PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerikaans en Brits overleg tot uitbreiding van de samenw rerking Stille demonstratie in stad Boedapest Borssele nam fraai nieuw schoolgebouw in gebruik BILT HELIKOPTER NEERGESTORT NABIJ HOENDERLO: 2 DODEN STREEP ONDER AMERIKAANSE HULP AAN J0EG0-SLAVIE Va ndaag... 200e jaargang - no. 251 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 24 okt. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—„Brieven of adre» bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllsslngen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b. g. g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, tel. 2475 (b. g. g. adv. 2234): Oostburg, Nleuwstraat 43, tel. 20; Terneuzea. Brouwerljstr. 2; Zlerlkzee. red, tel. 24; adm. tel. 26 De Britse premier Harold Macmillan is woensdag op het nationale vliegveld bij Washington gearriveerd. Zijn toestel cirkelde enkele minu ten boven het vliegveld om op de afgesproken tijd te kunnen landen. De Britse premier zal met president Eisenhower besprekingen voeren over wetenschappelijke samenwerking tussen Engeland en de Verenigde Staten, de situatie in het Midden-Oosten en andere wereldproblemen. ven te genieten. De heer Dulles zei: Wij weten dat de communistische lan den door geweld bijeen worden gehou den en de vrije landen door onderling begrip. Maar wij moeten dit begrip nimmer als iets vanzelfsprekends be schouwen. Foster Dulles, Macmillan en Selwyn Lloyd hebben onmiddellijk daarna met elkaar beraadslaagd in het gebouw van de Britse ambassade. Gisteravond hebben zij de besprekingen voortge zet. Ook is er een conferentie gehou den tussen Engelse en Amerikaanse geleerden en technici. De conferentie staat in verband met de voorstellen van premier Macmillan inzake een Macmillan en de Britse minister van buitenlandse zaken Selwyn Lloyd werden verwelkomd door de Amerikaanse minister van buiten landse zaken John Foster Dulles. Macmillan verklaarde by zyn aan komst dat het doel van zyn ont moeting met Eisenhower is het nauwer aanhalen van de Brits- Amerikaanse vriendschapsbanden en uitbreiding van de samenwer king onzer twee landen op alle ge- bleden waarin vvy met onze bond genoten en vrienden samenwerken. Hij voegde daaraan toe: Groot-Brit- tannië en de Verenigde Staten stre ven er beide naar cie vrijheid van alle volken ter wereld te bewaren en hun de kans te geven in vrede van het le- Misverstand Er is nu de openbare behande ling van de Deltawet volgende week aan de orde komt een opleving te constateren in de dis cussies rond de afsluiting van de zeegaten. Doch daarbij blijkt telkens weer, dat over sommige punten van deze zeker niet eenvoudige materie nog steeds geen voldoende ophelde ring is verkregen, ja dat zelfs aller lei misverstanden kunnen ontstaan. Een opvallend voorbeeld daarvan kon men gisteravond aantreffen in de N.R.C., waarin de waterstaats medewerker van dit blad een overi gens niet onwelwillende beschouwing gaf over de onlangs verschenen Zeeuwse documentatiemap Delta zaken. De schrijver van deze beschou wing brengt onder meer ter sprake het door Zeeland noodzakelijk ge achte proefbassin ten dienste van de oesterteelt in het afgesloten Veerse Gat en stelt daarbij vast, dat het al of niet doorgaan van deze proef af hangt van de beslissing, die minister Mansholt nog moet nemen. Uit deze mededeling zou geconclu deerd kunnen worden, dat de minis ter van (landbouw en) visserij nog altijd zit te studeren over de vraag of deze proef nu werkelijk wel no dig en verantwoord is. Maar nu is het geruststellende voor Zeeland met betrekking tot deze proef juist, dat minister Mansholt helemaal niet meer