Na 1965: Amsterdam-New York in 1 uur en 40 minuten Werkgevers in Stichting van de Arbeid door regering aangehoord KLANKBORD MELK EN OOGST BESMET MET RADIO-ACTIEVE STOFFEN DINSDAG 15 OKTOBER 1957 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 8 IN AMERIKA EEN TWEEDE ONTBIJT... Reeds ontwerpen voor supersone verkeersvliegtuigen gereed „Volgens onze inzichten zal een snelheid van 3000 km per uur het meest efficiënt zijn voor het luchtverkeer met supersone vliegtuigen. Dat betekent een vliegtijd van 25 minuten van Amsterdam naar Rome, of, wil men een andere vergelijking, over grotere afstand, een tocht van 1 nur 40 minuten van Amsterdam naar New York. Als zo'n toestel om elf uur 's morgens van Schiphol weggaat, zal het om 7.40 uur van diezelfde ochtend (rekening houdend met het tijdsverschil van 5 uur tussen Am sterdam en New York) op Idlewild landen en voor de tweede maal op die dag zal men een ontbijt kunnen nuttigen". Dat zei Hall L. Hibbard, vice- president van de Lockheed-fabrie- ken, hoofd van het wetenschappelijk bureau van dit concern, in een in terview met een verslaggever van het A.N.P., die hem te Burbank Californië), waar de onderneming is gevestigd, interviewde. „Bij Lock heed liggen de ontwerpen voor een supersone verkeersmachine reeds op de tekentafels", zo zei hij voorts. De contouren van zo'n vliegtuig zullen radicaal afwijken van de thans gebruikelijke. Ik geloof, dat de definitieve vorm van het super sone verkeerstoestel binnenkort wel zal kunnen worden bekendgemaakt. De snelheid van de machine zal niet liggen tussen mach 1,3 mach 1,8, zoals men in het al„ meen beweert. Integendeel, "de snelheid zal nog hoger liggen en niet ver van de 2,5 mach af zijn". (1 mach is de verhouding van de snelheid van het vliegtuig door de lucht tot de snelheid van het geluid op de hoogte, waar het toestel zich bevindt. In het algemeen is 1 mach 760 mijl of 3040 km per uur). „Volgens Hall Hibbard zal, zoals in de aanhef is vermeld een snelheid van 3000 km per uur het meest ficiënt zijn voor het luchtverkeer met supersone toestellen. Men betwijfelde of de luchtvaart- Opinie-onderzoek P.v.d.A. over „brandende kwesties" De Partij van de Arbeid gaat een op grote schaal uitgevoerd opinie onderzoek bij het Nederlandse volk instellen met als onderwerp „bran dende politieke, sociale en econo mische kwesties". Daartoe zal aan niet minder dan 360.000 gezinnen, verdeeld over 540 gemeenten, dezer dagen een lijst met 10 vragen wor den thuisbezorgd onder de titel „Ideeënbus der democratie". De ge stelde vragen bestrijken onderwer pen als denivellering, bestedingsbe perking, bezitsvorming, levenspeil ten plattelande en in de stad, ver- keersvraagstukken, samenstelling van het kabinet, sociale verzeke ring, het woonprobleem, militaire vraagstukken, communisme en ge meentelijke vragen. De p.v.d.A. stelt zich voor, de kri tiek en suggesties, die deze enguête oplevert, in brede kring bekendheid te geven. Drie torpedobootjagers worden fregatten. Daar thans bijna alle twaalf nieuwe onderzeebootjagers door de Koninklij ke marine zijn overgenomen, zijn de oorlogsbodems Hr. Ms. Evertsen (D 802), Hr. Ms. Plet Hein (D 805) en Hr. Ms. Kortenaer (D 804), welke tot nog toe dienst deden als „torpedo bootjagers" als zodanig uit de sterk te afgevoerd. Deze schepen werden, omdat ze bij de vloot nog goed te gebruiken zijn, op 1 oktober echter naar de klasse „fre gatten" overgebracht. Zij ondergaan een kleine verbou wing en zullen zo spoedig mogelijk als fregat weer in de sterkte van de Koninklijke marine worden opgeno men. Hr. Ms. Evertsen die een dergelijke verbouwing en onderhoud reeds heeft ondergaan, wordt op 15 oktober in Den Helder als fregat (805) in dienst gesteld. Hr. Ms. Fregat Piet Hein (F 804) en Hr. Ms. Fregat Korte naer (F 812) zullen later volgen. De minister van financiën, de heer H. J. Hofstra, heeft gisteren in zijn departe ment een staatscommissie geïnstalleerd, die een studie zal maken van de maat schappelijke functie, welke het kadaster nu heeft, en voorts de wenselijkheid van een wettelijke regeling