Installatie ondernemingsraad van Heidemaatschappij I DE KLERKeZN VERHOUDINGEN TUSSEN VALUTA'S SCHEEFGETROKKEN NIEUWE RICHTINGSBORDEN BIJ VELSER TUNNEL HERHAALDE (maar beperkte) AANBIEDING TOERISTENBEZOEK IN 1957 GROTER DAN VORIG JAAR INFECTIE-ZIEKTEN WORDEN MET SUCCES BESTREDEN VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1957 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Medezeggenschap; begrip waarover geen eenstemmigheid bestaat De voorzitter van de raad van commissarissen, jhr. dr. C. G. C. Quar- Ies van Ufford, heeft de ondernemingsraad van de Heidemaatschappij geïnstalleerd. Alvorens tot deze installatie over te gaan ging de heer Quarles van Ufford in op het instituut van de ondernemingsraad en zijn betekenis. Hij roerde ook het punt medezeggenschap aan: een begrip, waarover al heel veel pennen in beroering zijn geweest en waaromtrent geenszins eenstemmigheid bestaat. „Ik vraag mij af", aldus spreker, „of wij aan de interpretatie van wat „medezeggenschap" nu eigen lijk inhoudt ook te veel aandacht besteden. Als men wil, kan men stellen, dat de ondernemingsraad geen enkele medezeggenschap in de zin van medebeslissing heeft, omdat de zelfstandige taak van de onder nemer bij de wet gewaarborgd wordt en de uiteindelijke beslissing steeds bij de ondernemer zal liggen Maar waar ligt de grens tussen mede-weten, mede-adviseren en me de-beslissen Wanneer van de zijde van de on dernemer of de directie de op rechte wens tot samenwerking be staat dan zal overleg in de prak tijk ook mede-beslissen betekenen. De directie overlegt dagelijks met inspecteurs en andere staffunctiona rissen en laat zich op allerlei gebied door voor dit doel bestaande colle ges, bijvoorbeeld de wekelijkse staf vergadering, of door een voor een bepaald geval in het leven geroe pen commissie, adviseren. En de praktijk is dan dat over eenkomstig de voorstellen beslissin gen worden genomen, hoge uitzon deringen daargelaten. En zo de di rectie al meent af te moeten wijken van de gegeven adviezen, dan doet zij dat steeds na overleg met de be trokken adviseurs. Slechts zo blijft het vertrouwen in het overleg be staan en heeft dit zin". „Het is mijn stellige overtui ging", adus spreker, „dat het in de ondernemingsraad niet an ders zal gaan". Hij is ook van mening, dat het niet zozeer gaat om de bevoegdheden, die vast gelegd zijn in de wet, maar om de sfeer, waarin het overleg zal worden gehouden. Wettelijke re gelingen op zichzelf vermogen de verhoudingen binnen het be drijf niet of nagenoeg niet te wijzigen. „De wet schept alleen de moge lijkheden en men moet deze moge lijkheden benutten en er voor zorgen, dat de wettelijke bepalin gen geen dode letter blijven, opdat de ondernemingsraad een levend or gaan wordt in onze maatschappij, dat noch de werkgever, noch de di rectie meer zullen willen missen", aldus de heer Quarles van Ufford. Prof. Docters van Leeuwen erelid Koninklijke Ned. Natuurhistorische Ver. Het hoofdbestuur van de Konink lijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging heeft, ter gelegenheid van het verschijnen van de tweede druk van het „Gallenboek" door prof. dr. W. M. Docters van Leeuwen, beslo ten het erelidmaatschap van deze ver eniging aan de schrijver aan te bie den. Professor Docters van Leeuwen was o.a. werkzaam bij het middel baar onderwijs in Indonesië, was di recteur van 's Rijks plantentuin in Buitenzorg en buitengewoon hoog leraar in de biologie aan de genees kundige hogeschool te Batavia. Na zijn terugkeer in Nederland werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar in de tropische plantkunde aan de Gem. Universiteit van Amsterdam. Profes sor Docters van Leeuwen, van wiens hand vele publikaties over biologi sche onderwerpen verschenen, was jarenlang ondervoorzitter van het- hoofdbestuur van de Koninklijke