WANNEER GRIEP B.en W. van Goes wensten geen geluidsversterker op Grote Markt IaambeienI *mn Olijfje Zeeuwse Almanak overhemden RESTAURATIE MIDDELBURGS 00STKERK IN VOLLE GANG VIJFDE WALCHERSE FOKVEEDAG WERD GROOT SUCCES Grootste keuze VALANO-IIEMDEN BEVA-HUIS ^GE VORSTSTRAAT 64 Agenda PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1957 VERZOEK VAN YOUTH FOR CHRIST AFGEWEZEN Inwilliging zou precedenten scheppen De Goese gemeenteraad heeft in zijn donderdagavond gehouden zitting waarin wethouder J. H. Roose wegens griep ontbrak vrij uitvoerig gediscussieerd over het niet verlenen van toestemming door B. en W. aan de Youth for Christ om tijdens een openluchtsamenkomst op de Grote Markt van een geluidsversterker gebruik te maken. De heer R. Zuidema (a.r.) had hierover schriftelijk vragen ingediend bij het college, waarop hij uitvoerig antwoord had gekregen. Hoewel spreker na de uiteenzetting geen ernstige bezwaren tegen de motivering van B. en W. kon aanvoeren, was hy toch van mening, dat het college zich door bijkomstige factoren had laten lei den. Niet de hinder, welke omwonenden en anderen van een geluidsverster ker zouden ondervinden had de doorslag gegeven, maar Inwilliging van het verzoek zou mogelijk consequenties met zich mede kunnen brengen, zo meende de heel Zuidema. Bij verscheidene andere sprekers waren de me ningen verdeeld, hoewel zy er - evenals de heer Zuidema - ep aandrongen een ander terrein dan de markt voor dergelijke samenkomsten t© gebruiken. Niemand zou dan hinder van een geluidsinstallatie hebben. door B. en W. gevolg3e procedure. tr. H. B. Bouwman (p.v.d. Nadat de heer Zuidema de gehele kwestie nog eens had doorgenomen, sprak hij zijn afkeuring uit over de door B. en W. Wethouder mr. a.) wees er op, dat inwilliging van het verzoek een precedent zou scheppen. „Wanneer men bij dergelijke gelegen heden van een luidspreker gebruik zou maken, zou men dit ool^ moeten toe staan aan bijvoorbeeld communisten, zo zeide hy. En daar was spreker be paald niet van gediend. Naar aanlei ding van een opmerking van de heer Zuidema, dat de kermis veel meer ge- Advertentie) 5 SCHROMPELEN WEG 6 Pijn en jeuk verdwijnen KI bloeden houdt op De wetenschap heeft thans een nieuwe helende substantie ont- J* dekt met de verbazingwekkende eigenschap de aambeien een- voudlg te doen wegdrogen - pijn verdwijnt, bloeden houdt op. a Zelfs in de meest hardnekkige y gevallen schrompelen de aam- beien ineen, zó afdoend dat ze fl thans geen probleem meer zijn. -t Het geheim zit in het weefsel- vernieuwende Bio-Dyne. Deze stof wordt thans toegepast in de C nieuwe SPEKTI-zalf. zacht en fi jg desinfecterend. Voor veilige, 5 3| rechtstreekse behandeling van O aambeien, zonder verdovende middelen, een tube SPEBTI gèf. 3,30. S luid produceert, noemde hij in dat op zicht geen vergelijking mogelyk. Im mers, de kermis roept geen overtui ging op, terwijl dit bij meetingen van kerkelijke en politieke organisaties wel het geval is. De heer J. S. Visscher (p.v.d.a.) had weinig bewondering voor het door B. en W. gevoerde beleid, ter- wyl hy nog minder voelde voor de motivering. Hy vroeg zich af hoe het dan wel moet gaan als B. en W. dit consequent willen doorvoe ren. Spreker raadde het college aan op de Ingeslagen weg terug te keren en een ander terrein dan de markt te zoeken voor dergelijke bijeenkomsten. AANKOOP GRONDEN Met algemene stemmen besloot de raad tot aankoop van gronden voor de toekomstige uitbreiding van de haven en de aanleg van een of meer ïnsteekhavens. Het voorstel tot aan koop van dë woning