KAPPIE en de aelx VERMAKELIJKHEIDSBELASTING - NA STEMMING - AFGESCHAFT WALCHEREN MARKTBERICHTEN KLAM uit de ETHER e tjeneïme sc DINSDAG 15 OKTOBER 1957 PROVISC1ALB ZEEUWSE COURAST 7 RAAD ARNEMUIDEN Do raad van de gemeente Arnemuiden, die maandagmiddag onder voor zitterschap van burgemeester W. H. van der Heide vergaderde, sprak na dat eerst het nieuwe raadslid, de heer J. van Belzen (s.g.p.) door de voorzitter was beëdigd, uitvoerig over het voorstel van B. en W. om de vermakelijkheidsbelasting af to schaffen. De heer J. L. Joosse (s.g.p.), die als eerste zijn mening over dit voorstel uitte, verklaarde, dat hij zich er tegen moest verklaren, gezien de financieel moeilijke tijd. Het speet hem te moeten horen hoe B. en W. het inkomen van de gemeente op deze wijze willen verkleinen, terwijl het de grootste moeite kost een kloppen de begroting te maken. overheid door zijn financieel be leid de ontvolking van het plat- tenland in de hand werkt in plaats van deze tegen te gaan. De voorzitters sprak eveneens zijn vrees hiervoor uit. De heer Joosse maakte ernstig be zwaar tegen de subsidie van 600 voor het muziekkorps en de subsidiëring van de sportvere niging. De voorzitter verklaarde echter hoe deze subsidie ten nauwste samenhangt met de le ning, die de vereniging heeft ge sloten en die op deze wijze door de gemeente wordt gegaran deerd. De gewone dienst vertoonde aan in komsten en uitgaven 737.303,08 met een post voor onvoorzien van 6270,44. De kapitaalsdienst ver toonde aan inkomsten 2.013.245,35 aan uitgaven 2.486.629,25 en een nadelig saldo van 473.383,90. De heer Dekker roerde hierna de vergoeding voor het onderwijs aan. Volgens hem had de bijzondere la gere school geen geld om voor alle leerlingen boeken te kopen. De heer Joosse was er voor om de vergoe ding per leerling gelijk te maken aan die in andere gemeenten, waar de vergoeding hoger is. De begroting 1957 werd gewij zigd. De wederopbouw in de gemeen te werd als afgesloten verklaard. Opbrengst had weinig invloed op begroting. Ook de heer Ch. Dekker (a.r.) vond het voorstel bezwaarlijk, nu de bestedingsbeperking toch al zo veel financiële moeilijkheden brengt. De voorzitter van zijn kant voerde aan, dat het hier slechts gaat om 'n betrekkelijk gering bedrag, dat bij de begroting weinig gewicht in de schaal legt. Bovendien vroeg hij re kening te houden met de verenigin gen, die het ook moeilijk hebben, De heer Van Belzen betoogde: „We kunnen het niet missen". De vertegenwoordiger van de P.v.d.A. de heer J. Allaart evenwel zeide het voorstel ten zeerste toe te juichen. „De bibliotheek geven we subsidie en wanneer een toneelgezelschap de inhoud van4 een boek ten tonele voert, heffen we vermakelijkheids belasting". „Een tegenstrijdige wij ze van handelen", zo vond de heer Allaart. De heer Joosse diende van repliek: „Als de boeken even slecht zijn als de toneelstukken, moeten we de bilbliotheek maar geen sub sidie meer verlenen". Deze uitspraak was aanleiding voor de heer Allaart om op te mer ken, dat de heer Joosse niet over het geld viel maar tegen toneel en sport was, hetgeen de laatste in dit geval ontkende. Het voorstel werd na stemming aangenomen met de stemmen van de heren Joosse, Van Belzen Dekker tegen. De begroting 1958 Werd door de raad goedgekeurd, nadat enkele vragen uit de raad door de voor zitter waren beantwoord. De heer Allaart meende, dat Burgerlijke stand MIDDELBURG. Bevallen: Ch. Tilroe—Schoe, z.; M. Krij ger— Bolier, z.; A. KasseLorler, d.; W. MaljersMeijer, z.; A. van Lieshout- van Don, d.: J. C. Pleterse—van Burg, d., F. de Kuyper—Joosse, z.