KAPPIE SOU DEO GLORIA" VIERDE HAAR 60-JARIG JUBILEUM WALCHEREN MARKTBERICHTEN WOENSDAG 2 OKTOBER 1957 PROVINCIALE ZEE OW SE CO O RANT 1) TIJDENS INTIEME BIJEENKOMST Middelburgs zangkoor staat er gezond voor Tijdens een intieme bijeenkomst van de leden en enkele genodigden liceft de chr. gemengde zangvereni ging „Soli Deo Gloria" te Middel burg dinsdagavond in het gerefor meerd jeugdgebouw haar 60-jarig bestaan gevierd. Ondanks die hoge leeftijd kon de voorzitter, de heer H. J. Schouwe- naar, met een gerust hart verklaren dat „Soli" nog lang niet aan ouder- domsverschijnselen lijdt. Het be stuur was eerst van plan om een grote uitvoering te geven, maar door korte voorbereiding in ver band met repetities voor andere af gesproken avonden, werd dit jubi leum met een intieme feestavond gevierd. De heer Schouwenaar heette aan het begin van de avond allen harte lijk welkom, in het bijzonder de di recteur, de heer J. Kousemaker. Spreker verklaarde, dat de sfeer in de vereniging uitstekend is, waar aan de frisse leiding van de direc teur zeker niet vreemd is. „Gods trouw treedt ook bij het bereiken van deze mijlpaal op de voorgrond" aldus de heer Schouwenaar. Ook over het ledental van 35 was de voorzitter tevreden, hoewel hij vond, dat er nog best een paar bij- kunnen. De heer J. J. Ornee gaf vervolgens in het kort een historisch overzicht van de lotgevallen van „Soli Deo Gloria". De zangvereniging is op 18 september 1897 opgericht. Wijlen ds. Oosten opperde het idee ervoor, dat onmiddellijk insloeg en onder leiding van de heer C. Weeda, de vroegere directeur van de chr. kweekschool, begonnen de eerste re petities. Zoals ook bij de meeste verenigingen het geval was en is, was het komen en gaan van be- stuurs- en gewone leden aan de or de van de dag. In velerlei lokaliteiten heeft „So li Deo Gloria" gerepeteerd, van de eerbiedwaardige scholen aan de Gravenstraat en aan de vroe gere Wal tot in een lokaal van de voormalige puddingfabriek van de firma Van der Kleij aan het Koorkerkhof toe. Tijdens de repetities in „St. Joris" kende de vereniging haar hoogtepunt met 75 leden. Twee jaar later waren er nog maar 23 van overEn via de Bogardstraat kwamen de zangeressen en zangers tenslotte terecht in de Concertzaal. Catastrofe Dè catastrofe kwam enkele jaren voor de oorlog, toen men nog maar 18 leden overhield. Maar dank zij het energieke werk van de heer J. (Advertentie) GRIEP? WEG GRIEP! Veertig jaar in overheidsdienst. De heer J. W. Godeschalk te Goes vierde dinsdag het feit. dat hij veertig jaar geleden in overheidsdienst trad. Ter gelegenheid van dit jubileum werd hem in de feestelijk versierde personeelskamer van de inspectie be lastingen aan de Alb. Joachimkade hiervoor hulde gebracht. Als eerste spreker voerde het hoofd van de in spectie, inspecteur J. Kwekkeboom, het woord, die er aan herinnerde, dat de jubilaris op 1 oktober 1915 als zestienjarige dienst nam bij de Ko ninklijke Landmacht. In 1923 werd hij echter twee jaar op wachtgeld gesteld welke periode niet geldt voor berekening van jubilea Waar na hij in dienst trad bij de belastin gen in Middelburg. In 1930 werd de heer Godeschalk overgeplaatst naai de inspectie Zutphen en in 1935 naar Goes, waar hij thans als adjunct commies belast is met de leiding van de afdeling loonbelasting. De heer Kwekkeboom prees de jubilaris voor de toewijding en de ijver, waar mede deze steeds de hem