PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BABYMAAN LAAT ZICH NIET MEER HOREN Dulles wil praten over akkoord Man vermoordde zijn vrouw en dochter Goese middenstand zuivert tekort „Hajuto '57" van 27.500 aan Kunstmaan heeft twee wachters 200e jaargang - no. 238 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 9 okt. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllsslngen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b. g. g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goe», Lange Voratstraat «3, tel. 2475 (b. g. g. adv. 2234); Oostburg, Nleuwstraat 43. tel. 20; Terneuzen, Brouwerljstr. 2; Zlerlkzce, red, lel. 2j; adrn tel. Het contact met de Russische baby-maan is verlo ren. Dit meldden gisteren radio-stations uit alle de len van de wereld. Radio-Moskou maakte bekend, dat de radio-seinen kunnen ophouden, omdat de batte rijen van de satelliet uitgeput raken. De observatie zal met optische middelen en radio peilingen vanaf de aarde worden voortgezet. Som mige deskundigen spraken echter reeds bet vermoe den uit dat de kunstmaan dichter bij de aarde komt en zijn signalen gestoord worden door de ionosfeer. De doelen die de Sowjet-deskundigen zich gesteld hebben zijn bereikt. Er zijn waardevolle gegevens ver kregen. In de afstand tussen de satelliet en het laat ste deel van de raket is geen wijziging gekomen. De Russische partijleider Nikita Chroesjtsjew heeft in een inter view aan James Reston van de New-York Times voorgesteld, dat de Verenigde Staten en Rusland een overeenkomst aangaan om de kunst manen en alle onbemande projectielen onder internationale controle te stellen. Dit akkoord zou een onderdeel kunnen zijn van een algemene overeenkomst tussen de twee landen. Hij leverde tevens scherpe kritiek op de Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten en West-Duitsland. En hij werd grimmig toen hij eraan toevoegde, dat indien er een rakettenoorlog zou uitbreken, het kapitalisme zou worden vernietigd. „Dat betekent niet, dat de commu nistische landen geen zware verliezen zouden lijden. Zij zouden zwaar lijden en de verliezen zouden aan beide zijden kolossaal zijn". De Rus zeide ook, dat hij niet van mening was dat de Sow- jet-Unie wat alle wapens betreft een voorsprong heeft in de ontwikkeling. Vandaag heeft Rusland misschien een voorsprong wat betreft een ervan, maar morgen liggen de Verenigde Staten misschien voor enz. Beide par tijen liggen in een wedstrijd en Rus land wenst die niet. Dat land wenst vrede, zeide hij. Het voorstel van Chroesjtsjew tot het aangaan van een bilaterale over eenkomst tussen Rusland en de Ver enigde Staten voor satellieten en on bemande projectielen is aanvankelijk door de Verenigde Staten afgewezen. Het ministerie van buitenlandse za ken heeft verklaard, dat de Verenigde Staten steun blijven geven aan het denkbeeld van een zodanige overeen komst in het kader van een grotere Het rode Zeeland De drie noordelijke provincies en Zeeland zijn n^t zo best uit de woningtelling-bus gekomen. Kort samengevat wijzen de nieuwste resultaten van deze telling er op, dat er hier té veel één- en tweeka merwoningen zijn en dat een groot aantal huishoudens in Zeeland 2b van het totaal over onvoldoen de slaapruimte beschikt. Het is op vallend. dat deze cijfers zo ongunstig zijn juist in die provincies, die des tijds het felst reageerden tegen het weglokken van bouwvakarbeiders naar de Randstad en die al jarenlang met een vertrekoverschot worstelen. Er is kennelijk enig verband en het is wellicht goed te trachten dit ver band op te sporen. Er wordt