PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VERMEER tot KROESJTSJEW: „Tussen U en ons GEEN basis voor discussie" Marken is eiland af! Tweemaal rond 20.000,-- in Zeeland BILT Vandaag... VERWACHT, 200e jaargang - no. 24o Dagblad, uitgave van da firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d, Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 86 oent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 18 okt. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mtalm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen, Walstr. 68-60. tel. 2355 4 lijnen (b. g. g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Lange Vorststraat 68, tel. 2475 <b. g. g. adv. 2234); Oostburg, Nieuwstraat 43, tel. 20; Terneuzen, Brouwerljstr 2, Zierlkzee, red. tel. 24; adm. tel. 26 Kort maar krachtig antwoord naar Kremlin Andere Westeuropese socialisten wijzen Sow jetinvitatie ook af „Geachte kameraden", luidde de aanhef van de brief, die de eerste secretaris van de Russische communistische partij, Nikita S. Kroesjtsjew, dezer dagen tot de besturen van Westeuropese socia listische partijen richtte. De voorzitter van de Nederlandse Partij van de Arbeid, de heer Evert Vermeer, heeft in het antwoordschrijven dat hij gisteren verzond duidelijk laten merken, dat hij van deze „kameraad"-schap niets moet hebben. Het antwoord luidt: ,JHeneer. In opdracht van het dagelijks bestuur van de P.v.d.A. be vestig ik de ontvangst van uw brief en het bijgevoegde memorandum. Gegeven onze overtuigingdat gij het zijt, die met uw systeem van re geren en overheersen de vrede bedreigt, is er tussen U en ons geen basis voor discussie. Met de U bekende gevoelens, w.g. Evert Vermeer, voorzitter Partij van de Arbeid". De Franse socialistische partij acht Kroesjtsjews brief „geen basis voor besprekingen". Het partijbestuur zal woensdag bijeenkomen om een antwoord op te stellen. De Westduitse socialistenleider Ollenhauer heeft donderdag de Westduitse minister van buiten landse zaken, von Brentano, over Kroesjtsjews brief geschreven. Ollen- hauwer wenst de brief met van Bren- tano'te bespreken, alvorens het bureau van de socialistische internationale (zaterdag) in Straatsburg vergadert. De secretaris van de Britse Labour- partij, Morgan Phillips, heeft zich donderdag uitgesproken voor een Amerikaans-Brits-Franse uitnodiging aan de Sowjet-Unie om gezamenlijk over het Midden-Oosten te spreken. Ik zie niet in waarom een viermogend- hedenconferentie niet ontmiddellijk gehouden zou kunnen worden om de spanning in dat gebied geheel weg te nemen, zo zei hij in een vraagge sprek met de BBC. Overleg In de nadere bespreking over het ont- werp-Deltawet tussen de Deltacom missie uit de Tweede Kamer aan welke bespreking wij gisteren even eens een beschouwing wijdden is als derde punt aan de orde gekomen de vraag of het met wenselijk zou zijn de Koninklijke Besluiten, waarin de afsluitingsplannen worden neerge legd, eerst enige tijd né. de publikatie daarvan in werking te doen treden. Het gaat hier om de besluiten, die zijn gebaseerd op artikel 1 van het wetsontwerp en die dan de afsluitin gen nader zullen regelen. Publikatie vooraf kan betekenen zo meent de commissie, dat de belanghebbenden zich over de plannen kunnen uispre- ken en dat de voorts de volksverte genwoordiging gelegenheid heeft van haar eventuele afwijkende inzichten te doen blijken vóórdat met de uitvoe ring van de afzonderlijke werken wordt begonnen. Maar ae minister voelde niet veel voor deze gedachte. Hij betoogde, dat de belanghebbenden reeds lang vóór de totstandkoming van een