Ne derlandse Natuurhistorische Vereni ging. DUITSLAND ZIET GOUDRESERVES GROEIEN Koersen moeten worden hergewaardeerd. (Door onze economische medewerker) Het rumoer rond de koersen van de franc, het pond, de gulden, de mark, dat enkele weken geleden veler zenuwen op een proef stelde, is wel een uitstekend openingscon cert geweest yoor de 'vergadering van het internationale Monetaire Fonds, die deze week in Washing ton heeft plaats gehad. Waarneer zaterdag de Velsertunnel voor het verkeer wordtopengesteld, zullen tegelijkertijd langs de toe gangswegen bijna 200 nieuwe of ge wijzigde A.N'.W.B.-richtingsborden, vóórrichtingsborden en -wegwijzers worden „onthuld". Voor de A.N.W.B. is hieraan een maandenlange voorbe reiding voorafgegaan. In totaal ble ken er 68 nieuwe richtings- en vóór richtingsborden nodig te zijn, een 20- tal moest worden gewijzigd. Op 78 wegwijzers waren, veranderingen no dig en er kwamen 19 nieuwe wegwij zers. De A.N.W.B. mo,est ook via de wegwijzers een splitsing tussen het gemotoriseerde verkeer en de wielrij ders en bromfietsers teweeg brengen, aangezien de beide laatsten geen ge bruik van de tunnel mogen maken. Boeren in Brazilië kwamen in opstand. Uit inlichtingen verkregen van meer dan 500 Braziliaanse boerenge zinnen, die dinsdag naar Argentinië zyn gevlucht, is het gebleken dat in San Antonio (Brazilië), een boeren opstand ls geweest waarbij meer dan 50 personen zijn gedood. Volgens de verhalen der Braziliaan se boeren had de Braziliaanse land bouwkundige kolonisatie-maatschap pij, Citla. getracht hogere pachtgel den te innen dan was toegestaan. Toen de boeren weigerden te beta len, trachtte de maatschappij de boe ren uit hun land te zetten. Beide partijen namen daarop de wapens op. Een gevecht brak uit tus sen boeren en mensen van Citla, die gesteund werden door gewapende po- litie-mannen. De woedende boeren namen bezit van kantoren van Citla, die zrj In brand staken, en bezetten het vliegveld van de maatschappij in Planohita, 78 km van San Antonio ge legen. Toen evenwel geregelde legertroe- pen naderden, besloten de boeren met hun gezinnen naar de provincie Misio- nes in Argentinië aan de overkant van de rivier de Paranan te vluchten. Ongeveer 1300 vluchtelingen "arri veerden in Misiones en men verwacht dat er nog meer zullen komen. DE VELSER TUNNEL Onfortuinlijke landing van marine-vliegtuig. Een „Becchcraft"-vliegtuig van de marineluchtvaartdienst heeft, naar de marinevoorlichtingsdienst ons be richt, woensdag op het marinevlieg kamp de Kooij een onfortuinlijke lan ding gemaakt. Het vliegtuig, de U 41, maakte een proefvlucht, waarbij door een kleine technische storing het landingsgestel bij de landing defect raakte. De Beech- craft werd nierdoor licht beschadigd. De vlieger, luitenant-ter-zee eerste klasse J. Schwartz, bleef ongedeerd. De tegenstellingen op valutagebied hebben zich geleidelijk aan meer toegespitst, hetgeen plotseling in 'n hel daglicht kwam te staan door de operatie aan de Franse franc en de daarop volgende wilde speculatie in de gulden en het pond. Waar is nu die zwakke positie van de verschillende valuta's aan te wijten? In het algemeen moet het antwoord zijn, dat de door de kre dietuitbreiding en loonstijging toe genomen bestedingen de invoer heb ben opgevoerd zonder dat de uitvoer diezelfde kans kreeg. liet gat in ve le handelsbalansen (Engeland, Frankrijk, België, Nederland, Italië, Zweden, Zwitserland) is dan ook steeds groter geworden. Het enige land in Europa dat van die zuigkracht heeft kunnen profite ren is Duitsland. Hier is geen spra ke van een tekort, maar juist van een ferm overschot. West-Duitsland is daarom ook het land, dat zijn goud- en deviezenreserves voortdu rend ziet groeien. De tegenstellingen zijn zo scherp eii zo grondig, dat er iets gedaan moet worden, willen wij niet