PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT de BILT BUNDELING van AMERIKAANSE en BRITSE hulpbronnen Prijsstabilisatiebeleid wordt voortgezet Na zomer 1958 spits op Middelburgs stadhuis DAG HAMMARSKJOLD ZENDEN NAAR TURKIJE EN SYRIË Vandaag... 2C0e jaargang - no. 232 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 88 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kjv. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 25 okt. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnim. p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. ..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen, Walstr 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b. g. g. S546 of 3304); Middelburg, Markt 51, tel. |f41; Goes, Lange Voratstraat 63, tel. 2475 (b. g. g. adv. 2234): Oostburg, Nieuwstraat 43, tel 20; Terneuzen Brouwerljstr. 2; Zlerik7.ee. red. tel. 24; adm. tel. 26 Ontwikkeling van projectielen en atoomenergie Voorstel om olierijkdommen beter te verdelen onder Arabieren President Eisenhower en de Britse premier Macmillan hebben hun me dewerkers opgedragen onmiddellijk aanbevelingen op te stellen voor bundeling van de Britse en Amerikaanse hulpbronnen wat betreft de ontwikkeling van projectielen en van de atoomenergie. Na een bespreking, die zij gisteren op het Witte Huis hadden, werd een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven, waarin verteld werd dat twee speciale studie-groepen zijn opgericht voor betrekkingen en sa menwerking tussen de Verenigde Staten en Engeland op het gebied van de kernenergie, en op het gebied van de militaire defensie, met na me van die problemen die verband houden met projectielen en raket ten. De perschef van het Witte Huis, James C. Hagerty, vertelde dat Eisenhower en Macmillan zich realiseren, dat op sommige punten mis schien wetgeving nodig is wil men een nauwer samenwerking kunnen aangaan. Kennelijk doelde Hagerty op de Amerikaanse wet op de atoomenergie, welke de Verenigde Staten verbiedt kerngeheimen met andere Naties te delen. In de gemeenschappelijke verklaring werd gezegd dat het voornaamste doel der besprekingen is wegen te be studeren waarop de twee landen van groter dienst voor de vrije wereld kunnen zijn en hoe, tot dat doel, hun hulpbronnen gebundeld en tot maxi male doeltreffendheid gebracht kun nen worden. Verwacht wordt dat de twee studie groepen reeds vandaag aanbevelin gen zullen deponeren. Tevens wordt verwacht dat Eisenhower en Macmil lan in de loop van vandaag hun over leg zullen beëindigen. Kort daarna zal een gemeenschappe lijk communiqué uitgegeven worden. President Eisenhower en premier Macmillan hebben tevens ideeën uit gewisseld over de mogelijkheid A an een betere Aerdeling van de olierijk dom onder de Arabische naties met de meest A'olledige w esterse samen werking. Gehoopt AA-ordt door een verbetering van de levensstandaard in de Arabi sche landen de aantrekkingskracht van het communisme daar te vermin deren. De Britse visie zou zijn dat een betere verdeling van de olierijk dom de beste manier zou zijn om de levensstandaard der Arabische lan den permanent te A'erbeteren. Inmiddels geven Amerikaanse en Britse autoriteiten uitdrukking aan hun tevredenheid over het verloop tot dusverre der Brits-Amerikaanse be sprekingen. Volgens diplomatieke kringen overwegen de twee leiders aan andere naties te verzoeken deel Honorering huisartsen bij algemene ziekenfondsen De ziekenfondsraad heeft zijn goed keuring gehecht aan een tussen de or ganisaties van de algemene zieken fondsen en de landelyke huisartsen vereniging gesloten