PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Minister Suurhoff handhaaft hoofdlijnen van sociaal beleid Geen wijziging nodig van verbod wintergerstverbouw in Zeeland GOUVERNEUR FAUBUS NIET VOOR RECHTER VERSCHENEN FINSE COMPONIST JEAN SIBELIUS OVERLEDEN 200e jaargang - no. 223 Dagblad, ultgav® van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 58 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 21 sept. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minim, p advertentie I 4.—. tng. mededelingen driemaal tarief- Kleine advertenties (max. s regelt) 13 cent o. regel met een minimum van f 1.—. „Brieven of adret bureau v. d. blad" 25 cent meer. 3iro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen, Walstr. 58-60. tel. 2355 lijnen (bg.g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Goes, Lange vorststraat 63, telefoon 2475 fb.g.g. 2226): Oostburg, Nieuw straat 43; telefoon 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2: Zierlk zee, N. Bogerdsti aat 24. tel. TENZIJ BESTEDINGSBEPERKING MISLUKT: Algemene kinderbijslagwet spoedig naar Staten-Generaal (Van onze parlementaire redacteur). De algemene kinderbijslagwet zal binnenkort bij de Staten-Gene raal worden ingediend. Aan het ontwerp van een weduwen- en we- zenvoorziening wordt met kracht gewerkt, evenals aan de herzie ning van de invaliditeitswet. Naar verwacht wordt, kan nog dit jaar een nieuw ontwerp ziekenfondswet aan de ziekenfondsraad om advies worden voorgelegd. Met deze aankondiging in de toelichting op de begroting van so ciale zaken handhaaft minister Suurhoff de verleden jaar uitgestip pelde beleidslijnen ten aanzien van de sociale politiek. Ondanks het feit, dat de situatie eerder verslechterd dan verbeterd is, knnnen deze beleidslijnen naar zijn mening gehandhaafd blijven, tenzfj zou blijken dat de bestedingsbeperking ook in de naaste toekomst niet tot de verwachte resultaten zon leiden. vragen om overwerkvergunningen blijven binnenkomen en het euvel der zwarte lonen neemt nauwelijks af. Van ontspanning op de arbeidsmarkt is, behoudens in een enkele sector, nog weinig sprake. Indien de vraag naar arbeidskrachten ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen enigs zins zou verminderen, zou dit toe te juichen zijn, vooral wanneer dit in de randstand Holland het geval zou zijn. Ook bedrijfstaksgewijze geen loonsverhogingen. Van algemene loonsverhoging zal, zoals bekend, voorlopig geen sprake kunnen zijn. Ook bedrijfs- takgewijze zullen echter, naar de minister nadrukkelijk constateert, slechts bij zeer hoge uitzondering verbeteringen in de lonen of andere arbeidsvoorwaarden kunnen wor den toegestaan. Het wetsontwerp „tot overdracht van wettelijke bevoegdheden op het stuk van de loonvorming aan orga nen van het bedrijfsleven" bevindt zich reeds in een vergevorderd sta dium van voorbereiding, zo deelt de minister voorts in deze toelichting mede. Bij de begrotingsbehandeling zal hij daar nader mededelingen over doen. Aan gelijke beloning van man nen en vrouwen, alsmede aan een vermindering van het uiterste ge meenteklassenverschil zal in de ko mende tijd nauwelijks kunnen wor den gedacht. Nauwelijks ontspanning Het aantal arbeiders op aanvullen de werken blijft zeer laag, de aan- St. van de Arbeid wil gesprek met de regering De Stichting van de Arbeid deelt ntede: „Nu troonrede en miljoenen nota bekend zijn is het bestuur van de Stichting van de Arbeid bijeen geweest om zich te beraden over de sociaal-economische situatie. Een uitvoerige gedachtenwisseling heeft plaatsgehad tussen de verte genwoordigers der centrale werkge vers- en werknemersorganisaties. Na dit eerste gesprek zullen deze organi saties het overleg in eigen kring voortzetten. Over veertien dagen zal het be stuur van de Stichting van de Ar-, beid opnieuw byeenkomen. Het ligt In de bedoeling alvorens tot defi nitieve conclusies te geraken een gesprek met de regering te vragen". Gemeentebestuurders over Troonrede, miljoenennota. Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gisteren in spoedvergadering bijeen geweest, teneinde zich te beraden over de in houd van de Troonrede en de miljoe nennota 1958 in verband met de fi nanciële positie van de gemeenten. Het bestuur heeft besloten het resul taat van dit beraad ter kennis van de betrokken minister te brengen. Deze dramatische foto werd gemaakt door een opvarende van het Deense vrachtschip Nordvestter hoogte van de Philippijnen. Dertien overle venden van een schipbreuk hangen in de mast en het touwwerk van hun gezonken bootje. Niet minder dan J,6 uren moesten zij in deze wanhopige positie blijvenvoordat zij ontdekt en gered konden worden Inkrimping van de werkgelegen heid treft veelal in de eerste plaats die groep arbeiders, die minder mo biel zijn door een sterke binding aan vroeger verrichte arbeid of aan hun gezin. Regionaal zou daarom door middel van verruiming van aanvul lende werkgelegenheid het grotere arbeidsaanbod tijdelijk of meer lang durig moeten worden opgevangen. Daarvoor zou echter meer geld dan thans beschikbaar moeten zijn en dat is weer in strijd met de noodzaak van bezuiniging. De minister heeft daarom zijn begroting voor de aan vullende werkgelegenheid maar geba seerd op het peil van de tewerkstel ling in 1955, dat met een top van ruim 16.000 arbeiders in april iets hoger Jag dan in de beide daarop volgende jaren. „Goedkope" werken krijgen voorrang. Prinses Gracia van Monaco verwacht tweede baby. Prinses Gracia van Monaco ver wacht in maart haar tweede baby, aldus heeft een lid van de hofhou ding vrijdag meegedeeld. Deze aankondiging maakt een eind aan de stroom van geruchten over een nieuwe geboorte in Monaco. Het eerste kind van het prinselijk paar, prinses Carolina, werd op 23 januari in Monaco geboren. De prins en de prinses hebben beiden de hoop uitgesproken dat hun volgend kind een jongen zou zijn. Toestand van koning Haakon De gezondheidstoestand van de 85- jarige koning Haakon van Noorwe gen is onveranderd. Aldus een vrij dagmiddag door de artsen van de koning opgesteld bulletin. Om het lijden te verlichten heeft men hem pijnstillende middelen toe gediend, waardoor echter ook de krachten van de vorst zijn afgeno men. De Noorse radio heeft vrijdagmid dag de uitzending van vrolijke pro gramma's gestaakt. RECHTER WEIGERDE ZELF-DISKW ALIFICATIE Zijn advocaten verlieten plotseling de zaal. Gouverneur Faubus van Arkansas is vrijdag, ondanks een dagvaarding, niet verschenen voor de federale rechter in Little Rock, die op ver zoek van de federale minister van justitie een onderzoek instelt naar de rassenscheiding op de gemeentelijke middelbare school aldaar. De Finse componist Sibelius is vrij dagavond in zyn woning in Finland overleden. Jean Sibelius is 91 jaar geworden. Hy overleed in zyn landhuis naby Helsinki aan een hersenbloeding. Sibelius was een zeer individueel componist, wiens typisch Noorse mu ziek in brede kring wordt beschouwd als een voortzetting van de grote klassieke traditie, al wordt zij in de verschillende landen niet overal evenzeer gewaardeerd. In