ASP R0 KWATYA Zeeuwse Almanak BEELDEN LANGEVIELEBRUG IN MIDDELBURG ONTHULD t is weer Vau dongen voor X?ar a-televisie VRACHTAUTO IN BIGGEKERKE REED OP DRIE PAARDEN IN Napoleon ONTSLAG DR. GROOTENHUIS Verkoudheid, kee/pi/n, Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 15 OKTOBER 1957 KORTE PLECHTIGHEID Bijdrage tot stadsschoon. De Langeviele te Middelburg stak zich maandag weer in feesttooi ter ere van de Langevielebinnenbrug. Vorig jaar om precies te zijn de 29e juni werd de brug geopend, thans heeft loco-burgemeester J. W. Rögeler de twee beelden ter weers zijden van de brug (aan de kant van de Langeviele) onthuld. Deze ont hullingsplechtigheid werd onder meer bijgewoond door het gemeen tebestuur van Middelburg, enkele raadsleden, de ontwerpster en ver- vaardigster van de beelden, mevr. Messer uit Vlissingen, alsmede tal van genodigden. Rond half drie had een flink aan tal hoofdstedelijke ingezetenen onder wie velen uit de Langeviele zich in de omgeving van de brug een plaatsje gezocht om dit gebeuren mee te maken. De heer Kögeler wees er in een toespraak op, dat cYüfiek fZ/éfcFISHBITS in baconcréme [i> in paprikasaus mei room in mosterdsaus Waarnemend burgemeester J. W. Kögeler van Middelburg ff onthulde maandagmiddag de e§ beide beelden, die op de Lan- M gevielebinnenbrug geplaatst zijn en die vervaardigd wer- den door mevrouw Liesbeth ff Messer uit Vlissingen. Foto P.Z.C.) H liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii de bewoners van de Langeviele en Pottenmarkt en die uit een groot deel van 't Zand met groot verlan gen uitgezien hebbem naar de vol tooiing van de nieuwe brug. Na het gereedkomen, was de brug echter nog niet helemaal klaar, want in het ontwerp waren ook enkele beelden opgenomen. Drie vragen betreffende de beel den stelden het gemeentebestuur voor een moeilijke taak: Wat moe ten de beelden voorstellen, wie moet ze maken en van welk materiaal moeten ze vervaardigd worderi Als uitgangspunt hebben B. en W. de plaats genomen, waar de brug zich bevindt tegenover de Kloveniersdoe len, beter bekend als het Militair Hospitaal. Daar er plannen bestaan, aldus de heer Kögeler, om dit ge bouw te bestemmen als huisvesting voor het stedelijk gymnasium, lag het dus voor de hand om de beelden zodanig te kiezen, dat zij betrekking hadden op de school. Vanuit het cen trum komend ziet men dan ook VAN TOT e- DRAMA. Toen een schipper, die met zijn vaartuig in de haven van Hansweert lag, zijn dochter die in het dorp had gewinkeld met de roeiboot wilde afhalen, maakt hij teveel haast, zodat hij viel. Zijn schouder werd hierbij ontwricht en dat deed behoorlijk pijn. Ambtenaren, die op de sluis dienst deden, hebben de man op een brancard naar de dokter ge voerd, die de schippersschouder on derzocht en constateerde dat de man naar 't Goese ziekenhuis moest wor den gebracht. Omdat hij nog steeds pijn had, brulde de schipper hardverseheu- rend en hierdoor kreeg één van de ambtenaren het te kwaad. Hij viel van zijn stokje Voorzich tig legden de overgebleven amb tenaar en dé „medicijnman" de schipper vén de brancard en de ineengestorte ambtenaar eróp. Na de schipper moest de dokter dus de ambtenaar genezen. Nu zijn ze alle twee weer op de been, al leen des schippers arm zit in het verband. Hij heeft nog geen nieu we slachtoffers gemaakt BRANDVARIA. Juist toen de heer G. Weemaes uit de buurtschap Zandberg gemeen te Graauw te Hulst het circus „Van Bever" binnen wilde treden, met het vaste voornemen enige uren de dagelijkse zorgen te vergeten, be gon zijn auto zo maar, zonder enige POTLOOD De schilder, die werkzaam was