overeenkomst, waarbij, ingaande 1 juli 1957, het bru- to-honorarium der aan algemene zie kenfondsen verbonden huisartsen wordt verhoogd met 6 pet. De hogere uitgaven als gevolg van vorengenoemde- verhoging zullen naar schatting per jaar 4,6 miljoen gulden bedragen, waarvan 3,5 miljoen voor de wettelijke verzekering (verplichte en bejaardenverzekc-ring) en 1,1 mil joen voor de vrijwillige verzekering. Nu al zestien jaar wordt gewerkt aan het herstel van de toren van het Middelburgse gemeentehuis. En op de binnenplaats werken nog altijd beeldhouwers zoals ook op deze foto te zien is er aan om 't stad huis zijn originele vormen terug te geven. (Foto P.Z.C.). te nemen aan bundeling van weten- schappelijk-militaire gegevens. Volgens gewoonlijk betrouwbare kringen heeft president Eisenho wer Maemillans opA'attingen be treffende het Midden-Oosten ge accepteerd en verwacht wordt dat sommige A'an die ideeën ver\'at zullen worden in het communiqué A~an A'an daag. Genoemde kringen verklaarden ook dat bij het overleg op het Witte Huis reeds veel meer harmonie is bereikt dan op de Bermuda-confenentie en dat zich bijgevolg een grote eenheid van opvattingen heeft ontwikkeld tussen Eisenhower en Macmillan. Revolutie in Guatemala Een militaire junta van drie man heeft donderdag de macht in Guate mala aan zich getrokken. Zij scheen er evenwel niet in te kunnen slagen een einde te maken aan de ongere geldheden en betogingen in de stra ten der hoofdstad, die een gevolg zyn Aan de zondag gehouden verkiezin gen. De junta staat onder leiding va* kolonel Oscar Mendoza Azurdia en omvat kolonel Gonzalo Yurrita No- A*oa en kolonel Roberto Lorenzana. Dalende afzet- kansen voor landbouw De landbouwproduktie in de wereld zal in het komende jaar zeker niet verminderen maar de invoervraag zal waarschijnlijk kleiner worden, zo voorspelt de voedsel- en landbouw organisatie der Verenigde Naties (F.A.O.). In het jaar 1957-1958 zal de handel in landbouwprodukten over het geheel genomen dalen tot beneden de grote omvang van A-erleden jaar Toenemende concurrentie tussen de exportlanden zal een grotere druk op de prijzen gaan uitoefenen. Omtrent de overschotsituatie wordt verklaard, dat de onmiddellijke voor uitzichten A'oor 1957-1958 zijn, dat er een duidelijker concurrentie zal ont staan tussen de exportlanden voor de drie voornaamste produkten die een probleem vormen, katoen van middel matige vezellengte, tarwe en grofkor relige graansoorten. Verder zal de grote omvang van de Amerikaanse zuivelproduktie voor andere export landen een bron van zorgen blijven. BESPREKING MET MINISTER ZIJLSTRA In het departement van economische zaken te 's-Gravenhage is gisteren be spreking gehouden tussen de minister A'an economische zaken en vertegen- Avoordigers A'an de industrie, de groothandel, de Nederlandse Verbruiks coöperaties en de middenstand., alsmede vertegenwoordigers van de werk nemers. Concrete uitwerking wordt bekeken De minister heeft tijdens deze bespre king de noodzaak betoogd Aan een voortzetting van het prijsstabilisatie beleid, waarbij het accent onder de huidige omstandigheden, gezien be paalde prijsdalingen op de internatio nale grondstoffenmarkten, veel meer dan in het verleden het geval Avas, dient te vallen op het doorvoeren van prijsverlagingen daar waar dit moge lijk is. In het bijzonder legde de minister er daarby de nadruk op, dat, waar hij in het verleden akkoord is ge gaan met een doorberekening in de eindprijzen van prijsstijgingen van de. grondstoffen, hij er van uitgaat, dat prijsdalingen van de grondstoffen nu ook onverkort in een prijsdaling