PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZJ0EK0W VAN FUNCTIE ONTHEVEN Vorsers ontdekten Hulster haveningang uit de zestiende eeuw Nieuwe Russische minister van defensie: Malinowski BILT Geen nadere verklaring DADERS VAN ROOFOVERVAL OP TANKSTATION GEGREPEN AMBTENAREN PROTESTEERDEN MASSAAL IN DEN HAAG Vandaag... 200e jaargang - no. 254 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 28 okt. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine, advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen, Walstr tel. 2355 4 lijnen (b. g. g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, tel. 2475 (b. g. g. adv. 2234): Oostburg, Nieuwstraat 43, tel 20; Terneuzen Brouwerljstr 2. Zierlkzee. red. tel 24; adm. tel. 26 Gedegradeerd? Promotie op til? De Russische minister van defensie, maarschalk Zjoekow, is door het presidium van de Opperste Sowjet ontheven van zijn functie als minister van defensie. Tot zijn opvolger is benoemd maarschalk Rodion Malinows ki, 59), tot wiens vele onderscheidingen de titel „held van de Sowjet Unie" behoort. Het bericht kwam in Moskou als een verrassing. Niemand weet nog, of het voor Zjoekow een promotie dan wel een degradatie aankondigt. Doorgaans wordt, ingeval van een promotie, tegelijkertijd de nieuwe functie aangekondigd, dpch men wijst erop, dat een nog hogere post dan die welke Zjoekow bekleedde b.v. het ambt van ministerpresident niet door hetzelfde lichaam wordt verleend als dat, hetwelk thans het ontslag verleende. In westelijke kringen in Moskou was men vooral verwonderd over het tijdstip van de aankondiging enkele uren nadat Zjoekow terugkeerde van een bezoek aan Joego-Slavië en Albanië. Bovendien aan de vooravond van de feestelijke herdenking der oktoberrevolutie. In Moskou is geen enkele aandui ding gegeven van de portee dezer zon der twijfel belangrijke verandering. In kringen van gezaghebbende waar nemers te Londen overheerst de ver onderstelling dat Zjoekow tot premier van de Sowjet-Unie zal worden be noemt! en dat de huidige premier Ni kolai Boelganin de president van het presidium, Klimenti Worosjilow, zal opvolgen. Worosjilow wordt oud. De reden voor deze veronderstelling putten genoemde waarnemers uit het feit dat partijleider Kroesjtsjew op dit ZJOEKOW waarheen? Zender van kunstmaan zwijgt sinds zaterdag Het Russische persbureau Tass berichtte zaterdag, dat de aardsa- telliet spoetnik geen radiosignalen meer uitzendt. Tass schreef dit toe aan uitsputting der kunstmaan batterijen. Om vier uur zaterdag middag had de satelliet volgens Tass 326 reizen om de aarde vol bracht. Arabische berichten over Turkse grensschendingen. Het Egyptische nieuwsagentschap voor het Midden-Oosten heeft uit Damascus bericht dat een Turkse patrouille de grens met Syrië heeft overschreden, en een Syrisch grens dorp heeft aangevallen. Het incident heeft zich afgespeeld te Amouda, na bij Kaniishly, aldus het Egyptische persbureau. Een Syrische woordvoerder zou hebben verklaard dat de Turkse pa trouille, na met machinegeweren het vuur te hebben geopend op Amouda, een aantal stuks vee en hun eige naars ontvoerd had. Tevens zouden bij Abu Zella ongeveer 60 Turkse soldaten vanaf Turks gebied het vuur hebben geopend op Syrië. Het vuur duurde ongeveer een uur. Geholpen door zijn dochter klimt hier de heer P. J. Brand, de corres pondent van de R.O.B. uit het gat, dat toegang geeft tot de zaterdag morgen in Hulst ontdekte, uit de zestiende eeuw daterende havenin gang, een nog gaaf, dertig meter lang gewelf. (Foto P.Z.C.) moment de steun van het leger -niet ontberen kan. Het is bekend, dat het Rode Leger achter Zjoekow staat. De Amerikaanse zowel als de Engelse regering hebben voorals nog geweigerd zich over de veran dering in Moskou uit te laten, al hebben functionarissen te Londen erop gewezen dat Zjoekow na de zuivering van Malenkow. Molotow en Kaganowitsj de enig overgeble ven rivaal van Kroesjtsjew was. In Londen verwacht men naar het schijnt in kringen van de minister van buitenlandse zaken dat Zjoe kow het lot van Malenkow c.s. zal delen. In Belgrado doen geruchten de ron de dat Zjoekow naar Joego-Slavië was gekomen met aanbiedingen van militaire en economische bijstand aan Tito, maar