opgedragen taak heeft vervuld. Als blijk van waardering bood hij hem een cadeau onder couvert aan. De heer J. A. Lucieer. commies- secretaris, sprak als chef en mede namens het personeel woorden vdn lof. Hij herinnerde er aan. dat de heer Godeschalk in de loop der jaren veel voor zijn afdeling heeft gedaan. Hij dankte hem voor de prettige sa menwerking. Namens het personeel bood hij een foto van de Vlissingse boulevard bij storm aan. Tenslotte sprak de jubilaris mede namens zijn vrouw en kinderen een dankwoord. Mutaties bij de P.T.T. Bij beschikking van de directeur- generaal der posterijen, telegrafie en telefonie is de referendaris B. H. J. Brekhof te Middelburg benoemd tot adjunct-inspecteur der P.T.T. De hoofdemployé eerste klas der P.T.T. van de centrale directie te 's-Craven- hage is benoemd tot directeur van 't post- en telegraafkantoor te Yerseke. C. F. van Kamer kwam de vereni ging er weer bovenop. Ook de oor log met z'n vele moeilijkheden over leefde de vereniging, zij het echter met verlies van één lid. Dirigent Kousemaker heeft er thans in enkele jaren, dwars door vele inzinkingen heen, weer een ge zonde vereniging van gemaakt. „U heeft hard moeten „wurmen", zei de heer Ornee, „maar aan U is het te danken, dat de vereniging nog be staat". Vervolgens kwam de pauze, waar in te genieten viel van door de le den gemaakte lekkernijen ook de zaal hadden zij fleurig versierd waarna deze avond verder doorge bracht werd met hersengymnastiek en allerlei gezelschapsspelen, zoals „Wie doet dit uit de doeken", waar bij ook de leden nog het hunne bij droegen. De heer Schouwenaar sprak een slotwoord. We hoeven ei genlijk niet te vermelden, dat er op deze avond ook veel gezongen werd en via een opnameapparaat konden de leden dezelfde avond nog hun verrichtingen beluisteren. Wegen in 's-H. Arendskerke te slecht voor autobussen In verband niet de slechte toestand van de Schippersweg en de Coudorp- sedük in de gemeente 's-Heer Arends kerke heeft de directie van de Auto Maatschappy Zeeland besloten de bus dienst Nieuwdorp-Goes met ingang van 7 oktober aanstaande te laten rij den over de Kasteelweg en de Stoof- weg, hetgeen een omweg van onge veer iy2 km betekent. De Schippers* weg en de Coudorpsedyk, de normale verbinding tussen 's-Heerenhoek en Nieuwdorp, is over een afstand van 2 >/2 km belegd met zogenaamde „kin derkopjes", die zeer zware eisen aan de voertuigen stellen. Beide wegen zijn in onderhoud bij de gemeente 's-Heer Arendskerke en zij staan op het tertiaire wegenplan van de provincie. Dit houdt in. dat bij algehele verbetering van de weg de provincie 65 procent van de kosten draagt en de gemeente 's-H. Arends kerke 35 procent. Ruim tien jaar ijvert deze gemeente er reeds voor om de beide wegen op de urgentielijst van de provincie te laten zetten, maar tot nu toe zonder resultaat. Globaal ge nomen zou de aanleg van een nieuwe, brede weg op iy2 ton komen, maar met de huidige bestedingsbeperking ziet het er voorlopig niet naar uit dat hier voorzieningen zullen worden ge troffen. Wel ligt het in de bedoeling een plan voor verbetering van de Schippersweg en de Coudorpsedljk op te stellen. MIDDELBURG Ds. Aalders sprak voor „In dienst der Kerk". Voor de afdeling Middelburg van de hervormde mannenvereniging „In dienst der Kerk" sprak ds. P. F. Th. Aalders over het onderwerp: „De Ge meente in een veranderende wereld". Ds. Aalders ging bij