van het eindpro- dukt tot uitdrukking zullen wor den gebracht Evenals vorige jaren heeft de minis ter de steun A'an het bedrijfsleven ge vraagd voor het door hem in deze geest gevoerde prijsbeleid De vertegenwoordigers van de onder nemers hebben er hun instemming betuigd met het in deze zin te voeren prijsbeleid. Gezien de van bedrijfstak tot bedrijfstak verschillende situatie, is besloten dat. over de concrete uit werking van dit beleid met afzonder lijke sectoren van het bedrijfsleven, of afzonderlijke bedrijfstakken, nog nader overleg zal worden gepleegd. |llllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllll!lll|llllllilllllllll Sir John Harding verscheen voor hel eerst na zijn bekend- p making, dat hij zou aftreden M als gouverneur van Cyprus weer in het openbaar om een H bezoek te brengen aan de Seli- jp maye Moskee in Nicosia. Men ziet hier sir John (links) p zijn schoenen uittrekken al- Êp vorens de Moskee binnen te gaan. Rechts staat commissa- H ris Clemens van Nicosia. Illlllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllltllllllll Vermist jongetje hield dorp wakker Een M.T.S.-er uit Haaften, die gisteren om half zeven met de trein naar Den Bosch moest, heeft een eind gemaakt aan de angstige span ning, die in de nacht van woensdag op donderdag in het rivierdorp Haaf ten heeft geheerst om een driejarig zoontje van de familie van Veltho- ven, dat 's avonds niet meer thuis was gekomen. Hij kwam het jochie ergens op de hoge Waaldijk tegen, waar het rustig had liggen slapen. Door sirenes waren tegen donker woensdagavond de brandweer, dt B.B. en een groot aantal dorpsbe woners bijeengefloten, nadat de va der van het jongetje van de vermis sing aangifte had gedaan. Men vreesde, dat het kind in de Uiter waarden verdwaald was geraakt, die doorsneden worden door talloze tochten en sloten; bij het licht van autolampen en schijnwerpers i landbouwtrekkers is de hele nacht gezocht, totdat de M.T.S.-er het jon getje op de dijk zag. De dokter heeft vastgesteld, dat het knaapje, dat gélukkig nogal warm was aangekleed, geen schade lijke gevolgen van zijn avontuur in de nacht heeft ondervonden. Relletjes in St Nazaire: 1 dode en vele gewonden Te. St.-Xazaire is donderdagmiddag een groep stakers van een scheeps werf slaags geraakt met de politie, waarhij twee ordebewaarders geAVond raakten, een politieauto omver werd geduwd en het directiekantoor werd geplunderd. De ongeregeldheden waren begonnen, nadat de directie van de „Atlantische scheepswerven" het bedrijf had stil gelegd omdat wisselstakingen van ar beiders. die gesteund door hun vak verenigingen hogere lonen eisen, te veel schade berokkenen. De staking was daarna algemeen geworden, ook bij het administratief personeel. Vele stakers scholen voor het directiege bouw bijeen. Men begon stenen door de ruiten te werpen en op een gege ven ogenblik drongen de stakers de directieverblijven binnen en richtten al plunderend grote \rernielingen aan. De politie verdreef de tierende arbei ders van het werfterrein en moest daarbij herhaaldelijk van traangas gebruik maken. Maar voor de hekken en in de omringende straten bleef on rust heersen. De relletjes bleven daarna voortdu ren, waarbij de stakers de politie met stenen bekogelden. Een arbeider kwam om het leven. Twaalf agenten en twaalf betogers liepen verwondin gen op. Volgens het Oostduitse persbureau A.D.N. zijn twee hoge functionarissen van de Evangelische kerk te Maagden burg aangehouden, omdat zij getracht zouden hebben, bij de geldomwissellng 400.000 Oostelijke marken uit West-Ber- lijn Oost-DUitsland