dat deze missie is mislukt. De belangstelling voor de aanstaan de 40-ste verjaardag van de bolsjewis tische revolutie was reeds groot, maar is nog toegenomen door de affaire- Zjoekow. Tevens wordt met extra be langstelling uitgekeken naar de spe ciale zitting van de Opperste Sowjet, die op 6 november, aan de vooravond van de verjaardag, gehouden zal wor den. Deze zitting is bedoeld als een klankbord voor redevoeringen over de Sowjet-prestaties sedert 1917, doch misschien zal de Opperste Sowjet de gelgenheld benutten om de toekomst van Zjoekow te onthullen. De aankondiging dat de maar schalk ontheven is van zijn plich ten als minister van defensie, en door Malinowski is opgevolgd, is in Moskou op geen enkele voorpa gina afgedrukt. In het partij-or gaan Prawda ging het bericht op een achterpagina schuil tussen een bericht over een nieuw toneelstuk en het theater-program voor de komende week. Rode Ster, het or gaan van het leger, plaatste het bericht op een achterpagina, onder een bericht over een voetbalwed- NA UITGEBREID SPEURWERK Ook tipgever in arrest gesteld De Amsterdamse politie heeft de hand kunnen leggen op de twee man nen, die op maandagmorgen 8 juli j.l. een gewapende roofoverval heb ben gepleegd op het benzinepomp station aan de Rijksweg Amsterdam Utrecht, nabij de Utrechtse brug. Het zijn: de 24-jarige los werkman J. G. uit Haarlem, die tegenover de recherche heeft bekend, en de 29- jarige monteur L. van W. uit Ben- nebroek, die ontkent. De politie be schouwt hem echter als de hoofdda der. Voorts bevindt zich sedert zaterdag j.l. in hechtenis de 28-jarige chauf feur E. van S. uit Hillegom, oud-em ployé van de Esso, die in 1955 in het bewuste tankstation heeft gewerkt, en bekend heeft als tipgever te zijn opgetreden. Als vierde bevindt zich, onder verdenking van medeplichtig heid aan de overval, in arrest de 30- jarige broer van L. van D., de expe diteur W. van W., eveneens uit Ben- nebroek. De beide daders hebben nl. zijn kleine bestelauto bij de overval gebruikt. Van de buit, 9000 gulden, is niets meer over. De tipgever heeft er 200 gulden van ontvangen, die deels in Duitse marken waren be taald. De Haarlemmer heeft zijn pistool in het Spaarne geworpen. Het tweede pistool beide man nen waren gewapend is niet teruggevonden. De los werkman en de gebroeders Van W. zijn medio oktober door de Haarlemse politie gearresteerd in verband met de grote diefstal uit een juwelierszaak in de Grote Hout straat te Haarlem. Het trio wordt bovendien verdacht van inbraken in Bennebroek en Vel- sen. Woensdagavond j.l. zijn de man nen naar Amsterdam overgebracht en verhoord. Voorts zal worden na gegaan of zij ook betrokken zijn ge weest bij gewapende overvallen op andere tankstations. Bij de overval op het tanksta tion aan de Utrechtse weg droe gen de mannen plastic feestneu zen en hadden rode zakdoeken voorgebonden om herkenning te voorkomen. Zij vernielden de te lefoonleiding en dreigden dt pompbediende en een bromfietser, die toevallig kwam tanken, dat zij 20 minuten in het gebouwtje moesten bijven, anders „zouden zij worden neergeschoten". Bij het ter plaatse na de de overval in de omgeving ingestelde onder zoek bleek, dat een der mannen in een achter het tankstation lopen de sloot was getuimeld. Er wer den sporen van kroos gevonden. De recherche, die reeds zes weken geleden ernstige verdenking tegen Ongeveer 9300 ambtenaren wa- M ren zaterdagmiddag in de Haagse dierentuin bijeen onder leiding van het Ambtenaren- centrum om te protesteren te- s gen het regeringsbeleid bij de bezoldiging van overheidsdie- M naren. Overzicht van de zaal s tijdens de protestvergadering. IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Frankrijk belast ook grondstoffen met 20 procent Mollèf stelde lijst van ministers op. De Franse regering heeft nu ook een belasting geheven van 20 pro- Cent op alle ingevoerde grondstoffen en een premie van 20 procent voor alle exportgoederen. Het besluit, dat onmiddellijk van kracht is, stond gisteren in het staatsblad en werd genomen met de goedkeuring van de kabinetsforma teur, Guy Mollet, die vanmiddag om 3 uur de Nationale Vergadering zat verzoeken, zijn kabinet goed te keu ren. De regering ging tot