PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT EGYPTENAREN AAN TURKSE GRENS Valencia geïsoleerd door overstromingen honderden gedood? Nobelprijs voor Vrede naar Lester Pearson Na ernstig beraad tot ontslag van adjunct-directeur besloten Rondjes spoetnik worden dagelijks 1.8 sec. korter Vandaag... 200e jaargang - no. 243 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week: 7.00 p. kw.j fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 15 okt. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d, blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen. Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b. g. g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, tel. 2475 (b. g. g. adv. 2234); Oostburg, Nieuwstraat 43. tel. 20; Terneuzen. Brouwerljstr. 2; Zlcrlkzee. red, tel 24; adm. tel. 26 Water staat twee meter hoog De Spaanse stad Valencia, die een half miljoen inwoners telt, is door overstromingen van de rest van Spanje afgesloten. Volgens het Franse persbureau A.F.P. werd maandagavond geschat, dat in min der dan 24 uur in Valencia enkele honderden mensen als gevolg van de watersnood zijn omgekomen. Het stadsbestuur van Valencia heeft medegedeeld, dat 75 pet. van handel en industrie van de stad ver lamd is. Valencia is de derde stad in Spanje na Madrid en Barce lona met 537.700 inwoners. De vierduizend inwoners van de plaats Jerica, 65 km van Valencia, zyn gevlucht naar hoger gelegen terreinen. Stortregens hebben de rivier de Turia buiten haar oevers doen tre den. Op sommige plaatsen in Va lencia staat het water in de straten twee meter hoog. De meeste kleine boten in de haven zijn weggespoeld. Reddingboten worden thans over land van Alicante en andere plaat sen aan de oostkust naar Valencia vervoerd. In het hooggelegen en nog niet onder water staande postkantoor van Valencia zijn voorraden voed sel opgeslagen. Met luidsprekers tracht men de mensen moed in te spreken. In het gemeentehuis en andere openbare gebouwen zijn slachtoffers van de watersnood ondergebracht. Duizenden Valencianen zijn bovendien het slachtoffer van de Aziatische griep geworden. De weg van Valencia naar Madrid Is door het water te Bunol afges den. Honderden auto's zijn gestra Hefschroefvliegtuigen zijn ingescha keld om geïsoleerde groepen men te bevrijden. De havenplaats Sag to, 25 km van Valencia, die door het water van de rivier de Palancia wordt bedreigd, is gedeeltelijk geëvacueerd. Kroesjtsjew richt zich met brief tot P.v.d.A. (Van onze parlementaire redacteur) Het secretariaat van de P.v.d.A. heeft medegedeeld dat de ambassade raad van de Sow jet-Unie in ons land, de heer Kueznetzow, charge d'affai res a.i., aan het partijbestuur een brief van de Russische partijsecreta ris Kroesjtsjew heeft aangeboden over de situatie in het Midden-Oos ten. De brief is „geheim". Omtrent deze „geheime" brief vernamen wij, dat hij in het bestuur van de P.vd.A. besproken zal worden en dat dan te vens zal worden beslist, of meer be kendheid aan de bedoelingen van de ze benadering van de Nederlandse so cialistische partij door de Russische machthebbers zal worden gegeven. Andere politieke partijen in ons land met uitzondering misschien wij konden nagaan, geen brief van van de CPN hebben, voor zover Kroesjtsjew ontvangen, zodat moet worden aangenomen, dat hij zich ge wend heeft tot de partijen, die bij de Socialistische Internationale zijn aan gesloten. Amerikanen schatten totaal-aantal op hoogstens 1500 man De opperbevelhebber van de Syrische strijdkrachten, generaal Afif el Bizri, heeft in een telegram aan generaal Hakim Araer, de Egyp tische opperbevelhebber, de komst van de Egyptische militairen in zijn land een „uitstekende en gezegende maatregel" genoemd. „Dit is een feit, dat naar wij hopen eeuwig zal worden herdacht en ge