over dit project studeert, doch reeds geruime tijd geleden heeft vastgesteld, dat hij als visserij-mi nister deze proef noodzakelijk acht! En van dit standpunt heeft hij on langs in Zeeland in het openbaar mededeling gedaan. Overigens heb ben wij, juist om misverstanden te voorkomen, nog zeer onlangs naar het standpunt van de minister in de ze aangelegenheid geïnformeerd en toen kregen wij uit bevoegde bron dezelfde positieve verklaring. Er be hoeft daarover dus géén twijfel meer te bestaan! Vanwaar nu deze vergissing? Wij hebben al eens eerder op het opvallende verschijnsel gewe zen, dat minister Mansholt over Del taplan en visserij vaak positief is in zijn verklaringen, terwijl zijn ambt genoot Algera daarentegen zijn op vattingen over dezelfde zaken op een merkwaardig-voorzichtige manier formuleert. En nu lijkt het ons niet onmogelijk, dat in deze voorzichtige formuleringen mede de oorzaak ligt van de vergissing, die hier de N.R. C. heeft begaan. Want in het door ons ook vorige week reeds bespro ken verslag van het overleg tussen de Deltacommissie uit de Kamer en minister Algera komen weer enige slag-om-de-arm-constructies voor, juist met betrekking tot de hier aan de orde zijnde oesterproef. Welis waar zegt minister Algera, dat met minister Mansholt overeenstemming bestaat over de wenselijkheid van deze proeven, maar hij voegt er aan toe: „Zouden de thans in gang zijn de laboratoriumproeven tot gunstig resultaat leiden en zou kunnen wor den besloten de proeven in het Vec- regat doorgang te doen vinden, dan enz." Het opvallend gebruik van het woordje „zou" zorgt hier voor die slag-om-de-arm, waarvoor men ten departemente van verkeer en water staat kennelijk zulk een grote voor liefde heeft. Een dergelijke formulering nu kan er dus mogelijk de oorzaak van zijn, dat de waterstaatsmedewerker van de N.R.C. misleid is en ten on rechte veronderstelt, dat minister Mansholt zijn definitieve beslissing in deze aangelegenheid nog moet ne men. Om dit misverstand nu uit de weg te ruimen willen wij nogmaals met nadruk vaststellen, dat alle te kenen er op wijzen dat minister Mansholt ten gunste van de oester- proef heeft beslist. Het ware overigens te wensen, dat minister Algera zich even krach tig voor dit experiment had uitge- Vervolg op pagina 3). coördinatie van het Engelse met Ame rikaanse wetenschappelijk onderzoek. Men verwacht dat de conferentie van geleerden basisvoorstellen zal formu leren ten behoeve van het overleg tus sen de Amerikaanse president en de Engelse premier. De Verenigde Sta ten zullen er hoogstwaarschijnlijk toe overgaan meer gegevens omtrent het gebruik van atoomenergie aan Enge land en de andere bondgenoten te ver strekken. Macmillan heeft zoals be kend aangedrongen op meer uitwisse ling op atoomgebied tussen de Ver enigde Staten en Engeland. President Eisenhower zal zich de ko mende weken tot het Amerikaanse volk wenden ora te trachten het ver trouwen in de economische stabiliteit en de verrichtingen van Amerikaanse geleerden te versterken. Hij heeft dinsdag in hotel Waldof Astoria een gesprek gehad met de be kende financier Bernard Baruch. HÜ weigerde mede te delen of zijn onder houd betrekking had op de koersda ling van de laatste dagen in Wall. street President Eisenhouwer heeft dinsdag ook de vroegere president van de groep economische adviseurs van het Witte Huis Arthur Burns ontvan gen. i voor Amerikaanse marine Enkele anti-duikbootvliegtuigen van de Amerikaanse vloot op de Atlantische Oceaan zijn uitgerust met pas ontwikkelde atoom-diepte bommen. Dit deelde de Amerikaanse minister van oorlog, Neil H. M. Cel- roy, mee, toen hij terugkeerde van een tocht in de