de behandeling van dit onderwerp uit van de stelling: „De Kerk is geroepen tot dienst in de meest volledige zin van het woord". Spreker betoogde hoe in het verleden de Kerk is achterop geraakt, doordat zij de ontwikkeling van het economi sche leven niet kon bijhouden en daar door van de arbeidersmassa ver vreemdde. Voorzover de kerk zich nog van haar dienende taak bewust was werd de dienst geheel vergees telijkt en werd de daadwerkelijke ma teriële hulp overgelaten aan de parti culiere liefdadigheid. Gelukkig is daarin de laatste tijd een kentering gekomen en is de Kerk zich thans vol ledig bewust van haar dienende taak. Moeilijk is het, de juiste methode te vinden om de moderne mensen te be naderen. Ds. Aalders wees o.m. op het grote belang van het beroepsgroepen- werk. De Kérk is nog veel te véél een éénmnszaak; veel meer dienen de le den der Kerk zelf als getuigen in het bedrijf op te treden. De kerk is niet alleen een predik- plaats meer; zij dient een geestelijk tehuis voor iedereen te zijn. „Met een vloed van stichtelijkheid komen wij er niet", aldus spreker. „Eerst als de mensen serieus worden genomen in hun zorgen en angsten kan het Evangelie ingang vinden bij de moderne mens". Na de pauze werd over het aan de orde gestelde onderwerp van gedach ten gewisseld. De bijeenkomst stond onder leiding van de heer H. J. Ikkink. O.- EN W.-SOUBURG P.v.d.A.-afdeling vergaderde De afdeling Souburg van de P.v.d.A. hield dezer dagen een ledenvergade ring in „De Zwaan" onder voorzitter schap van de heer W. de Wolf. In deze bijeenkomst, belegd ter opening van het winterwerk, werd door de ge westelijk secretaris, de heer A. J. Be renpas, een uiteenzetting gegeven over de plannen voor het komende seizoen. Als kandidaat voor de Prov. Statenverkiezingen werden naast de zittende Statenleden, gesteld P. J. Bom uit Colijnsplaat en C. Potter uit Souburg. Tevens werden er kandida ten gesteld voor het gewestelijk be stuur van de P.v.d.A. De P.v.d.A. zal haar volle medewerking geven aan 'n binnenkort te houden collecte, uit gaande van de Stidhting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel werk, ten bate van de bejaardenzorg. Na de behandeling van het huishou delijk gedeelte werd vertoond het klankbeeld: „Wij bouwen een nieuwe provincie". Duidelijk werd hierin uit eengezet welke mogelijkheden er voor onze provincie liggen na de verwe zenlijking van het Deltaplan, wanneer de zaak krachtig en met vooruitzien de blik wordt aangepakt. Met een op wekkend woord tot de leden voor deelname aan de komende verkie zingsacties sloot de voorzitter deze goed bezochte vergadering. „Stee" gaf goede opvoering van „misdadig" blijspel Collecte. De in Vlissingen gehouden collecte voor het Koningin Wilhelminafonds (kankerbestrijding) heeft 2669,43 opgebracht. De collecte voor de Reclassering heeft te Zoutelande 41.opge bracht. Het „Souburgs Toneel en Cabaret" gaf zaterdagavond in concertzaal „De Zwaan" te Souburg een goede opvoe ring van „Het witte schaap van de fa milie", een blijspel van L. du Garde Peach en Jan Hay, in vertaling van Alfred Pleiter. Een volledig uitver kochte zaal genoot van een amusant stuk, dat handelt over een misdadi- gersfamilie. Dit gezin bestaat uit vader, moeder, dochter en zoon. Laatstgenoemde is verliefd op Angela Preston, de doch ter van een commissaris van Scotland Yard. Daarom wil zoonlief het inbre- kersberoep voorgoed een