binnen te smokke len. PLAN IN VERENIGDE NATIES Vandaag behandeling van voorstel In kringen der Verenigde Naties is een steeds meer steun krijgend A'oor- stel geopperd om de secretaris-gene raal A an de A olkerenorganisatie, Dag Hammarskjöld, als officieel Avaarne- mer een onderzoek te laten instellen naar de crisis tussen Turkije en Sy rië. Men verwacht dat deze suggestie in de Algemene Vergadering ter sprake zal worden gebracht. Op het ogenblik is er echter nog geen officiële vorm aan gegeven. In Damascus heeft de voorzitter van het Syrische parlement. Akram Hou- rani, verklaard dat Syrië Hammars kjöld als onpartijdig beschouwt ...wordt de bekende Nederland- se pianist en componist Willem C. N. Andriessen, oud-directeur van het Amsterdamse conser. vatorium 70 jaar. p ...is het 25 jaar geleden dat de Russische pianist, dirigent en componist Arthur Friedheim te p New York Overleed. ...wordt in het Casino te h 's Hertogenbosch een Europa- avond voor de jeugd georgani- seerd, waarop de prijsuitreiking zal geschieden van een Europe- se foto-, teken- en opstelwed- strijd. Zestien jaar geleden begon de restauratie TOEN DE BRAND van mei 1940 in Middelburg was uitgeAvoed en de wind de A'erstikkende rook en roet uit de straten liad geblazen lag alles ter neer in een chaos A'an het puin. De verhitte gevels van het stadhuis met de zwartgeblakerde beelden van de hoge vrouwen en heren stond als een gehavend décor tegen de platgebran de Markt. Daarboven rees nog de stadhuistoren, waarin de vlammen vernieling hadden gebracht. Zeven tien jaren z|jn er verlopen en nog steeds is de toren in het silhouet \'an de Zeeuwse hoofdstad opgenomen als een gewonde vinger die omzwacheteld omhoog wordt gehouden. Achter het herboren stadhuis met 'iet mooie binnenhof klinkt nog steeds de klank van metaal op steen, de steenhouwers werken er gestaag door, het werk is nog lang niet af. Precies zestien jaren is het geleden, dat men die klank voor het eerst hoorde. In oktober 1941 begon de restauratie van het stadhuis en nog is het niet precies te zeggen, wan neer men de eikenhouten spits op de stadhuistoren zal kunnen plaatsen. Tot aan de omgang is de toren afge broken geweest en geheel volgens de oude gegevens bouwt men haar weer op. inwendig versterkt met moderne constructiemiddelen, zoals beton. In de zomer van het Aolgend jaar kan de lantaarn, zoals die zich van de omgang tot aan de spits uitstrekte, voltooid zyn. Dan moet het weer meewerken en de mate rialen moeten tydig aangeA'ogrd worden. Als deze factoren gunstig zyn, dan plaats men op dat tijdstip boven de steigers, die nu de toren om sluiten, nog eens een stellage A-an vyftien meter en kan de construc tie van de eikenhouten spits ook weer geheel in de originele vorm beginnen. Vijf meter omhoog Een jaar geleden was men met de restauratie van de toren gevorderd tot aan de bevestiging van de hoeks- torens met de middenkolom van de lantaarn. Nu werkt men al weer vijf meter hoger. Op dé begane grond, in de openluchtwerkplaats achter het stadhuiscomplex hakken zes ervaren steenhouwers de profielen in de hard steen en de Naamsesteen, zoals er voor de brand ook profielen in het materiaal moeten hebben gezeten, waarmee men eeuwen geleden de to ren optrok. De beeldhouwer Peter de Jong uit Den Haag werkt er aan de versieringen van de acht kolommen, die met elkaar het centrum van de lantaarn vormen en aan beeldhouw werk van de Avaehters, de vier mas sieve hoektorens, die om de kolom men heen zijn gegroepeerd. Nog eens vijf mensen, opperlieden en metse laars het werk wordt uitgevoerd door de fa. I. Woudenberg