Mattheus Smalle- gangesbuurt 53 voor 750, ontmoette geen bezwaar. Voorts werden enkele perceeltjes grond aan particulieren verkocht. Na enige discussie ging de raad akkoord met het voorstel van B. en W. om toe te treden tot de arbeid van de stichting „Verpleeg- en Rust huizen Midden Zeeland", waarbij de bepaling werd opgenomen, dat de ge meente voorlopig volledige vrijheid van handelen wil behouden en nog geen enkele financiële consequentie op zich neemt. Over dit voorstel ont spon zich een debat, waarbij de heer Visscher opmerkte, dat in de toelich ting van B. en W. niets vermeld stond over eventuele financiële gevolgen. Vastgesteld werden bijzondere rooi lijnvoorschriften voor gedeelten van de Westsingel en de Zuldvlietsti'aat. Het staatsbedrijf van de P.T.T. zag VAN TOT KIES, TIENDUIZENDEN JAREN OUD. De zandlaag, die vlak na de ramp van '53 de vooroevers van Schou wen, ter hoogte van de Plompetoren bedekte, schijnt weer verdwenen te zijn. Want evenals vóór de grote overstroming, vist men er de laatste tijd weer overblijfselen uit een tijd, waarvan men zich nog moeilijk een voorstelling kan maken. Op de mos selpercelen van de heer W. Kouw- ijzer, schipper van de „Z.Z. 20", heeft men onlangs een kies uit het water gehaald van een middelgrote mammouth en een grote wervel van een uitgestorven walvissoort. De vondsten zijn overgebracht naar het gemeentemuseum in Zierikzee. Men neemt aan, dat de fossielen vele tienduizenden jaren oud zijn TELEVISIETOESTEL BEJAARDEN. VOOR De echtgenote van de commissaris van de koningin in Zeeland, mevr. S. C. de Casembrootbsse. van der Feltz, presidente van de Provinciale Federatie Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, zal in een bijeen komst van de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk een televisietoestel aanbieden aan de VERGULDEN.... In Ellewoutsdijlc dreigt een pro bleem op te bloeien. Misschien is dat vanavond al het geval, wanneer de raad in vergadering bijeenkomt. De raadsleden zullen dan naar onze mening voor een bijzonder moeilijke beslissing gesteld worden. Het gaat om de wijzerplaten van de torenklok. Die zouden verguld moeten worden, maar zo schrij ven B. en W. nu in hun voorstel aan de raad de kosten voor het ver gulden van vier wijzerplaten belo pen f 896.„Gezien dit hoge be drag wordt door burgemeester en wethouders voorgesteld slechts één wijzerplaat met wijzers te laten vergulden"aldus het raadsvoorstel. B. en W'. vertellen er niet bij, wél ke wijzerplaat en daar ligt naar het ons voorkomt een levensgroot strui kelblok. Want welke wijzerplaat moet het nu worden? Wie zullen straks in Ellewoutsdijlc het voor recht genieten om voortdurend naar een goudglanzende wijzerplaat te mogen kijken en wie zullen er ge noegen moeten vemen met het be staande doffe gedoe Dat wordt daar in Ellewoutsdijk vanavond een zwarte avond voor de heren raadsledenDe verantwoorde lijkheid, die op de schouders der vroede vaderen rustmag wél enige naam hebben! bewoners van het bejaardentehuis „ten Anker" in Tholen. Deze bijeen komst zal zijn op woensdag aan staande, 's middags om 3 uur. Het cadeau wordt geschonken uit een deel van de opbrengst van de Zeeuw se collecte 1956. WAARHEEN Onze natuurhistorische medewer ker, Barend Zwerfmans, heeft van de heer J. Wattel te Serooskerke (W) vernomen, dat deze tijdens zijn werkzaamheden bij de nieuwe sluis- put in de omgeving van Kats enkele malen een lepelaarstrek heeft waar genomen. De laatste maal, dat hij een dergelijke trek van onze ge vleugelde (en „gelepelde") vrienden zag, was op 