vaarwel toe roepen, en heeft hij een werkkring gezocht bij een bank. Zijn meisje is echter, zonder dat hij het weet, even eens een vrij bekwaam ïnbreekster. Ze heeft zo de gewoonte het een en an der te plunderen en het gestolenp later weer terug te sturen. De climax komt als ze inbreekt bij de bank, waar Peter druk bezig is een eerlijk mens te worden. Toevallig op dezelfde nacht dèponeert Petér's vader, die evenals de rest van de familie de „eerlijke neigingen" van zijn zoon niet waardeert enige stapeltjes vals geld ra de kluis. Hij doet dit in de hoop dat de grond onder Peter's voeten zó heet zou worden, dat hij weer zou terugkeren naar z'n „oude beroep" Een waardig opvolger van zijn vader moet hij worden! Dan na enkele komische situaties blijkt Peter, dat ook Angela Preston zo af en toe graag eens een „kraakje zet". Tenslotte is het duidelijk, dat men tóch niet an ders kan en iedereen is van zins voort te wandelen op het inbrekers pad. Een dominee, die op de meest ongelegen momenten pleegt binnen te stappen, mag in dit blijspel uiter aard niet ontbreken. Sam Jackson, een internationaal heler en een uiteraard kleptomaan dienstmeisje zorgén verder voor de komische no ten. De rollen werden over het alge meen goed over het voetlicht ge bracht- De heer C. Vertregt was een overtuigende James Winter, die de combinatie vader-inbreker goed uit beeldde. Mevrouw Franklin was een „goede moeder" zonder meer. Me- juffr. J. Boogert ais Pat, de dochter des huizes, kon niet helemaal mre- komen, waar „het witte schaap" Pe ter, vertolkt door de heer J. Duijne, werkelijk geen last mee had. De heer J. Lammers, als Sam Jackson en me juffrouw A. Wielemaker als het dienstmeisje, vielen extra op door hun geestige vertolkingen. Nadat dc voorzitter van de ,Stec" de heer B. Reijcrse die in het stuk de rol van dominee speelde het talrijke publiek voor de belangstel ling had bedankt, richtte hij zich eveneens met dankwoorden tot de regisseur, de heer G. van Korténhof en de spelers. Hierna bleven veleu nog dansen op de muziek van het „Clavioline Kwartet." DOMBURG N.C.V.B. kwam bijeen De afdeling Domburg van de N.C.V.B. in Domburg kwam voor de eerste maal in dit seizoen bijeen. De leiding was in handen van mevr. Jellema v. Dijk. Als spreker trad op cis. Joh. Veldman uit Colijnsplaat met als on derwerp: „Om de Jeugd of om de Kerk". In de volgende vergadering hoopt te spreken de heer Van Benne- kom uit Middelburg over „In de bran ding". IJkkring Middelburg wordt opgeheven Kantoor voor Zeeland m.i.v. 1 januari te Dordrecht Met ingang van 1 januari 1958 zal de IJkkring te Middelburg, waarvan het kantoor is gevestigd aan de Bellink- straat 34 (hoek Bierkaai) als zoda nig opgeheven worden. De kring zal dan gevoegd worden by de IJkkring Dordrecht. Het kantoor In deze ge meente zal volgend jaar namelijk het ijken verzorgen voor een groen van gemeenten in Zuid-Holland en Noord- Brabant en in alle gemeenten van Zeeland. Het personeel van het kan toor te Dordrecht zal dus vanaf 1 januari in het vervolg ijkzittingen houden in de Zeeuwse gemeenten, dus ook in Middelburg. Er is nog geen be slissing genomen over de tewerkstel ling van het uit vier personen be staande personeel van de IJkkring Middelburg. De oorzaak van deze opheffing is waarschijnlijk het gevolg van het feit, dat het aanhouden van de ijkkring niet efficient genoeg meer is, zo ver namen wij van de heer