PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hasselman verwittigde Indonesië van Nederlandse bezorgdheid Landbouwschool 's H.Arendskerke kreeg „vakvaardigheidslokaaP BILT EGYPTE NEEMT MAATREGELEN TEGEN COMMUNISTEN DRIE MILITAIREN GEWOND BIJ OEFENING OP DE HEI Vandaag... 200e jaargang - no. 258 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: w. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 1 november '57 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.,3rleven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b. g. g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, teL 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, tel. 2475 (b. g. g. adv. 2234): Oostburg, Nieuwstraat 43, tel. 20; Terneuzen Brouwerljstr. 2. Zierlk7.ee. red. tel. 24; adm tel. 26 WEST-IRlAN-CAMPAGNE DUURT VOORT Prof. Beerling: Wordt intimidatie gevolgd door een terreur? De Nederlandse zaakgelastigde in Djakarta, de heer A. H. Hassel man, heeft gisteren de Indonesische minister van buitenlandse zaken, Soebandrio, officieel in kennis gesteld van de bezorgdheid der Neder landse regering en van de Nederlandse gemeenschap in Indonesië, dat de door officiële instanties geleide West-Irian-campagne, tot nog meer excessen zal leiden dan zich reeds hebben voorgedaan. In antwoord op hem gestelde vragen zei de heer Hasselman, met grote voldoening te hebben geconstateerd, dat de Nederlandse gemeen schap in Djakarta in de huidige moeilijke omstandigheden haar kalm te en tact heeft weten te bewaren. Prof. dr. R. F. Beerling, Neder lands hoogleraar aan de universi teit van Indonesië te Djakarta, heeft donderdag in een open brief, welke door verschillende dagbladen in de Indonesische hoofdstad is op genomen, verklaard, dat de Neder landse gemeenschap zich afvraagt of de „intimidatie" welke het eer ste stadium van de West-Irian- campagne heeft gekenmerkt, in de tweede fase zal worden gevolgd door een „terreur". De organisatoren, aldus prof. Beerling, hebben ongetwijfeld de middelen tot hun beschikking om het leven voor de Nederlanders tot een voortdurende nachtmerrie te maken. „Doch ik kan mij niet voorstellen, dat het de bedoeling is, om het zover te laten komen. Indonesië gaat er prat op, een rechtsstaat te zijn, gebaseerd op democratische grondslagen. Dit betekent, dat buitenlanders recht hebben op bescherming van leven en bezittingen. Ontzeg nun die rech ten, en zij zullen buiten de wet zyn gesteld. In dat geval zou het beter zijn, hen tot ongewenste vreemdelin gen te verklai'cn en hen collectief uit te wijzen. Zoals de toestand nu is, dreigen zij liet slachtoffer te wor den van dë politiek van hun regering, waarop zij geen rechtstreekse invloed kunnen uitoefenen en waarvoor zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld." (Prof. Beerling was één der Nederlandei's in Indonesië, die in het begin van dit jaar openlijk uiting hebben gegeven aan hun ontstem ming over de Nederlandse politiek ten opzichte van Nieuw-Guinea) Vijftig kilometer Vandaag komt de strijd tegen de verkeersongelukken in een nieuw stadium. Die ongelukken eisten jaarlijks honderden doden overwegend onder de voetgangers. De meeste doden waren kinderen of mensen boven de vijftig jaar. Dat mocht niet voortduren en daarom is met ingang van heden de maximum snelheid voor het ge motoriseerd verkeer in de bebouw de kommen teruggebracht tot 50 km. per uur. Men heeft met het verlagen van de maximum-snelheid in West- Duitsland reeds goede ervaring op gedaan. Het aantal ernstige ver keersongelukken is daar