19 september jongstle den. Toen trokken drie opeenvolgende groepen respectievelijk van 9, 14 en 26 vogels in westelijke richting. Waarheen MOSSELEN IN PLASTIC De mosselkwekerscombinatie Zie rikzeeBruinisse, de n.v. „Solidair", brengt thans mosselen in de handel die verpakt zijn in plastic zakjes. Deze jonge handelsvereniging boekt hiermee veel succes. Het sjouwen met emmers enzovoort stoot af en daarom worden er in de grotere ste den minder verse mosselen verkocht dan misschien wel mogelijk is. Dit gaat nu beter, want artikelen in plastic zakjes zijn aantrekkelijk, omdat ze zo gemakkelijk te ver voeren zijn. BLOEMEN... De 's Gravenpolderse huisvrouwen gaan de bloemetjes buiten zetten. Dat wil zeggen, ze brachten hun bloemen en planten naar 't Vere nigingsgebouw, waar op initiatief van de stichting „Ons dorpsleven" heden (vrijdag) en zaterdag een bloemententoonstelling wordt ge houden. Ook de jeugd heeft prach tige fantasie-stukjes vervaardigd en voerde die trots naar ,,'t floralia- gebouw". De jury mejuffrouw E. J. de Groot en de heren J. Rert- gers en J. Rijerse uit Goes zal een niet eenvoudige taak hebben om de inzendingen te beoordelen. Het zal wel een bont aanzicht zijn in het Verenigingsgebouw, waar passiebloemen naast hertge- weivarens en vele andere kleurige bloemen en planten op bewonderen de ogen staan te wachten. zijn verzoek ingewilligd om ten be hoeve van een te bouwen bedrijfs- brandweergarage als erfdienstbaar heid te vestigen het recht van uitwej een nader aa over strook grond aan de achterzijde van de tele- foo aangeduide iterz--*- Fooncentrale in Goes. Op voorstel van B. en W. besloot de raad afwijzend te beschikken op het verzoek van de Academie voor Beel dende Kunsten „Sint Joost" te Breda om subsidie. Vervolgens ging de raad zonder hoofdelyke stemming akkoord met voorstellen van B. en W. om fi nanciële medewerking te^verlenen aan diverse besturen van scholen in Goes voor aanschaffing van leermiddeieh e.d. BOUW KLEUTERSCHOLEN. De raad trok het besluit in om me dewerking te verlenen aan het be stuur van de vereniging voor christe lijk kleuterschoolonderwijs voor de bouw van een zesklassige kleuter school op het terrein Valckeslot. Thans werd besloten over te gaan tot de bouw van twee scholen, één van twee klassen in bouwplan west en één van vier klassen in oost. Het school plein van de r.-k. kleuterschool aan de Tulpstraat zal worden voorzien van een grasmat, voorzover er thans een grindlaag ligt. Dit werk vergt een uitgaaf van ongeveer 555. Tot onderwijzeres aan de Jan Ligt- hartschool werd met algemene stem men benoemd mej. C. H. de Korte uit (Advertentie) geknipt voor U! (en voor Uw zoon) I Goes. Voorts werd een tiental leraren aan de gemeentelijke gymnasiale af deling van het Goese lyceum in vaste dienst benoemd, terwijl tevens het aantal lesuren van de leraren in vaste dienst werd bepaald. Tenslotte hecht te de raad zijn goedkeuring aan een voorstel tot vaststelling van een nieu we verkeersregeling voor het Stati onsplein en aan een voorstel tot ver hoging van het maximum in rekening courant op te nemen bedrag by de N. V. Bank voor Nederlandse gemeenten. Het bedrag werd verhoogd van 2.000.000 tot 2.800.000. In de rondvraag vestigden de heren E.N.C. van Riesen (v.v.d.) en A. Ver- maire (middenstand) de aandacht op de verkeerssituatie aan de Patijnweg ter hoogte van de weg naar Kloetinge. Zij drongen er op aan hier enige voor zieningen te treffen, omdat vele auto mobilisten en fietsers vele verkeers- fouten maken. De voorzitter zegde toe deze kwestie te