deze drasti sche stap over wegens de speculatie ve invoer, voornamelijk van staal, uit het gebied der Economische Ge meenschap voor Kolen en Staal. Bovendien zijn de deviezenreserves van Frankrijk aan het slinken en zonder tijdige voorzorgsmaatregelen zullen zij tegen het einde van het jaar zijn uitgeput. Uit een naamlijst betreffende Mol- lets kabinetsvoorstel blijkt, dat hij onder meer de volgende politici zou willen benoemen: Premier: Guy Mollet, socialist; vice-premier: Robert Schuman, volksrepublikein; minister van staat voor grondwetsherziening: Henri Queuille, dissident radicaal; minis ter van staat voor overzeese gebie den en Frans-Afrikaanse betrekkin gen: René Pleven, radicaal; minister van staat voor atoomzaken: Edouard Daladier, radicaal; buitenlandse za ken: Christian Pineau, socialist (onv.); financiën: Pierre Pflimlin, volksrepublikein: handel en indüstrie Felix Gaillard, radicaal. het tweetal opvatte en hen liet obser veren, kwam er achter dat een der huisgenoten de morgen van de over val een broek, een overhemd en een paar sokken had gewassen. Voorts kwam bij het langdurige en uitge breide speurwerk aan het licht, dat reeds twee uur na de overval de da ders de grijs gekleurde bestelwagen bij een spuiter in Hillegom met een lichtgroene kleur hadden laten over spuiten. Deze spuiter was met klein geld betaald, afkomstig uit de ge roofde geldlade. BETERE BEZOLDIGING BEPLEIT Dierentuinzaal, gebouw voor K. en W. en circus waren propvol. (Van onze parlementaire redacteur). Na de onderwijzers, wier materiële positie inmiddels verbeterd is en de belastingambtenaren hebben nu ook de ambtenaren, aangesloten bij het Ambtenarencentrum massaal gepro testeerd, en wel in Den Haag. Zij voerden aan dat hun bezoldiging niet alleen bij die van het hogere over heidspersoneel, maar in het algemeen bij de salariëring van andere loon- trekkenden achterblijft. Uiteraard leverde de ambtenaren stad Den Haag zelf een groot aantal bezoekers, doch ook andere plaatsen. het land, tot in verre hoeken van het land, tenaren ten aanzien van "de lagere "ÏÏFi waren zo ruim vertegenwoordigt dat bijzondere maatregelen getroffen moesten worden om alle protesteren de overheidsdienaren onder te bren gen'. Er waren er ongeveer 9300 op gekomen, die een plaats vonden in de grote zaal van de Dierentuin, in het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen en in het toevallig op het Malieveld opgestelde circus Mullens, dat voor deze gelegenheid speciaal was afgehuurd. Een gunstige omstandigheid was, dat deze drie vergadergelegenheden vlak bij elkaar liggen. In de omge ving van het Malieveld stonden on afzienbare rijen autobussen, die de deelnemers naar en van Den Haag hadden gebracht. Met,het bestuur van het Ambtena rencentrum zijn de ambtenaren vol- Spoedig een spoetnik met dieren aan boord. Radio Moskou heeft zondag be kendgemaakt dat dr. Viktor Malkin in een redevoering voor het Poly technisch Museum te Moskou, voor speld heeft dat Rusland spoedig een aardsatelliet zal lanceren met dieren aan boord. ...is het 250 jaar geleden dat door een aardbeving op de Ja- panse eilanden Kioesjioe en N Sjikokoe bijna 30.000 huizen S C werden verwoest en 50.000 per- sonen om het leven kwamen. Na 350 jaar werd gewelf betreden DRIE-ES-EliN-HALVE eeuw heeft de Hulster Keldermanspoort of Dubbele Land- en Waterpoort haar geheim onder een dikke berg grond verborgen gehouden. Maar zaterdagmorgen hebben de vorsers naar de zaken der oudheid, die hier sedert dit voorjaar deze unieke poort steen voor steen blootleggen, hun vermoeden bevestigd gezien: de in 1506 gebouwde, maar in 1596 afgesloten waterpoort, is volkomen intact tevoorschijn gekomen! Umlcr de thans afgegraven berg en onder de daardoor tevoorschijn gekomen overblijfselen van de twee land- poorten, heeft zich 350 jaar lang het gewelf, waardoor in de 16e eeuw de schepen de stad Hulst kon den binnenvaren, verborgen en in- stand gehouden. De ringen, waaraan men vroeger de schepen onder de poort doortrok, zit ten nog in de muren van de bijna" der tig meter lange poort! De tijd heeft ze niet gespaard, ze zijn verroest, maar verder volkomen intact. Het vrij gaaf gebleven poortgewelf van deze eeuwenoude