afgenomen. Vertrouwd mag worden dat ditzelf de verschijnsel zich in Nederland zal voordoen, wanneer ieder gehoor zaamt aan de wet. Op dit aatste moet hier speciaal de aandacht gevestigd wor den. i Er is in ons land een goede bereid heid om aan de wet te gehoorzamen. Ongetwijfeld zullen zij, die deelne men aaii het gemotoriseerd verkeer, daarop geen uitzondering maken. Toch moet even nadrukkelijk vast gesteld worden, dat een snelheid van vijftig kilometer een betrekkelijk la ge snelheid is. Wanneer men in volle vaart van een buitenweg een bebouwde kom nadert, dan dient er heel wat vaart verminderd te worden en als men dat op de gis doet, kunnen er grote fouten ontstaan. De praktijk wijst namelijk uit, dat bij het verminde ren van snelheid spoedig de illusie ontstaat van een grote verminde ring, terwijl men slechts weinig ver minderd heeft. Aan allen, die deelnemen aan het gemotoriseerd verkeer moet daarom de raad gegeven worden: let zorg vuldig op de wijzer van uw snel heidsmeter! Alleen die wijzer vormt de juiste maatstaf. Het belangrijkste voordeel van de nieuwe maatregel zal zijn, dat weggebruikers, die verkeers- fouten maken thans minder spoedig geconfronteerd worden met een ern stig ongeluk. Er komt wat meer ge legenheid om fouten, die men zelf of die andere maken te corrigeren en anderen te behoeden voor letsel. Ook'de veiligheid van anderen zelfs als ze fouten maken be hoort tot de morele aansprakelijk heid van de weggebruikers. De be perking van de snelheid stelt thans de gemotoriseerde weggebruikers in de gelegenheid beter dan tot nog toe die morele aansprakelijkheid te dra gen. De Nederlandse diplomatieke ver tegenwoordiging te Djakarta werd donderdag in kennis gesteld van ver schillende gevallen van molestatie van Nederlanders. In één geval werd de advocaat mr. D. Vermeulen gemo lesteerd, toen hy trachtte zich te ver zetten tegen het bekladden van zyn auto met anti-Nederlandse leuzen. Men meent te weten, dat verf in zyn ogen werd gegooid. Ook werden gevallen gemeld, dat ruiten werden ingegooid, dat auto's werden beschadigd en dat de ama teur-schilders de woningen van Ne derlanders binnendrongen. Van de zij de van Nederlandse werknemers te Djakarta vernam de A.N.P.-corres- pondent, dat er onder hen toenemende bezorgdheid bestaat over de moge lijkheid van excessen. Volgens een zegsman hebben reeds enkele Nederlandse werkne mers terugkeer naar Nederland aangevraagd. De Nederlanders, die gisteren naar hun werk reden, werden on derweg begroet met nieuwe leu zen, zoals „Doodt de Hollanders" en „Kookt de Hollanders". De minister van voorlichting, Soe- bidjo, verklaarde woensdag in zyn kwaliteit van voorzitter van het ac tie-comité, dat de .tweede golf van deze campagne, die op 10 november zal beginnen, op nog krachtiger wjj- ze zal worden gévoerd. Nobelprijs natuurkunde voor twee Chinezen Twee jonge Chinese geleerden, die in de Verenigde Staten hun oplei ding hebben genoten en er werken, zijn gezamenlijk gekozen tot win naars van de Nobelprijs 1957 voor natuurkunde, vanwege hun ontdek kingen op het terrein der pariteits- wetten. De beide prijswinnaars zijn pro fessor Tsoeng Dao Lee, van de Co- lumbia-universiteit in New York. en Tsjen Ning Jang, professor aan het instituut van Princeton. De Nobelprijs voor chemie is dit jaar toegewezen aan sir Alexan der R. Todd, die organische che mie doceert aan de universiteit van Cambridge, Engeland. De prijs, 208.682,82 kronen groot, is hem toegekend „wegens zijn werk op het gebied van nucleotiden en nucleotide co-enzymen", een vijf tien jaren lang gemaakte studie van verschillende stoffen en func ties in de celdeling. |llllllll(llllllllllllllllllllllllllll!!li Derde dag van het Delta Kamerdebat. De derde dag van het Kamer- H debat over het ontwerp-Delta- H wet bracht het antwoord in H eerste instantie van de minis- ters Algera en Mansholt. Op M H pagina 9 geeft onze speciale M verslaggever een overzicht van H de beide redevoeringen. De M Kamerleden zullen dinsdagmid- H dag a.s. repliceren. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniinl 0 Te Ismaïlia ls officieel bekendgemaakt dat voortaan het Arabisch de enige offi ciële taal bij het beheer van het Suez-ka- naal zal zijn. Daarmede wordt aan het Frans de sedert de naasting van het ka naal toegekende tweede plaats ontnomen. NA SAMENZWERINGSPROCES: Dertien leden van een „cel" naar gevangenis. Een krijgsraad te Cairo heeft don derdag ontbinding gelast van alle organisaties van de Egyptische communistische partij en sluiting van al haar gebouwen. Verder heeft de krijgsraad dertien commu nisten veroordeeld tot gevangenis straffen variërend van drie tot ze ven jaar wegens poging tot omver werping van de regering van pre sident Nasser. Vijf verdachten wer den vrijgesproken. Slechts twee van de achttien ver dachten, Sjauki Chalil en Kamel Ab- dallah, gaven toe, dat zij communist zijn. Een politieman had de krijgs raad meegedeeld, dat de communisti sche cel van de verdachten sedert 1949 in alle delen van het land betrekkin gen had. Een andere getuige van de politie zei, dat al hadden de communisten in 1956 de regering in haar strijd tegen het imperialisme gesteund, hun doel altijd hetzelfde blijft, namelijk omver werping van elke niet-communistische regering. In juni 1956 werden reeds veertig communisten op een soortgelijke be schuldiging veroordeeld tot gevange nisstraffen van twee tot zeven jaar. Het communisme is in Egypte ver boden, maar sedert enige tijd zijn on dergrondse organisaties werkzaam. Vanmiddag: raket en kunstmaan te zien. De sterrenwacht te Utrecht deelt mede dat vandaag de raket van de kunstmaan zal verschijnen om 17.30 uur op ongeveer 45 graden hoogte in het noord-west en. Hij verplaatst zich van het zuid westen naar het noordoosten. De kunstmaan zelf verschynt later, ze gaat door het zenith, maar is al leen met een kijkertje te zien. Foto's die spreken Links ziet men maarschalk Zjoekow, B toen nog Russische minister van defensie, in een zonnige bui. Bij zijn aankomst op het f§ vliegveld van Tirana voor een n M officieel bezoek aan Albanië M icerd hij gezoend door een Al- banees meisje, dat hem bloe- H men aanbood. M Rechts Kroestsjexo en vice-pre- mier Mikojan tijdens de recep- s tie op de Turkse ambassade in Moskou ter gelegenheid van de ëe Turkse nationale dag. Kroest- H sjeio verklaarde hier, dat Zjoe- koio het goed maakte en een nieuwe functie zou krijgen. s De verschijning van Kroestsjexo M op deze receptie was overigexxs M eè een grote verrassing, gezien de ee huidige verhouding Rxisland Turkije. „Zjoekow wilde leger van partij scheiden" In gewoonlijk welingelichte kringen te Belgrado wordt gezegd dat maar schalk Zjoekow door het centrale comité van de Sowjet-Russische com munistische partij is beschuldigd van pogingen om het leger van de partij te scheiden. Hij zag het leger als „de beslissende macht", die door zyn tus senkomst de Sowiet-Unie had gered na de dood van Stalin in 1953. Hij zou een groep hoge officieren bereid hebben gevonden zijn richtlijnen te volgen. De maarschalk was echter nog niet