diep in het moeras komen te zitten. Elk der landen zal er op uit moeten zijn deinflatiedraak te bestrijden. In elk der landen moeten de kredieten te ruggedrongen en de bestedingen in- gerompen worden, opdat de in voer in een normale verhouding tot de uitvoer komt te staan. Doch hiermee kan men niet vol staan. Het is namelijk ook geble ken, dat de onderlinge verhoudin gen tussen de valuta's door de prijs stijgingen is scheefgetrokken. De prijzen toch zijn overal verschillend omhoog gegaan. In Engeland en Frankrijk was het leven eind juni van dit jaar 45 pet. duurder dan in 1949. In Nederland 40 pet, in Ita lië 28 pet, in België 17 pet, in Duits land 13 pet en in Zwitserland 10 pet. Het eerste werk moet daarom zijn de koers van het pond, de mark, de franc, de gulden, de kroon, de lire enz. te herwaarderen en op een wederzijds gezondere basis te bren gen. Op zichzelf is dit werk trou wens al noodzakelijk, wil de Euro pese Gemeenschappelijke Markt die steeds dichterbij blijkt te komen behoorlijk kunnen starten. Wij zien dus wel dat wij niet al leen worstelen met een bestedings- Rrobleem in eigen land, maar dat et inflatiegevaar ook dwingt de handen internationaal ineen te slaan. De marineraad hield donderdag in het gebouw van de zeekrijgsraad in Den Haag een openbare zitting met betrekking tot het onderzoek van de aanvaring van Hr. Ms. zeeboot- jager Groningen met het vissers vaartuig TX 2'/ nabij IJmuiden op 29 mei van dit jaar. Geheel links: de voorzitter van de marineraad, mr. L. van Lookeren campagne. Rechts: de commandant van Hr. Ms. Groningen, kapitein-luitenant ter zee A. M. Niessinlc. Advertentie (De vorige party was in één dag uitverkocht) Het is ons wederom gelukt een beperkte fabriekspartij van bovenstaande, oorspron kelijk voor export bestemde garderobe- kasten, xeer voordelig te bemachtigen. Deze kasten zijn geheel van meubelplaat en uitgevoerd in liinba of mahonie. Practische indeling (2/3 hang -1/3 leg) met veel bergruimte. NU, zolang de voorraad strekt BELLAMY PARK VLISSINGEN Koningin bezocht expositie van Perzische miniaturen. H.M. Ce Koningin heeft gisteren een particulier bezoek gebracht aan een tentoonstelling van Perzische miniaturen uit de keizerlijke collec tie te Teheran in het gemeentemu seum te Den Haag. De koningin kwam om drie uur in het gemeente museum aan, waar zij werd ver welkomd door de Perzische gezant, de heer Abdol Hossein Meftah, en door de directeur van het museum, mr. L. J. M. Wijsenbeek. Zij werd vergezeld door haar particulier se cretaresse, jonkvrouwe C. E. B. Roëll en door de oppcrceremonlemeester van H.M. de Koningin admiraal N. A. Rost van Tonningen. .Meeuwzegels' worden niet meer verkocht De verkoop van luchtpostzegels van f 15.— en f 25.— (z.g. meeuw zegels) door de postkantoren is ge staakt. Deze zegels zullen niet meer worden herdrukt. Nu de nieuwe frankeerzegels van f 10.zijn ver schenen, zal worden afgewacht of in de toekomst nog behoefte aan frankeerzegels van hogere waarde bestaat. (De nog voorhanden lucht postzegels van f 15.en f 25. zullen door de filatelistische dienst p.T.T. te Den Haag) worden ver kocht. Bestellingen kunnen, uitslui tend schriftelijk, bij die dienst wor den gedaan). Hoger beroep in zaak tegen K.N.V.B.-toto. Het ligt in het voornemen van de officier van justitie, mr. dr. J. C. Maris, hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de recht bank te Den Haag in de zaak tegen de voetbaltoto van de K.N.V.B. De rechtbank had de heer L. Brunt, secretaris-penningmeester van de bond, dinsdag j.l. vrijgespro ken van „het geven van gelegenheid tot deelneming aan hazardspel", zo als hem ten laste was gelegd. De officier van justitie had een principiële straf van een dag voor waardelijke gevangenisstraf met 'n proeftijd van drie jaren geëist. Russische opdrachten voor Duitse