Koninklijk Besluit zich over de bewuste materie kunnen uitspreken en voorts stelde hij terecht -dat voor een Koninklijk Besluit geen enkel overleg met de Ka mer nodig is. Wel zou de minister een gedachtenwisseling met de Deltacommissie uit de Kamer op prijs stellen. Doch de commissie bleef op haar stuk staan en de minister besloot daarop deze kwestie eerst in de Mi nisterraad te bespreken. Het schijnt, dat overleg in Delta zaken een moeilijk punt is. Wij hebben daarvan gisteren even eens een voorbeeld besproken. Nu is het verschil in inzicht, dat zich hier steeds meer manifesteert, niet hele maal onverklaarbaar. Enerzijds heb ben duizenden met het Deltaplan te maken door het eenvoudige feit, dat zij in het deltagebied wonen, terwijl voorts vrijwel elk onderdeel van het plan wel ergens het belang van een individu of groep in deze streek raakt. Anderzijds echter wordt het Delta plan het onvervreemdbaar bezit ge acht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, of om de grenzen nog wat scherper te trekken, van rijks waterstaat. En deze dienst waar om zou men het ontkennen is nu eenmaal een bolwerk in Nederland, waarin eigen opvattingen worden ge huldigd en waarin geen inmenging wordt geduld, met als gevolg, dat bui ten deze vesting enig wantrouwen je gens haar niet zeldzaam is. Het aan kweken van wederzijds vertrouwen is dan ook een zaak, die veel takt vergt De delingsdyk op Schouwen heeft dat ondubbelzinnig newezen! Het zal derhalve nodig zijn, dat om alle moeilijkheden te voorkomen met name aan de definitieve besluiten, die de nadere afsluitingsaangelegenheden regelen, een openbare discussie met de streek voorafgaat. Maar vooral is van belang, dat deze besluiten tot stand komen na overleg met de Sta- ten-Generaal, in welk college immers de belanghebenden in de streek hun gekozen vertegenwoordigers weten. Nu heeft dus de minister betoogd, dat de belanghebbenden zich reeds vóór de totstandkoming van het bewuste Koninklijk Besluit kunnen uitspreken. Maar deze opmer king wijst teveel in de richting van (Vervolg op pag, 8) De interviewer vroeg zijn mening over de brief van partijsecretaris Kroesjtsjew aan de Westeuropese socialistische partijen. Phillips zei, dat volgens Labour de brief aan de Veiligheidsraad en regeringen ge zonden had moeten worden. Het werkelijke doel van de brief is moeilijk te raden, vond hij. Het kan zijn dat de Russen zenuwach tig zijn, het zou ook een rookgor dijn kunnen zijn om de aandacht bijvoorbeeld van de Hongaarse kwestie af te leiden of het zou ook een nieuwe poging kunnen zijn om tot volksfrontacties te komen. Wat Labour aangaat, verklaarde Phillips, dat de partij geen betrek kingen onderhoudt met communisti sche partijen en dat zij ook niet be reid is tot gemeenschappelijke be sprekingen over het Midden-oosten. Toelichting De Partij van de Arbeid heeft aan de pers een toelichting verstrekt bij haar brief aan Kroesjtsjew. In die toelichting staat ondermeer te lezen, dat de wapenleveranties van de Sow jet-Unie de feodale regeringen van ze kere Arabische staten helpen de aan dacht van hun volken van de binnen landse wantoestanden af te leiden en de belangstelling te concentreren op een fel nationalisme, dat een uitweg in agressie zoekt. Daarbij is dan het oog dezer regeringen gericht op Is raël. De Sowjet-Unie steunt deze poli tiek door haar houding tegenover Israël. Onder dez.e omstandigheden is de argumentatie van het memoran dum van het communistische cen traal comité moeilijk erntstig te ne men. Tot deze conclusie draagt bo vendien de omstandigheid bij, dat de ze