PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Euromarkt moet rekening houden met Nederlands bevolkingsgroei Hr. Ms. „Utrecht" te officieel in dienst Vlissingen gesteld BILT PRINS ALEXANDER HERSTELD VUURGEVECHTEN OP WEG IN AMERIKA EISEN 3 DODEN Vandaag... Miltvuur teistert dierenpark 200e jaargang - no. 232 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week: 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 2 okt. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim. p. advertentie f Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regel») ra cent p. regel met een minimum van f 1.„Brieven of adrea oureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.gg. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, telefoon 2475 (b.g g. 2228): Oostburg, Nieuw straat 43. telefoon 20. Terneuzen. Brouwerijstraat 2- Zicrik/ee, N. Bogerdstraat 24. tel. 2'. TWEEDE KAMER BEHANDELT EUROPESE VERDRAGEN Doel van amendementen en motie: gunstige positie voor ons land (Van onze parlementaire redacteur) „Nederland heeft geen keus, we moeten de Europese Economische Gemeenschap aanvaarden", zo sprak mr. Blaisse van de K.V.P. dins dagmiddag in de Tweede Kamer. Mr. Burger, de voorzitter van de fractie van de I rtij van de Ar beid, zei het op zijn manier: „Het Euromarkt-verdrag is een aspect van de karakteristiek dezer eeuw. We moeten de tekortkomingen op de koop toenemen". „Het verdrag brengt een aantal voordelen voor ons land mee. Dat is de positieve kant van de zaak", vond drs. Hazenbosch (a.r.). „Ne gatief beschouwd: verwerping van het verdrag zou Nederland in een onmogelijke positie brengen". Spontaan vóór de goedkeuring van de Euromarkt- en Euratomverdragen was geen enkel kamerlid. Dat bleek dinsdagmiddag al heel gauw, nadat de voorzitter, mr. Kortenhorst, de goedkeuringswetsontwerpen aan de orde gesteld had. Eveneens werd ech ter duidelijk, dat de Tweede Kamer haar fiat aan de verdragen geven zal. Alleen de S.G.P. en de C.P.N. zullen vermoedelijk tegenstemmen. Ook mag niet gerekend worden op alle antirevolutionaire stemmen. De heer Hazenbosch verklaarde althans, dat wel hy zelf en een groot deel van zjjn fractie voor standers van de ratificatie zijn, doch dat niet al zijn partijgenoten hetzelfde standpunt innemen. Maar deze tegenstanders vor men een kleine minderheid. Men moest echter duidelijk enige aarzeling overwinnen. Niet omdat het zou ontbreken aan begrip voor het grote belang van een voortschrijdende Europese integratie, maar omdat er wellicht voor Nederland moeilijkhe den uit het verdrag zullen voortsprui ten. Men vond. dat de verdragen te veel lacunes tonen, dat te veel aan de assemblee dat is het toekomstige E.E.G.-parlement wordt overgela ten en dat men ten aanzien van tal van punten in het onzekere verkeert. Het enige wat men kon doen was, nu de verdragen zelf uiteraard niet meer veranderd kunnen worden, de regering tot grote waakzaamheid aansporen en haar opwekken te trachten voor ons land alsnog een zo gunstig mogelijke positie te scheppen by de onderhandelingen, die gevoerd zullen moeten worden ter uitwerking van verschillende onderdelen van de verdragen. Die aansporing vond zyn concrete vorm in enkele amendementen en een motie. De heer Blaisse (k.v.p.) diende mede namens de A.R.P., de C.H.U. en de V.V.D. een amendement in om in Japan gekozen tot lid van Veiligheidsraad Russisch protest: Beurt was aan Oost-Europa De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft dinsdag Ca nada, Japan en Panama aangewezen als opvolgers van Australië, Cuba en de Philippijnen in de Veiligheidsraad. Panama kreeg 74 stemmen, Canada 52 en Japan 55. De vierde gegadigde, Tsjecho-Slowakije, kreeg 25 stem- Ongeveer 78* delegaties namen aan de stemming deel. zodat de landen om verkozen te worden 52 stemmen, na- melyk twee derde van het aantal moesten hebben. De Sow jet-Russische afvaardiging heeft later krachtig geprotesteerd te gen de verkiezing van Japan tot lid van de Veiligheidsraad, die zij be schouwt als een „openlijke schending van het handvest der Verenigde Na ties en van de eerder te Londen ge sloten overeenkomst". Zij meent dat „geheel Oost-Europa door deze ver kiezing ten achter is gesteld, daar thans dit gebied recht had op verte genwoordiging in de raad". de goedkeuringswet een artikel on te nemen, voorschryvende. dat naaere overeenkomsten tussen de deelne mende landen ter uitvoering van het E.E.G.