VRIENDSCHAP MET WASHINGTON DE KLERKeZN N.C.R.V. WIL HET NIEUWS OP ANDERE TIJDSTIPPEN VER BENEDEN DE WAARDE nu VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1957 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 13 door ARTHUR BKYAWT uaar Het oorlogsdagboek, van LOfcP ALAH RROOKE de rechterhand van WINSTON CHURCK1U. BELLAMY PARK VLISSINGEN Incident met de kruik Churchill werd op ai zijn reizen vergezeld door zijn trouwe butler, Sawyers, die als hij ooit. zijn mémoires zou schrijven wellicht nog interessanter stof zou kunnen bijeenbren gen dan Sir Winstons naaste medewerkers. Hij had onder meer tot taak de traditionele twintig of dertig pakketten te beheren, die Churchill al tijd meenam. Toen zij eens van een reis terugkeerden maakte Sawyers eerst wat te drinken voor de minister-president en zijn ge zelschap en hielp Churchill vervolgens zich te verkleden. Het was een heel karwei in de kleine kleedruimte van het vliegtuig. Plotseling zei Sa wyers: „Mijnheer, weet u wel, dat u op de warmwatterkruik zit? Dat zit toch niet gemak kelijk?" En Churchill ant woordde: „Och, 't is in ieder geval beter dan op 'n ijszak." Morgen beginnen wij met de ver koop van een grote en bijzonder gevarièerde fabrlekipartij gordijn stoffen. Prachtige drukstoffen, kleur-, zon- en wasecht, In een schat van moderne dessins. in Noord-Afrika. Na de terugtocht in de Lyblsche woestijn, de afgelo- Sen winter, had Churchill aange- rongen de aanval te vernieuwen. Maar in de eerste week van mei '42 kwam als een grote teleurstelling de mededeling van de overigens algemeen gerespecteerde soldaat die Auchinleck was, dat hij in- plaats van aanvallen, versterkin gen naar India zou sturen, waar door hij zelf wat. Noord-Afrika be trof, in de verdediging zou blijven. Toch aanval Winston Churchill was woedend. Er was geen sprake van, dat de aanval in Lybië kon worden afge last. Auchinleck kreeg het stand punt van de minister-president op een wijze, die niets aan duidelijk heid te wensen liet, meegedeeld. Inmiddels had beraad plaats, op welke manier deze moeilijkheid kon worden opgevangen. Alan Brooke noteerde in zijn dagboek: „7 mei Voor de bijeen komst van de generale staf ing ik naar d,e minister-presi- ent. Ik trof hem daar aan zo als ik hem zo dikwijl» had ge zien. Hij zat in bed, vanwaar hij enige telefoongesprekken met Auchinleck haa gevoerd." „Hii was weer de typische Churchill. Het was een mooie aanblik, zoals hij daar in bed zat, met die grote sigaar in zijn mondhoek, zijn haar in de war, de dekens bezaaid met papie ren, en met naast het bed enige kwispeldoors, waarin sigare- peuken. Op deze morgen had hij weer een van zijn gevaar lijke stemmingen." U itstel De stemming werd er de volgen de dag niet beter op, toen Auchin leck meldde, onmogelijk een aan val te kunnen beginnen op het door Churchill gewenste tijdstip van 15 mei; hij vroeg uitstel tot 15 juni. Brooke schrijft: „Ik vond het een vervelende boodschap. Het uitstel was niet gebaseerd op strategische over wegingen, doch slechts op het aantal beschikbare tanks. Hij schijnt zich niet bewust te zijn van het gevaar, dat er door zijn voorgesteld uitstel woor Malta dreigt." Auchinleck kreeg zijn maand uitstel. Zelf liet hij in zijn tele grammen blijken, dat hij door dit uitstel alleen maar beter beslagen ten ijs zou komen. Churchill, die de generaal op de voorpost graag de sporen wilde geven wees hem op de strategie, die werd toegepast in de slag bij Austerlitz. Te laat, in ae nacht van 25 op 26 mei trokken de Duitse tanks in 't maanlicht op. De strijd laaide op nieuw op. WINTERPROGRAMMA ONTVOUWD „Rondom het woord" blijft gehandhaafd De vorig jaar by de N.C.R.V. inge voerde uitzending „rondom het woord", waarin op maandagmorgen vooraanstaande theologen een radio college geven, blykt. in