voor deze mate rie zal overwegen. WOORDBREUK. Te Moutain View, in de Amerikaanse staat Californië heeft de 80-jarige mevrouw Maissam Brown een eis tot echtscheiding van de 86-jarige Robert Brown ingediend. Zij huwde hem op 22 december vorig jaar, nadat hij had beloofd regelmatig naar de kerk te zullen gaan, niet meer te vloeken en te roken en „haar dage lijks gezelschap te houden". Mevrouw Brown verwijt haar man woordbreuk. CONCURRENTIE. De Amerikaanse mevrouw Rosaline O'Keefe van Her- mosa Beach heeft haar konijn aange boden om te concurreren tegen de Russische hond, die naar verluidt straks in een satelliet het ruim wordt ingestuurd. Mevrouw O'Keefe's konijn kan al vliegen als de beste. Het is van Texas naar Hollywood gereisd zonder met de oren te flapperen en de trotse eigenares is er van over tuigd, dat haar beest het ook in een satelliet beter zal doen dan zo'n Rus sische hond. maatschappijen reeds bestellingen voor supersone vliegtuigen zou den doen vóór het jaar 1965, een da tum, waarop Lockheed meent met 'n dergelijk type aan de markt te kunnen komen. De maatschappijen zijn druk doende een vloot van straalverkeersvliegtuigen op te bou wen, die een snelheid zullen hebben van tegen de 900 km per uur en waarvan de levering eind 1959, be gin 1960 zal beginnen. Hall Hibbard is voorts van oordeel dat na het supersone vliegtuig de machine met aandrijving door mid del van atoomenergie zal komen. Lockheed is nu reeds bezig voor militaire doeleinden tekeningen te maken voor een bommenwerper, voortbewogen door atoomenergie. Dat gebeurt in Marietta (staat Georgia) waar dit concern ook een fabriek heeft. De moeilijkheden daarbij zijn de grootte van het toe stel, het gewicht, de bescherming tegen radio-actieve straling en mocht men deze vraagstukken voor een militaire machine kunnen oplos sen, dan nog is het de vraag of voor het burgerluchtvaartverkeer zo'n toestel economisch gezien, ren dabel is te maken. Frankrijk vermaant Joego-Slavië De Franse regering heeft de aan dacht van de .Joego-Slavische rege ring op de „betreurenswaardige ge volgen" gevestigd die een eventuele erkenning door Joego-Slavië van het Oostduitse bewind zou kunnen heb ben, aldus verluidde maandagavond uit officiële bron te Parijs. De Fran se regering houdt momenteel met andere belanghebbende regeringen nauw voeling over deze kwestie, al dus de zegslieden. Uit bevoegde diplomatieke bron te Bonn was tevoren vernomen, dat 'n gemeenschappelijke verklaring over het aanknopen van diplomatieke be trekkingen tussen Joego-Slavië en Oost-Duitsland vanavond te Belgra do en Oost-Berlijn zal worden ge publiceerd. Joego-Slavië was het enige com munistische land dat Oost-Duits land tot dusver nog niet officieel er kende. De Sowjet-Unie was tot nu toe het neige land dat zowel met Oost- als West-Duitsland volledige diplomatieke betrekkingen onder houdt. Joego-Slavië zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, van avond het tweede zijn. „Dorus II" gaat in hoger beroep De heer Fred. M. Perrier als amateur cabaretier onder de naam „Fred Menger" o.a. in het Jordaan- cabaret wel optredend in een „Dorus'- creatie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van 27 sept. jl. van Je president der Amsterdame recht bank, waarbij hem „op straffe van f 500 per overtreding werd verboden gebruik te maken van deze door Tom Manders gecreëerde Dorus-figuur". IN OMGEVING VAN CALDER-HALL Situatie wordt niet „gevaarlijk" genoemd De gezondheidsdienst in Seascale heeft de melkleverantie stopgezet en een oogstonderzoek bevolen, in verband met radio-actieve besmet door Engelands grootste fabriek van atoom-explosiemiddelen. Een kolossale reactor van de Windscale plutoniumfabriek is don derdag oververhit geraakt en de atoom,,brand" veroorzaakte de ver spreiding van radio-actieve stoffen, via de schoorsteen van de fabriek. Tijdens het afgelopen weekeind hebben deskundigen vastgesteld dat koeien die in de omgeving van de fa briek graasden, melk gaven met zes maal de toelaatbare hoeveelheid radio-iodine. Onmiddellijk werd de verkoop verboden bij zuivelbedrijven