\ F. R. Blom- mers—van Oorschot, d. Ondertrouwd: F. Matthijs, 21 j. en M. D. Lourense, 17 j.; J, W. Wondergem, 23 J. en I. J. L. van Belzen. Overleden: A, Flipse, 69 j„ geh. met J. M. J. Coulon; A. J. Dekker, 7ö j., we duwe van A. Davldse. Officiële publikaties VLISSINGEN. SPREEKUUR BURGEMEESTER. Het spreekuur van de burgemeester van Vllssingen op woensdag 16 oktober 1957 gaat niet door. Waar zijn onze schepen? Aalsdijk 11 90 m n.w. Alexandrlë. Abbckerk 12 Singapore. Alblasserdijk 11 575 m. o. Bermuda. Alhena 26 Rio de Janeiro verw. Alnati 12 Rotterdam naar Hamburg. Alcor 13 te Santos. Adm. Nelson 11 Antwerpen. Ampenan 15 te Semarang verw. Annenkerk 11 Port Saïd. Arendsdijk 12 te Rotterdam. Barentsz 11 Bitting. Blltar 11 p. Ceylon. Bloemfontein 12 Port Elizabeth. Camitia 13 Willemstad n. Londen. Caltex „The Hague" 12 Durban. Ca Hex Delft 11 rede Bahrein. Calllsto p. 11 Waterford. Dongedijk 12 Kp. S. Lucas n. Christobal. Dlemerdijk 12 te Tacoma. Eenhoorn 11 40 m. n.o. Kaap Carbon. Eemland 11 Bremen. Esso „Den Haag" pass. 13 Kp. Bougaroni, Esso „Nederland" 12 Mena et Ahmadl. n. Ras Tanura. Groote Beer verm. 17 R'dam n. Melbourne. Heelsum 11 650 m. w.z.w. Ouessant. Heemskerk 13 te Suez. Houtman 14 te Lorenzo Marques verw. Ivoorkust 12 Lagas n. Motadl. Jagersfontein 17 Los Palmas verw. Jupiter li Alexandrlë n. Beyrouth. Kal inga 13 te Curasao. Kalydon 11 160 m. z.z.o. Recife. Kara 13 Curasao verw. Kleldrecht pass. 14 Messina n. Pt. Saïd. Korenla 12 Mena el Ahmadi. Langkoeas 12 Aden. Laurenskerk 12 Marseille n. Pt. Said. Lekhoven 12 R'dam n. Bremen. Lekkerkerk 13 te R'dam. Lemaire 11 Penang n. Shanghai. Limburg 12 Madras. Luna p. 12 Casquete. Maasland 14 A dam n. Bremen. Maasdam verm. 16 R'dam n. New York. Nieuw Amsterdam 18 Southampton. Noordam 13 te R'dam. Noordzee 12 Kaapstad n. Durban. Ondina 14 te Eastham. Oldekerk 14 te Bremerhaven. Oranje Nassau 13 Plymouth n. A'dam. Overljsel 13 Las Palmas n. Kaapstad. Ouwerkerk 13 te Bremen verw. Plato 12 Amsterdam. Rita 14 Pt. Sweltenham verw. Rijndam 16 Southampton, 17 R'dam verw Slamat 14 Aden verw. Schelpwijk 11 340 m. w, Bermuda. Scherpendrecht 14 te Pt. Saïd. Senegalkust 11 165 m. z.z.w. Kp. FJnlsterre Sloterdijk 12 Rotterdam. Sited recht 13 Cabimas n. R'dam. Stad Arnhem 13 te Middlesborougb verw. Stad Rotterdam 14 te Amsterdam. Straat Lombok 11 300 m. z.z.w. Kaap Leeuwin. Tawall li Djeddah n. Suez. Tegelberg 11 Hongkong. Tamarl 12 Pt. Saïd verw. Vasum 13 te La Spezta. Wcstcrdam 14 te New York verw. Waterman 13 Pt. Saïd n. R'dam. Willem Buys 11 anker Groot Bittermeer. Kijker voor restaurateur van astronomisch uurwerk. Arnemuiden is dankbaar voor verkregen bezienswaardigheid. Na afloop van de maandagmiddag gehouden vergadering der gemeente raad van Arnemuiden bood burge meester W. H. van der Heide de heer H. Hoitsma, die het astronomisch uurwerk van de toren restaureerde, een geschenk aan om daarmede de dank van het gemeentebestuur van Arnemuiden tot uitdrukking te bren gen. Het geschenk, een prismakijker, was de heer Hoitsma, vooj wie de as tronomie een hobby is, zeer welkom. Bovendien mocht hij nog een sigaret tenaansteker in ontvangst nemen. Mevrouw Hoitsma kreeg bloemen