicht veel voor de vereniging doet. Tot slot van zijn korte toespraak maakte dp heer Glerum melding van het feit, dat Zeeland de enige pro vincie is met een provinciale veror dening op de bescherming van de waakhond. Dit dank zij de mede werking van het provinciaal bestuur. De heer J. P. Coppoolse, dieren arts te Middelburg hield tenslotte een interessante lezing over „Die- rengeschiedenis en gedragingen van dieren", die hij besloot met nuttig wenken over de voeding van hon den en katten. Bevorderd tot kolonel Per 1 november 1957 is bevorderd tot kolonel van de Technische Staf, de lt. kol. ir. C. J. van Tatenhove van die Staf, werkzaam bij het Di rectoraat materieel Landmacht, vroeger te Vlissingen. Advertentie) Zo apart! Zo zacht, zo kleurig als vlinders. Van „uit"-stekende kwaliteit. Voor dames en heren. Geef ze ook ten geschenke! OBt JSK ZAKDOEKEN zo zacht... zo kleurig. et TE MIDDELBURG Actuele onderwerpen op het programma. Tijdens de eerste vergadering in liet nieuwe seizoen van de afdeling Zeeland van het Nederlands Insti tuut voor Efficiency, die donderdag middag in he Nederlands Koffiehuis te Middelburg gehouden is, heeft drs. E. M. Meier, onder meer medewer ker van het economisch adviesbu reau van mr. P. A. Blaisse, het Twee de Kamerlid, gesproken over de „Euromarkt". In een deskundig en duidelijk betoog besprak de heer Meier de opzet en de problemen van deze gemeenschappelijke markt in Europa. Allereerst ging spreker na der in op hetgeen integratie (een wording) in de handelspositie in houdt. Tegenover de visie van de neo-li- beralen, die niet voelen voor een Europees blek, maar een zo groot mogelijk internationale vrijhandel voorstaan, staat de communistische idee: een centraal economisch plan voor een blok landen. Daar beide ideeën te extreem zijn om ze op de Europese gemeenschap toe te passen, moest naar een synthese gezocht worden, aldus de heer Meier. Men een to. pcreatie in zijn klasse! Hongaren in Vlissingen dupe van oplichter. Tijdens een zitting van de Rotter damse rechtbank is drie jaar gevan genisstraf en terbeschikkingstelling van de regering geëist, tegen de van oplichting verdachte Rotterdamse koopman G. Th. A. F., die ook in Vlissingen „geopereerd" heeft. F. die uit België was uitgewezen, dacht dat er wel geld te verdienen zou zijn met het bemiddelen van ar beidskrachten naar Duitsland. Na verschillende schulden te heb ben gemaakt zou F. van vier Honga ren in Vlissingen 400 hebben ont vangen, die zoals de dagvaarding zegt, voor legitimatiepapieren nodig zouden zijn. De 46-jarige Hongaarse lasser L. Farkas vertelde, dat een hunner het van zijn spaargeld had voorgeschoten en dat de drie anderen hun aandeel aan deze man hadden terugbetaald. Een vijfde Hongaar, die ook wel een goede baan in Duitsland wilde hebben, had verdachte een schuldbe kentenis van 100 verstrekt en bo vendien hadden ze gezamenlijk een vergoeding aan F. gegeven voor ben- zinekosten. Het was de bedoeling dat het geld als waarborgsom diende. F. verklaarde het geld aan een Duitse kolenhandelaar te hebben gegeven. Deze ontkende dit echter. De Honga ren, zo merkte F. op, „hebben me zelfs een beloning van 200 aange boden, maar die wilde ik niet aan nemen". Het psychiatrisch rapport noemde verdachte in belangrijke ma te verminderd toerekeningsvatbaar. Zes keer is F. als veroordeeld, voor namelijk wegens oplichting en ver duistering. De raadsman van ver dachte meende dat er twijfel op tal van punten is en concludeerde op grond van de visie van zijn cliënt tot vrijspraak. De uitspraak in deze zaak werd bepaald op 14 november. Universitair examen Aan de rijksuniversiteit te Leiden is geslaagd voor het doet. ex. Ned. recht de heer, F. O. van der Dussen te Domburg. 