in een gebied van 4 bij 12 km aan de kust van Cumberland, rond Wind scale en aangrenzend Calder Hall, het grootste atoomkrachtstation van En geland. Auto's voorzien van geiger-tellers en andere instrumenten reden kris kras door deze streek, de lucht, het water en de gewassen controlerend, water en de gewassen controlerend. In patrouillewagens, op de fiets en te voet brachten politiemannen een be zoek aan de boerderijen, om het ver bod van melkaflevering over te bren gen. Sommige boeren hadden zaterdag echter al leveranties gedaan aan coö peraties, die hun melk hadden samen gevoegd met andere voorraden. Functionarissen van de commissie voor atoomenergie verklaarden dat zij de situatie niet „gevaarlijk" kon den noemen. Het verbod was echter ingesteld als een veiligheidsmaatre gel tot voldoende laboratoriumproe ven gedaan zijn. Zij zeiden dat echter speciaal vermeden moest worden dat kinderen de melk drinken. Er wonen tussen de 5.000 en 7.000 personen in de betrokken streek. Er zijn ongeveer 100 boer derijen, maar niet op alle wordt melk geproduceerd. De raad voor de melkafzet heeft bekend ge maakt. dat de boeren volledige schadeloosstelling krijgen voor verliezen die uit de genomen maat regelen voortvloeien. Later zal de melk misschien worden vrijgege ven als voedsel voor dieren of voor het maken van bijprodukten van het zuivelbedrijf. Mijnwerker verdacht van moord op zijn vrouw De 28-jarige mijnwerker A. G. is vrijdag op de dag van het overlijden van zijn wouw in een ziekenhuis te Heerlen, door de recherche aangehou den. Hij wordt er van verdacht zijn 28-jarige echtgenote, die na ziek te zijn geworden, enkele weken in een ziekenhuis werd verpleegd en aldaar overleed, te hebben vergiftigd. De politie-deskundige dr. Zeldenrust, heeft sectie op het lijk verricht. De politie-arts dr. J. L. H. A. Holleman uit Maastricht en mr. J. J. Th. Cor- sten, substituut-officier van justitie te Maastricht, zijn bij het onderzoek tegenwoordig geweest. De vrouw kon tijdens haar ziekte niet worden gehoord, omdat zij als gevolg van de vergiftiging, verlamde tong spieren had. Haar toestand liet overi gens ook niet toe, dat zij schriftelijk een mededeling aan de politie deed. De man ontkent alle schuld. Het echt paar had geen kinderen. Gemeenteraadsverkiezing in Luxemburg. De liberale partij heeft in de ge houden gemeenteraadsverkiezingen in het groothertogdom Luxemburg de grootste overwinningen behaald. In de gemeenteraden van de voor naamste gemeenten (12 in getal) won zij vier zetels, waarmee zij haar totaal in die raden op 21 bracht. De grootste verliezers waren de socialisten, die vier zetels in deze raden verloren. Niettemin zijn de so cialisten nog altijd de sterkste partij gebleven met in totaal 68 zetels. Op hen volgen de christen-demo craten met 62 zetels (1 zetel ver lies). De communisten wonnen 1 ze tel en kwamen van 9 op 10 zetels. De communistische zetelwinst werd behaald in Differedange, een industrieplaats. De socialisten verlo ren hier een zetel aan de communis ten. Het waren meest locale kwesties die de verkiezingen beheersten, maar men schrijft het liberale succes ook toe aan de liberale houding inzake een vermindering van de militaire diensttijd. Te Marcinelle in België zijn H zaterdag de bij de grote mijn- ramp omgekomen mijnwer- kers herdacht. Een overzicht ji van de plechtigheid op de be- graafplaats. minium Brieven aan ministers en Kamer Bestedingsbeperking treft jeugdzorg De Nederlandse Jeugdgemeenschap (N.J.G.), het overkoepelend or gaan van de organisaties op het gebied van de vrije jeugdvorming en van de jeugdzorg, is bijzonder verontrust over de tengevolge van de bestedingsbeperking sterk ver grote achterstand van de geeste lijk-culturele ontplooiing ten op zichte van de snelle economisch- technische ontwikkeling in ons land. De sedert de laatste oorlog begon nen stijgende lijn der subsidiëring van het jeugdwerk is blijkens de cijfers op de ontwerp-rijksbegro- ting voor 1958 van het ministerie van onderwijs, kunsten en weten schappen, niet alleen afgebroken, doch zelfs naar omlaag