vierd als een nationaal feest van ons verenigd Arabisch leger. Lang leve de grote held president Nasser", aldus de Syrische generaal. Volgens radio-Damascus zullen de naar Syrië gezonden Egypti sche eenheden deelnemen aan de bewaking van de Syrische noord grens. Hetzelfde radiostation meldde maandagavond, dat Egyptische militairen in Aleppo, 50 km van de Turkse grens, zijn aangekomen. „De Egyptische militairen z'yn enthousiast door de bevolking ont vangen." De Turkse minister van defensie verklaarde maandag, dat alle maat regelen ter verdediging van zijn land zijn genomen. De regering volgt nauwlettend elke beweging aan de andere kant van de grens, zei hij. De woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken verklaarde, dat men in de Ver. Staten reeds sedert half september wist dat Egyptische troepen naar Sy rië zouden gaan. Hij wilde niet zeg gen of Amerika in deze troepenver plaatsing een factor ziet die de span ningen in het Midden-Oosten kan vergroten. Amerikaanse functionarissen schat ten het aantal Egyptische militai ren dat naar Syrië wordt gebracht op een bataljon, dat wil zeggen duizend tot vijftienhonderd man. Het Arabische persbureau maakte maandag bekend, dat de drie Egyp tische torpedobootjagers die de mili tairen op hun reis begeleid hebben, vyf dagen in Latakia zullen blijven. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I Kunslmaan-tijden Men kan de kunstmaan op iedere heldere ochtend waarne- men omstreeks kwart voor vijf. De baan gaat ongeveer door het uiteinde van de staart van de ff Grote Beer. Het voorwerp is even helder als de sterren van H dit sterrebeeld en beweegt zich langzaam evenwijdig aan de ge- zichtseinder van links naar H rechts; het blijft ongeveer een 'minuut zichtbaar. De ligging van de baan tussen H de sterren is enigszins afhanke- n lijk van de waarnemingsplaats. De tijden komen elke dag een =e paar minuten eerder. Het hier n beschreven voorwerp is het s fjj stuk van de vuurpijl dat de eigenlijke kunstmaan bege- leidt. H De bolvormige kunstmaan zelf is veel lichtzwakker en nauwe- lijks met het ongewapend oog waar te nemen. Het komt elke pj dag voorbij om vier uur twee en vijftig minuten Nederlandse §j tijd. Aldus deelt de sterren- n m wacht te Utrecht mede. imiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiuiiiinHiHiiiiiiiHiinï Prins Bernhard opende Ibero-Amerikadag Prins Bernhard heeft gisteren in de aula van de rijksuniversiteit te Utrecht de Ibero-Amerikadag geo- Send. Aan deze dag, die ten doel eeft de economische cn culturele betrekkingen tussen Nederland en de Zuid- en Middenamerikaanse staten alsmede Mexico nauwer aan te halen, werd bijgewoond door een talrijk ge zelschap uit diplomatieke en consulai re kringen alsmede uit die van het bedrijfsleven en cultureel leven. Met voldoening constateerde Prins Bernhard dat de economische betrek kingen en de culturele banden tussen Nederland en de Spaans en Portu gees sprekende landen telkens inni ger worden. Niettemin zei hij van oordeel te zijn dat waar het gaat om Spaans-Amerika en Brazilië alles wat er gedaan wordt nog altijd veel te weinig is, Ontwerper van internationale politiemacht Het Nobelcomïté van het Noorse parlement heeft maandag meege deeld, dat het de Nobelprijs voor de Vrede voor dit jaar heeft toege kend aan de voormalige Canadese minister van buitenlandse zaken Lester Pearson. De prijs bedraagt 208.628 Zweedse kronen (ongeveer 140.000 gulden). Het comité besloot de prijs voor 1956 niet toe te ken nen. Indien Pearson besluit, de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen, zal deze hem tezamen met een oor konde en een gouden medaille op tien december in het Nobel instituut te Oslo worden overhandigd. De Nobelprijswinnaar werd in 1948 minister van buitenlandse za ken. Hij was toen