de kring van de predikanten (en ook wel door an deren) zeer te worden gewaardeerd en blijft in het komende winterpro- gramma behouden. Nieuw is een 5- minuten rubriek „op de man af", waarin sprekers waarvan verwacht mag worden, dat zij bijzondere kwa liteiten bezitten voor het radio-werk, telkens een korte toespraak zullen houden en wel op een tijdstip van grote „luisterdichtheid" (19.10 uur). Het „woord voor de dag" ('s mor gens te 7.50 uur) zal afwisselend door verscheidene medewerkers worden verzorgd. De „avondoverdenking" wordt een „dagsluiting", waarin al leen uit de bijbel zal worden gelezen. Over de vaste uitzendingen van het nieuws wordt thans tussen de omroepverenigingen overleg gevoerd. Naar de mening van de N.C.R.V dient dit nieuws kort en pregnant te zijn en beter over het dagschema te worden verdeeld. Na .drie uitzendin- f en in de voor-avond (18.00. 19.00 en 0.00 uur) blijkt er weinig nieuws, over te blijven voor 'n nieuw bulletin in 't hoofdavondprogramma. De NCR V streeft daarom naar een slot- bulletin tegen sluitingstijd van de zenders, gelijk dit ook in het buiten land geschiedt. De mogelijkheid van het geven van zeer belangrijk nieuws in de periode van 20.0024.00 uur zou kunnen worden gevonden in een „newsflash". Het donderdagavondprogramma van de N.C.R.V. zal in het komen de seizoen geheel het karakter dragen van een gezellige gezins avond. Onder de titel „Kom d'r in..." wordt een gevarieerd mu ziekprogramma geboden. dat wordt afgewisseld door een nieu we wedstryd genaamd „Raak de roos". Elk dagprogramma van de N.C.R. V. zal worden begonnen met een „Reveil", gecomponeerd door dr. An- thon van der Horst, waaraan de me lodie van het Lutherlied ten grond slag ligt. In nieuwe vorm en onder de nieu we titel „Cantate Domino" wordt ook in het nieuwe seizoen een pro gramma van zondagavondzang ge bracht. Belangrijke concerten op woensdagavond zullen in de voor avond onder de titel „Preludium" worden ingeleid door Jaap Geraedts, die tevoren de aandacht zal vestigen op de schoonheid van het uit te voe ren werk, eventuel muzikaal geïllu streerd. Wat het programma van lichte muziek betreft zal een nieuw orkest onder leiding van Mas Bakker weke lijks gaan optreden met streng gese lecteerde nummers, in hoofdzaak uit het Engelse repertoire. Van 1 januari af zullen door Piet van Egmond po- gev< het pulaire orgelbespelingen worden ge- en. afwisselend uit Londen (op grote B.B.C.-concertorgel) en uit Amsterdam. In de reeks concerten uit Londen zullen ook Engelse gast- organisten optreden, zoals Reginald Dixon, Sandy Mcpherson, Charley Smart e.a. Wat de lichte ensembles betreft zal naar vermindering van het aantal en verbetering van de kwaliteit worden gestreefd. Camille Huysmans. de 86-jarii*e socia listische voorzitter van de Belgische Ka mer van afgevaardigden, is woensdag in alle stilte te Watermael bij Brussel in het huwelijk getreden met de 3«-iarige mevr. Ida Smissen, een hoofdonderwijzeres van een technische sehon: i 'ysmans was se dert twee en een half laar weduwnaar. Zijn nieuwe echtgenote is de weduwe van een Gentse professor. Koning Frederik van Denemarken heèft, omringd door officieren en fo tografen, dezer dagen ergens in De nemarken troepen geïnspecteerd, die deelnemen aan de grote N.A.V.O.