partij, gezien haar positie in de Honden in raketten Het blad van het Russische mi- nisterie van defensie, „Sovjets- ky Flot," onthulde, dat Russi- |l sche geleerden kortelings hon- den in raketten op een hoogte van 200 tot 210 km hebben ge- bracht. Het blad drukte bij het arti- kei een foto van een hond af, die op een hoogte van 210 km H was genomen en schreef er bij dat deze hoogte het gedrag noch de toestand van de dieren had beïnvloed. De schrijver spreekt de verwachting uit dat dank zij de uit deze proeven verzamelde gegevens in de nabije toekomst een kunstmaan kan worden af- y geschoten, waarin men honden neeft opgesloten. llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll EVERT VERMEER ....geen kans voor Kroesjtsjew.... Sowjet-Unie, de gelegenheid zou heb ben constructieve voorstellen te doen in de organen van de Verenigde Na ties. Er dringt zich een krasse tegen stelling op tussen woorden en daden der Sowjet-Unie. „Wij betreuren dan ook. dat ogenschijnlijk voor het cen traal comité van de Sowjet-Unie de vrede geen doel, echter alleen een on derwerp voor propaganda is". In Parijs geeft men Pinay goede kans Het zag er donderdag naar uit dat de Franse kabinetscrisis, de 23e na de oorlog, tegen alle aanvankelijke ver. wachtingen in opgelost zal worden door een man van rechts, Pinay, en niet door een linkse politicus. Pinay zal vandaag in de Nationale Vergadering verschijnen om investi tuur te vragen en in de wandelgan gen van het parlement geloofde men donderdag, dat hij die investituur zal krijgen, ondanks de weigering van de linkse en linkse centrumpartijen om deel uit te maken van een regering onder zijn leiding. Men verwacht niet. dat hij een grote meerderheid zal krijgen, doch dit nadeel wil Pinay neutraliseren door economische volmachten voor een jaar te vragen. Pinay, die in 1952 als premier suc ces boekte met een program voor red ding van de frank, was donderdag druk bezig met de samenstelling van zijn reddingsploeg. Het meeste werk verrichtte hij telefonisch vanuit zijn flat in Parijs. Arabische leiders confereren over Syrische kwestie Agendacommissie Ver. Naties komt vandaag bijeen De besprekingen tussen koning Saoed van Saoedi-Arabië en pre sident Sjamoen van Libanon heb ben ertoe geleid, dat zondag a.s. in de Libanese hoofdstad Beiroet een conferentie op hoog niveau l van Arabische leiders zal wor den gehouden, om een gezamen lijk standpunt ten aanzien van Syrië te overwegen. Volgens zegslieden te Beiroet zullen op de conferentie Libanon, Saoedi-Ara bië, Jordanië, Irak en Syrië ver tegenwoordigd zijn. ft De agendacommissie van de al gemene vergadering der Vere nigde Naties zal vandaag bijeen komen om te beslissen of de Sy rische klacht over bedreiging van de veiligheid van Syrië en de in ternationale vrede op de agenda dient te worden geplaatst. Direct na afloop der vergadering komt de algemene vergadering bijeen ter bespreking van de aanbeve ling der commissie, ft De Verenigde Staten willen ak koord gaan met het Russischce voorstel, een commissie van on derzoek in te stellen. Hierdoor zou men namelijk niet alleen ze kerheid omtrent eventuele Turkse troepenconcentraties, maar ook wat betreft de situatie in Syrië kunnen krijgen, ft Westerse diplomaten, die welis waar toegeven dat de verhouding tussen Syrië en Turkije „gevaar lijke elementen" bevat, verwach ten geen daadwerkelijke strijd. Zij beschouwen de woensdag door de Sowjet-Unie ingediende nota als een poging, om 'n reeds moeilijke toestand nog hachelij- ker te maken. ft De Amerikaanse marine heeft donderdag bekendgemaakt, dat een eenheid