haveningang heeft, drie natuurstenen bogen, de ge deelten daartussen bestaan uit met selwerk. De sliblaag, die zich in het gewelf bevindt, wordt twee meter dik geschat. Ais dit juist is, zou daarmee de hoogte van de poort op zes ze ven meter komen. De breedte be draagt zes meter. Men neemt aan, dat bij het verwijderen van deze sliblaag nog twee zijgangen tevoorschijn zul len komen, zoals er thans al twee zijn aangetroffen. Eén van deze zijgan gen heeft een lengte van 25 meter. Zij loopt door tot onder de huidige wallen. Aan het einde van deze gang heeft men een deur ontdekt, die voorzien is van een oud slot. een sluitwerk uit de 16e eeuw. In Hulst, waar de ont dekking zaterdag het gesprek van de dag was, verwacht men nog tal van anaere interessante ontdekkingen. Wat zal er bijvoorbeeld nog achter die in vijftienhonderd zoveel vergren delde deur gevonden worden Bij het systematisch afgraven van de grond rond de landpoorten was het vrijdag de heer L. Fricot, ama teur-oudheidkundige. die aan de in middels blootgelegde, nog vrij gave muren de enorme duim ontdekte, waarop de deur. afsluiting van de haveningang, wel eens gescharnierd zou kunnen hebben! De heer Fricot, die er altijd van over tuigd is geweest, dat de oude haven- (Vervolg op pagj 2) gens een op het eind van de bijeen komst aanvaarde resolutie van oor deel: dat sedert de Tweede Wereld oorlog de financiële positie der amb tenaren zo ongunstig is geworden, dat zij zelfs niet meer de vooroorlog se koopkracht bezitten; dat de amb tenaren dus in het geheel geen deel hebben gehad aan de na-oorlogse welvaartsstijging, dat het derhalve onredelijk is hun lasten op te leggen in het kader der bestedingsbeperking, die noodzakelijk is geworden door een overbesteding, waaraan de amb tenaren niet hebben kunnen deelne men; dat de laagst bezoldigde amb tenaren een salaris ontvangen, dat niet voldoende is om daarvan op so ciaal verantwoorde wijze met een gezin te leven; dat de verhoging van alleen de salarissen der hogere amb- middelbare ambtenaren .onrecht betekent. De ambtenaren dringen er in de resolutie bij de Staten-Generaal op aan te bevorderen: dat de loon- vloer in het bezoldigingssysteem zodanig wordt verhoogd, dat ook de laagst bezoldigde overheids dienaren weliswaar sober, doch althans op sociaal verantwoorde wijze kunnen leven. Dat het lagere en middelbare overheidspersoneel een salarisver hoging krijgt van gelijke grootte als die, welke de hogere ambtena ren hebben genoten; dat in af wachting van de verwerking van het vorenstaande in de onderschei den bezoldigingsregelingen aan al le lagere en middelbare ambtena ren een overbruggingstóelage van tien procent van hun salaris wordt toegekend. Er waren drie sprekers, de he ren J. D. P. van Dijk. directeur-se cretaris van de Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren, G. P. J. Starrenburg, secretaris van de Bond van Middelbare en Hogere Techni sche Ambtenaren en J. A. Bouquet, secretaris van de centrale van Rijks personeel. Bovendien voerden enkele deelnemers uit de zaal het woord. Zij spraken zowel in de zaal van de Dierentuin als in het gebouw voor K. en W. en in de circustent. Ziekenfondsen wensen restitutie tandartskosten De ziekenfondsen, aangesloten bij de federatie van door verzekerden en medewerkers beheerde zieken fondsen, die zaterdag in Utrecht een congres hielden, zijn van oordeel dat aan de verzekerden die in de periode van het tandartsenconflict tandheel kundige hulp hebben ingeroepen en daarvoor rechtstreeks aan de tand artsen de kosten hebben betaald, een schadeloosstelling in de vorm van restitutie van een belangrijk deel de zer kosten dient te worden verleend. Aan het federatiebestuur werd opge dragen te bevorderen, dat deze scha deloosstelling zowel aan verplicht als aan vrijwillig verzekerden wordt toe gekend, en de daaraan verbonden uitgaven ten laste van de hoofdverze kering zullen worden gebracht. VERWACHT. ZACHT WEER. Over het algemeen veel bewolking, maar geen regen van betekenis. Ma tige tot krachtige, langs de kust mo gelijk harde zuidwestelijke wind. Zacht weer. ZON EN MAAN 29 oktober Zon op 7.31 onder 17.20 Maan op 13.25 onder 22.55

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1