getrokken. Door deze achteruitgang zijn tien tallen jeugdorganisaties ernstig dupeerd: personeel moet worden ontslagen, initiatieven en experi menten moeten worden stopgezet en periodieken moeten worden in gekrompen. En dit alles, zonder dat het departe ment met de betrokken instanties vooraf overleg heeft gepleegd over de vraag op welke wijzez een gebiedende noodzakelijke be perking der bestedingen zonder al te grote schade kon worden op gevangen. Dc N.J.G. heeft zich thans met een brief-tot de ministerraad gewend, waarin zij niet alleen heeft gewe zen op de gevolgen die uit de be stedingsbeperking voortvloeien voor het jeugdleven, maar ook op het feit, dat dit alles gebeurd is, zonder een voorafgaand overleg met die instanties, die zich voor het gehele jeugdwerk in de eerste plaats verantwoordelijk weten. LOONWENSEN OPNIEUW BESPROKEN Nog steeds verschil van mening. (Van onze parlementaire redacteur) De bespreking, die maandagmid dag op het ministerie van econo mische zaken tussen de ministers Suurhoff, Zijlstra en Mansholt en de staatssecretarissen Van Rhijn en Schmeltzer enerzijds en de Stich ting van de Arbeid anderzijds over de sociaal-economische situatie in ons land is gehouden en waarover het departement van economische zaken een volkomen nietszeggend communiqué heeft uitgegeven er was een „oriënterende bespreking" gehouden heeft geen positief re sultaat opgeleverd. Dat was ook niet te verwachten. De werknemersorganisaties hebben zich indertijd voorbehouden om de hoogte van de lonen opnieuw ter sprake te brengen, zodra de kos ten van het levensonderhoud een bepaalde grens zouden overschrij den. Dat is inmiddels gebeurd. Zij hebben daarom in de Stichting van de Arbeid de zaak aan de orde ge steld, doch konden niet met de ver tegenwoordigers der werkgeversor ganisaties tot overeenstemming ko men. Tussen de verlangens van de werknemers en de eventuele bereid heid van de werkgevers bestond een nogal wijde gaping. De werknemers vroegen 50 procent meer dan de werkgevers zouden willen betalen. Laatstgenoemden wensten de zaak voor te leggen aan de regering, die evenwel van oordeel was, dat eerst de Stichting van de Arbeid zelf moet proberen tot een duidelijk, zo mogelijk eensgezind standpunt te komen. De werknemers hadden vooralsnog geen behoefte aan een conferentie met de regering, doch zij wilden wel de bespreking als toe hoorders bijwonen. In de maandagmiddag gehouden conferentie hebben vooral de werkgevers een uiteenzetting ge geven van de situatie, die is ont staan en van de opvattingen, die zij dienaangaande koesteren. De regering heeft hen aangehoord en zal zich nu nader beraden, waarbij zij voor de moeilijkheid staat, dat zij het meer dan ooit met het oog op de Nederlandse concurrentiepositie in het buiten land, vooral nu de Europese Eco nomische Gemeenschap voor de deur staat, noodzakelijk acht, dat er stabiliteit is in de lonen en prijzen. Op één van de velden van het Vlis- singse sportpark heeft de handbal vereniging Hellas uit Goes zondag morgen een 185 overwinning be haald op Walcheren. Deze ploegen uit de eerste klas van de afdeling Zeeland speelden een vrij tamme wedstrijd, maar de heftige inspan ning tijdens het zevenhandbaltoer- iooi, zaterdagavond in Middelburg, ■al daar niet vreemd aan zijn ge weest. De Goesenaren waren duide- ijk sterker, maar dat de Vlissin- gers ook vaak dicht bij het Hel las-doel kwamen laat deze foto zien. Een speler van Walcheren waagt 'n schot, maar een doelpunt werd het niet. Foto P.Z.C.)t Het Wereldgebeuren Prestige tx jat precies Gamal Abdel Nas- W sers bedoeling was toen hij zondag zo plotsklaps Egyp tische troepen liet landen in,Syrië, is nog niet duidelijk geworden. Op het Midden-Oosterse strijdtoneel jzïjn de tegenstellingen er de laatste tijd niet overzichtelijker op gewor den. Behalve de haat van alle Ara bieren tegen Israël, speelt daar nu, meer dan tevoren, de onderlinge an tipathie een belangrijke rol. De ver wikkelingen rond de staatsgreep in Jordanië hebben die antipathie tus sen de Arabische landen welke in latente toestand al