bekijken. De heer W. J. J. 31. Vroome (k.v.p.) Informeerde of er reeds een beslissing is genomen om de leegstaande panden aan de WÏlhelminastraat en de Pic- eardstraat te slopen. Het ligt in de be doeling, dat de Centrale Werkplaats deze huizen zal aankopen en slopen. Het wachten is thans nog op een goed keuring van Gedeputeerde Staten, al dus antwoordde mr. Bouwman de heer Vroome. De heer Zuidema vond, dat er veel papier op de trottoirs wordt gedeponeerd. Burgemeester Ten Kate zegde toe, dat er op gewezen zal wor den om het papier In daarvoor be stemde manden te gooien. (Advertentie) *- i Uw neus verstopt en Uw keel heeft aangedaan of U laat hoesten, doe dan dit; Verlicht al die narigheden van griep met deze eenvoudige be handeling: Wrijf vóór het slapen gaan Vicks VapoRub op borst, keel en rug. Deze aangename zalf helpt op twee manieren: (1) Vicks VapoRub geeft medicinale dampen af. die U onafge broken inademt. Deze dampen openen de luchtwegen, verge makkelijken de ademhaling, verzachten de aandoening en kal meren de hoest. (2) Tegelijkertijd werkt Vicks VapoRub als een verwarmende pappleister dóór de huid heen, verzacht de pijn en maakt de congestie op de borst los. Koop vandaag nog Vicks VapoRub bij Uw apotheker of drogist! In 1958 Hervormde Kerkedag op Walcheren. Het. Breed Moderamen van de clas sis Walcheren van de Ned. Hervorm de Kerk--wil in 1958 weer een kerke dag houden, welke een onderdeel vormt van een landelijke actie. In verschillende andere classes zullen namelijk ook dergelijke dagen wor den belegd. Evenals dit in 1956 bij de geslaagde actie „De Grote Trek" het geval was zal het thema va.n de kerkedag: „God met ons", in te vormen gespreks- en bijbelkringen aan de orde worden ge steld. Het thema leent zich verder voor een bespreking in preken, in ge meentevergaderingen enz. Op 6 oktober a.s. is de stratendienst vanuit de Grote Kerk te Breda. De ieses van de Generale Synode, dr. A. Koolhaas van Amersfoort, zal in deze dienst voorgaan, terwijl ds. J. Remijn van Geertruidenberg de lei ding zal hebben van de liturgie. Het IKÖR zal deze dienst uitzenden. In de eerstvolgende vergadering te Middelburg van de classis Walcheren, zal ds. Kerja van „De Horst" te Drie bergen, voorlichting geven omtrent deze kerkedag. „Lady Adriane" blokkeerde scheepvaart op Duitse Rijn. Toeristenschip uit Middelburg aan de grond gelopen. Een toeristenschip van „Yacht Ho lidays Ltd" uit Middelburg, de „Lady Adriane", Is woensdag met 35 Engels sprekende passagiers aan boord op de Rijn in Duitsland tussen Koblenz en Mainz, nabjj Kaub aan de grond ge lopen. United Press meldde, dat het icnip de scheepvaart op de rivier aan- ankeljjk heeft geblokkeerd; van de zijde van „Yacht Holidays" werd later meegedeeld, dat de schepen thans met geringe snelheid kunnen passeren. Volgens U.P. lag de veertig meter lange boot woensdag dwars op de stroom in de vaargeul. Rijen vracht boten en barken zouden toen stroom- op- en stroomafwaarts liggen te wachten. De „Lady Adriane" maakt enig water en op last van de Duitse ri vierpolitie zyn de 35 passagiers geen van hen werd gewond of ver mist in het nabye Oberwesel en Kaub aan land gebracht. Of de vakantiegangers met de „Lady Adriane" zullen kunnen te rugkeren, hangt af van de schade. Woensdag had net schip by een po ging om het vlot te slepen door de pa trijspoorten water binnengekregen. Het maakte een slagzij van 35 graden. De poging werd opgegeven. Het schip zou donderdag leeggepompt worden. Weduwe uit Kruiningen verdronken. De weduwe H. Ph. uit Kruiningen is woensdagavond