van de Amerikaanse zesde vloot, waaronder de met geleide projectielen uitgeruste kruiser Canberra, een bezoek zal brengen aan de Turkse haven Izmir. Andere eenheden zullen eveneens bezoeken brengen aan havens van bevriende landen in het gebied van de Middellandses zee, waaronder de Griekse eilan den Kreta en Rhodos. Volgens een bericht van het Ara bische persbureau, afkomstig uit Damascus, zijn de Syrische auto riteiten donderdag begonnen wa pens te verstrekken aan „vrijwil ligers voor de volksweerbaar- heidsbeweging", dit in verband met de woensdagavond afgekon digde noodtoestand. O.E.E.S. besluit tot instelling van vrijhandelszone In een donderdagavond te Par'(js uitgegeven communiqué verklaart de raad van ministers dor organisatie voor Europese Economische Samen werking (waartoe ook Nederland be hoort) dat hij besloten heeft de instel ling van een vrijhandelszone le ver zekeren, die alle zeventien leden van de O.E.E.S. zal omvatten, op multila terale basis de Europese Gemeen schappelijke Markt met de andere le- den-staten associeert en, met volle dige Inachtneming der doelstellingen der Europese Economische Gemeen schap, ln de praktijk parallel zal lopen met net Verdrag van Rome. Verder wordt in dit communiqué ge zegd, dat de raad vastbesloten is, „tot overeenstemming te komen aangaan de de methoden, die moeten leiden tot een verdere samenwerking tussen de lid-staten wat de landbouwproblemen betreft, teneinde op deze wijze tot een uitbreiding van de handel in land- bouwprodukten te komen". Er zal een ministeriële werkgroep worden gebouwd. Dit intergouverne- mentale lichaam, zal onder voorzit terschap staan van'de Engelse pay master-general, Reginald Maudling. Dag van vreugde en van weemoed (Van onze speciale verslaggever.) „Het schip is over Pampus, de zorgen zijn uit", zei wethouder Kes, maar aan het Markerhaventje vlagde niemand. Donderdagmiddag 13.12 uur kwam aan het duizend jarige eilandbestaan van Marken een einde. Met een volle bak keileem, waarin stevig de vaderlandse driekleur was geplant, werd de 1960 meter lange verbindingsdam tussen dit IJselmeereiland en de vaste wal van Noord-Holland gesloten. Burgemeester B. G. van Hout van Marken en burgemeester H. G. M. te Boekhorst van Broek-in-YVa- terland (zie bovenstaande foto) pootten wankelend op de vette klei- brouken met vereende krachten de vlag in het sluitgat en reikten elkaar vervolgens de hand. Een indrukwekkend sirenegehuil van een vloot van bootjes en schepen overstemde de juichkreet van de hon derden, die op en om de dam de plech tigheid van nabij hadden kunnen ga deslaan. Toen viel er een stilte. Het Marker muziekgezelschap zette het Wilhel mus in. Het was duidelijk dat er toen vooral in de talloze Markers, die er met ontbloot hoofd naar luisterden, het een en ander omging. Weemoed Burgemeester Van Hout had er in tussen al een beetje op gezinspeeld toen hij minister Algera van verkeer Vreugde in Kapelle en in Middelburg Hoewel het nog lang geen 5 de cember is, heerste er donderdag in enkele Zeeuwse gezinnen een ware St.