over het algemeen nog al eens met diverse woningeg- fers gegoocheld en het is begrij pelijk, dat elke goochelende instantie daarbij zoveel mogelijk naar zich toe manipuleert. In de nieuwjaarsredes van burgemeesters pleegt bijvoor beeld een opsomming voor te komen van het aantal wonmgzoekenden in hun gemeenten, doch wanneer men deze burgemeesterlijke cijfers over het gehele land zou optellen, dan zou men tot een aanzienlijk groter wo ningtekort komen dan b.v. het Cen traal Bureau voor de Statistiek. In de gemeentelijke opgaven komen im mers doublures voor, omdat woning zoekenden zich soms in twee, drie gemeenten voor een woning lieten in schrijven. Landelijk gezien zijn dus deze cijfers moeilijk te gebruiken. Maar anderzijds kan men ook niet volledig bouwen op cijfermateriaal, waarvan gezegd wordt dat het de woningnood zo extact mogelijk bena dert. Zo zagen wij vorige week op het ministerie van volkshuisvesting cn bouwnijverheid een merkwaardige kaart van Nederland, vervaardigd met behulp van dit exact genoemde cijfermateriaal. Op deze kaart waren met rood aangegeven de gebieden zonder woningnood en met wit de gebieden met woningtekort. En nu het vreemde: de noordelijke provincies en Zeeland waren, met uit zondering van de grootste gemeen ten, vrijwel geheel rood gekleurd. Vrijwel géén woningnood dus. Maar destijds toch woedende kreten over het ronselen van bouwvakarbeiders door Amsterdam. Overbodig mis- G eenszins! Er kleefde namelijk 'n fout aan de rood-witte kaart: de samenstellers hadden in plaats van rood-wit beter de kleuren zwart-wit kunnen gebruiken, om al dus aan te geven dat deze kaart uit sluitend paste in een ongenuanceerd wit-zwart schema. Bij de samenstel ling was namelijk geen rekening ge houden mfit de gisteren gepubliceer de cijfers, met die naargeestige getal len over één. en tweekamerwoningen. In het onderhavige wit-zwart sche ma van bouwnijverheid en volkshuis vesting worden deze woningen als volwaardig beschouwd: er woont im mers één gezin in, er is geen inwo ning, welnu, dan is de zaak af. Ter wijl deze krotten een ander woord ls misplaatst toch eigenlijk niet mogen meetellen bij de totaalcijfers van de Nederlandse woningvoor raad. Maar zij worden er wel dege'ijk bij gezet. En de „krot-gezinnen" kir den niet als woningzoekenden be schouwd. Het gevolg is, dat men in Den Haag een kaart kan inkleuren. (Veiyoig op pag, 3) ontwapeningsovereenkomst, te sluiten door vele landen. Later ls meegedeeld, dat minister Dulles zich, na een bespreking met Elsenhower over satellieten en raket ten, bereid verklaard heeft te spreken over controle van dergelijke objecten. Deze besprekingen dienen volgens Dulles niet te worden gevoerd In het kader der algemene ontwapeningsbe sprekingen. Instrumenten Inmiddels hebben de Sowjet-Russi- sche geleerden, die zich thans in de Verenigde Staten bevinden, de colle ga's in de Verenigde Staten aangebo den Amerikaanse instrumenten aan te brengen in een van hun nog te lance ren kunstmanen. De Amerikaanse ge leerden hebben verklaard gaarne op de Sowjet-Russische voorstellen te zullen ingaan als de Amerikaanse re gering daarvoor toestemming ver leent. De Russen hebben daarnaast medegedeeld dat de tweede baby- ntaan gereed staat om het lucht ruim te worden ingeschoten, zodra voldoende gegevens van de eerste kunstmaan zon verkregen. Prestaties Verwacht wordt, dat de Russen hun satelliet-prestatie spoedig zullen laten volgen door de aankondiging dat zij met een atoom-locomotief zul len komen en in staat zullen zijn de zonne-energie aan zich te onder werpen. zodat zij er