scheepswerf. Volgens een bekendmaking van het ministerie van economische zaken van Sleeswijk-Holstein hebben de Ho- waldtswerke te Kiel van de Sowjet- Unle opdracht ontvangen voor de le vering van installaties voor 3 wal- kokerijen en 12.fabrieksschepen voor de visserij. De waarde van deze be stelling bedraagt meer dan 100 mil joen dm. De Howaldtswerke hadden reeds opdrachten van de Sowjet-Unie ontvangen voor de bouw van 24 fa- brieksschepen voor de visserij. Schipbreukelingen wilden liever op eilandje blijven. Toen de „Willem Ruys" tijdens de afgelopen reis op weg naar Neder land in de Rode Zee voer, ving de marconist 'n verzoek op van 't Egyp tische radiostation Kosseir om onge veer 30 Egyptenaren van het s.s. „Aida", die op het rif „The Brothers" gestrand waren, van dat rif af te ha len. Kapitein De Jonge liet onmid dellijk naar dit koraalrif koers zet ten. Daar aangekomen voer men met een motorsloep er heen, maar de be manning ervan kwam onverrich ter zake terug. De schipbreukelingen op „The Brothers" hadden het best naar hun zin en wilden er blyven. VEEL DUITS DAGBEZOEK Vooral animo voor goedkope vakantie. De Algemene Nederlandse Vereni ging voor Vreemdelingenverkeer (A.N.V.V.) heeft, aan de hand van een groot aantal steekproeven over de gehele toeristische sector in ons land, getracht zich een voorlopig beeld te vormen over het verloop van het toeristenseizoen 1957. Uit dit on derzoek heeft zij geconcludeerd, dat de „bollenmaand" april zowel voor het buitenlands- als voor het binnen lands toeristenbezoek in vrijwel alle opzichten bijzonder gunstig is ge weest. De periode, aansluitend op de „bollentijd", liet over het geheel ge nomen een zekere inzinking zien, die tot medio juli voortduurde. Hierna had een niet-onaanzienlijke opleving plaats, die maakte, dat het totaal beeld van de ontwikkeling van het toeristenverkeer naar en in Neder land een stijging vertoont ten op zichte van 1956. De A.N.V.V.-enquête heeft uitge wezenwezen, dat er een zekere ver schuiving in het buitenlands toeris tenbezoek optrad: Terwijl namelijk het aantal Duitse, Engelse en Franse gasten vermeerderde, liep het aantal RAPPORT WERELDGEZONDHEIDS-ORGANISATIE Laatste vijf jaar duizenden gered. De stryd tegen de infectieziekten heeft in de laatste vyf jaar de levens gered van ongeveer 816-000 mensen, byna zoveel als er in Amsterdam wonen. Dit is bekendgemaakt in een rapport van de Wereldgezondheids organisatie, waarin een statistiek wordt gegeven van de sterfte aan 17 infectie- en parasitaire ziekten in 28 landen met een zesde deel van de we reldbevolking, over de periode 1950- 1955. De sterfte aan deze ziekten is in de genoemde periode met de helft ver minderd. De grootste vermindering gaf de sterfte aan kinkhoest te zien: 63 percent, de kleinste, die aan mala ria: 31 percent. Slechts de sterfte aan mazelen en meningo-coccen-in- fecties is vrijwel niet gedaald. In deze groep van ziekten is de tu berculose nog altijd de gevaarlijkste. Ruim driekwart van de sterfte in de ze groep is, bij personen ouder dan 15 jaar, te wijten aan tuberculose. Natuurlijk geven de sterftecijfers voor de verschillende landen een zeer gevarieerd beeld. Aan infectie- en pa rasitaire ziekten stierven in Dene marken in 1955 1.3 perc.ent van de in dat jaar overledenen, in Nederland 1.8 percent. Maar in Mexico was dit percentage 15.3, in Hongkong 17.4 in de Dominicaanse republiek 18 6. in Nicaragua 27.6 en in Guatemala 32.2. De statistiek van de Wereldgezond heidsorganisatie bevat geen verde ling van de sterfte per land voec der der 17 onderzochte infectieziek ten afzonderlijk. In het rapport wordt opgemerkt, dat deze cyfers niet representatief geacht kunnen worden voor de gehele wereld daar 5/6 deel van de wereldbevolking buiten de onderzochte landen wonen de, voor een groot deel leeft