aangeboden. In zijn dankwoord ver telde de heer Hoitsma in het kort hoe hij er toe was gekomen de restaura tie van het 450 jaar oude uurwerk aan te pakken. Toen hij er van hoor de verkeerde hij in de mening, dat het slechts ging om een enkel ontbrekend radertje, maar later bleek bijna alles te ontbreken. De lieer Hoitsma dank te de heer J. de Klerk, die hem bij zijn werk terzijde stond, de heer J. J. Muides, door wie het uurwerk werd vervaardigd en de heer J. de Kam, de beheerder van de toren. Met recht noemde burgemeester Van der Heide, hetgeen door de heer Hoitsma werd verricht 'n karwei waar vele klok kenmakers tegen opzagen onbe taalbaar. Nauwkeurig geeft het „constwerk", zoals men net enkele eeuwen geleden noemde, tijd. maan- en waterstand aan. Reeds veel bezoe kers kwamen naar Arnemuiden om dit in Nederland unieke uurwerk te zien en binnenkort zal men 'n folder tje uitgeven, waarin alles erover uit de doeken wordt gedaan. Belangstel lenden zullen dan tevens kunnen wor den rondgeleid in de toren. Faillissement uitgesproken. Het faillissement is uitgesproken van de heer H. A. A. Standaert te Terneuzen. Rechter-commissaris is mr. B. S. Sieperda; curator is mr. G. Tichelman te Terneuzen. MIDDELBURG Vergadering vrouwenbond P.v.d.A. De Middelburgse afdeling van de Vrouwenbond van de P.v.d.A. kwam in „De Gouden Poorte" in vergadering bijeen. De vergadering stond onder leiding van de presidente, mevrouw Van Roo- Biesen. Bg de bestuursverkiezing werd het zittende bestuur herkozen, t.w. de dames Van Roo-Biesen, presi dente, Schuitema, 2e presidente Hu- bregtse, secretaresse, Mondeel, 2e se cretaresse, Bayens, penningmeester- esse, Helm en Schouten, leden. Voor de pauze werd gesproken over voor de leden te houden leesclubavon- den en leesclubmiddagen. Mevr. Van Duine zal in plaats van Mevr. Helm als één der leesclubleidsters optreden. Verschillende ledjen deden vervolgens verslag van de handelingen der com missies waarin zij voor de afdeling vertegenwoordigd zijn. Na de pauze gaf mevr. Van der Made, in dichtvorm op humoristische wijze verslag van het bezoek van een tiental leden der afdeling aan het vormingscentrum „De Bom". Verkeerscursus gestart. In het verenigingsgebouw 't Zand te Middelburg is opnieuw gestart met een verkeerscursus onder leiding van wachtmeester le klas E. J. Glerum van de rijkspolitie. De heer Glerum hield voor de vele belangstellenden een korte inleiding, waarbij hg met name wees op het grote belang van goede verkeerslcennis en waarbij hij voorts een nadere uiteenzetting gar van de taak der politie inzake ver- keersaangelegenheden. VLISSINGEN „A.G.V."oogstte succes met „In de mallemolen" De „Amateur Groep Vlissingen" heeft zaterdagavond in het Concert gebouw te Vlissingen bijzonder veel ucces geoogst met het kolderstuk „In e mallemolen" van Jack Bess. Het gecompliceerde verhaal van de klucht, waarin de meest wonderlijke figuren de revue passeren, gaf de toe schouwer vaak inderdaad de indruk dat hij in een „mallemolen" terecht was gekomen. Een zakenman gaat met zijn vrouw op reis en daar maken hun huisknecht en dienstmeisje ge bruik van door het huis te verhuren om wat bij te verdienen. Dit thema is dan voldoende aanleiding geweest om een kolderachtig geheel samen te stellen, waarin alles weer in orde komt, dik in orde zelfs. Er werd goed spel te zien gegeven. Vooral C. Elich als Hendrik Borst een