-Nicolaasstemming! Daar was zeker reden voor, want in Kapelle en in Middelburg waren twee van de zes prijzen gevallen van een landelijke puzzelactie en niet min der dan tien gezinnen trokken er profijt van. De heer A. Sorber, Noordsingel, Middelburg, won met liet invullen van vier kolommetjes Rond twintigduizend gulden is wel de moeite om even glimlachend bij stil te staan. Dat deden papa, wiama en zoon Sorber in Middelburg dan ook, toen een vertegenwoordi ger van een groot wasmiddelenbe- drijf hen had verteld, dat zij een prtjs tot dat bedrag hadden gewon nen in een puzzelwest rijd. (Foto P.Z.CJ op een briefkaart niet minder dan 20.807, terwijl de uit negen leden bestaande Kapelse winkeliersver eniging „Kamiso" zij verstuur den 73 briefkaarten op eenzelf de bedrag beslag legden! Een bij zonder aangename verrassing voor de Zeeuwse deelnemers, temeer om dat het hier de laatste actie gold van een Nederlandse fabriek in waspoeder. Het totale bedrag dat voor deze laatste puzzelpot binnenkwam, be droeg 157.053, waarvan na aftrek van diverse onkosten 124.840 wordt uitgekeerd. Zes inzenders uit Am sterdam, Den Haag, Nieuwe Hoorn, Calandsoog, Kapelle en Middelburg hadden 1 kolom foutloos ingevuld, zodat een ieder van hen een bedrag van 20.807 kon worden overhandigd. De prijs in Kapelle was voor de heer J. P. Herselman, die het geld met acht medeleden van de winkeliersvereni ging „Kamiso" moet delen. Het was voor de derde maal dat deze Kapelse middenstanders een kansje waagden of beter gezegd een kans waagden. Zij verstuurden niet één, maar 73 briefkaarten met daarop geplakt de (Vervolg op pag. 2) en waterstaat, de commissaris van de koningin in Noord.Holland en tal loze burgemeesters uit de Waterland- se dorpen in zijn kleine verenigings gebouw op het eiland een welkom had toegeroepen, dat er naast blijd schap over het verbroken isolement, ook een tikkeltje weemoed lag. Mar- kens eeuwenoude positie is met deze gebeurtenis volkomen veranderd. Wel was dit in feite al geschied toen de Zuiderzee werd afgesloten, maar de ze directe verbinding van Marken met de vastewal maakte de verander de situatie zoveel meer zichtbaar. Sijtje Boes van de wereldver maarde souvenirswinkel aan de havendijk, die van veraf de bedrij vigheid van de binnenkomende gas ten had gevolgd, maar er haar be- doeninkje niet voor in de steek had gelaten, zei wat zuur tegen een onzer collega's: „Je moet niet vlag gen op een graf Ir. F. J. B. G. Geers, hoofd van de dienst der Zuiderzeewerken dacht er natuurlijk anders over. Hij vertelde, dat de verbinding met Marken de eerste schakel is in de ruim honderd kilometerslange ringdijk van de Mar kerwaard. En dat voor die totale be dijking een elfjarig tijdsschema is opgesteld. Dat betekent dus dat in 1968 juist wanneer de ontginning van oostelijk Flevoland zal zijn vol tooid de Markerwaard zal kunnen droogvallen. js is het honderd jaar geleden dat de befaamde Franse dich- y ter-, roman- en toneelschrijver Edmond Haracourt te Bour- mant (Fr.) werd geboren; H begint in Antwerpen een y tweedaagse algemene conferen- y tie over de Nederlandse letter- kunde. IllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllillllllilllllllllllllillllllllllllllllllI Zjoekow per vliegtuig naar Albanië gegaan. De Russische minister van defensie maarschalk Zjoekow is per Russisch militair vliegtuig vertrokken naar Tirana, hoofdstad van Albanië, na 'n officieel bezoek van acht dagen aan Joego-Slavië. Zjoekow werd op het vliegveld uit geleide gedaan door hoge Joego-Sla- vische militairen, onder wie generaal Gosnjak, minister van defensie. Aanvankelijk zou Zjoekow op een Russisch oorlogsschip naar Albanië reizen, maar toen hij in Joego-Slavië was, besloot hij zijn verblijf daar met een dag te verlengen en per vlieg tuig te reizen. AFNEMENDE WIND Verspreide opklaringen, maar plaat selijk ook enkele buien. Tot vrij krach tig of matig afnemende wind tussen west en zuidwest. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. ZON EN MAAN 19 oktober Zon op 7.13 onder 17.40 Maan op 2.10 onder 15.40

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1