H. J. S. P. Beereboom, de directeur van de IJk kring Middelburg. Bovendien kampt men reeds een tijd met een chronisch tekort aan personeel. Voorts wees de heer Beereboom er op, dat in Zee land reeds snel de 'neiging zou kun nen bestaan, dat „deze provincie maar weer eens benadeeld wordt". De opheffing heeft echter met deze gedachte niets te maken, want de IJkkring Leeuwarden zal met in gang van dezelfde datum worden op geheven om dan by Groningen ge- voegd te worden. Deze opheffing geschiedt overigens juist midden in de zogenaamde her ijk. die thans van 1 januari 1957 tot 1 januari 1959 gehouden wordt. Zo doende is dus nog maar de helft van de IJkkring aan de beurt geweest. De hoofddirectie van het IJkwezen te Den Haag zal In dit verband zo spoe dig mogelijk de gemeentebesturen en de betrokkenen op de hoogte stellen van de maatregelen, die genomen zul len worden voor geregelde voortzet ting van deze her-ijk. Over de bestemming van 't gebouw, eigendom van de rijksgebouwendienst kon de heer Beereboom ons nog niets meedelen. De rijksverkeersinspectie (district Zeeland! heeft momenteel enkele bijkantoren in een gedeelte van het gebouw ingericht SINT-LAURENS Vergadering N.C.V.B. De afdeling Sint Laurens van de Ned. Chr. Vrouwenbond, die nu 67 leden telt, kwam voor de eerste maal in dit seizoen bjjeen. Mevrouw C. van Klaveren-Gerwig te Goes sprak over „Gezin en opvoe ding". In een volgende bijeenkomst, 'donderdag 24 oktober a.s., zal het lid Van G.S., de heer A. Schout, spreken over het Deltaplan. Geslaagd voor scheepswerktuig- kundige, diploma B. de heer A. List en voor scheepswerktuigkundige, di- de heer R. Smïnk, beiden „De Ruyterschool" te leerling der Vlissingen. Voor het te Breda gehouden exa men Landmachinist A, theoretisch gedeelte slaagde de heer H. C. van de Runstraat te Souburg. De heer P. Melse te Oost- en West- Souburg slaagde voor het examen Landmachinist A (stoombedrijf), dat te Breda werd gehouden. Voor het examen makelaar in on roerende goederen slaagde de heer M. Grootjans, te Vlissingen. Burgerlijke stand MIDDELBURG. Bevallen: J. Ursepuntj—Rering, d. P. AdriaansePoppe, z. M. de JongeOost hoek. z. P. C. SoederhuljsenBuijs, G. M. LandmanPaardekoper. z. M. S. Houmes—Broerse, d. J. M. Antheunis- se—v. d. Weijde, z. A. M. KleijnVas, z. M. CoppoolseRoose, d. Ondertrouwd: J. P. Leenhouts, 25 j. en I.. J. Geluk, 18 j. J. Geers, 29 J. en P. Cats- man, 24 j. Getrouwd: C. de Kuijper, 25 j. en P. J. Paauwe, 25 j. J. Flipse, 46 j. en E. S. v. d. Weel, 48 j. G. P. J. Schouwenaar, 19 J. cn A. de Vos, 21 J. Overleden: G. Provoost, 68 j„ echtg. van W. Geertse, W. de Pagter, 68 J. echtg. van H. E. v. Boven, M. B. van Lutjk, 63 j., echtg. van C. v. Tatenhove. A. P. Beckers, 87 jwed. van A. F. Blokpoel. VEILING V.V.Z.B. GOES 1 oktober. Industrie- en exportveiling. Bramen, afwijkend 108. Cox Orange Pip pin H 80-85 85. H 75-80 87—89, H 70-75 90— 91, H 65-70 89—90, H 60-65 84—85, H 55-60 73, H II 49. Sterappel H 65-75 95, H 55-65 75, H II 48. Glorie van Holland H 85-95 80, H 75-85 85, H 65-75 81, H H 60. Goudrelnette H 95-100 72, H 85-93 76, H 75-85 76—77, H 65- 75 68, H II 52, keuken 54—55, fabriek 48. Allington Pippin H 80-90 72, H 70-80 77—78, H 60-70 71, H n 53. Br. Alex Lucas H 85-95 86, H 75-85 96, H 65-75 92, H II 53. Doyenne du Cornice H 85-90 134, H 80-85 139, H 75-80 145, H 70-75 140—145, H 65-70 129—130, H H 109. Conference H 65-75 