-manoeuvres. Advertentie IV HET VLIEGTUIG hing boven Washington. In het looppad van de cabine stond een corpu lente man in een wijd jasje met ritssluiting. De rand van zijn grote Panamahoed was opgesla gen. Hij zag er uit als een kind in zijn speelpakje, dat op weg is naar het strand om daar een kuil te graven. Die man was Sir Winston Churchill. Enige ogenblikken la ter was het vliegtuig geland. Churchill liep naar de uitgang, maar zijn weg werd versperd door zijn butler Sawyers. „Mijn heer, de rand van uw hoed dat kan zo niet, dat kan écht niet, doet u 'm omlaagEn Churchill, verschrikt en met een vuurrood hoofd, schikte de rand van zyn hoed goed. Buiten aan H de vliegtuigtrap stonden de ver- g tegenwoordigers van president Roosevelt om hem te ontvangen. Hij ou een goede indruk ma ken De reis van Winston Churchill en zijn chef-staf Lord Alan Broo ke naar Amerika had plaats in juni 1942. Het was een ietwat overhaaste reis; de ongunstige ontwikkeling van de oorlog in Noord-Afrika had een vervroegd overleg met de Amerikanen wense lijk gemaakt. Terwijl de generale staf zich be zighield met de voorbereidende plannen tot een invasie in Frank rijk was alle hoop gevestigd op de troepen van generaal Auchinleck Met zijn chef-staf Alan Brooke ging Winston Churchill vele ma len op inspectie langs de kust- verdedigingswerken in Engeland. lUllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllU De krietieke toesetand in Noord-Afrika dwong Chur chill en zijn chef-staf in het voorjaar van 1942 vroeg tijdig naar Amerika te gaan voor besprekingen met pre sident Roosevelt en diens militaire adviseurs. Tijdens dit bezoek werd de basis gelegd voor de hechte vriendschap tussen de oorlogsleiders, welke vriendschap later van be slissende betekenis zou zijn voor de bevrijding van het on derdrukte Europa. De woestijnslag, die nu volgde, scheen Auchinleck's theorie te be vestigen het achtste leger in Afrika was niet opgewassen tegen de Duitse overmacht. Na drie we ken van vertwijfelde strijd waren er aan Britse zijde zware verlie zen geleden. De infanterie kon niet bouwen op bescherming van tanks. Dat was het tijdstip, waarop Churchill besloot de toestand met de Amerikanen te bespreken. Overhaast Het overhaaste vertrek en de reis naar Amerika zijn uitvoerig in Brooke's aantekeningen weerge geven: om trekt u uw jas niet uit, zoals ik U voelt zich dan veel pret tiger Het was zo sympathiek gezegd, dat ik mij onmiddellijk op m'n ge mak voelde. Bij alle gelegenheden, dat ik hem ontmoette, was hij bij zonder charmant Rampzalig De bespreking in de kamer van de president werd onderbroken door een gezamenlijke lunch. Daarna ging net onderhoud verder. Brooke schrijft hierover: „Ik kan mij het incident her inneren als de dag van giste ren: Churchill en ik stonden naast het bureau van Roosevelt te praten, toen generaal Mars hall binnenkwam met een rampzalige tijding. Wij lazen het telegram ontzet: Tobroek was gevallen. Even was het stil. Toen sprak Roosevelt. Ik weet niet meer wat hij zei, maar hij zei geen woord teveel en geen woord te weinig. Zijn deelne- neming was oprecht." De gevolgen van deze nieuwe ontwikkeling bleven niet uit; in Brooke's dagboek staat: „Gene raal Marshall ging onmiddellijk aan het werk om te zien, hoe Ame rika zijn sympathie met de daad kon tonen. Besloten werd driehon derd Sherman-tanks en honderd machinegeweren naar het Midden- Oosten te sturen." Vriendschap GENERAAL AUCHINLECK veel besproken „Wij reisden naar Stanraer in de 'speciale trein van de mi- nister-president; dat was heel comfortabel. Ik gebruikte de maaltijd met Winston en wij hadden gelegenheid nog eens rustig enige zaken door te ne men, die straks met Roosevelt zouden worden besproken. Bij aankomst in Stanrear werd Churchill op de hoogte gesteld van het laatste nieuws. In een motorboot gingen wij naar de Boeing Clipper, die ons over de Atlantische Oceaan zou bren gen." „Het was een merkwaardig gezicht, Winston Churchill te zien staan in die motorboot. Hij had een wijd jasje met ritsslui ting aan, had een zwarte Hom burg-hoed op het hoofd, en in zijn hand had hij een wandel stokje met gouden knop. Zacht- je s zong hij voor zich uit het liedje met de dwaze tekst: „We zijn hier. omdat wij hier zijn, we zijn hier omdat we hier zijn.. Het was een mooie vliegboot, keurig