99* staat dus een zo liberaal mogelijke vrijhandel voor, waarbij toch leiding gegeven wordt aan het economische leven. Vier factoren spelen hierbij een ■ol, waarop drs. Meier nader inging. Ten eerste de vrijheid van het ver keer (goederen, personen, kapitaal en diensten), ten tweede een verant woorde concurrentievorm, ten derde een gemeenschappelijke politiek en ten vierde organisaties, die toezien op het functioneren van deze inte- gratievormen. Integratie is dus hier het opgaan van de verschillende lan den in een gemeenschappelijke markt, die boven de economie van die landen uitgaat. De heer Meier was er van overtuigd, dat de Europese eenheid er zal komen. Overigens mag deze integratie geen hinderpaal wor den voor de mondiale samenwerking, aldus spreker. Vervolgens ging drs. Meier nader in op de organisaties, die werkzaam zijn op het gebied van deze eenwor ding. Hierna besprak drs. Meier de ver dragen van Rome, namelijk de Euro pese Economische Gemeenschap (de E.G.G.) en de Euratom. Met een enkel woord ging spreker nog in op de vervoerspolitiek en de positie van Nederland in deze Euro- markt. De voorzitter van de afdeling Zee land van het NIvE, de heer G. N. van Ginkel, merkte aan het begin der vergadering op, dat dit seizoen actuele onderwerpen aan de orde zul len komen, zoals de kernenergie, de moderne elektronische apparatuur, met name voor de administratie, als mede een aantal technische onder werpen. Eind november spreekt drs. M. J. Licht in Vlissingen over de moderne elektronische apparatuur in de administratie, waarna medio januari de heer Spaan in Terneuzen zal spreken over de efficiency en vei ligheid in het bedrijf. KROON VERNIETIGDE BESLUIT Ondernemer wilde scholieren vervoeren. De Kroon heeft de beroepen gegrond verklaard van de firma gebroeders M. en A. van Fraassen te Vlissingen, de N.V. Stoomtram Maatschappij „Bres- bens-Maldeghem" te Aardenburg en de N.V. Zeeuws-Vlaamse Tramweg Maatschappij te Terneuzen tegen een beschikking van de Commissie Vergunningen Personenvervoer (C.V. P.) van 9 mei 1955, waarbU aan F. Dieleman te IJzendijke een vergunning werd verleend voor de uit voering van toerwagenritten en onge regeld vervoer met een auto met ten hoogste twaalf zitplaatsen. De Kroon heeft de beschikking van de Commissie Vergunningen Perso nenvervoer vernietigd en bepaald, dat de door de heer Dieleman aange vraagde vergunning geweigerd had moeten worden. De Commissie Vergunningen Perso nenvervoer had aan de heer Dieleman een vergunning verleend, omdat hij het vervoer van scholieren per auto bus op zich genomen had. in welk ver voer geen andere ondernemer zou kunnen voorzièn. Bovendien zou de heer Dieleman de door hem gekochte autobus niet kunnen exploiteren zon der ook aan toerwagenritten en onge regeld vervoer deel te nemen. In hun beroep op de Kroon voer den de appellanten aan, dat do door de Commissie Vergunningen Personenvervoer verstrekte ver gunning een overmatige vervoer- gelcgenheld zal scheppen en dat zjj tezamen over voldoende autobus sen beschikken om aan leder ver zoek voor toerwagenritten en on geregeld vervoer in West Zeemvsch-Vlaaiuleren te voldoen, zodat geen nieuwe ondernemers behoeven te worden toegelaten. De belde tramwegmaatschappijen hadden ln hun beroep op de Kroon nog aangevoerd, dat zij niet bereid waren het vervoer van de schooljeugd te verzorgen voor het tarief, dat de opdrachtgever wenste te betalen. Bo vendien waren zij voor een prijsonder- bieding van de heer Dieleman be vreesd. De Kroon heeft thans overwogen, dat de heer Dieleman de kleine auto bus alleen heeft aangekocht om scho lieren binnen de gemeente IJzendijke te vervoeren, maar dat deze autobus niet lonend geëxploiteerd kan worden zonder toerwagenritten en ongeregeld vervoer. De Kroon acht dit geen bijzondere omstandigheid, waardoor van de vast gestelde richtlijnen voor het uitgeven van vergunningen afgeweken zou moeten worden. Bovendien