94, H 55-65 89, H II 56. Leglpont H 65-75 96, H 55-65 90, H II 60. Diverse appelen, kroeten val 3143. Diverse peren, kroet en val 1039. Gewone veiling. Notarisappel H 75-85 68, H 65-75 69—70, H H 45. Em. de Heyst H 65- 75 63. Laxton Superbe H 75-80 68—70, H 70- 75 64—66. Cox Orange Pippin, keuken 66— 76, fabriek 46—62. Sterappel, keuken 56- 70, fabriek 38. Allington Pippin, keuken 65—67, fabriek 45. Notarisappel, keuken 56, fabriek 45. Glorie van Holland, keuken 69—71, fabriek 52—57. Laxton Superbe, keuken 47—56, fabriek 36. Doyenne du Co- mice, keuken 98—116, fabriek 73—98. Legl pont, keuken 76, fabriek 53—56. Conferen ce, keuken 61—70, fabriek 46—51. Br. Alex Lucas, keuken 49, fabriek 43. Dubbele prlncessebonen 56—81. Frankenthaler 140. Black Alicante 140—160. Noten 210. BEURSBERICHT MARKT GOES 1 OKTOBER 1957 Granen en peulvruchten. De prijzen be dragen: Rode tarwe, basis 17 vocht 26— 27. Witte tarwe, idem 26.50—27.50. Gerst, idem 23—28. Haver, basis 15 vocht 17— 22.50. Kleine groene erwten 3236. Schok kers 48—54. Karwijzaad 65—67. Slaglijnzaad 38—42. Koolzaad 42—44. Blauwmaanzaad 100—130. Aardappelen. De aardappelen noteer den: Bintjes, 35 mm opw., binnenlandse sortering 9—10 per 100 kg., geleverd aan de sorteerinrichting, sorteerkosten voor rekening van koper. De prijs van voederaardappelen bedroeg 2.25 per 100 kg. Stro. Tarwestro, draadgeperst af bedrijf per ton 30—34. Gerstestro, idem 28—32. Erwtenstro, idem 50—54. Uien. De ulenprijs bedroeg onafgestaart, op het land geleverd 0.10 per kg. Vlas. Goede kwaliteit gerepeld vlas 20— 25 cent per kg., afwijkende kwaliteit 12— 20 cent. Goede kwaliteit ongerepeld vlas 17—21 cent per kg., afwijkende kwaliteit 8—17 cent. Eieren. Eieren noteerden 2.37 per kg. VEILING „KRABBENDIJKE EN OMSTREKEN" 1 oktober. St. Remy H 75-85 58, H 65-75 56, H II 52, keuken 50, fabriek 47, kroet 39—4G. Br. Clairgeau H 75-85 90, H 65-75 89, H 55-65 82. keuken 51—55, fabriek 42. Nou veau Poiteau H 65-75 63, H 55-65 41, kroet 27. Leglpont H 65-75 81, H 55-65 84. fabriek 26. Doyenne du Cornice H 85-90 135, H 80- 85 143, H 75-80 151, H 70-75 151, H 65-70 133, H H 107, keukéh 99-105, fabriek 91, kroet 48. Br. Alex Lucas ST 85-90 90, ST 80-85 94, ST 75-80 97, ST 70-75 94, ST 65-70 88, H 80-85 90, H 75-80 93, H 70-75 90, H 65-70 86, H II 47, keuken 55, fabriek 3638, kroet 31—39. Glorie van Holland ST 80-85 88, ST 75-80 95, ST 70-75 94, ST 65-70 80, H 85-95 82, H 75-85 85, H 65-75 76, H II 55—56, keu ken 55, fabriek 46, kroet 46. Allington Pip pin H 70-80 72, H 60-70 63, H II 53, keuken 47—50, kroet 18—30. Goudreinetto H 85-95 76, H 75-85 69, keuken 54-60, fabriek 54, kroet 3544. Cox Orange Pippin ST 80-85 88—91, ST 75-80 90—93, ST 70-75 93—94, ST 65-70 91—96, ST 60-65 84—91, ST 55-60 73— 74, H 80-85 84—91, H 75-80 85—92, H 70-75 85—94, H 65-70 80—93, H 60-05 75—86, H 55- 60 62—75, H II 49. keuken 63—75, fabriek 44—61, kroet 25—50. Verpakt fruit: Cox Orange Pippin ST 65-70 100—103, H 75-80 106, H 70-75 99, H 65- 70 99. NIEUW- EN ST.-JOOSLAND Oliebollenactie voor piano. Het dameskoor te Nieuw- en St.