atoom-duikboot „Seawolf". Naar verluidt zijn er twee jaar geleden al proeven genomen met de ze dieptebommen op de Stille Oce- Een helikopter van het type Hiller, afkomstig van de vliegbasis Deelen( is gisteren in de bossen bij het Bungalowpark „De Meggelen- berg" te Hoenderlo, neergestort. De twee inzittenden, de 48-jarige lui tenant-kolonel van de koninklijke marechaussee H. H. J. Janssens uit Roermond en de 41-jarige kapitein-vlieger C. H. Nivo uit Arnhem, kwamen hierbij om het leven. Volgens ooggetuigen had het toestel te kampen met motorstoring. Het kwam van een hoogte van ongeveer 250 meter vrijwel loodrecht naar beneden en viel te pletter in een dennenbos. Ongeveer kwart voor twaalf, aldus ooggetuigen, sloeg plotseling de mo tor van de helikopter af. Even later begon de machine weer te draaien en klonken er drie luide knallen. De cabine van de Hiller begon met gro te snelheid in het rond te draaien en tot ontzetting van de mannen zag men een der inzittenden uit het toe stel komen. Met de armen gespreid viel hij naar beneden. Later bleek dat dit de vlieger was. Het is mogelijk, dat hij door de draaiende beweging van het toestel uit de cabine is geslingerd. Doch een andere ooggetuige ver telde ons dat hij de inzittende zag springen. Onmiddellijk daarop sloeg de helikopter, al draaiende om de as van de hefschroef en enigszins gekanteld, in het bos te pletter. De ooggetuigen snelden toe, hoor den geroep van een inzittende. Op aanwijzingen van de overste heeft men vervolgens ook in de omgeving gezocht naar de twee de inzittende. De vlieger bleek op ongeveer tien meter afstand van 't toestel terecht- Amerikaanse minister van justitie afgetreden Het. Witte Huis te Washington heeft heden bekend gemaakt dat Herbert Brownell jr. is afgetreden als minis ter van justitie. Tevens werd meege deelde dat plaatsvervangend minister van justitie William P. Rogers door president Eisenhower als opvolger van Brownell benoemd zal worden. gekomen te zijn. Hij moet onmiddel lijk dood zijn geweest. Eerst drie kwartier na het ongeluk arriveerde in dit uitgestrekte bos- en heidegebied medische hulp. De zwaargewonde overste was toen reeds, volgens en kele mannen die bij het toestel wa ren gebleven, overleden. Proef met raket voor Amerikaanse kunstmaan De Verenigde Staten hebben woensdag een „Vanguard"-raket gelanceerd, aldus wordt uit Cape Canaveral in Florida, waar 't proef- terrein van de Amerikaanse marine is gevestigd, gemeld. Deze raket is bestemd voor het lanceren van de Amerikaanse kunstmaan. De woensdag gelanceerde raket is uiterlijk gelijk aan die, waarmee de kunstmaan tot op een hoogte van 500 kilometer zal worden ge schoten. Toeschouwers hebben de „Van guard" dertig seconden kunnen zien, voordat de raket in de wolken ver dween. Twee minuten lang kon men het geluid van het voortstuwingsap paraat horen. Het Amerikaanse ministerie van defensie deelde mee, dat de proef geslaagd is. Een groep Hongaren heeft woensdag in Londen een krans gelegd aan de Cenotaaf ter ere van de gevallenen van de Hongaarse vrijheidsstrijd, een jaar geleden. Op het lint staat „aan hen die vielen voor de s vrijheid, van hen die streden voor de vrijheid", (A.N.P. tele foto), m Twee mannen door ontploffing gedood In een der bunkers van de mijnop- ruimingsdienst te Hoogerheide is woensdag een ernstig ongeluk ge beurd, waarbij twee leden van deze dienst, de heer C. van der Vorst uit Breda, 5't jaar, gehuwd en vader van vijf kinderen en de heer A. Kaan uit Bergen op Zoom, 45 jaar, eveneens gehuwd en vader van vijf kinderen, het leven verloren. ^.Omstreeks elf uur hadden landar beiders in de buurt wel in de bunker een ontploffing