huisknecht was een vlotte cre atie. J. Stuut, A. FlipseBerrevoets en J. van Dijk zorgden eveneens voor zeer geslaagde vertolkingen. De rol len van Frans en Vera, huisknecht en dienstmeisje, werden verdienstelijk gespeeld door J. van Rijsewijk en Gr. de Vries. Vermelding verdienen voorts de vertolkingen van K. Lommers (Prins Joly), C. Kesteloo (een geld schieter), M. v. d. Eijk (freule) en A. J. van Oorschot (maestro Philip Bonzo). Corry Witte bleek een be deesde, maar niettemin te waarderen debutante. „A.G.V." heeft met dit stuk, dat werd geregisseerd door de heer F. C. Boogerd, een goede beurt gemaakt. De heer Boogerd kondigde aan, dat de groep op 8 maart in „Britannia" het stuk „De schipper van de Maartje Jacoba" zal brengen. Aan het einde bood hij de vrouwelijke actrices bloe men aan. Velen bleven hierna nog dansen op de tonen van Jan Groene- woud's „Hammond Trio". K.R.0.-revue in „Britannia" Zondagavond traden Berry Kievits en Gerard Walden op in de schouw burgzaal van „Britannia" te Vlissin gen en met hen een schare radio artiesten van de bovenste plank. Te zamen brachten zij de nieuwe K.R.O.- revue: „Revue-menu voor U." Een gevarieerd programma werd aan de stampvolle zaal aangeboden, een pro gramma van dans en muziek, van massale showstukken en charmante hartveroverende soli. Bekende figuren op het toneel, zoals Berry Kievits, Gerard Wal-den en Harry Boda brachten komi sche sketches, zoals „De gil", waarin hun mimiek er veel toe bijdroeg om in de zaal menig lachsalvo te doen op klinken. Een zeer goed zangnummer brachten Coby Beck en John van Heu- men, terwijl ook het danspaar Fran ces en Capy uitblonk. Het K.R.O.-revue-ovkest onder leiding van André van Wattingen zorgde voor de muzikale omlijsting en de inter mezzi. De uitstekend verzorgde kos tuums en décors maakten het geheel nog fleuriger. Natuurlijk ontbrak een propagandistisch woord op deze avond niet: men hoopt, zo werd ge zegd, dat deze revue cr toe zal bijdra gen dat de K.R.O. binnenkort een half miljoen leden onder haar luisteraars mag tellen. Examens De heer Leo P. C. Zandee te Vlissingen heeft te Den Haag bij de examens van de „vakopleiding voorlichting en exa mens tandtechnici" de graad van tweede tandtechnjcus behaald. Zowel voor het praktisch als voor het theo retisch gedeelte van het examen is de heer Zandee met lof geslaagd. Vlamingen en Nederlanders met weekend op „Hedenesse" Geslaagde conferentie van „In Dienst der Kerk". Het mooie herfstweer van het afge lopen weekend heeft de conferentie van protestantse Vlamingen en Ne derlanders, uitgaande van de her vormde organisatie „In dienst der kerk", die op Hedenesse gehouden werd, tot een bijzondere gebeurtenis gemaakt. Zij die de conferentie bij woonden waren allen vol lof over de organisatie en het bgzonder mooi geworden conferentie-oord. Het ge- variëerde gezelschap heeft kunnen deelnemen aan discussies over ver schillende belangwekkende onderwer pen. Zaterdagavond was er een forum aanwezig, waaraan vragen gesteld werden over het Deltaplan en over de positie van de Vlaamse protestan ten als een kleine minderheid temid den van een overwegend rooms-ka- tholieke bevolking. Ook kwam ter sprake de leiding van de Belgische kerk en de onderlinge verhouding, t. o.v. de Nederlandse kei-ken. Duidelijk bleek dat over enige jaren de leiding der Vlaamse protestanten zal over gaan in Vlaamse handen. De positie