- Joosland hield een oliebollenactie voor de aanschaf van een piano. Er werd een gehele dag gebakken, in totaal 5000 bollen. De netto opbrengst was 300, zodat deze actie ten volle ge slaagd kan worden genoemd. Alle le den verleenden hieraan hun medewer king. Aanrijding te Kortgëné. Maandagmiddag: is een vrachtauto bestuurd door S. van K. uit Bigge- kerke, komende uit de richting Colijnsplaat, tegen een aan de linkerzijde op de opril bij de molen in Kortgene geparkeerd staande auto van deP.Z.E.M. gereden. De vracht auto moest aan net uit de richting Kortgene komende verkeer voorrang verlenen, doch kon niet meer tijdig tot stilstand worden gebracht. Het gevolg was, dat de auto met de rech terzijde in botsing kwam met de P.Z. E.M.-auto, daardoor een kwartslag omdraaide en een paar meter lager naast de weg terechtkwam. Er de den zich geen persoonlijke ongeluk ken voor. Beide auto's werden be schadigd. 3. Met de brief in de hand liet Kappie zich peinzend op een stoel zakken. „De President van ie Maatschappij voor weten schappen". herhaalde hij, een toon van verbazing in zijn stem. Zijn blik gleed opnieuw naar de onderte kening van de brief. ,Prof. dr. A. B. C. Din- nemer van Wijsdom" stond daar. „Bij mijn besté weten heb ik die man nooit ont moet", prevelde Kappie „Nu. ik moet er maar heen, morgen! Misschien is het wel een nieuwe reis". Alléén al de gedachte aan die mogelijkheid stemde de kieiné gezagvoerder iets montérder. Veerkrachtig stapte hij de kajuit uit. „Goed nieuws, kap'tein?" informeerde Okki nieuws gierig. „Gaan we gauw weg?" „Nog geen Idee. Jeugdige brasem", bromde Kappie. „Maar ik zal je tijdig la ten weten wanneer het zover is!" besloot hij met milde spot in de stem. De volgende ochtend, klokke elf, liet Kappie de klopper neerkomen op de zware deur van het In drukwekkende gebouw, waarin de Maatschappij voor Wetenschappen zetêldê. Een statige bediende deed hem open, NS zorgvuldige inspectie van de brief die Kappie hem voorhield nodigde hij de ge zagvoerder beleefd uit, hem te volgen. nen, opende deze geruisloos. „De Heer Wobbe Knels. kapitein van het stoom schip Kraak!" kondigde hij plechtig aan. Kappie stond tegenover een schrale figuur, wiens heldere oogjes pienter glinsterden achter de dikke brilteglazen VEILING ST. .MAARTENSDIJK Bintjes 12—12.19. Climax 19. Bonken 15.10. Aanvoer 10 ton. Middeluien 40-60 13.30—13.40, idem 60-70 11.60—11, idem 40-70 12. Bonken 11.20—10.70, Idem drielingen 20.20—20.10. Picklers 23.50. Stek 5.70. Aanvoer 100 ton. Dubbele bonen 43. VEILING ST. ANNALAND Uien, middelsoort 12.40—12.50. Bonken 11.30—12. Drielingen 20.54-20. Picklers 24.03. Plantulen 22.50. Aanvoer 112 ton. Aardap pelen: Furore 16.48. VEILING SCHERPENISSE Uien, middelsoort 11.50. Aanvoer 25 ton. Aardappelen: Bintjes 11. EIERNOTERING GOES Bericht van handelaren: Kippe-cleren 13 cent. poelje-eieren 9 cent, eende-eic- ren 8 cent. Kerkgebouw in Bruinisse in gebruik genomen Dinsdagavond is te Bruinisse het nieuwe kerkgebouw der Oud-Gere formeerde Gemeente ingewijd. Voor die gelegenheid waren velen overge komen uit andere plaatsen, terwijl ook velen uit de burgelijke gemeen te van hun belangstelling blijk ga ven, zodat het kerkgebouw overvol was. Ds. J. M. Mieras uit Krimpen aan de IJsel hield een predikatie naar Ps. 84, vrs. 1 en 2, waarbij hij zijn stof verdeelde in drie gedeelten „de bijzondere overdracht", „in de liefelijkheid zijner woningen" en „bij de begeerten van dezelfde" om in de vierde plaats tot inkeer te ma nen. De architect, de heer J. W. van Harmeien uit Den Haag, bracht na afloop van de predikatie dank aan de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde gemeente, omdat al de jaren na de oorlog kerk is gehou den in het