begonnen zyn plannen uit te voeren. Het partijbestuur zou be sloten hebben Zjoekow een zuiver mi litaire functie van ondergeschikt be lang te geven. Bandieten ontvoerden zoon van grondbezitter Zes dagen geleden is de zoon van een der rijkste grondbezitters op Si cilië door bandieten ontvoerd, zo deelde de politie eerst woensdag avond mede. De bandieten hebben een losgeld van 50.000.000 lire ge- eist voor de vrijlating van de 20-ja- rige Antonino Planeta di santa Ce cilia. De politie en de familie hebben de ontvoering tot woensdagavond ge heim gehouden. Zes dagen lang had den de bandieten iets van zich doen horen, totdat de vader, Vito Planeta, (56), woensdagavond een briefje ontving, waarin de losprijs van vijf tig miloen lire werd geëist. De politie zoekt thans het hele eiland af naar de ontvoerders en hun slachtoffer. Lading springstof voortijdig ontploft. Bij oefeningen op het oefenveld „Vlissingen", behorende tot dc Ruc- fense Heide onder Roosendaal, is gis teren een ongeluk gebeurd, waarbij drie militairen vrij ernstig werden ge wond. Commando's uit de kazerne te Roo sendaal en uit het tentenkamp te Rucfen waren de gehele morgen be zig geweest met opleidingsoefeningen In het uitzetten van springstoffen. Alle voorzorgsmaatregelen waren ge troffen en de oefeningen verliepen normaal. Toen een der laatste oefe ningen zou worden gehouden werd weer een lading springstof gelegd on der leiding van de sergeant-instruc teur J. Boekhorst uit Roosendaal, waarbij een zevental militairen van deze opleiding behulpzaam waren. Door onverklaarbare oorzaak kwam deze lading eerder tot ontploffing dan venvacht. Sergeant Boekhorst werd een gedeelte van een hand afgerukt Voorstel tijdelijke verhoging kinderbijslag In de donderdag gehouden vergade ring van het bestuur van de Stichting van de Arbeid is in algemene zin overeenstemming bereikt over een voorstel tot tijdelijke verhoging van de kinderbijslag voor bepaalde inko mensgroepen van loontrekkenden. Dit voorstel zal, na akkoordbevinding door de in de stichting samenwerken de centrale organisaties, aan de re gering worden voorgelegd. Aldus 'n perscommuniqué van de Stichting van de Arbeid. ...is het tweehonderd jaar ge- c leden, dat de Italiaanse neo- S classicistische beeldhouwer An- c r tonlo Canova te Passagno (It.) V werd geboren. EERSTE OP BEVELAND EN WALCHEREN Schoolhoofd officieel geïnstalleerd In aanwezigheid van verscheidene vertegenwoordigers uit Zeeuwse landbouwkringen is donderdagmiddag de heer H. W. Ellenkamp officieel geïnstalleerd als hoofd van de christelijke lagere landbouwschool te 's Heer Arendskerke. Deze gelegenheid werd tevens aangegrepen om het nieuwe, modern ingerichte, hand- en vakvaardigheidslokaal in gebruik tc nemen. Na het officiële gedeelte in het Verenigingsgebouw bezichtigde het gezelschap het nieuwe lokaal, dat is gebouwd door de C.B.T.B. met medewerking van de Christelijke Landarbeidersbond. Het lokaal, dat het eerste is in zijn soort in Zuid-Beveland en op Wal cheren, behoort tot het gebouwen complex van de C.B.T.B. in 's Heer Arendskerke en als zodanig is het centraal gelegen. In het lichte en ruime gebouw staan tien solide werkbanken van hout, zodat men min of meer het Aan de chr. lagere landbouwschool te 's Heer Arendskerke is doxiderdag een niexixv hand- en vakvaardigheids lokaal ixi gebrxiik genomen; het eer ste in zijn soort op Wakkeen en Beveland. Tevens werd de heer H. W. Ellenkamp (geheel links) ge ïnstalleerd als schoolhoofd. (Foto P.Z.C.), idee. krijgt een timmerwerkplaats binnen te stappen. De