-verdrag en het Euratoni-ver- drag aan de goedkeuring van de Sta- ten-Generaal dienen te worden onder worpen. W erkgelegenheid Ter tafel lag voorts een amen dement van prof. Oud. de fractie voorzitter van de V.V.D., om in de bekrachtigingsakte ook wel ge noemd de ratificatie-oorkonde van het E.E.G.-verdrag op te ne men, dat Nederland ervan is uit gegaan, dat bij de uitwerking en de toepassing van het verdrag re kening zal worden gehouden met Nederlands byzondere demografi sche gesteldheid, die noodzaakt tot een voortgaande expansie van de werkgelegenheid en wel in een aan deze gesteldheid aansluitend tem po. Dit amendement werd gedeeltelijk gedekt door een amendement van de commissie van voorbereiding, dat de regering opdraagt er voor te zorgen, dat jaarlijks aan de Staten-Generaal een verslag wordt aangeboden om trent de uitwerking en de toepassing van het E.E.G.-verdrag en het Eura- tom-verdrag, waaruit in het byzonder zal blijken, in hoeverre de instellingen (Vervolg op uag «i Malenkow in arrest? Volgens het Britse socialistische parlementslid Desmond Donnelly gaat het gerucht, dat Malenkow ge arresteerd en naar Moskou terug gebracht is. Donnelly, die als particulier een bezoek aan China brengt, was de vorige week in Alma Ata, de hoofd stad van Kazachstan. Op de vliegreis van Moskou naar Alma Ata had hij een provinciaal politiehoofd dn medepassagier ge vraagd of het gerucht op waarheid berustte. De politiechef had slechts de schouders opgehaald en geen antwoord gegeven. Zoals bekend werd Malenkow eni ge tijd geleden aangesteld tot di recteur van een energiebedrijf in Kazachstan. Geen federale troepen meer bij school te Little Rock De Amerikaanse federale troepen hebben dinsdag hun taak te Little 'Rock, namelijk er voor te zorgen, dat de negerscholieren tot de centrale middelbare school worden toegelaten, beëindigd. De voorlichtingsofficier van het mili taire district Arkansas, deelde mee, dat de soldaten van de (federale) 101ste luchtlandingsdivisie de wacht hebben overgedragen aan het 153ste regiment infanterie van de Nationale Garde. Sedert vorige week donder dag patrouilleerde net 153ste regi ment wel 's-avonds bij des chool. Treinbotsing bij Stuttgart eist tien mensenlevens Op een station in Stuttgart is dins dag een volle trein in een dichte mist op een stilstaande trein gelopen. Hierby zijn 10 mensen om het leven gekomen en ongeveer 30 gewond. Bei de treinen vervoerden ongeveer 600 mensen, voor het grootste deel arbei- Of- H Met een driewerf „hoezee" op ji H.M. de Koningin besloot de {I commandant van Hr. Ms. :I; „Utrecht" zijn toespraak, na- dat de onderzeeboot jager of- cieel te Vhssingen in dienst was gesteld. H Een overzicht van dit deel van de plechtigheid, die zich af- II speplde op het achterdek van de oorlogsbodem. (Foto P.Z.C.). i illlÉllllllllilillilllllllUffllllllllllillllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiï Straaljager neergestort, vlieger ongedeerd Bij Mill is gisteren een straalja ger van het type F 81f, Thunder- streak neergestort. De bestuurder, de 23-jarige sergeant-vlieger J. B. Wesseling, merkte op ongeveer 1200 meter hoogte dat de motor uitviel. Hij probeerde weer te starten, maar toen dit niet lukte verliet hij met de schietstoel het toestel en bereikte ongedeerd de grond. Het vliegtuig kwam neer bij een wegkruising, maar veroorzaakte op de grond geen schade van betekenis. "Bij Navo-manoeuvres 13 piloten omgekomen De Amerikaanse admiraal Arnold, bevelhebber van de vloot vliegdek schepen die aan de Navo-oefeningen „Strike Back" hebben deelgenomen, heeft dinsdag op een persconferentie aan boord va.n de „Forrestal" ver klaard, dat bij de manoeuvres acht vliegtuigen verongelukt zijn. twee Britse en zes Amerikaanse. Dertien piloten zijn daarbij om het leven ge komen. De meeste ongelukken ge beurden by landingen. Berkenstammen in Oostzee, op drift geraakt. Voor de kust van de provincie Vaestnorrland (Zweden) zijn 30.000 berkenstammen in de Oostzee op drift geraakt. Een sleepboot, die de stammen naar een papierfabriek zou brengen, verloor de los drijven de stammen tijdens