elektriciteit uit zullen kunnen produceren. Westerse waarnemers geloven, dat de nieuwe onthullingen zullen wor den gedaan bij gelegenheid van de feestelijke viering van de 40e verjaar dag van de Bolsjewistische revolutie. Overleg In Washington heeft president Ei senhower dinsdagmiddag met een groep vooraanstaande Amerikaanse geleerden gesproken over de Russi sche aardsatelliet. De inhoud der besprekingen, die een uur duurden is niet bekendge maakt. De vice-voorzitter van de interna tionale astronautische Federatie, de Amerikaan Frederick C. Durant heeft In Barcelona verklaard, dat het Amerikaanse satellletenprogramma voorziet in het lanceren van kleine aardsatellieten, te beginnen in no vember. Het zullen met radio uitge ruste apparaten zyn van omstreeks 2.70 kilogram. Het lanceren van de eerste optisch waarneembare satel liet zal volgend jaar plaatsvinden. Veiligheid Adlai Stevenson, die tweemaal kan didaat der democratische partij voor het presidentschap der Verenigde Staten is geweest, verklaarde maan dag in een commentaar op het lance ren van de Russische kunstmaan: „Het gaat er niet alleen om, dat wij in onze gevoelens van trots zijn ge kwetst. Onze veiligheid staat op het spel!" Nadat de Sowjet-Unie kort geleden een ballistische raket heeft afge vuurd is zij er nu in geslaagd een kunstmaan te lanceren. Dit vormt 'n bevestiging van de reeds door vele Amerikanen geuite waarschuwing, dat de Sowjet-Unie de Verenigde Staten in enkele der belangrijkste ge bieden van wetenschappelijke ontwik keling is voorbijgestreefd. Ik hoop, dat de Amerikaanse rege ring zich niet tevreden zal stellen met het geven van nieuwe, misleiden de, geruststellende verzekeringen. Er steekt niets verkeerds in de er kenning der Sowjet-Russische presta ties, doch het zou zeer verkeerd zijn onszelf voor de gek te houden. Het gaat nu om onze veiligheid." Zondag heeft prins Philip van Enge land zijn achternichtje, prinses Mo ri ja, ten doop gehouden in de Ser- visch-orthodoxe kerk te Londen. De baby ia een dochter van de nicht van de prins, prinses Christina van Hes sen en prins Andrej van Joegosla vië. Koningin Elizabeth vergezelde de prins naar de plechtigheid, die ook werd bijgewoond door de ko ninklijke families van Joegoslavië en Roemenië. Op de foto ziet men de prins, die de baby uit het doop vont tilt na onderdompeling ln het Moskouse planetarium heeft men met behulp van een enorme globe aanschouwelijk voorgesteld hoe de door de Russische geleerden gelanceerde kunstmaan om de aarde raast. Deze foto laat zien hoe belangstel lende staatsburgers op het terrein van het planetarium bij de globe luisteren naar de uiteenzetting, welke een astronoom geeft. Geschil in San Marino bijgelegd De communistische „overheid" in San Marino heeft zich dinsdagavond bereid verklaard de wapenen neer te leggen en de christelijke democrati sche tegenregering vreedzaam bezit te laten nemen van de regeringsge bouwen. Naar door staatssecretaris van binnenlandse zaken Domenico Mor- ganti tijdens een persconferentie werd meegedeeld, zal vermoedelijk vandaag om 10.00 uur het geschil of ficieel worden bijgelegd. Men ver wacht, dat de christelijke democra tische regering omstreeks het mid daguur haar intocht zal houden. Het blad van de Russische communistische partij, de „Prawda", heeft dinsdag bekendgemaakt, dat de Russische kunstmaan op haar baan rond de aarde door twee wachters vergezeld wordt. Het was reeds bekend, dat ook het laatste deel van de ra ket die de satelliet in haar baan bracht, om de aarde cirkelt, doch nu blijkt dat ook de kap die de