van de protestanten on der de Vlamingen is echter veel Gunstiger te noemen dan die van e protestanten in b.v. een land als Spanje. Zaterdagavond geschiedde dê dagsluiting door de heer Jedders evangelist in Gent. Tijdens de bgeenkomst die zondag morgen gehouden werd hield ds. J. F. Wagener jr., hervormd predikant te Coutelande een morgenwijding, waar na de aanwezigen om half elf konden luisteren naar de IKOR-uitzending van de kerkdienst uit de Methodis- tenkerk te Vilvoorde, waarin de eer ste Vlaamse predikant ds. A. Pieters voorging. ;s besprak men het werk van de „Open Deur" en dat van het Leger des Heils. Diep werd ingegaan op de problemen die de geheel of ge deeltelijk van de kerk vervreemde ar beiders hebben. Ook voor mevrouw Verkeste, het hoofd van de „Hedenesse-huishou- ding", was het een bijzondere dag. Zg vierde namelgk haar verjaardag en in optocht kwamen de deelnemers aan de conferentie haar gelukwensen en een fleurige attentie aanbieden. Causerie voor V.A.M.T.S. Voor de vereniging van afgestu deerden van middelbaar technische scholen van de afdeling Zeeland hield de heer P. van der Horst vorige week een causerie over het onderwerp „Op tische instrumenten in de werk plaats". Spreker wees er op, dat de eisen van nauwkeurigheid, waaraan in de industrie moet worden voldaan, steeds groter worden. Ter verduidelij king noemde de heer Van der Horst enkele voorbeelden uit de praktijk en voorts ging hij nader in op de histo rische ontwikkeling van de gebruike lijke normen. De stimulans voor de spreker, uit de industrie komen. Na dat een paar optische meetinstrümèn- ten gedemonstreerd waren, volgde een interessante discussie over het ge bruik van de instrumenten. Onderscheiding van „Carnegie-heldenfonds." Burgemeester mr. F. Th. Dijck- meester heeft maandagmorgen in het stadhuis te Zierikzee een bronzen me daille van het Carnegie heldenfonds uitgereikt aan de heer C. van der Wielen te Zierikzee voor zijn moedig gedrag tgdens de brand van 14 fe bruari van dit jaar aan de Grachtl weg te Zierikzee. Na veel moeite slaagde de heer Van der Wielen er toen in twee kinderen van de familie Viergever uit een brandend kippenhok te halen. Van de twee kinderen, de tweejarige Suzan- na en de elfjarige Marinus Jan, is later het meisje aan de opgelopen verwondingen overleden. Naast een medaille van het „Car negie-heldenfonds" ontving de heer Van der Wielen een geldelijke vergoe ding voor de schade die hij indertijd heeft gehad. Hedenavond strijd om Zeeuwse titel 5000 m wordt op de Vlissingse sintelbaan het Zeeuwse kampioenschap op de 5000 meter betwist. De belangrijkste kans hebber voor deze atletiektitel is., de Middelburger Hein Cujé, die na een langdurige A-griep voor het eerst weer in een wedstrijd uitkomt. Be langrijker zal de strijd om de tweede plaats zijn, waarbij het de vraag is, of de 36-jarige Staf Dobbelaere de jeugdige Middelburger Piet Zwarte- poorte zal kunnen weerstaan. Als voorwedstrijd wordt een loop over 200 meter voor dames gehouden. ROTTERDAMSE VLASMARKT. 