aan een woning in Middelburg, wendde zich op een gegeven ogen blik tot de heer des huizes met de vraag of „meneer misschien even een potlood voor hein te leen had". Meneer bood hem z'n zilveren vul potlood aan, waarop de schilder een bedenkelijk gezicht trok. ,Jk heb het eigenlijk de hele dag nodig", verklaarde hij. De heer des huizes vond dat geen bezwaar. Dan geef je het aan het eind van de middag maar terug", sprak hij. De schilder was het er niet mee eens. ,Maar als ik het eens laat val len", opperde hij. „Dan raap je het op", antwoordde de man van het zil veren potlood plompt. De verant woordelijkheid voor het prachtstuk woog bij onze schilder echter bijzon der zwaar, want nog was hij niet aan het einde van z'n bezwaren. „Maar als ik er dan op trap", voerde hij nog aan. „Ja, dat moet je beslist niet doen, want daar kan het niet. tegen", riep de welwillende huisheer verschrikt en toen was de schilder waar hij wezen wilde, want zuch tend verklaarde hij: ,JDan zal ik maar liever een punt aan mijn eigen potlood slijpen aankondiging, motorkap schol te branden. Uit de oten vlammen omhoog, zo zagen de omstanders en prompt werd de brandweer verwittigd. Die was snel ter plaatse, maar voor niets, want de wachtmeester H. de schepper had het vuur reeds met 'n tuinslang gesmoord. Vermoedelijk had de heer Weemaes de „choke" te veel gebruikt. De schade viel nogal mee, zodat de heer Weemaes mis schien toch nog wel van het circus heeft genoten. SPUIT IN SLOOT. Bij de traditionele zaterdagse oefenrit met de brandspuit reed de manschappenwagen van de vrijwilli ge brandweer te Kloetinge met een motorspuit als aanhang in de sloot. De bestuurder bemerkte te laat. dat hij de bocht niet meer kon nemen, waarschijnlijk door een defect aan de stuurinrichting. Hij belde bij een boerderij-in-de-buurt om hulp. Hij was niet ernstig verwond. De wagen werd met een kraan uit de sloot ge vist. T. LEEP NIET De Vllssinger H. W. T., die met zijn bromfiets op de ventweg langs de Nieuwe Vlissingse weg tegen een daar geparkeerde auto botste, heeft zijn reis naar Vlissingen niet te voet moeten voortzetten, zoals wij gisteren meldden. Nee. Want de eigenaar van de wagen had de klap ge hoord, snelde naar buiten en overzag de ravage: de totaal ka potte brommer en de ietwat be schadigde auto, maar vooral: de gedupeerde T„ die een té stevige wandeling voor de boeg had. Spontaan bood de auto-eigenaar aan, de onfortuinlijke bromfietser naar huis t© rijden. Deze accep teerde dit aanbod met dank en stapte in. ALVAST SCHOON Omdat men de kraan open had la ten staan en het afsluitdopje niet was verwijderd, kwam de zolder van een nog niet voltooid huis volkomen blank te staan. De reiniging en dro ging heeft enige moeite gekost. Demonstratie te IJzendijke met bïetenoogstwerktuigen Woensdag 30 oktober a.s. zal er in Zeeuwsch-V laanderen, op de bedrij ven van de heren Lievens en Van Oers te IJzendijke, gelegen aan de weg Oostburg-IJzendijke, een lande lijke demonstratie met bietenoogst- werktuigen worden gegeven. Deze demonstratie wordt georga niseerd door de Landbouwstuaieclubs in Zeeuwsch-Vlaanderen, de Werk tuigencommissie West-Zeeuwsch- Vlaanderen, de Rijkslandbouwvoor- lichtingsdienst, het Instituut voor Rationalisatie en het Landbouw schap. De demonstratie begint 's morgens om tien uur en duurt tot 's middags vier uur. Te half één zal ir. P. W. Bakker Arkema, rijkslandbouwcon- sulent voor landbouwwerktuigen, in een korte beschouwing een beoorde ling geven over de machines. Hierna geeft ir. J. Jorritsma van het Insti tuut voor Rationele Suikerproduktie te Bergen op Zoom zijn