is geble ken. dat In IJzendijke en omgeving de behoefte aan toerwagenritten en on geregeld vervoer met een autobus voor kleine gezelschappen zeer gering Is, zodat volgens de Kroon ook daar om geen aanleiding bestaat de ge vraagde vergunning te verlenen. Veiling verpakt fruit in Krabbendijke De veiling in Krabbendijke heeft donderdag een speciale veiling gehou den. van verpakt fruit. Vorig jaar werd op 29 november een St. Nico- laasvciling gehouden van verpakt fruit en de aanvoer was toen zo groot, dat werd besloten in 1958 deze bijzondere veiling over twee dagen uit te smeren en wel 31 oktober en 28 november. Er werden op de „Herfstveiling" van gisteren 3600 kratten verpakt fruit aangevoerd en ruim 60 Aon los fruit. De St. Nicolaas- veiling van 28 november krijgt een min of meer officieel karakter, want daarvoor worden tal van fraaie pry- zen beschikbaar gesteld. Jachtje wordt gesloopt. „La belle poule", het Belgische jachtje dat enige tijd geleden voor de haven van Breskens aan de grühd liep en door inwoners van deze plaats is gelicht, zal niet meer zee kiezen. Uit een onderzoek is gebleken, dat het scheepje niet meer te repareren is. Het zal worden gesloopt. Landbouwschool 's H.-Arendskerke. (Slot van pag. 1) stuur gaarne de school aan de goede zorgen van het nieuwe hoofd zal toe vertrouwen. „Uw taak is het om de leerlingen te vormen in een levens stijl, die nauw verbonden is aan het woord van God, „zo richtte spreker zich tot de heer Ellenkamp. Nadat hij er op gewezen had, dat de be kwaamheid van de Nederlandse boer mede beslist in de welstand van ge heel het volk, overhandigde de heer De Jager het nieuwe hoofd de sleu tels van het hand- en vakvaardig- heidslokaal. In zijn dankwoord noemde de heer Ellenkamp zich de ploeger, die moet proberen een rechte voor te trekken. Het zal wel eens een scheve voor worden, maar met God's onmisbare hulp zal ik de be langen van de school en haar leer lingen zo goed mogelijk beharti gen, aldus de heer Ellenkamp. Onmisbaar De voorzitter van de Zeeuwse C. B.T.B., de heer C. de Putter te Axel, sprak er zijn vreugde over uit, dat de christelijke lagere landbouw school in 's Heer Arendskerke 'was uitgebreid met een hand- en vak- vaardigheidslokaal. „In het huidige landbouwonderwijs is een dergelijk lokaal beslist onmisbaar, zo zeide spreker. Vervolgens dankte hij de Christelijke Landarbeidersbond voof haar financiële medewerking bij de bouw van het geheel apart staande lokaal. Nadat hij de heer Ellenkamp met zijn benoeming had gefeliciteerd, droeg de heer De Putter het gebouw officieel over aan het nieuwe hoofd. Ook werd nog gesproken door ir. J. Versteeg, directeur van de rijks- landbouwwinterschool te Goes, die er de aandacht op vestigde, dat de land bouwschool te 's Heer Arendskerke als eerste in zijn district de beschik king had over een hand- en vakvnar- digheidslokaal. Hij complimenteerde het bestuur niet het nieuwe gebouw en de heer Ellenkamp feliciteerde hij met zijn benoeming. De heer J. J. de Jager te Kapelle, voorzitter van de Zuid-Bevelandse C.B.T.B. richtte zich in een geestig speechje in het bij zonder tot de heer Ellen kamp. Na mens de. commissie van toezicht sprak het lid van Gedeputeerde Sta ten, de heer C. Philipse en tenslotte voegden de herfn K. Booy, hoofd van de christelijke lagere landbouwschool to Axel en J. Verstreng, een der on derwijskrachten van de school in Heer Arendskerke, er hun gelukwen sen aan toe. (Advertentie) Wufieïi FISHBITS VANDAAG. Middelburg Electro: „De duivel ln zijde"; Schouwburg: „Zarak8 uur, 14 Jr. Vlissingen Alhambna: „De regenma ker", 7 en 9 uur, 14 Jr.; Luxor: „Bloe dig confMot", 8 uur, 14 Jr. Goes Grand: „Lewis en Martin in het wilde westen", 8 uur, 14 Jr.; Prins van Oranje: Toon Hermans, 8 uur,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 2