onder omstandigheden die niet met die van de onderhavige groep van landen ver geleken kunnen worden. Indonesisch parlement over nationaal overleg. Het Indonesische parlement heeft donderdag een aanvang gemaakt met de algemene beschouwingen in eerste termijn over de conferentie tot natio naal overleg, welke de vorige week in Djakarta tussen centrale regering en de verschillende gebiedsdelen is gehouden met het doel de verstoorde betrekkingen weer in normale banen terug te leiden. Met uitzondering van de communis tische sprekers, hebben alle leden van verschillende politieke richtingen die gisteren het woord hebben ge voerd, gewezen op de noodzaak van het tot stand brengen van een meer concrete vorm van samenwerking tussen president Soekarno en oud- vice-president Mohammed Hatta. De meeste sprekers waren het er over eens. dat de gemeenschappelijke verklaring van Soekarno en Hatta wel het voornaamste resultaat van •3* eanfereat^ M «-eweest. Amerikaanse, Belgische en Zweedse gasten terug. Dat het totale buitenlandse bezoek is gestegen is voor een belangrijk deel te danken aan het opmerkelijk toegenomen Duitse riagho.zoek, dat zeer gunstig werd beïnvloed door de opheffing van de paspoortplicht. Naar schatting van bevoegde autori teiten liep het aantal buitenlandse bezoekers, die via de oostgrens ons land binnenkwam, ten opzichte van 1956 met ruim 1 miljoen omhoog. Ook in ander opzicht viel in het tocristenseizoen 1957 een ver schuiving waar te nemen, doordat de reeds bestaande tendens tot een goedkopere en minder ge bonden wijze van vakantiebeste ding in versterkte mate tot uiting kwam. Dit bleek o.a. uit de sterk vergrote belangstelling van Duit se toeristen voor eenvoudiger ac commodatie, met name langs de kust. Ten aanzien van de duurdere accommodatie moest de A.N.V.V. in vele gevallen een vermindering van de vraag vaststellen, hetgeen resul teerde in een lagere bezettingsgraad bij een aantal bedrijven, in het bij zonder in het noorden, oosten en zui den van het land. Aangenomen mag worden dat dit het gevolg is van ver scheidene omstandigheden van poli tieke en economische aard, van be paalde publikaties over de A-griep en over de prijzen, alsmede van de omstandigheid dat wellicht velen hun reis naar West-Europa hebben uit gesteld tot het jaar van de Wereld- teiitoonstclling-Brnssel. Zeer verheugend is, aldus de A.N.V.V., dat in het resultaat van het A.N.V.V.-onderzoek aanwijzingen te vinden zijn, die erop duiden dat er voor wat betreft het Nederlandse pu bliek een grotere vakantiespreiding is geweest dan in vorige jaren het ge val was. Acht jaar gevangenis voor moord op verloofde. De rechtbank te Breda heeft gis termorgen de 23-jarige P. van der B. uit Bergen op Zoom, die in mei van dit jaar zijn verloofde met een tot dolkmes geslepen lieitel had doodge stoken, veroordeeld wpgens moord tot een onvoorwaardelijke gevange nisstraf van acht jaar met aftrek en terbeschikkingstelling van de rege ring. De jongeman had verklaard dat 't met zijn bedoeling was geweest, het meisje te doden De dolk-heitel had er alleen toegediend om zich te ver dedigen tegen een oom van het meis je, die tegen de verloving gekant was en gedreigd had maatregelen daarte gen te ondernemen. Toen de jongen en het meisje gingen wandelen op het militaire terrein „Kijk in de Pot" bij Bergen op Zoom. had hij. zo. had de jongen verteld, de dolk bij zich om zich te kunnen verdedigen bij een eventuele ontmoeting met die oom. Op dit terrein heeft de jongen het meisje doodgestoken. Daarna heeft hij zijn kostbaas verteld dat hij een moord had begaan, waarop deze de politie waarscnuwde. Later op de avond werd de jongeman gegrepen in een caf.é, waar hij een glas hier dronk. De officier had een gevangenis straf van tien jaar gevorderd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 7