visie op de te verwachten ontwikkeling van de bietenoogstmethoden. rechts twee jongensfiguren en links twee meisjesfiguren. Ook de keuze van de kunstenaar, die de beelden moest maken was voor B. en W. niet gemakkelijk. Uiteindelijk is de keus op mevrouw Messer gevallen. Burgemeester Kö geler dankte de Vlissingse kunste nares hartelijk voor het werk, dat zij verricht had. Geen natuursteen. B. en W. hadden de beelden het liefst vervaardigd uit het materi aal waaruit de brug bestaat, na melijk natuursteen. Maar in het kader van de bestedingsbeper king was dit niet mogelijk, zodat het gemeentebestuur besloot om de beelden in kunstgrauiet te la ten gieten. De heer Kêgeler hoopte, dat de burgerij de beel den zou beschouwen als een be langrijke bijdrage tot de ver fraaiing van de stad. Na deze toespraak trok de bur gemeester met een koord de doeken, die de beide beelden nog voor het oog verborgen hielden, weg. Na af loop van de onthullingsplechtigheid kwamen de genodigden nog enige tijd bijeen in de Burgerzaal van het stadhuis. Eerste afdeling C.B.T.B. op eiland Tholen. Vrijdagavond is in Sint-Annaland de eerste afdeling van de C.B.T.B. op het eiland Tholen opgericht in een bijeenkomst, gehouden in één der lo kalen van de school met de bijbel. Tijdens deze vergadering werd een bestuur gekozen en werd uitvoerig gesproken over de christelijke orga nisatie op agrarisch gebied. De lei ding berustte bij de heer Johs. Over- beeke Nics.zn., die de oprichtingsver gadering opende met gebed en schriftlezing. Daarna werd besloten tot de oprichting van een C.B.T.B.- afdeling. Een bestuur werd gekozen, bestaande uit de heren Johs. Over- beeke Nics.zn., Lt. Heijboer, Adr. Vroegop, Johs. Hage en J. A. den Engelsman. Allen namen hun benoe ming aan. De functies zullen later onderling worden verdeeld. De heer C. de Putter, voorzitter van de Zeeuwse C.B.T.B. uitte in een toe spraak zijn blijdschap over de ont wikkeling op het eiland Tholen. Vervolgens zette mr. B. W. Bies heuvel, algemeen secretaris van de landelijke C.B.T.B., het doel van de christelijke landbouworganisatie na der uiteen. „Wij willen", zo zei hij, „op maatschappelijk gebied het Ko ningsschap van Christus laten gel den". Naar aanleiding van deze toe spraak werd over de principiële taak van de C.B.T.B. en over de organisa torische vraagstukken op geanimeer de wijze van gedachten gewisseld. 100 gram DE EERSTE UITZEN DING van de V.A.R.A.-te- levisie onder het motto „Anders dan anderen", ge maakt naar het Ameri kaanse televisiespel „Dit is uw leven" was maan dagavond aan Aarden- burgs burgemeester, de J. M. A. C. van Dongen gewijd. Vanuit Duitsland, Noorwegen en IJsland had de V.A.R.A. oude kennis sen van „Sjef" naar de studio laten komen. De uitzending, die was inge leid door Zeelands com missaris, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot vond het hoogtepunt in de aanbie ding door de Noorse re dersvereniging van een gratis boottocht naar Spitsbergen voor burge meester Van Dongen en zijn vrouw in het komende voorjaar en het verblijf op Spitsbergen voor rekening van de Noorse regering. Stuk voor stuk volgde de televisie de geschiedenis van Sjef van Dongen. Oude foto's uit 1906 lieten hem als baby zien In de Oud-poolreiziger krijgt reis naar Spitsbergen dagen dat Zeeland in mr. Dijckmeester een nieuwe commissaris van de ko ningin kreeg en onze pro vincie geteisterd werd door stormrampen. Al gauw werd het draaiboek naar de kindertijd in Til burg verlegd. De kleuter onderwijzeres, een school vriend en de meester van de lagere school vormden evenzoveel verrassingen voor burgemeester