Scandinavië en de Angel-Saksi sche wereld werd hij gezien als een van de grootste componisten van de wereld. Enkelen beschouwen hem als de grootste componist van symfonie ën sedert Beethoven. Sibelius was de nationalistische toondichter in de op de „Kalevala" geïnspireerde werken, zoals „En Sa ga" (1892), „FLnlandia" (1899) en „Tapiola" (1925) maar in zijn zeven symfonieën, die als het belangrijk ste van zijn werk worden beschouwd, was hy de universele componist, wiens invloed op het muzikale den ken in vele landen groot is geweest. De overleden componist heeft ver der een groot aantal kleinere wer ken geschreven, zoals pianomuziek en liederen. Jean Sibelius is in 1865 te Tavas- tehus in het toenmalige groothertog dom Finaldn, dat bestuurd werd door de Russische tsaar, geboren. Zowel zijn vader, een bekend arts, als zijn moeder was van zuivere Finse af komst. Sibelius was in zijn land zeer ge zien. Ter gelegenheid van zijn ne gentigste verjaardag in 1955 is in vijftig steden en dorpen een plein naar hem genoemd. In een gisteravond na de. nieuws berichten van elf uur over de zender Hilversum I uitgezonden gezamen lijk programma van de N.R.U. is de Finse componist Jean Sibelius her dacht. Het oorspronkelyk voor dit uur van de dag vastgestelde radio programma kwam te vervallen. Uitgevoerd werd een der bekend ste werken van Sibelius „Finlandia". Het werd gespeeld door het Philhar- monia-orkest onder Ieidingsvan Her- bert von Karajan. De gouverneur was gedagvaard om te komen verklaren, waarom hij de nationale garde had opgeroepen om de opheffing van de rassenschei ding op de middelbare school te ver hinderen. Donderdag had hij reeds gewei gerd, voor de federale rechter te ver schijnen, toen hij als getuige was op geroepen in verband met een andere zaak. Vóór rechter Davies begon met de behandeling van een verzoek van de minister van justitie, het posteren van de nationale garde bij dc middel bare scholen te verbieden, werd een verzoek van de advocaten van gou verneur Faubus ingediend om rech ter Davies door een ander te ver vangen, omdat hij niet „onbevooroor deeld" zou zijn. De advocaat van de minister van justitie bestreed dit. Na de argumenten van beide partijen te hebben aangehoord weigerde rechter Davies zichzelf te diskwalificeren, ■omdat het verzoek „niet voldoende gefundeerd" was. De rechter verwierp voorts de stelling van de advocaten van Faubus, volgens welke de bonds- rechtbank niet bevoegd is in deze zaak, omdat het geding aanhan gig is gemaakt „tegen de soeve reine staat Arkansas en niet te gen een individuele persoon". De advocaten zeiden van oordeel te zijn, dat deze zaak uitsluitend door het Amerikaanse Hoogge rechtshof kan worden behandeld. Nadat de rechter deze opvatting had verworpen, verlieten Faubus' advocaten plotseling de rechtszaal. Eén hunner zei later tot verslag gevers: „Voor zover wij erbij be trokken zijn, is het afgelopen". Prinses Beatrix opende werkplaats te Amersfoort Een dichte menigte juichte te Amersfoort gisteren prinses Beatrix toe, toen zh klokslag half elf aan de nieuwe werkplaats van de stichting C.A.W.A. (Centrale Amersfoort se Werkplaats voor Aangepaste Arbeid) arriveerde. Zij liep, wat bemoeilykt door het gipsverband om haar rech tervoet. langzaam de ruimt» bal van het geitouw in, dat feestelijk met bloemen en palmen was versierd. De prinses wandelde rustig, bege leid door de directeur van de werk plaats, dhr. A. van Weezei Errens en jhr. Snoeck Hurgronje, door wie Nieuw-Guinea op V.N.-agenda. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met 42 tegen 21 stemmen en by elf onthoudingen besloten de kwestle-Niemv-Guinea op de agenda te plaatsen. Een Braziliaans lijnvliegtuig is woens- doegavond neergestort bij de luchthaven van Carrasco. DAGELIJKS BESTUUR Z.L.M.: Fiscale boekhoudingen te benutten voor bedrijfsvoorlichting De rijkslandbouwconsulent voor Zeeuwsch Vlaanderen, ir. J. A. H. Hae- nen, heeft op verzoek van de Z.L.M. zich nader georiënteerd over de ver bouw van vvintergerst in Zeeuwsch-Vlaanderen en het aangrenzende Bel gische gebied. In de Nederlandse grensgemeenten heeft hij geen enkel perceel wintergerst aangetroffen. In het aangrenzende Belgische gebied evenmin, nadat hij contact had opgenomen met de rijkslandbouwkundigen uit Brugge en Dendermonde. In de streek van Oudenaerde wordt wel win tergerst verbouwd. Ook de opbrengst was daar volgens boeren eerder la ger dan hoger dan die van zomergerst. Mede gezien andere bezwaren die aan de verbouw van wintergerst ver bonden zijn, zoals het risico van uitvriezen en het bevorderen van ziekten in de zomergerst is er weinig aanleiding te trachten het verbod van de verbouw van wintergerst in Zeeland gewijzigd te krijgen. Tot deze conclusie kwant het dagelijks bestuur van de Z.L.M. in zijn jongste vergadering te Goes. De heer Becu deelde op deze verga dering mede, dat het Landbouwschap bezig is een regeling uit te werken om net twee-prijzenstelsel voor sui kerbieten in de praktijk toe te pas sen. Naast het Oldambt komen voor namelijk de zandstreken, waaronder die in Zeeuwsch-Vlaanderen, voor de toeslag in aanmerking. Voorgesteld wordt om in de door de ramp zwaar getroffen gebieden, Schouwen en Dui- veland en Kruiningen geen aftrek toe te passen. Voorts is in de hoofdafdeling Ak kerbouw van het Landbouwschap uit voerig gesproken over een garantiere geling voor consumptieaardappelen. Van de zijde van de Overheid wordt thans voorgesteld een zelfde regeling te volgen als men ook in België wil toepassen. Deze komt neer op een ga rantie door de regering voor alle con sumptierassen van tweederde van de kostprijs. In het voorjaar zou dan voor enkele consumptierassen een be- waarvergoeding gegeven moeten wor den. Medegedeeld werd nog dat de prij zen van de stikstof meststoffen om hoog zijn gegaan. Sedert 1952 is de prijs stabiel geweest, doch thans heb ben hogere kosten een prijsverhoging veroorzaakt. Het dagbestuur kon zich vereni gen met net standpunt van de af deling Werkgeversbelangen van 't K.N.L.C. om voor het contractjaar 1958-1959 in het mantelcontract geen principiële wijzigingen aan te brengen. De voorzitter, ir. M. A. Geuze, bracht verslag uit over een vergade- ving, die hij heeft bijgewoond over het onderwerp, „Welke richting de vleesproduktie in Nederland uit moet". Er is aldaar vooral gespro ken over de voor- en nadelen van even tuele gebruikskruisingen, waarbij bleek dat men op grond van buiten landse proeven daarin weinig zag, Het Z.L.M.-bestuur vroeg zich af of proefnemingen op kleine schaal toch niet wenselijk zouden zijn. Besloten werd de directeur van het Veeteeltwe zen, ir. Rijssenbeek. uit te nodigen, over deze interessante kwestie een in leiding te houden op de eerstvolgende ontwikkelingsdag in januari of fe bruari 1958. BEDRIJFSANALYSE Een commissie, bestaande uit de di recteuren van de landbouwboekhoud- bureaus, de beide rijkslandbouwcon- sulenten en de rijkstuinbouwconsu- lent in Zeeland, heeft in opdracht van de Landbouwvoorlichtingsraad in Zee land nagegaan in hoeverre het moge lijk is, fiscale