14 oktober. Wateroot vlas: lage soorten f 1.20 tot f 1.35, middensoorten tot t 1.70, best vlas tot f 2.10. Dauwroot vlas: lage soorten van f 0.95 tot f 1.20, middensoorten tot f 1.45, best vlas tot f 1.70. Breekvlas van f 0.80 tot f 1.25 naar ge lang van kwaliteit en bewerking. Gezwingelde lokken: van f 0.45 tot f 0.80. Hoewel het roten vrijwel afgelopen Is, heeft dit toch niet tot gevolg gevolg ge had, dat de produktie op volle capaciteit is gekomen. De lage prijzen geven de vlassers geen aanleiding om volop te zwingelen. De vraag is Iets toegenomen doch blijft bij het aanbod ten achter, de noteringen bleven vrijwel onveranderd, vraag voldoende om de produktie weke lijks vrijwel geheel op te nemen, mindere kwaliteiten worden weinig gevraagd. In dauwrootvlas gaat minder om de beste partijen worden regelmatig ver kocht, lage- en middensoorten hebben minder belangstelling. Breekvlas wordt meer aangeboden, voor de goede turbine-soorten blijft de vraag het aanbod volgen, prijzen iets aangetrok ken. Mindere kwaliteiten blijven weinig gevraagd. Gezwingelde lokken hebben weinig vraag, de prijzen konden op het vorige peil gehandhaafd worden, er ko men echter weinig nieuwe verkopen tot stand. In strovlas gaat de laatste weken iets meer om, verschillende binnenlandse vlassers hebben enkele partijen aange kocht, de prijzen variëren van 10 tot 20 cent per kg al naar gelang van de kwa liteit. ROTTERDAMSE VEEMARKT. Aanvoer in totaal 1624 stuks. Vette koeien en ossen 967. Varkens 657. Vette koeien le kw. 290—300. 2e kw. 260 —280, 3e kw. 250—260: varkens (lev. gew.) le kw. 166, 2e kw. 164. 3e kw. 160. belde per kg in centen. Vette koelen aanvoer korter, handel kalm, prijzen prijshoudend, prima's bo ven notering: varkens (lev. gew.) aanvoer even ruimer, handel zeer kalm, prijzen lager, prima's boven notering: zware varkens f 1.52—f 1.54. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. Kleiaardappelen 35 mm opwaarts. Ei genheimers f 10—f 20. Bintjes f B—f 12. Bevelanders f 14—f 15. Furore f 15—f 17. Meerlander i 13—f 15. Dsselster f 12— f 13.50. Export bintjes van de kleigrond 35 mm opwaarts gesorteerd In twee maten: geen aanbod. Zandaardappelen 35 mm opwaarts. Eigenheimers f 11—f 16. Libertas f 9— 11.50. Gieneke t 9. Voeraardapelen f 2—f 2.25; prijzen be rekend per 100 kg en op de handelsvoor- waarden vastgesteld voor de verkoop van consumptie-aardappelen op wagon, schip of auto. WOENSDAG 16 OKTOBER. HILVERSUM I. 402 m 748 kc/s. 7.00— 24.00 NCRV. NCRV: 7.00 Nws.- en SOS-ber. 7.10 Ge wijde muz. 7.50 Een woord voor de dag. 8.00 Nws.- en weerber. 8.15 Gram. 8.35 Amus. muz. 9.00 Voor de zieken. 9.30 Voor de vrouw. 9.35 Waterst. 9.40 Gram. 10.30 Morgendienst. 11.00 Gram. 11.15 Niet voor publikatie, hoorspel. 12.00 Banton en piano. 12.30 Land- en tulnbouwmeded 12.33 Amus. muz. 12.53 Gram. en act. 13.00 Nws. 13.15 Met PIT op pad. 13.20 Mari nierskapel. 13.50 Gram. 15.00 Jeugd-en- sembles. 15.45 Gram. 16.00 Voor de jeugd. 17.20 Concertinleiding. 17.40 Beursber. 17.45 Gram. 18.15 Spectrum van het chr. org.- en verenigingsleven. 18.30 Meisjeskoor en solist. 18.50 Gram. 19.00 Nws.- en weer ber. 19.10 Op de man af. 19.15 Gram. 19.30 Buitenl. overz. 19.50 Gram. 20.00 Radio krant. 20.20 Omr.ork. en soliste. 21.20 Kerk en Staat in de Middeleeuwen, caus. 21.40 Lichte muz. 22.05 Niet kleiner dan de wereld, klankb. 22.25 Geestelijke lie deren. 23.00 Nws. 23.15 Sportuitsl. 23.20 Gram, 23.5524.00 Dagsluiting. HILVERSUM II. 298 m 1007 kc/s. 7.30 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 19.30 VPRO. 20.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nws. 8.18 De ontbijtclub. 9.00 Voor de vrouw. VPRO: 10.00 Schoolradio. VARA: 10.20 Gram. 11.00 Cabaret. 12. Promenade-ork. 12.30 Land- en tulnbouw meded. 