Van Dongen, die onder een klein voorwendsel vanuit Aardenburg naar de tele visiestudio was gevraagd. De zoekdienst had prach tig resultaat gehad, want enkele minuten later ver telden oude Duitsers en Noren van het verbluf met de 16-jarige Sjef op de duizenden vierkante kilo meters grote vlakten van Spitsbergen. Het beeld verlegde zich naar 1925 toen de jonge man Van Dongen in het wereld nieuws kwam bij de over bekende expeditie. De grootste verrassing van de avond was de waardige gestalte van de Noorse gouverneur, die toenter tijd Sjef van Dongen voor de reddingspogingenvroeg. In een vlot Engels wist de nu hoogbejaarde Noorse gezagsdrager veel te ver tellen over de moed van de jonge Hollander, In oude filmarchieven was de in tocht van de poolreiziger Van Dongen gevonden en de grootse inhuldiging op de Dam in 1926 kon in de huiskamers weer worden meebeleefd. Allemaal beel den die Sjef nooit meer vergeten zal en welks ver toningen voor Aarden- burgs burgemeester grote verrassingen waren. Me vrouw Van Dongen vertel de tenslotte iets over de eerste liefdeToen was echter het woord aan Zee lands commissaris, die de grote verdiensten van bur gemeester Van Dongen aanstipte. De beide wet houders van Aardenburg kwamen in dezelfde ter men de stuwende kracht van hun burgemeester voor het herstel en de uit bouw van hun gemeente betuigen. Na al deze ver rassingen zei de heer Van Dongen het heel warm te hebben. Een uur praten met vele verrassingen on der felle televisielampen was hem te veel. Maar al vorens het podium te ver loten deelde de V.A.R.A. mede van de Noorse re dersvereniging bericht te hebben ontvangen dat vol- Eend voorjaar de heer Van 'ongen en zijn vrouwe weer op Spitsbergen wor den verwacht en dat de Noorse regering het ver blijf zal bekostigen. TRIEST ONGEVAL IN DE MIST Gewonde dieren moesten afgemaakt worden. Te Biggekerke, op de T-kruisiiig BergewegProvinciale weg, zijn maandagmorgen vroeg tijdens mist drie loslopende paarden door een uit de richting van de dorpskom komen de vrachtauto gegrepen. De paarden werden zodanig verwond, dat zij ter {daatse afgemaakt moesten worden. )e dieren, die aan de heer P. Lam- pert Pzn. te Biggekerke behoorden, waren in de nacht van zondag op maandag uit de weide gelopen. De eigenaar is niet verzekerd. Op het moment dat de vrachtauto, die bestuurd werd door de heer J. V. uit Westkapelle, de T-kruising tot op enkele meters was genaderd, renden de paarden naast elkaar in volle draf de Provinciale weg op. De chauffeur van de vrachtwagen heeft de nadering van de paarden door de mist niet kunnen zien. Het paard, dat in het midden liep sloeg over de motorkap door de voorruit heen, waarbij de buik van het dier werd opengereten. De f Advertentie veroverde vele landen Hamea-Gelei veroverde millioenen Dameshanden (Slot van pag. 1) den, aldus de heer Lindenbergh. Deze beledigingen heeft dr. Groo tenhuis later in de vergadering van het algemeen bestuur welis waar ontkend, doch in dezelfde bij eenkomst heeft hij zijn aanval op de voorzitter herhaald. Besloten is toen de betrokkene met een termijn van veertien dagen be denktijd in de gelegenheid te stellen ontslag te nemen met ingang van 1 januari a.s. Er is daarover schriftelijk gestemd: er waren geen tegenstem mers, er was slechts eén blanco stem. Maar waarom blijft het bestuur af wijzend staan tegenover een onpar tijdige adviescommissie, die ook de Maatschappij tot bevordering van de dierengeneeskunde blijkt voor te staan?. „Die commissie is afgestemd met acht tegen drie stemmen", zei de heer Lindenbergh. „Men moet goed begrijpen: wij zijn een Stichting cn het bestuur is autonoom. Het bestuur heeft de verantwoording en kan die verantwoording niet delegeren aan een commissie". Zonder twijfel is dit formeel gespro ken volkomen juist. Maar de Ge- Advertentie zondheidsdienst moge dan een zuiver privaatrechtelijke instelling zijn, het feit dat er meer dan zesduizend Zeeuwse veehouders bij zijn aange sloten en dat allerlei maatregelen, zo als t.b.c.