boekhoudingen van agrarische bedrijven, te gebruiken voor het geven van bedrijfsvoorlich ting. De commissie was unaniem van mening, dat de fiscale boekhoudingen van landbouwbedrijven te benutten zijn voor bedrijfseconomische analy se. De vergadering gaf zijn goedkeu ring aan deze bevindingen, zodat nu nagegaan zal kunnen worden hoe men in de praktijk deze bedrijfseconomi sche boekhoudingen kan gaan verzor gen. Naar verluidt, bestaat er een ge rede kans, dat ir. J. van 't Leven, die belast is met onderzoekingen voor de Commissie Waterbeheer sing en Ontzilting, naar Wagenin- gen zal worden geroepen. Van daaruit zou hij zich dan nog ge deeltelijk kunnen bezig houden met het onderzoekwerk in Zeeland. Het Z.L.M.-bestuur vroeg zich ech ter af of een dergelijke gang van zaken bevorderlijk voor het onder zoek zal zijn en of deze het be- uit het bedrijfsleven nog verder zal schikbaar doen stellen van gelden rechtvaardigen. zjj zich liet voorlichten, langs de verschillende afdelingen. Zy sprak ook met enkele werknemers. De prinses droeg een lichtblauw mantelkostuum en een flatteus don kerblauw kapje. By haar vertrek werd zy hartelijk toegejuicht. Prinses Beatrix gefotografeerd tri- dens de openingshandeling van de werkplaats. KORTE PREDIKATIE Wie zal ons het goede doen zien"t Psalm Jt "t. De dichter vraagt naar het goede. Natuurlijk: hij mag dati een vroom mens zijn, toch blijft hij ook een kind van deze wereld. En in deze we reld zijn de meningen over het goede nogal erg verdeeld. Wat de één goed noemt, wordt door de ander af gekeurd. Gedachten en inzichtendie lange tijd als fout vierden verwor pen, worden na verloop van tijd soms ineens weer begroet als juist goed zijnde. Hoe kun je nu wijs worden uit al die meningen, die vaak lijnrecht te genover elkaar staan? Hoe kun je nu, temidden van al die gedachten en inzichten, je eigen positie bepa len? Want dat zal toch moeten: er wordt van mij toch verwacht, dat ik een vaste lijn volg. 't Gaat toch niet op, 't nu eens met deze, en dan weer met die mening te houden. „Wie zal mij het goede doen zien f" Deze partij of gene partij, deze mens of die mens, deze kerk o] die kerk Nu doet de dichter een vestandige zet. Het lijkt hem nogal overbodig het antwoord te zoeken bij een mens want deze zegt dit en die zegt dat. Dus gaat hij zijn vraag stellen aan een instantie, die niet gebonden is aan de mening van een of andere groep of stroming. Hij stelt zijn vraag aan Eén, die het goede voor heeft met die gehele i ragende en zoekende wereld: God.' En hij vraagt: „verheft Gij over ons het licht Uivs aanschijns, o Here". Dat is een hele stap, die de dich ter daar doet. Dat is een erkennen van eigen onmacht. Dat is een streep halen door alle eigen-dunk van het zelf wel te weten. Ja, een hele stap, maar de enig goede. Want dat vragen blijft niet zonder antwoord. Jezus zeide: ,Jk ben het licht der wereld". Ge vraagt naar hét goede? Maar hoe zult ge ooit hét goede kunnen vinden, wan neer ge niet eerst U hebt laten vin den door dé Goede? Houdt V dan in al het vragen en zoeken van de wereld vast aan Hem die zegt: wat vraagt ge Mij naar hét goede? Eén is dé Goede! Sluiskil. J. G. N. Cupédo. VERWACHT... OOSTELIJKE WIND. Toenemende bewolking, met later ntogelyk hier en daar enige regen. Zwakke tot matige oostelijke wind. Weinig verandering In temperatuur. ZON EN MAAN 22 september Zon op 6.27 onder 18.41 Maan op 4.36 onder 17.41 23 september Zon op 6.29 onder 18.39 Maan op 6.01 onder 18.09

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1