kunstmaan beschermde toen zij de ruimte werd ingeschoten, als derde kunstsatelliet om de aarde draait. De „Prawda" maakte voorts bekend, dat de „Spoetnik" codeseinen heeft uitgezonden, die bijzonderheden over tem peratuur en andere gegevens bevatten. Vreselijk drama in Rotterdam Vermoedelijk in een vlaag van waanzin heeft dinsdagmiddag de 45-jarige C. J. YV., wonende aan de Zweedsestraat te Rotterdam zijn vrouw en 13-jarig dochtertje vermoord en daarna tevergeefs getracht zichzelf door gasverstikking om het leven te brengen. Het huiselijke drama werd eerst 's avonds ontdekt, toen een vriend op bezoek kwam en samen met een buurman het huis wist binnen te dringen. Volgens verklaringen van de man moet hy de vreselijke daad begaan hebben omstreeks vier uur dinsdag middag. Na een huiselijke scène heeft hij toen zijn ongeveer even oude vrouw en zijn enig dochtertje Loesje, een leerlinge van een lyceum, ver moord door hen met een hamer op het hoofd te slaan en hen verder met een mes verscheidene steken toe te brengen. Toen zij geen teken van le ven meer gaven is hij naar de keuk/n gegaan en heeft de gaskraan openge zet, met de bedoeling zichzelf ook van het leven te beroven. De vriend, vermoedend dat W. wel eens thuis iets zou kunnen onderne men 's mans uitlatingen en han delingen kwamen hem vreemd voor spoedde zich gisteravond naar de Zweedsestraat. Toen hjj op zijn bel len geen gehoor kreeg en eens door „HANDELSBELANGEN" VERGADERDE Leden stelden zich spontaan achter voorstel van bestuur De grootste jubileumtentoonstelling van de Goese middenstandsvereni ging „Handelsbelangen", de „Hajuto 1957", is een financiële strop gewor den voor de organiserende vereniging. De uitgaven overtreffen de inkom sten met niet minder dan 27.500. Tjfdens de dinsdagavond ln de „Prins van Oranje" te Goes gehouden algemene ledenvergadering hebben de leden zich spontaan achter het voorstel van'het bestuur gesteld om het tekort geza menlijk aan te zuiveren. Gezien het feit, dat. „Handelsbelangen" 290 leden telt, werd het gemiddelde door de leden te storten bedrag op 100.bepaald. De Goese middenstanders hebben hierdoor laten zien, dat de vereniging die reeds meer dan 55 jaar voor hen op de bres staat op zijn leden kan re kenen. Uiteraard Kwamen er ook wel enige bezwaren naar voren tegen de financiële regeling om het bedrag van 27.500 aan te zuiveren, maar dat „Handelsbelangen" financieel ge holpen moest worden, stond bij ieder een vast. Eens te meer hebben de Goese middenstanders getoond terde ge te beseffen, dat slechts door sa menbundeling van krachten Iets kan worden bereikt. Het bestuur was de leden dan ook buitengewoon erkente lijk voor de vlotte wijze waarop de be slissingen werden genomen. Nadat v ^orzitter I. A. Lutejjn de talrijk oprekomen middenstanders welkom geheten, gaf de heer H. D. Meuien^crg, voorzitter van het Hajuto-cc-rite, een verslag over de van 13 tot 21 september j.l. gehouden expositl' Hij herinnnerde er aan. dat de weersomstandigheden in die week buitengewoon slecht waren, tengevol ge waarvan vooral in de eerste dagen veel minder mensen de tentoonstelling hadden bezocht dan men redelijker wijze had mogen verwachten. „Het massaal bezoek Is uitgebleven en daarana is het te wijten, dat we thans met een tekort zitten", zo zeide de heer Meulenberg. Aan entreegel den bijna 12.000 bezoekers werd 20.650 ontvangen, terwyl van de standhouders en aan garantie 28.000 op de Inkomstenpost Kon worden ge noteerd. Voorts kon men aan de debetzijde nog 3500 aan diversen boeken. De totale inkomsten bedroegen dus 52.150. De uitgaven