gehoord, doch daar dit regelmatig voorkomt, hadden zij daar geen aandacht aan geschonken. Toen 's middags de mensen niet wa ren komen eten en de deur van de bunker gesloten bleef, gingen enke le mensen kijken en vonden de deur doorzeefd van scherven en de beide mannen dood in de bunker. Britse houding nog niet bekend De Amerikaanse regering heeft besloten dat Joego-Slavië in de toe komst. geen militaire of economische hulp meer zal ontvangen, zo wordt uit diplomatieke bron vernomen. Verklaard wordt dat de Ameri kaanse regering zich realiseert dat het congres zou weigeren nieuwe hulp aan Joego-Slavië te voteren, gezien de tegenwoordige buitenland se politiek van Tito en speciaal de diplomatieke erkenning van Oost- Duitsland. Vernomen wordt dat de bestaande hulpovereenkomsten nog uitgevoerd zullen worden, doch dat Joego-Sla vië op grond daarvan niet veel meer te verwachten heeft. Men gelooft dat het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zakfen een officiële verkla ring over deze situatie zal uitgeven. Officiële Britse kringen zeiden dat niets bekend was van enig plan om Britse economische hulp aan Joego-Slavië af te snijden. Het Brit se parlement heeft economische hulp aan Joego-Slavië gevoteerd voor de jaren 1951-1955. Sedertdien is geen nieuwe hulp gevoteerd. Maar van de toegewezen gelden is ongeveer een half miljoen pond nog niet opgeno men door de Joego-Slaven. Dit be drag blijft tot hun beschikking. Verjaardag Hongaarse revolutie De bevolking te Boedapest heeft de eerste verjaardag van de revo lutie, herdacht emt een „stille demonstratie", namelijk door voor de doden der natie te bidden. Straatdemonstraties of opreden van de ge wapende macht is niet gemeld. Gisteren vulden de kerken van de stad zich met duizenden Honga ren, die een avondmis voor de doden der revolutie bijwoonden. Met uitzondering van de omgeving der kerken, was Boedapest een dode stad, nadat het leven overdag-zijn normale gang was gegaan. Maar in de avond, op 'n uur dat de restaurants, cafés en koffiehuizen op an dere dagen druk bezocht worden, waren deze etablissementen prak tisch leeg. Tussen 7 en 8 uur werden alle lich ten gedoofd in de woningen. Dit was kennelyk het antwoord van het volk op het door de regering uitgevaar digd verbod kaarsen voor de ramen te plaatsen. En gedurende dat uur vormden de straatlantaarns de enige verlichting van de stad. Hoewel het leven overdag normaal leek, heerste er kennelijk spanning hoofdzakelijk als gevolg 'van de vei ligheidsmaatregelen van de overheid. 1 is het de dag der Verenig- de Naties. Ter gelegenheid hiervan zullen de posterijen der Verenigde Naties een nieuwe oostzegel uitgeven als eerbe. toon aan de Veiligheidsraad; is het 325 jaar geleden, e dat de beroemde Nederlandse bioloog Antoni van Leeuwen- hoek, uitvinder van de mi- I croscoop, te Delft werd gebo- wordt de bekende Neder landse toneelspeelster Rika Hopper 80 jaar. ZONDER TE LENEN Commissaris der koningin: „Grote verwachtingen van Zuid-Sloeplan" Voor Borssele was het woensdag feest, want de openbare lagere school kon het uit de vorige eeuw daterende gebouw verwisselen voor een fraaie mo derne school, die is verrezen op een terrein even buiten de kom van het dorp. De commissaris der koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, kwam gistermiddag de opening verrichten en liy noemde de nieuwe school een grote aanwinst voor het dorp. Drie lichte en ruime leslokalen met fonkel nieuwe tafelt jes en stoeltjes, alsmede een handenarbeidlokaal op de boven verdieping en een kamer voor 't onderwijzend personeel, zullen voor di jeugd de gang naar de school zeker nog aangenamer maken. Terecht