verdronken in een kreek in de Kruiningse polder. Het ontzielde lichaam werd donderdag ochtend door de rijkspolitie uit het water gehaald. Woensdagavond om streeks kwart over tien bemerkte een neef van de weduwe Ph., dat zij niet in haar woning was. Hij vond dit vreemd en is gaan zoeken, doch kon geen spoor van zijn tante ontdekken. Ook met hulp van de politie werd niets gevonden mede door de duister nis en het gure weer. Om drie uur heeft men de pogingen gestaakt. De volgende ochtend werd mevrouw H. Ph. in de kreek van de Kruiningse polder gevonden. Het slachtoffer, dat aan aderverkalking leed, is, waar schijnlijk misleid door de duisternis, In de kreek gelopen. (Slot van pag. lj men dan men haar na allerlei on waarachtige verbouwinkjes in vorige eeuwen ooit heeft gezien. Dit is de belangrijkste en lof waardigste ingreep van deze res tauratie. Zo worden de sponnin gen en kozijnen van de lantaarn weer in hout uitgevoerd, zo moet zij er bij de oplevering in 1667 ook hebben uitgezien. De platen, die het lantaarn-interieur aan het ge zicht onttrokken, worden verwij derd. En met de figuur van de lantaarn als koude-bron wordt voorgoed afge rekend. Daarvoor zijn drie lagen glas en een elektrische verwarmingsring, die aan de onderzijde van de lan taarn zal worden aangebracht, een waarborg! De ijzeren sponningen, die eertijds het oorspronkelijke hout vervingen, begonnen dra te roesten, later tocht Collecte De opbrengst van de collecte voor de Nederlandse vereniging tot be scherming van dieren, afdeling Zee land-Noord, bracht te Middelburg 450,92 op en te Zierikzee 246,01. GOEDE BELANGSTELLING In produktieklasse waren 26 dieren opgenomen. Een grote drukte kenmerkte don derdag de vijfde fokveedag voor Wal cheren. Negen-en-veertig veehouders en verenigingen sitreden hier met in totaal 241 van hun beste fokdieren om de prijzen. Het werd een geslaag de manifestatie op de terreinen van de veiling, waar de gehele dag vele belangstellenden zich rond de keu- ringsbanen schaarden. Er blijkt hier uit een groeiende interesse ook van buiten de kring van fokkers, voor de ze fokveedag, die langzamerhand een traditie wordt, te bestaan. In de produktieklas waren niet min der dan 26 dieren opgenomen, die al len aan de gestelde eisen voldeden. De eerste prijs in deze klas ging naar Coba 17 van het voorbeeldbedrijf ,.'t Hof Zwagerman" te Grijpskerke. De eigenaars van Coba 17 kwamen nu definitief in het bezit van de zilve ren wisselbeker, beschikbaar gesteld door do Coop. Melkinrichting „Wal cheren" te Middelburg, daar deze koe ook in 1955 in haar klasse de beste prestatie leverde. Er was echter niet alleen rundvee op deze tentoonstelling aanwezig; een aantal van 46 geiten en 24 fok- varkens, goed geselecteerde dieren, gaven nog meer betekenis aan deze vjjfde fokveedag. (Advertentie) De organisatie was zoals gebruikelijk in goede handen. Jammer, dat men 's middags iets op het tijdschema achterraakte, maar om ongeveer kwart voor vijf kon het défilé van de eerste prijswinnaars en de uitreiking van de hoofdprijzen plaats hebben. Deze prijsuitreiking werd verricht door de waarnemend burgemeester van Middelburg, de heer J. W. Köge- ler, door de voorzitter van de rege lingscommissie ir. W. L. Harmsen en door de schenkers van de prijzen. De heer Kögeler, die ook de opening had verricht en daarbij opmerktedat door deze fokveedagen de banden tussen Middelburg als stad en het platteland van Walcheren nauwer aangehaald worden, reikte de beker uit aan de eigenaar van de kampioen bij de stieren. De kampioensstier was