bestond, tot uit barsting doen komen. Na de overeenkomsten die de Sy rische regering onlangs met de Sow jet-Unie sloot, en waarbij de Russen economische steun en militaire uit rusting beloofden, groeide het wan trouwen, niet alleen in de Arabische wereld, maar ook in Israël en in Tur kije, dat nu vreesde, in de toekomst zowel in het noorden als in het zui den aan een communistisch land te zullen grenzen. Voor alle zekerheid concentreerde Turkije troepen aan de Syrische grens. De Russische hulp was een kolfje naar de hand van de mannen, van wie men aan neemt dat zij achter de schermen druk in de weer zijn of waren, om van Syrië een Russische satelliet te maken. De Syrische president Sjoe- kri el Koewatli staat bekend als een medestander van Nasser, wat be treft diens streven naar „positieve neutraliteit", waaronder wordt ver staan dat men probeert, voordeel te behalen door Oost en West tegen elkaar uit te spelen. De mannen achter de schermen echter, zoals de chef van de inlichtingendienst Ser- raj en generaal Bizrai, de Syrische stafchef, staan bekend als commu nisten of „meelopers". Men nam aan, dat zij in hun toenadering tot de Sowjet-Unie verder wilden gaan dan de Egyptische president wel wenste. Nasser immers doet zijn best, om zich niet de bijnaam van „de communist" op de hals te ha len. Wel heeft hij, om wapens uit communistische landen te kunnen kopen, de katoenoogst van zijn land voor enkele jaren achtereen aan de willekeur van de Russen overgela ten, maar de communisten in zijn land hebben het niet gemakkelijk. Hun partij is verboden en kort gele den liet hij er achttien arresteren, blijkbaar om vooral duidelijk te ma ken, dat men hem niet met hen over één kam mocht scheren. Dat hij overleg met Engelsen en Fransen aanknoopte om de betrekkingen weer op een beter peil te brengen, had waarschijnüjk tweeërlei beteke nis: in de eerste plaats te onderzoe ken of er met westerse steun iets aan de economie van zijn land valt te repareren en in de tweede plaats president Eisenhower voor het hoofd te stoten: liever immers wil Nasser met ex-vijanden praten, dan te on derhandelen over de Eisenhower- leer voor het Midden-Oosten. Bij de Egyptische landing is één drijfveer wel duidelijk: het prestige van de Egyptische pre sident, die immers zelf als kolonel in het leger diende, te verhogen na de verliezen waarmee vorig najaar de strijd rond het Suezkanaal en op het Sinaï-schiereiland gepaard ging. Men kan zeggen, dat de huidige ac tie in zoverre geslaagd genoemd kan wordenDe vraagtekens komen pas, wanneer men over de verdere zin van de manoeuvre praat. Nasser heeft nog onlangs doen blijken, dat hij niet gelooft aan het gevaar van een Turkse aanval op Syrië: een dergelijke agressieve daad kunnen de Turken, wier land in het noorden door Rusland wordt begrensd, zich niet veroorloven. Wapengeweld van Syrië tegen Turkije of omgekeerd is nog onwaarschijnlijker geworden, doordat Amerikanen en Russen heb ben laten blijken, dat zij niet werke loos zouden toezien. Nu de kaarten zó liggen, is Nas ser klaarblijkelijk ervan over tuigd, dat hij binnen het kader van de huidige grenzen moet probe ren, de toestand zo veel mogelijk in zijn voordeel te veranderen. Of dit ook in het voordeel is van mannen als de Syrische stafchef, generaal Bizri, moet nog worden afgewacht. Bizri stuurde Nasser zondag een te legram, waarin hij de komst van de Egyptische militairen in zijn land een „uitstekende en gezegende maat regel" noemde. Waarnemers in de Libanese hoofdstad Beiroet spraken echter de veronderstelling uit, dat Egypte wil meespelen opdat Syrië de door Bizri uitgenodigde „advi seurs" naar Moskou kan terugstu ren. De Egyptenaren zouden zich zelf die adviserende rol kunnen toe delen om voor het westen de indruk weg te nemen, dat Syrië onder Rus sische duim zou zitten. Als Nasser met deze opzet het heft in handen neemt in het Syrisch-Egyptische bondgenootschap, is het zeer waar schijnlijk dat Bizri en de zijnen een toontje lager moeten zingen. AFEF EL BIZRI .wat wil Nasser?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 3