ingericht met banken om te slapen, een eetsalon, een keukentje en toiletgelegenheid. De vliegreis naar het Amerikaanse vasteland duurde zevenentwintig uur. De klok Bij de aankomst in Amerika liet Sir Winston de steward bij zich komen: „Ik weet liet niet. maar de klok schijnt vreemde dingen te doen, zij loopt een paar uur voor of achter. Maar ik heb er weinig last van. Mijn maag is mijn klok om vier uur krijg ik de waar schuwing dat er iets moet worden gegeten De eerste dagen van het bezoek van Churchill aan Amerika bleef hij logeren bij president Roosevelt terwijl Alan Brooke contacten had niet de Amerikaanse generale staf. Op zondag 21 juni had Brooke zijn eerste ontmoeting met Roosevelt. „Hel werd een bijzondere ontmoeting. Ik had een oud pak aan en toen ik werd geroepen om, overigens geheel onver wacht, de president te ontmoe ten, vroeg ik Churchill mij even te mogen verkleden in mijn uniform, maar hij wilde me niet laten gaan, omdat hij me nodig zou hebben. Toen ik de kamer betrad, waar de president was, voelde ik me allesbehalve op mijn ge mak. Hij zat achter een bureau, en nadat Churchill mij had voorgesteld, verontschuldigde ik mij, omdat ik zo slecht ge kleed was. Roosevelt antwoordde ech ter: „En wat geeft dat? Waar- „De Tobroek-affaire was oor zaak, dat er tussen Churchill en Roosevelt een diepe vriendschap ontstond, die voor de samenwerking tussen beide landen van groot belang bleek. Aan de ene kant stonden Roo sevelt en zijn rechterhand Marshall, aan de andere zijde Churchill en ik." De. vrij oppervlakkige relatie Marshall-Alan Brooke werd in de ze dagen ook tot een hechte vriendschap. Brooke verhaalt van de intieme gesprekken, die hij met de Amerikaanse generaal had over Roosevelt en het Amerikaan se standpunt in de oorlog. Hij kreeg begrip voor tal van zaken, die hij tot dusver slechts met Britse ogen had gezien. Daar in Marhall's kamer, zittend op de rand van het bed, tussen een ach teloos neergelegde, tandenborstel en scheerkwast in, ontstond in lange gesprekken een vriendschap die in de toekomst voor de onder drukte volkeren in Europa van zo'n grote betekenis zou blijken te zijn. De Amerikaanse reis had ook andere gevolgen. Na de terug keer van Churchill en Alan Broo ke vlogen op 19 juli 1942 Hopkins, Marshall en admiraal King van Amerika naar Engeland, om de reeds vroeger overeengekomen in vasie in Frankrijk in het najaar te bespreken. Zij hadden van Roo sevelt de vrijheid te handelen naar eigen goeddunken om met Churchill en de Engelse generale staf een overeenstemming te De reiken. Geen invasie Evenals enige maanden daar voor vonden er weer diepgaande besprekingen plaats. De Ameri kaanse en Britse militaire deskun digen bespraken nu echter, in te genstelling tot voorheen, ook ieder detail van een landing in Frank rijk en een verder oprukken in Europa. Er werd tenslotte overeenstem ming bereikt: men zag aan beide zijden in, dat een invasie op dit tijdstip niet minder dan zes divi sies manschappen zou vragen, die een grote kans liepen voor goed verloren te zijn. En de invasie in Frankrijk sinds het voorjaar een nachtmerrie van Alan Brooke die de onderneming geen schijn van kans toeschreef werd voor onbepaalde tijd uitgesteld 'om de gevechten in het Midden-Oosten en in de Stille Oceaan niet in kracht te doen afnemen. Dat betekende echter ook: een impasse in de Brits-Amerikaanse samenwerking op strategisch ge bied. Copyright V.N.D.-A.B.C.-press.) Volgende artikel: Krijgsraad in Caïro VVVVVVWM^VWWVVVVV llllllllllllllllllllllliilliliiililllllllllllllllllllllllllllllllllllllll VOOR rol Een aanbieding, die nooit meer terugkomt l Deze kleurrijke ïtollen, ituk voor sluk van prima kwaliteit, 120 cm. breed, van 2.90, 3.25 en 3.90 per meter

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 13