slecht weer. Het transport was al twee maanden on derweg. en daar berkenhout van na ture zwaar is, en door het lange verblijf in het water nog zwaarder is geworden, is een waarschuwing uitgegaan aan de scheepvaart, voor al voor kustvaartuigen en andere kleine schepen. Duizenden stammen drijven rond. Vermoedelijk zal het hout, wanneer het niet bijeengevist wordt, na enige tijd zinken. Twee gewapende mannen vielen politie aan Twee gewapende mannen, die eerst in twee en later samen in een auto reden, hebben maandagavond in een reeks vuurgevechten tussen Clinton in Michigan en North Ver non in Indiana twee politiemannen gedood en vier gewond. Ook een van de twee mannen werd dodelijk getroffen. Het incident begon, toen .nabij Clinton een politieman het twteetal een sein gaf, te stoppen, omdat zij een verkeersovertreding hadden be gaan. Zij reden door en één van hen trok zijn revolver. Inmiddels gewaarschuwde politie agenten wilden de wagens een eind ten oosten van Clinton tot stilstand brengen, maar de twee inzittenden openden het vuur en schoten één van de opsporingsambtenaren dood. Te Jackson in Michigan hielden beide mannen, die inmiddels in één auto zaten, de wagen van een alleen- rijdende dame aan en zetten in haar wagen de reis voort. Kort daarop werd weer een poli tieagent, die de beide mannen ge lastte te stoppen, dodelijk getroffen. Weer twintig minuten later moes ten de twee mannen voor een weg- sperring stilhouden. Hier ontspon zich een vuurgevecht, waarin enke le agenten en één van de gewapende mannen werden gewond. Toch zag het misdadige tweetal nog kans te ontsnappen en wel met de auto van een inspecteur van politie. Deze politiefunctiona- wordt Chrissemeuje Kar- H nebeekBaks, de oudste in- woonster van Nederland, te §j Eibergen (Gld.) 108 jaar. H wordt de Engelse dichter H en romanschrijver Martin D. p p Amstrong, te Sutton (Sussex) p 75 jaar. liiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiB Op 10 september l.l. heeft prins Alexander van België een zware operatie ondergaan in het Children's Medical Center te Boston, Verenig de Staten, en is thans zover hersteld dat hij het ziekenhuis mocht verla ten. Zijn vader, koning Leopold van België en prinses Liliane waren aan wezig om de 15-jarige prins af te halen. De roofdieren in het dierenpark te Rhenen, vooral tijgers, wolven en leeuwen, worden met de dood bedreigd. Een uit de vleeskeuringskring Tiel afkomstige koe, die was afgekeurd voor menselijke consumptie, is er de oorzaak van. Maandag stierf een moedertijger en dinsdag lag vadertijger dood in zijn nachtverblijf. De drie jonge tijgertjes, die drie maanden oud zijn, zijn nu nog in leven, doch zij aten ook van de koe, die naar nu is komen vast te staan besmet was met miltvuur. De directeur, de heer Ouwehand heeft een dierenarts uit Heelsum naar het dierenpark ontboden, die gisteren de hele dag bezig is geweest om de leeuwen en de wolven in te spui ten. Dit is geen gemakkelijk baantje, want beest voor beest moet daarvoor in een speciale kist worden gelokt. Een rei nigingsdienst is. op grote schaal aan het ontsmetten gegaan en drie oppassers zijn ingespoten met penicilline, omdat milt vuur ook voor de mensen zeer gevaarlijk is. De oudste leeuw van de kolonie, Maxie, heeft ook al ziekteverschijnselen ge toond. Het dier is er beroerd aan toe en men vreest het I ergste. i <WVWVVVW)AAAiVVNAAA<VVW>AA^AAiVVWvVWVVvW»A^/S/ „SCHELDE" SLOOT „MARINE-PERIODE" AF De heer J. W. Hupkes: „Marineschip, koopvaardijschip van morgen" „DE ONDERZEEBOOTJAGER „Utrecht" is het vierde marineschip, dat wy na de Tweede Wereldoorlog mochten bouwen. Voorlopig zal het ook het laatste zyn". Deze w oorden uit de rede van de heer J. W. Hupkes, voor zitter van de directie der N.V. Kon. My. „De Schelde" te Vlissingen, gespro ken ter gelegenheid van de officiële i ndienststelling van Hr. Ms. onderzee bootjager „Utrecht", dinsdagmiddag aan de Houtkade te Vlissingen, deze woorden waren het, die aan het gebruikelyk ceremonieel van dergelyke ge beurtenissen een byzonder cachet gaven. Zy hielden namelyk in, dat voor lopig een einde is gekomen aan de nauwe samenwerking tussen de Konink lijke Marine en de N.V. Kon. Mij. „De Schelde", zoals deze gedurende een aantal jaren heeft bestaan. Een