12.33 Voor het platteland. 12.38 Or gelspel. 13.00 Nws. 13.15 Tentoonstellings agenda. 13.20 Lichte muz. 13.50 Medische kron. 14.00 Viool en cello. 14.30 Voor de Jeugd. 16.30 Ork., koor en sol. 17.15 Dans- muz. 17 50 Regenngsultz.: Rijksd^en over zee: w. A. Leeuwin: Johannes Nlcolaas Helstone. een componist uit Suriname. 18.00 Nws. en comm. 18.20 Orgelspel. 18.40 Act. 18.50 Gram. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 De christen en iljn politieke keuze, caus. 19.25 VARA-Varia. VPRO: 19.30 Voor de Jeugd. VARA: 20.00 Nws. 20.05 Fakkel dragersdag p. v. d. A. 20.20 De grote schoonmaak, klankb. 21.50 Lichte muz. 22.15 Crltlsch beluisterd. 22.45 Tussen is en nevelvlek, caus. 23.00 Nws. 23.15 Gram. 23.5024.00 Soc. nws. in Esperanto. „Der Groene Draeckl", vertelde Professor Jodelahl- ti, „voer uit naar het Oos ten met veel rijkdom aan goudmuntl en edelsteen. Wat er precies heeft plaats gevonden op het schip, '/al wellicht nooit worden vast gesteld. De overlevenden spreken ln dit boekl van een schrikwekkend mon- sterl De kleine celeerde hief bezwerend de handen. „Der onwetenschappelijke waan zin kreet hij. „Monsters! Bah! „Stralend keek hij Kappie en de Maat aan. „Wel staat vast, dat de ge hele bemanning, op de ka- pltaln na. overboord is ge sprongen in der paniek! Te midden van der storm, niet?" De Maat had het relaas met stijgende ongerustheid gevolgd. ,Dat ontbrak er nog maar net aan," mompelde hij terneergeslagen. „Hele be manningen springen overboord van eiiende en doodsschrik, schip en kapitein vergaan, maar wij gaan zo'n spookschip opgraven „Zever niet", beval Kappie kort. „Hekserij be staat niet. Apropos, professor, wat gebeurt er met die schat, als wij hem vinden?" „Der staall", was het antwoord. „Der toestand van de Schatkist ts zo. dat een schatkist uitnemend GRAAKBEURS ROTTERDAM. Binnenlandse granen, ochtendbeurs of ficieuze noteringen per 100 kg franco Rotterdam. Tarwe rode op vochtconditle voor de prima uitgezochte tot f 28.50. Voedergranen prijshoudend. Zomergerst f 24.50—f 25.75, extra tot f 26.25. Haver naar kleur en kwaliteit t 22.50 f 24.—. Extra blanke f 24.50. Rogge naar vochtgehalte 2 19—f 20. Bakrogge ca. f 21.—. Peulvruchten. Groene erwten vrijwel zonder kopers ca. f 36.—. Schokkers met geringe handel tot f 53.50. Bruine bonen, mits droog, aanvankelijk tot f 65^—, later aflopende markt. VEILING MIDDELBURG. 14 oktober. Aardappels. Furore, grote 8. Koopmans blauwe grote 15.90—17.30. Climax grote 8.90. Bintjes bonken 14.40. grote 10,40—12.60. Fruit. St. Remy K 50—56. Zoete Arm- gaard H I 60 en op 91—94. Goudrelnetten K 60—71. Jonathan H I 60-70 71, K 66- 67, fabr. 46. Appels val en kroet 16—43. Kleiperen H I 70 en op 59. 60-70 59, K 53. Gieser Wildeman H I 50 en op 69, K 82, fabriek 54. Druiven: Black Alicante 191— 211. Tomaten A 20—73, B 20—56, C 20—41. Groenten. Andijvie 7—10. Spinazie 26— 50. Postelein 52—58. Komkommers A 8— 18, B 8—14. Witlof 67—96. Prei 10—16. Bloemkool A 10—27, B 10—16, C 10—12. Sla A 3—17. B 3—22. Witte kool 6-10. Rode kool 10—17, Savoye kool A 7—10. B 4.50—8. Spruiten 32—61. Was peen 10—29. Breekpeen 5—15. Bospeen 10—36. Bos- kroten 8—14. Kroten per kg 6—14. Dubb. pr. bonen 63—104. Pronkbonen 73—78. Uien 10—15. VISMIJN VEERE. Handels garnalen, aanvoer 2076 kg, 76 —86. Schar, aanvoer 254 kg 26—47. Bot, aanvoer 45 kg, 27—39. Wijting, aanvoer 287 kg, 