-bestrijding onder het vee enz., door deze dienst wordt ver zorgd en dat zij werkt met overheids subsidie, geeft deze Stichting toch wel een openbaar karakter. Indien de Gezondheidsdienst inderdaad een amb telijke instantie zou zijn, dan was er nu voor de betrokkene beroep moge lijk geweest op een onafhankelijk ambtenarengerecht. Ook dit punt werd tijdens het gisteren gevoerde ge sprek naar voren gebracht, doch de voorzitter bleef bij zijn verklaring: „Geen commissie. Onze statuten laten dat bovendien niet toe. De zaak is thans In behandeling bij het arbeids bureau". Op de uitspraak van dit bureau is overigens geen beroep mogelijk, doch wel kan de partij die zich be nadeeld acht, een civiele vordering instellen via kantonrechter. Na afloop van deze besprekingen hebben *y ons tot dr. Grootenhuis gewend met het verzoek zyn visie te geven. Doch ook dr. Grootenhuis hulde zich in raadselen: „Ik moet weigeren hierover iets te zeggen, omdat deze zaak in handen is van 'n bevoegde instantie. Wel moet ik met nadruk verzekeren, dat dc ge heimhouding. <lie aan de bestuurs leden is opgelegd, niet op myn ver zoek is geschied. Men heeft mij een dergelijke vraag in de mond gelegd door te zeggen: „je wilt zeker niet dat hier in" de pers ruchtbaarheid aan wordt gegeven" En voorts ben ik my niet bewust gezagsondermy- ning te hebben gepleegd". Wij tekenen hierbij nog aan, dat des tijds na het vertrek van de vroegere directeur, dr. G. Wagenaar. die be noemd was tot hoogleraar in Utrecht, het bestuur dr. Grootenhuis toen reeds verscheidene jaren adjunct-di recteur heeft gepasseerd. Men zou daaruit kunnen afleiden, dat reeds toen moeilykheden bestonden tussen bestuur en de adjunct-directeur. andere paarden werden aan de zijkant geraakt en bleven met ge broken poten op de weg en het fietspad liggen. Op advies van de veearts, de heer P. Oldenkamp uit Meliskerke, die kort na het ongeluk, dat om kwart voor zes gebeurde, op de onheils plaats aanwezig was, werden de paarden ter plaatse afgemaakt. De chauffeur V. liep bij het ver splinteren van de voorruit een kleine wond op, maar kwam verder met de schrik vrij. De auto werd aan de voorzijde ernstig beschadigd en moest worden weggesleept. Chr. scholen in Zoutelande en Grijpskerke gesloten. Eerste klassen r.h.b.s. Middelburg naar huis wegens A-griep. De directeur van de rhbs te Mid delburg, de heer E. Kuiper, heeft de leerlingen van de eerste klassen van zijn school maandag naar huis moe ten sturen. De oorzaak was de A- griep, die momenteel byna zyn hoog tepunt op Walcheren bereikt heeft. Doordat de griep vier leraren ter- neergeveld" heeft, besloot de direc teur om de le klassen vryaf te geven. Tot a.s. donderdag, wanneer de lessen zeer waarschynlyk weer hervat zul len worden. Van de 250 leerlingen, die de Mid delburgse rhbs en msvm bezoeken, liggen er ongeveer 45 met warme kruiken „uit te zieken". Ook de le klassers van het stedelyk gymnasium hebben hun tol aan de griep moeten betalen. Toen de lessen zaterdagmor gen zouden beginnen, zaten er slechts eenzaam wat leerlingen in de ban ken: in totaal acht en maandagmor gen moest er een daarvan nog ver stek laten gaan. Dr. H. W. Fort) de rector, hoopte, dat vandaag (dins dag) wat meer leerlingen aanwezig zouden zjjn. zodat de lessen hervat kunnen worden. Andere hoofdstedelijke onderwijs inrichtingen hebben de deuren voor lopig nog niet moeten sluiten of klas sen naar huis moeten sturen. Wel zijn de klassen valzelfsprekend flink uitgedund. Gemiddeld ligt 15 tot 25 procent per klas onder de wol. Minder gunstig zijn er de christe lijke scholen in Zoutelande en Grijps kerke aan toe. Maandag moesten ze namelijk beide gesloten worden in verband met ziekte van onderwijzend personeel en leerlingen. De scholen zullen minstens een week gesloten blijven, zodat hopenlijk volgende week de lessen weer hervat kunnen worden. In Hoofdplaat moesten de St.-Jo- sefschool en de r.-k. kleuterschool ge sloten worden. Jehova's getuigen hielden kringvergadering in Goes. Vrijdagavond begon in de Schouw burgzaal van de „Prins van Oranje" te Goes een driedaagse kringverga dering voor de sector Zeeland en Breda van de Jehova's getuigen. Tij dens deze bijeenkomsten hebben meer dan zestig mensen meege werkt aan het opvoeren van panto- mimies en 't geven van demonstra ties, die tot doel hadden duidelijk te maken, hoe de Bijbel van toepassing is op de hedendaagse problemen van het leven en de maatschappij. Zondagmiddag was de bijeenkomst openbaar. De heer R. Éngelkamp sprak over de vooruitzichten voor een blijvende vrede. Spreker zei, dat de Jehova's ge- tulgen de mensen opmerkzaam wil len maken op de komst van de vre de, die er alleen kan zijn door mid del van Zijn Koninkrijk de heer schappij van Christus. Bijna vierhonderd belangstellen den heluisterden deze lezing, die het hoogtepunt van deze driedaagse kringvergadering vormde. Zaak Nieuwland voor kt Haagse gerechtshof. Op 22 en 23 november a.s. Vrijdag 22 en zaterdag 23 novem ber a.s. zal het Gerechtshof te Den Haag de zaak behandelen tegen de Nieuwlandse taxichauffeur Lou H., die op 14 juni j.l. door de Middel burgse rechtbank veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van twin tig jaar. H. was tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Zoals be kend was de rechtbank tot de over tuiging gekomen, dat H. dc weduwe F. K.-R. te Nieuw- en Sint-Joosland met voorbedachte rade om het leven had gebracht door wurging en zich voorts een bedrag had toegeëigend van circa 6000, dat eigendom was van de weduwe K. de eis van de officier van justitie was 12 Jaar ge weest. Tijdens dc behandeling van. deze zaak door de Middelburgse recht bank werd een 30-tal getuigen ge hoord, onder wie vier getuigen-des- kundigen. Het Gerechtshof te Den Haag zal 34 getuigen horen, om dat de president er op gesteld is om ook die getuigen te horen, wier verklaringen in eerste aanleg niet worden betwist. De procureur-generaal bij het Gerechtshof is mr. J. Zaaijer. Pre sident is mr. L. van Lookeren Cam pagne. Als raadslieden van H. zul len aanwezig zijn mr. P. C. Adri- aanse en mr. W. F. P. Kurtz, bel den te Middelburg. Optreden pianotrio in Zierikzee uitgesteld. Het optreden van het „Haags Pla notrio", dat voor heden dinsdag avond in Zierikzee was aangekon digd, moest in verband met ziekte van Willem Hielkema tot nader or der worden uitgesteld. (Advertentie) VANDAAG. Middelburg Electro: „Tennessee's part ner", 7 en 9.15 uur, l« J. Schouwburg: Pantomime, ensemble Jean Soubeyran, 8 uur. Schuttershof: Wala-show. Vlissingen Alhombra: „Speeldulvel en metgezel", 7 en 8 uur, II J.; Luxor: „Lichtzinnige meisjes", 8 uur, 18 J. Goes Grand: „De levensroman van Jo- hann Strauss", 8 uur, a.l. Prins van Oranje: V.P.R.O.-blndlngs- avond, 8 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 2