ambassadeur in Washington. Hij behield zijn minis terfunctie totdat de liberale rege ring in juni j.l. bij de algemene ver kiezingen werd verslagen. Pearson, die 60 jaar is, behoorde tot de oprichters van de Noord- atlantische-verdragsorganisatie. Westelijke mogendheden wensten hem indertijd te zien benoemd tot eerste secretaris-generaal der V.N. maar zijn verkiezing werd verhin derd door de Sowjet-Unie, die de Noor Tryve Lie voor deze functie prefereerde. In 1952 was hij voorzit ter van de zevende algemene ver gadering der Verenigde Naties. In november j.l. tijdens de Suez- crisis vloog Pearson naar New York hij bij de Ver. Naties zijn Lester Pearson ....Nobelpry s. plan uiteen zette voor een politie macht der internationale organisa tie, welke zich tussen de strijdende partijen zou moeten legeren. Het grootste contingent van de toen op gerichte politiemacht wordt ge vormd door Canadezen. Pearson heeft jaren lang onver moeibaar voor een permanente strijdmacht der V.N. geijverd. De vredesprijs ging in 1954 naar het bureau van de Hoge Commissaris der V.N. voor vluchtelingenzaken. In 1955 werd geen prijs toegekend. Uit Jordanië wordt gemeld, dat 's nachts geen auto's buiten de steden in het westelijke deel van het land mogen rijden. COMMENTAAR De Britse regering hecht geen over dreven belang aan liet zenden van Egyptische troepen naar Syrië, aldus een woordvoerder van het Britse mi nisterie van buitenlandse zaken, die zei van mening te zijn dat het machtsevenwicht in het Midden-Oos ten hierdoor niet verstoord zou wor den. Het gaat hier om een klein aan tal manschappen en de Britse rege ring was van hun bewegingen op de hoogte, aldus de woordvoerder. Te Washington wordt de gedachte geopperd dat het zenden van Egyp tische troepen naar Syrië een on derdeel vormt van een zenuwoorlog die ten doel heeft het Turkse volk, dat aan de vooravond van algeme ne verkiezingen staat, zich voor neutraliteit te doen uitspreken. In New York heeft de Israëlische minister van buitenlandse zaken, me vrouw Meir, verklaard dat Israël in groot gevaar verkeert. Herziening salaris bij Ned. Spoorwegen. Van de zijde der Nederlandse Spoorwegen wordt meegedeeld, dat publikaties over een loonsverhoging bij de Nederlandse Spoorwegen, pre matuur zijn. Inderdaad vindt overleg plaats over een herziening van de dienst- voorwaarden, doch dit overleg is binnen de Nederlandse Spoorwegen nog niet beëindigd. Daarbij wordt aangetekend, dat de dienstvoorwaarden voor het spoor wegpersoneel op grond van de spoor wegwetgeving onderworpen zijn aan de goedkeuring van de minister van verkeer en waterstaat. Overwogen wordt een salarisverhoging van 4 tot tien procent. In de Iraanse hoofdstad Tehe- ff ran is prinses Shahnas Pahle- s ut in het huwelijk getreden met Ardeshir Zahedi. De prin- ses is een dochter van de Sjah van Perzië en zijn eerste vrouw, een zuster van ex- M koning Faroek. De heer Za- B hedi is de zoon van de eerste f§ minister van Iran. Op de foto ziet men het bruidspaar, de Sjah (in uniform), koningin Soraja (links), de huidige echtgenote van de Sjah, en enkele ooms van de prinses (achtergrond) in het marine- M ren paleis te Teheran na de W huwelijksvoltrekking. Minister Liebaert kondigt Belgische staatslening aan. De Belgische minister van finan ciën, Liebaert, heeft maandagavond voor de radio een rede gehouden. Daarin deelde hij mede, dat woens dag de openbare inschrijving zou «er .gegeven i certificaten met een looptijd van vyf worden geopend op de staatslening, uitgegeven in de vorm van schatkist jaar en een rentevoet van 5^ procent per jaar. De ét pari aflosbare obliga ties worden uitgegeven tegen 97,80 procent, zodat zrj in werkelijkheid 6 procent rente zullen opbrengen. Internationale uitwisseling van kunstmaan-feiten? De snelheid van de