BIcskc's Paul, eigendom van de stierenvereni ging „Verbetering zy ons doel" uit Aagtekerke. De reservekampioen by de stieren was Grictjc's Sikkema van dc heer Iz. de Buck uit Grjjpskerke. De kampioene bij de melkkoeien was Rotterda's Seite 47 van de heer J. Vos uit Koudekerke, De reserve kampioene was hier de koe Jopie van de Wed. Lorler en Zonen uit Sou burg. De heer Harmsen, Rjjksveeteelt- consulent in Zeeland, was over 't al gemeen zeer tevreden over het ten toongestelde vee. De kwaliteit van het vee, zo zei de heer Harmsen, is met sprongen vooruit gegaan sinds de eerste fokveedag. Vooral de kop- veedieren ln alle leeftijdsgroepen wa ren zeer goed en ook het stierenma teriaal is verbterd. Voor alle dieren geldt, aldus de heer ^larmscn, dat de eenvormigheid in type is verbeterd. We mogen tevreden zyn over het ver loop van deaa tantoonstelling. Sedert de tweede helft van de ze ventiende eeuw beheerst de Middel burgse Oostkerk met zijn imposan te koepel het oostelijk deel van de stad. Bij de restauratie van dit machtige stuk barokke bouwkunst werd allereerst het herstel van de lantaarn aangepakt. Voor de komst van de winter wilt men de lantaarn „dicht" hebben. De bladeren vallen, maar de steigers rond de lantaarn zakken (Foto P.Z.C.). door te laten en nog later te lekken... Door het aanbrengen van de afslui ting, die de „geneugten" van deze verroeste sponningen moest opvan gen, beantwoordde de lantaarn niet meer aan haar oorspronkelijke doel. Maar de lichtinval van de lantaarn hoort juist als het ware te vervloeien met de in blauw geverfde welving van de eigenlijke, grote koepel. T rap je exit Even weinig oorspronkelijk als de afsluiting van dc lantaarn was het trapje, dat aan de achterzijde van de kerk als uitgang diende voor de z.g.n. „herenbanken", waar eertijds de overheid in plaatsnam. Dit trapje is bereids verdwenen, maar het aardige trapje onder de klokketoren de consistorie-ingang was wél oor spronkelijk en is dus gehandhaafd. Terwijl men bij de koepel en lan taarn het houtwerk impregneert, de leien dakbedekking nakijkt en waar nodig herstelt, heeft men beneden een aanvang gemaakt met het her stel van de verzakte hardstenen stoep voor de monumentale ingang, met behulp van takels worden de gigan tische plavuizen van hun eeuwenoude plaatsen gelicht. Ondertussen werkt men ook aan de buitenmuren met de pilasters en de kapitelen. Dan volgt nog het schilderwerk. Hoog werkten de restaurateurs, toen zij de hoed en de leeuw met zijn pijlen verguldden. Ze sloegen hun steigers tót over de leien van de lan taarn, het hoogste dak van de kerk. Zy poetsten het rode koper van de kroon met de enorme parels en de Middelburgse adelaar. Regen en wind zullen het koper vergroenen en dat is ook de bedoeling. 3faar nu zHn de steigers rond de lantaarn aan het zakken! De bron zen ramen worden in de houten spon ningen gemonteerd en spoedig zal de lantaarn „dicht" zijn. Gestaag werkt men door en hoe verder de steiger zakt. boe moor men het einde nadert van de eerste fase van deze koepel- kerkrestauratie: het herstel van de lantaarn, die voor de komst van de winter nog dicht moet z"yn. VANDAAG. Middelburg Electro: „Viva las vegas", 7 en 9.15 uur. 14 jaar. Schouwburg: „Moordend Lood". 8 uur, 14 jaar. So ciëteit „De Vergenoeging": Lezing van de koninklijke vereniging „Oost en West", 8 uur. Vllsslngen Alhambra: „Zarak", 7 en 9 uur, 14 jaar. Luxor: „Beyond Mom basa", 8 uur, 14 jaar. Concertgebouw: Blcrtapwedstrijd, 8 uur. Goes Grand: „Safari", 8 uur, 14 Jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 2