en Zn. zorgen voor 't transport en de plaat sing van de gigantische steenpartijen die gemiddeld een kleine duizend ki logram wegen. Met een lift, met ta kels en door ze omzichtig te verrollen krijgen ze hun plaats in het van voet tot spits 53 meter metende bouwsel. Het massief van de vier wachters is thans gedeeltelijk voltooid. Men is te vens gevorderd tot aan de getraceer de gotische bogen, waarboven weer de pinakels zullen komen. Naast deze pinakels zullen bladermotieven wor den gebeeldhouwd. Boven de pinakels komt de lijst, die het geheel van de lantaarn zal afsluiten. De stadhuisrestauratie is een mil- joenenwerk. Geen begroting was bestand tegen de tijd, die. het werk vergt, want de materialen zijn sinds 1941 vijf maal zo duur ge worden en de lonen zijn ook sterk gestegen. De tekeningen en ontwerpen, die de architect, de heer M. J. J. van Beve- ren uit Middelburg, jaren geleden sa menstelde, liggen vergeeld in de han den van de uitvoerder, de heer I. van Loo, als deze in de directiekeet zegt, dat hij zelfs bij benadering geen gooi hem daardoor zal kunnen aanvaar den als onderzoeker. Turkije heeft de bemiddellingsvoor- stellen van koning Saoed reeds enige tijd geleden aanvaard. De Syrische regering heeft, na aanvankelijke aar zeling verklaard geen bemiddeling te zullen aanvaarden ook al schorst de UNO de debatten over de Syrische kwestie dan drie dagen. Men ver wacht dat. wanneer duidelijk is dat met bemiddeling geen oplossing te bereiken valt, Hammarskjöld zal wor den verzocht tussenbeide te komen. Een woordvoerder van het Syrisch ministerie van buitenlandse "zaken heeft aan de pers verteld dat aan de Syrisch-Turkse grens rust heerst, maar dat deze situatie niet betekent dat de „dreiging" verdwenen is. Hij zeide dat de Turkse „dreiging" eeir zaak van urgent belang is. Ook vertelde de wooMvoerder dat Syrië misschien aan koning Saoed zal ver zoeken zjjn bemiddelingsaanbod in te trekken, opdat de kwestie binnen het bereik van de Verenigde Naties zal blyveir. Joego-Slavië krijgt van Rusland vergoeding De Sowjet-Unïe heeft aan Joego- Slavië aangeboden alles te vergoe den wat dit land zou derven indien de Amerikaanse regering zou be sluiten haar hulp op te schorten, al dus verluid wordt uit gewoonlijk be trouwbare bron te Belgrado. De Sowjet-ambassadeur, Zamtsjefs- ky, zou de Joego-Slavïsche regering van een dergelijke Russische bereid heid op de hoogte hebben gesteld. In kringen die in nauw contact met de Joego-Slavische regering staan, wordt gezegd, dat Joego-Sla vië scherp zou reageren indien de Amerikaanse regering zou besluiten haar hulp op te schorten. De betrok ken berichten uit de Verenigde Sta ten hadden een „diepe indruk" op de Joego-Sla\ische regering gemaakt. wil doen naar de datum van de alge hele voltooiing. „In 1956 was het 15 april, toen we weer konden beginnen, maar dit jaar lukte dit al in februari" zo zegt hij, als hij de invloed van de weersomstandigheden op de werk- duur schetst. Maar dag-in-dag-uit hakken de steen houwers voort en in het stadhuis staan de ruitertjes en lansknechten gereed om als de «steigers rond de stadhuistoren verwijderd zullen zyn, met hun vooroorlogse spel de hele en halve uren weer aan te gewen. VERWACHT. VRIJ ZACHT WEER Overwegend zwaarbewolkt met in de ochtend op vele plaatsen mist. Tijde lijk enige regen of motregen. Aanvan kelijk weinig Avind. Later zwakke tot matige zuidwestelijke Avind. Onge veer dezelfde temperaturen als giste ren. ZON EN MAAN 26 oktober Zon op 7.26 onder 17.26 Maan op 11.12 onder 19.51

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1