Russische kunst maan en het stuk raket dat haar begeleidt blijft geleidelijk afnemen. Dit betekent, dat de haan van de- satellieten om de aarde evenredig kleiner wordt. Per dag neemt de tijd die de kunstmaan nodig heeft voor een omwenteling om de aarde met 1,8 sec af, zo heeft maandag een woordvoerder van het labora torium te Cavendish verklaard. Het raketdeel, dat aanvankelijk achter de „spoetnik" aanzweefde, wordt door zijn grotere gewicht meer door de aarde aangetrokken. Zijn baan en omlooptijd verminde ren sneller, waardoor het raketdeel een voorsprong krijgt op de satel liet. Maandag was deze voorsprong reeds acht minuten. Britse deskundigen hebben voorts berekend, dat de kunstmaan in vijf seconden om haar as draait. VOORZITTER GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN Onpartijdige commissie van onderzoek afgewezen DE VOORZITTER van de Stichting Provinciale Gezondheidsdienst voor dieren, de heer Jac. P. Lindenbergh uit 's Heer Arendskerke, heeft gister middag tydens een byeeenkomst met enkele Zeeuwse journalisten een ver klaring afgelegd over de moellykheden, die tussen het Stichtingsbestuur en de adjunct-directeur van de Gezondheidsdienst, dr. G. Grootenhuis, zijn gerezen. Deze moeilijkheden hebben inmiddels geleid tot het verlenen van eervol, doch ongevraagd ontslag aan dr. Grootenhuis met Ingang van 1 januari 1958. Het bestuur moest zich beperken in zijn commentaar, aldus verklaarde de heer Lindenbergh, want deze aange legenheid is thans voorgelegd aan een bevoegde instantie, in casu het Ge westelijk Arbeidsbureau te Goes. Niettemin achtte het bestuur een korte reactie gewenst ter wille van een objectieve beoordeling van deze zaak, alsmede ter voorkoming van ge ruchten, die geen enkel belang die nen. Alvorens het bestuur van de Ge zondheidsdienst een besluit In deze zaak-Grootenhuis heeft genomen, is de betrokkene zowel in de vergade ring van het dagelijks bestuur als la ter in die van het algemeen bestuur toegelaten, waarbij hij ten volle in de gelegenheid werd gesteld zijn zienswijze naar voren té brengen in zake de geschilpunten, zo zei de heer Lindenbergh. Een week later heeft het bestuur na ernstig beraad daarop zijn besluit genomen. Dr. Grootenhuls heeft toen verzocht ten tweede male in het bestuur te mogen worden gehoord, dan wel een onpailijdige commissie te laten be slissen inzake deze aangelegenheid. Het bestuur is echter op dit ver zoek niet ingegaan, omdat in do vorige vergadering een uitvoerige en duidelijke geaachtenwisseling met dr. Grootenliuis was gevoerd. Doch ook een commissie werd van de hand gewezen, omdat uiteinde lijk het bestuur en niet een derge lijke commissie de verdere verant woording voor de gang van zaken in de dienst moet dragen. Het be stuur, aldus de heer Lindenbergh, diende derhalve de beslissing aan zich te houden! Er is over deze vergadering waarin dus deze verzoeken van dr. Grootenhuis werden afgewezen in de buitenwereld gesproken als een „geheime vergadering". Dit wekt ongerechtvaardigde sensatie, aldus de voorzitter. Het feit, dat over het be sprokene in deze vergadering ge heimhouding werd opgelegd, was het gevolg van een door dr. Grootenhuls zelf geuite en redelijke wens om aan de verwikkelingen geen ruchtbaarheid te geven en ze uit de krant te hou den. Ontijdige publikatie van een voorgenomen ontslagverlening kon immers de belangen van de betrokke ne schaden. Tenslotte wees do voorzitter er op, dat het personeel van de Stichting niet in ambtelijk verband werkzaam is, zodat zoals hij het juridisch for muleerde de „gewone regelen en waarborgen van het civiele recht" van toepassing zijn. Er kan dus niet naar willekeur worden gehandeld. De wijze, waarop het bestuur zijn besluit heeft genomen, alsmede de voorwaar den die aan dr. Grootenhuis zijn aan geboden