afscheid derhalve, en zoals by elk afscheid, was er ook hier naast de voldoening over hetgeen tot stand is gebracht een lichte weemoed om hetgeen is geweest Een periode namelijk, waar in tot wederzijdse tevredenheid en voldoening is samengewerkt, in het be lang van ons land. Het ceremonieel van de indienst- I stelling kreeg overigens nog een bijzonder accent door de volgende woorden van de heer Hupkes, na melyk deze: „In menig opzicht is het marineschip van heuen het 1 koopvaardijschip van morgen. In een tyd, waarin de toepassing van atoomvoortstuwing voor schepen al zyn intrede gedaan heeft, krij gen deze feiten een byzonder re liëf". Deze woorden dan sloten aan bij het geen de heer Hupkes tevoren had ge zegd over de technische vooruitgang welke door de marine-opdrachten ge stimuleerd werd. „Vele nieuwe ge dachten en constructies moesten uit gewerkt en toegepast worden om het gewenste resultaat te kunnen berei ken". aldus spreker. De heer Hupkes verklaarde dan ook, dat hij volmondig „ja" had kunnen zeggen, toen hem enige tijd geleden gevraagd werd of marine-opdrachten m een tijd van hoogconjunctuur wel gewenst waren. Hij kon dit zeggen omdat opdrachten voor de bouw van marineschepen niet alleen belangrijk zijn vanwege het werk dat zij ver schaffen, maar vooral ook vanwege de technische vooruitgang, welke zij stimuleren en mogelijk maken. Zo sprak de heer Hupkes, nadat zich rond twaalf uur in de morgen op 't achterdek van de „Utrecht" officieren van het schip, een gewa pende wachten genodigden hadden opgesteld en nadat zich voor de ogén van de enkele honderden be langstellenden aan de Houtkade 't (Vervolg op pag. 2) ris namen zij als gijzelaar mee. In een bosrijke omgeving enke le kilometers verder vluchtte één van beiden in de bossen. De an dere wa3 toen aan zijn verwon dingen bezweken. De voortvluchtige is dinsdag in de bossen gegrepen. Moeder en kinderen bij felle brand omgekomen. (Van onze correspondent). Een felle uitslaande brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag te Leeuwarden het leven gekost aan een moeder en twee kinderen. Om half drie werden buren ge wekt door hulpgeroep van de heer Van Kampien, waarop direct de brandweer werd gealarmeerd. Het huis, waarin een textielhandel was gevestigd, brandde toen al als een fakkel en aan blussen viel nauwe lijks te denken. De heer Van Kammen en zijn 15- jarige dochter Hilly, zagen kans aan de achterzijde van het pand op een klein platje te komen, vanwaar zij om hulp riepen. Bewoners van het naastgelegen huis, dat door een steeg van een meter breed van het bran dende huis gescheiden was, opende daarop een raam van de badkamer, ongeveer ter zelfde hoogte als het plat. Het meisje zag kans over de steeg door het opgeschoven raam te springen, waarna men ook de va der langs deze weg wist te redden. Het meisje was ongedeerd, de man was overdekt met ernstige brand wonden. Hij werd in het diacones- senhuis opgenomen. Het bange ver moeden, dat de moeder en de beide andere kinderen (het gezin heeft ook nog een zoon, die op een coaster vaart) in de vlammen zouden zijn omgekomen, werd bevestigd, toen men omstreeks half vier de verkool de lijkjes van de kinderen en om ruim 6 uur het stoffelijk overschot van de moeder vond. Het pand brandde geheel uit. Aangenomen wordt, dat de brand in de winkel is ontstaan. De heer Van Kammen was tegen brand ver zekerd. Gary Davis op vrije voeten gesteld „Wereldburger" Gary Davis, die we gens diefstal van ondergoed in een groot Parijs warenhuis gearresteerd was. is dinsdag op vrije voeten ge steld. Negen doden bij trein ongeluk te Stuttgart. In het station van Bad Cannstatt, dichtbij Stuttgart, zijn gister twee personentreinen, een express en een '.okaaitrein, met elkaar in botsing ge komen. De express reed in het sta tion van achteren tegen de stilstaan de lokaaltreln. Bij dit ongeluk zijn negen perso nen gedood en 30 gewond. VERWACHT.. RUSTIG WEER Aanvankelijk zonnige perioden, la ter van het noorden uit toenemende bewolking. Op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind tussen noord en west. Onge veer dezelfde temperaturen als gis teren. ZON EN MAAN 3 oktober Zon op 6 46 onder 18.16 Maan op 15.52 onder 1.07

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1