Nederlands-Hervormd verenigingsgebouw. Voorts ook aan de Gereformeerde Kerk, waarvan het kerkgebouw ook nog enige maanden gebruikt is en verder aan de burgerlijke autoriteiten voor de hulp bij de bouw bewezen. Ook dankte hij de aannemer en de on deraannemers. Burgemeester H. K. Michaëlis bracht de gelukwensen over van de burgerlijke gemeente. Alle plaatselijke kerkeraden waren vertegenwoordigd. Tenslotte dankte ouderling Van Dommelen architect Van Harmeien, die zich niet alleen een góed architect, doch ook een vriend en raadsman had betoond en een voorstander van de kerk. Kon. onderscheiding jubilaris Rotterdamse bank. De burgemeester van Vlissingen, mr. B. Kolff, heeft dinsdag de ereme daille in goud, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan de heer G. van Weele, districts controleur van de Rotterdamse Bank in Zeeland. De heer Van Weele was op deze dag veertig jaar in dienst van deze bankinstelling. Het was een feestelijke dag voor de heer Van Weele en voor directeur en personeel van de bank te Vlissin gen. 's Morgens om acht uur was er een huldiging op het kantoor. De di recteur, de heer P. J. Schreuder, sprak daarin waarderende bewoor dingen over de werkzaamheden van de jubilaris. Hij prees diens enorme werklust en sterk ontwikkeld verant- woordeiykheidsgevoel. Liefde voor zijn vak en een grote hulpvaardigheid kenmerkten het werk van de heer Van Weele. Namens de hoofddirectie bood de heer Schreuder hem een enveloppe met inhoud aan en als persoonlijk biyk van waardering 'n schilderij. De burgemeester, mr. B. Kolff. reikte daarop de koninklijke onderscheiding uit. nadat hij in eèn toespraak er op gewezen had, dat een plichtsbetrach ting, zoals de heer Van Weele aan de dag legt, ook ten dienste is van het algemeen belang. Namens het personeel sprak de heer Roose. die de jubilaris een staande schemerlamp aanbood. De directeur dankte mevrouw Van Wee le voor haar medeleven vooral toen ten tijde van de geldsanering en de effetenregistratie vele uren over gewerkt moest worden. Haar werd een ruiker bloemen geoffreerd. De jubilaris dankte tenslotte voor de hem gebrachte hulde. Het jubileum is voor het verdere deel van de dag in huiselijke kring gewerd. KERKNIEUWS Gereformeerde Synode over drankmisbruik De generale synode der Gerefor meerde Kerken te Assen heeft be sloten de kerkeraden op te wek ken zich te bezinnen op de vraag, of er in hun gemeenten aanleiding be staat op het gevaar van drinkge woonten te wijzen en, indien dit zo is, op dit gevaar in prediking, cate chisatie en huisbezoek de aandacht te vestigen. NED. HERV. KERK. Beroepen te Waarder: C. Treure te Ederveen. Aangenomen naar Noordwijkerhout (toez.): A. H. Smit, vic. te 's-Graven- hage. Bedankt voor Ridderkerk-Slikker veer: G. van Estrink te Nieuwland. GEREF. KERKEN. Beroepen: te Dussen (N.-Br.): S. J. Verveld, voorheen doopsgezind pred. te Den Hom; te St.-Anna Parochie: L. F. A. Bötticher te Ten Post (Gr.); te Haastrecht: J. G. Lentink te Cu- lemborg. Bedankt voor Kampen (vac. L. J. I. Wielenga) en voor Werkendam (twee de pred.pl.)M. J. Mulder te Heerde. GEREF. KERKEN ART. 31. Beroepen te Schildwolde (Gr.) W. de Graaf te Giessendam. CHR. GEREF. KERKEN. Tweetal te Steenwijk J. H. ear lier te Zutphen en S. Wijnma te Broek op Langedijk. GÉREF. GEMEENTEN. Bedankt voor Westkapelle—Zoute lande W. Hage te Nunspeet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 3