geven er blijk van, dat het bestuur met deze belangen niet licht vaardig omspringt, aldus besloot de heer Lindenbergh zijn verklaring. MYSTERIE. Tot zover de officiële mededelingen van het bestuur inzake deze myste rieus-gebleven kwestie. Want inder daad blijft deze aangelegenheid in een sfeer van geheimzinnigheid gehuld, onder meer omdat de voorzitter niet de feiten wenste te noemen, die de reden voor het onverwachte ontslag aan dr. Grootenhuis hebben gevormd. Na de verklaring van de heer Lindenbergh werd hierover met hem nader van gedachten gewis seld, waarbij tenslotte kwam vast te staan, dat het om twee punten ging, door de heer Lindenbergh als volgt geformuleerd: a. gezagson dermijning door dr. Grootenhuis en b. belediging van de voorzitter tij dens een bestuursvergadering. Wat er dan precies verstaan dien de te worden onder gezagsondermij ning? Daarop moest de voorzitter in zoverre het antwoord schuldig blij ven, dat hij verklaarde op 6 septem ber een klacht van de directeur, dokter Teesing, te hebben ontvangen en dat de gezagscrisis zich met name manifesteerde met betrekking tot de onlangs gehouden fokveedag op Tho- len. Deze zaak is toen in net dage lijks bestuur met dr. Grootenhuis be sproken, die in deze vergadering plot seling een aanval op de voorzitter lan ceerde. Dr. Grootenbuis heeft toen woorden gebruikt, die op zich zelf reeds een reden tot ontslag inhiel- (Vervolg op pag. 2) De Amerikaanse deskundigen die het ruimtevaartcongres in Barcelo na hebben bijgewoond, hebben daar met Britse, Russische en Italiaanse deskundigen maatregelen getroffen voor uitwisseling van gegevens die verkregen worden door observatie van kunstmanen. Tas met 11.000.geroofd Toen zaterdagmorgen een Jonge vrouwelijke kantoorbediende zich met een tas, waarin 11.000. naar het bijkantoor van de P.T.T. in de Her togstraat te Arnhem begaf, om dit bedrag te storten, werd haar bij de ingang de tas ontrukt. Omstanders, die het zagen gebeuren, achtervolg den de dief, volgens beschrijvingen een jonge man. doch slaagden er niet in hem te grijpen. Hij moet via de talud van de spoorbaan ter plaatse hebben weten te ontsnappen. ...komt de nieuwe bondsdag H van de Westduitse bondsrepu- bliek te West-Berlijn voor de eerste maal bijeen; §1 ...treedt de Fransman René M M Mayer af als president en lid van de hoge autoriteit van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. minimi IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIII Fraai herfstweer duurt voort (Van onze weerkundige medewerker) Ook in Zeeland waar middagtem- peraturen van 16 a 17 graden Cëlsius voorkomen ligt de temperatuur over dag ruim drie graden boven normaal voor oktober. Ook deze week laten de vooruitzichten zich nog zeer gunstig aanzien. Gisteren heeft zich boven Nederland een hoge-drukgebied ge vormd, waarin nog steeds rustig en droog weer voorkomt. In het grootste deel van ons land was het gisteren een zonnige dag, alleen in het noor den en oosten van het land bleef het de gehele dag zwaar bewolkt. Bij IJs land treffen wij een stormdepressie aan, maar deze blijft op een zo grote afstand van ons land, dat wij er hier niets van zullen merken. Warm was het gisteren in een groot deel van Engeland met 18 a 19 graden C. en in Zuid-Frankrijk werd zelfs 25 gra den gemeten. Het grootste deel van deze week mag nog droog weer ver wacht worden hetgeen uitermate gunstig zijn zal voor de landwerk zaamheden, waaronder de bieten- oogst, waar ook Zeeland druk mee bezig is. VERWACHT. RUSTIG WEER Aanvankelijk mist of laaghangen de bewolking. Later op de dag ver spreide opklaringen en droog weer. Weinig wind en weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 16 oktober Zon op 7.08 onder 17.47 Maan op 23.36 onder 14.06

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1