materialen- sets van de scholieren zijn bijzonder goed gevuld en naast hamer, beitel en nijptang treft men tal van klei nere apparaten aan die de jongens veelvuldig zullen gebruiken. Aan de zoldering zijn talrijke t.l. buizen aan gebracht, die er straks voor zullen zorgen, dat zowel de onderwijzer als de leerlingen bij donker weer hun werkzaamheden kunnen voortzetten. De voorzitter van de school, de heer A. J. de Jager, heette de geno digden in zijn openingswoord welkom nadat hij een gedeelte uit de bijbel had gelezen en was voorgegaan in gebed. Hij verklaarde, dat het be- (Vervolg op pag. 2) de dienstplichtige G. Schaffers uit Hoensbroek werd zo ernstig in het ge zicht gewond dat hij een oog zal moe ten missen. De derde militair J. Juris- sen, liep verwondingen aan het hoofd en in het gezicht op doch deze waren niet van ernstige aard. De andere mi litairen die zich in de buurt bevonden kwamen er met de schrik af. Direct werd eerste hulp verleend, waarna de slachtoffers per ziekenauto naar het Charitas ziekenhuis te Roo sendaal werden overgebracht waar operatief moest worden ingegrepen. Binnen bebouwde kommen niet harder dan 50 km Met ingang van vandaag mag bin nen de bebouwde kommen niet har der dan 50 km worden gereden. On danks bepaalde bedenkingen tegen de wijze waarop de overheid snel heidsbeperking wil bereiken, advi seert de K.N.A.C. de automobilisten echter met nadruk 1. Nu de nieuwe maatregel eenmaal een feit wordt, geef er loyale me dewerking aan. Dan is ook een royale houding van de zijde van de politie mogelijk. 2. Bedenk, dat de 50 km-limiet in gaat bij de plaatsnaamborden en oók geldt als er daarna vooreerst nog geen bebouwing komt. De verplichte snelheidsbeperking ver valt pas bij het verlaten van de officiële bebouwde kom. Het ein de daarvan kan men (hopelijk) herkennen aan de achterzijde van het plaatsnaambord, ter linker zijde van de weg. 3. Houd er rekening mee, dat plaats naamborden van de wetgever niet behoeven te staan langs wegen die onverhard zijn of smaller dan vier erf een halve meter. Neem geen risico en matig daar uw snelheid zodra de bebouwing nei ging begint te vertonen tot een aaneengesloten karakter. 4. Besef wel, dat de 50 km een maximum betekenen en geen vrij brief om overal binnen de be bouwde kommen met die snelheid te rijden. Haal geen „verloren tijd" in door 50 km te rijden in straten en situaties waar dat ge vaar kan opleveren of door op de buitenwegen onverantwoorde snelheden te maken. Op die wijze zou de maximumsnelheidsregeling haar doel zeker voorbij schieten. 5. Realiseer U, dat ook bij het pas seren van bebouwde kommen de 5 km-grens niet overschreden mag worden en dat passeren dien tengevolge grote gevaren met zich kan laten brengen. 6. De snelheidsmeters registreren meestentijds niet nauwkeurig de werkelijke snelheid die gereden wordt. De verkeersbonden kunnen de meters ijken. Majoor K. ernstig gewond door auto-ongeluk De 46-jarige majoor K. uit Den Haag is een ernstig auto-ongeval overkomen. Hij is woensdag om streeks half tien. rijdend van Utrecht naar Den Haag. onder Lin- schoten met zijn auto door de schei dingsheg op de linker rijbaan geko men en over de kop geslagen. Het slachtoffer is opgenomen in het mi litair hospitaal te Utrecht. VERWACHT. HERFSTSTORM Veel bewolking met plaatselijk bnlen. Krachtige tot harde en langs de kust tijdelijk storm tussen zuid west en west. Iets kouder. ZON EN MAAN 2 november Zon op 7.38 onder 17.12 Maan op 15.03 onder 2.07

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1