toon den de verscheidene sprekers hun vreugde over de totstandkoming van dit gebouw, dat de gemeente met. alle bijkomende kosten op 124.810 kwam te staan. Een uitgaaf waarvoor niet geleend moest worden, wat zeker als een bijzonderheid mag worden gezien. Burgemeester P. J. Dominicus sprak I derwyskrachten, de Ned. herv. predi- l)ijongste leerlinge van tie sen n een der lokalen van het oude ge- kant, ds. W. A. Vrylandt, de inspec- de zesjarige Adriana Nijsse, over- bouw een begroetingswoord, waarby teur van het l.o., de heer A. A. Leen- luindigde de commissaris der konin- hij behalve de commissaris der konin- houts te Middelburg en de consulent gin de sleutel om het gebouw te ope- gin o.a. welkom heette de voltallige voor de lichamelijke opvoeding in nen. 1 gemeenteraad, de verschillende on- Zeeland, de lieer S. J. Klompe te Goes. De burgemeester gaf een uitvoe rig overzicht van de totstandko ming van de oude openbare lagere school in 1864, waarbij hy opmerk te, dat het ook toen niet gemakke lijk was om de nodige vergunnin gen te krygen. „Drie jaar heeft liet geduurd, voordat de school was verrezen en thans ging het al niet veel vlugger", aldus spreker. In december 1952 kwam voor het eerst de wenselijkheid naar voren om over te gaan tot de stichting van een nieuw schoolgebouw, maar het zou tot 1957 duren alvorens kon worden aanbesteed. Doordat de oude openba re lagere school thans leeg komt, wordt de gemeente Borssele in de ge legenheid gesteld een verenigingslo kaal in het gehele dorp is geen en kele zaal beschikbaar voor uitvoerin gen, vergaderingen e.d. in te rich ten. Over vijf of zes weken zal men na enige verbouwing over een be hoorlijke vergaderruimte in de oude school beschikken. Een besluit van de gemeenteraad om de oude school af te (Vervolg op pag. 2) De straatpolitie was zwaar versterkt en speciaal werden de plaatsen waar de revolutie begonnen was in het oog gehouden. Veel politie was samengetrokken op het Bem-plein, waar vorig jaar de eerste schoten vielen. Tot de ge bouwen die bewaakt werden, behoor de de Sowjet-ambassade. Naby dit gebouw en op andere punten in de stad werden bussen vol met politie mannen in de reserve gehouden. Geüni formeerde politie patrouilleerde ook op de centrale begraafplaats van Boedapest, die voor het publiek open was. Het aantal bezoekers daar was echter niet groter dan op andere da gen. De leden van de raadegevende ver gadering van de Raad van Europa hebben zich tijdens de zitting van woensdagmorgen een minuut van hun zetels verheven en in diepe stil te de doden herdacht van de Hon gaarse opstand van een jaar geleden. De Nederlandse afgevaardigde F. Goedhart bracht in herinnering dat de oproep, die Hongarije tot de Verenigde Naties heeft gericht, zonder antwoord is gebleven, in dertijd, bij de aanval van de Sow- jet-Unie op Finland, in 1939, heeft de toenmalige Volkenbond Rusland uit zijn midden gestoten. De heer Goedhart was van me ning. dat de Verenigde Naties ten opzichte van Hongarije dezelfde moed hadden dienen op te bren gen en de Sowjet-Unie uit hun midden hadden moeten bannen. Renteverhoging rijkspostspaarbank Het ligt in het voornemen de ren te van de rijkspostspaarbank met ingang van 1 oktober te verhogen tot 2,64 procent en om het maximum rentegevend tegoed op tienduizend gulden te brengen, aldus meldt de persdienst van P.T.T. VERWACHT. IETS HOGERE TEMPERATUREN Overwegend zwaarbewolkt met plaatselyk regen of motregen. Matige tot krachtige wind tussen zuidwest en west. Iets hogere temperaturen dan gisteren. ZON EN MAAN 25 oktober Zon op 7.24 onder 17.28 Maan op 10.08 onder 18.59

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1