16—21. Middel tong, aanvoer 15 kg, 196 —296. Rog, aanvoer 122 kg, 19—28. Krab, aanvoer 3 kg, 17. VEILING GOES. 14 oktober. Groenten. Kropsla A II 12, B n 6—10. Komkommers A II10, Tomaten A 36—63, B 60—07, C 28—49. Bloemkool AI 41. A II 17—37, B IX 13—28. Afw. 10—25. Wortelen per bos 12. Kroten per bos 15. id. per kg 16. Andijvie 6—14. Groene sov. kool 10—18. Rode kool 15—18. Dubb. pr. bo nen 5988. Pronkbonen 5458, afw. 28. Prei 15—18. Peen 6—7. Knolselderij p. st. 2—4. Black AUcante 208. Auto schepte fietser, slachtoffer zwaar gewond. Aan de uitrit van de Coöp. Beet wortelsuikerfabriek te Sas van Gent had maandagavond een ernstig ver keersongeluk plaats. De heer HT D. C. aldaar woonachtig stak op onvoor zichtige wijze per fiets de rgweg over, terwgl uit de richting Sluiskil de heer V. H., eveneens uit Sas van van pas komt, niet? Der heer Flnanciënmlnlster zit met spannmk op onze terugkomst te wachten...." Die nacht, toen de Maat alleen in de duistere stuurhut aan het roer stond, bekropen hem vele anustgevoelens. Voörtdurend waarde zijn blik schichtig in het rond. Maar het enige wat hg zag was, stond het middernachtelijk uur, een vaartuig dat op enige af9tand de Kraak snel passeerde. figuur die hem die morgen in de Gouden Brasem had getrakteerd, over de verschansing van dat snel le jaent hing en met een grijns de boordllchten van de Kraak waarnam.... Gent, in zijn auto naderbij kwam. Hoewel hij krachtig remde was een aanrijding niet meer te vermijden. De heer H. D. C. werd door de auto ge schept en werd tegen de voorruit ge slingerd, waarbij hij zware inwendige kneuzingen en grote snijwonden op liep. Het slachtoffer is per ambulan ce naar het ziekenhuis te Sluiskil overgebracht. Het rijwiel werd totaal vernield en de vooruit van de auto verbrijzeld. Centrale Zeeland V.V.D. vergaderde te Goes. De Centrale Zeeland van de V.V.D. kwam zaterdag te Goes bijeen, ter be spreking van de kandidaatstelling en de te voeren propaganda voor de in 1958 te houden verkiezingen voor de leden der Prov. Staten. De vergadering, waarin leden van een groot aantal afdelingen aanwezig waren, stond onder leiding van de heer L. A. Schenk uit Middelburg. Zij besloot bij de verkiezingen uit te ko men met verschillende lijsten in iede re kieskring, waarbij aan de kop van iedere lijst het zelfde viertal kandida ten, zij het in wisselende volgorde, zullen voorkomen. Wie deze kandida ten zulen zijn en hoe de lijsten voor iedere kieskring zullen worden sa mengesteld, zal in een volgende ver gadering. op 30 november a.s. te Goes te houden, worden vastgesteld. De propagandist van de party, de heer L. van Vlaardingen uit Den Haag, deed nog mededelingen over de te voeren propaganda. (Nagekomen advertenties). Heden overleed na een korstondige ziekte onze geliefde, zorgza me man, vader, be huwd- en grootvader HUBERTUS BERNARDUS BOUWMAN in de ouderdom van 77 jaar. Uit aller naam: M. W. BOUWMAN BUIJS Vlissingen. 14 okt. '57 Van Dishoeckstr. 225. De teraardebestel ling zal plaatsvinden op vrijdag 18 oktober a.s. des namiddags 2 uur vanaf Van Dis- hoeckstraat 225. Heden overleed ge heel onverwachts mijn lieve man en onze zorgzame vader, be huwd-, groot en over grootvader, zwager, oom en oud-oom JACOBUS BOUWENS op de leeftijd van ruim 86 jaar. Uit aller naam: M. BOUWENS— VERPLANKE Zuidzande M 130 13 oktober 1957.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 7