kwamen op 79.650, waarvan als de grootste pos ten kunnen worden genoemd: huur houten tentoonstellingstent 28.500, circa 30.000 aan «reclame, adverten ties, porto, drukwerk, gas-, water- en lichtverbruik enz., 6820 aanleg ver lichting, artiesten 5585 en wateror gel 3500. Dit bedrag van 79.650 is 350 minder dan op de begroting, maar het geringe aantal bezoekers haalde een streep door de inkomsten rekening. Spontane reactie Het tekort van 27.500 zal nu wor den aangezuiverd door de leden. De vergadering reageerde spon taan op het voorstel van het be stuur om het tekort aan te zuive ren. Y'erscheidene leden, die het woord daarover voerden, waren van mening, dat, nu het eenmaal is tegengelopen, men de veenrlging ook dient te steunen. De vergade ring ging er mee akkoord, dat de gemiddelde bijdrage der leden op 100.werd vastgesteld, met dien verstande, dat financieel min der draagkrachtige leden een klei nere bijdrage kunnen geven. Vele middenstanders overhandigden reeds tijdens de vergadering het „ver schuldigde" bedrag van 100.ter wijl er ook waren, die meer dan dat op de bestuurstafel deponeerden. By het punt voorkomende zaken deelde de voorzitter mede, dat „Han delsbelangen" over twee weken een feestavond zou houden en hy gaf de vergadering in overweging deze wel of niet te laten doorgaan. Na enige bespreking en nadat men de financië le consequenties had bekeken, werd besloten deze feestavond van het pro gramma af te voeren. Tenslotte werd nog gesproken over de te houden St.- Nicolaasactie, waarbij de voorzitter toezegde hierover contact met B. en YY'. van Goes op te zullen nemen. de brievenbus keek, rook hij een ster ke gaslucht. Samen met een buurman wist hij de woning aan de achterzijde binnen te dringen. YY'at zij toen ontdekten is niet te beschrijven. De ontzielde lichamen van moe der en dochter lagen, badend in het bloed, in gang en keuken. YY'. leefde nog. Onmiddellijk werd de politie gewaar schuwd. Ook het parket was spoe dig ter plaatse. Men kon slechts de dood van moeder en dochter consta teren. De man werd met een zieken auto naar het ziekenhuis Bergweg vervoerd. Later is hij naar de psy chiatrische inrichting „Maasoord" gebracht. Na het eerste onderzoek heeft de politie de indruk, dat W. in een vlaag van waanzin heeft gehandeld, voort vloeiend uit huwelijksmoeilijkheden. Generaal Hasselman eervol van functies ontheven. Bij koninklijk besluit is met In gang van 1 'november 1957 eervol ontheven van zijn functie van chef van de generale staf. tevens bevel hebber der landstrijdkrachten, hr. ms. adjudant in buitengewone dienst, de generaal van de generale staf B. R. P. F. Hasselman. Tot chef van de generale staf. te vens bevelhebber der landstrijdkrach ten is benoemd, de luitenant-gene raal van de generale staf G. J. Ie Fèvre de Montigny. De heer Hassel man is ook eervol ontheven van zyn functie van voorzitter van het comi té der verenigde chefs van staven. Tot voorzitter ls benoemd de luite nant-generaal van de koninklijke luchtmacht H. Schaper, chef van de luchtmachtstaf, zulks onder handha ving in zijn tegenwoordige functie. Bij een botsing tussen twee vracht auto's in de Braziliaanse staat Ceara zijn zeven personen om het leven ge komen en 32 gewond, van wie 12 ern stig. RUSTIG WEER. AanvankelUk op vele plaatsen mist. Later op de dag op de meeste plaat sen droog en zonnig weer. Zwakke tot matige oostelijke wind. Over het algemeen weinig verandering in tem peratuur. ZON EN MAAN 10 oktober Zon op 6.57 onder 18.00 Maan op 18.31 onder 8.36

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1