Douanetarieven van Euromarkt vormen aanvaardbaar compromis Enorm kabelnet verbindt in V.S. honderden t.v.-stations met elkaar WYBERT VEEL REGEN, MAAR OOK VEEL ZOMERSE DAGEN PRODUKTIESTRUCTUUR VAN LANDBOUW WIJZIGT ZICH ITT VOEDSELTEKORTEN LEIDDEN TOT H0NGERDEM0NSTRATIES VRLJDAG 20 SEPTEMBER 1957 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT REGERING IN MEMORIE VAN ANTWOORD Minimumprijzen voor de landbouw zijn overgangsmaatregelen (Advertentie/ Nog nooit rookte u voor zo'n bijzonder goede sigaar De regering heelt nogmaals een krachtig pleidooi gehouden voor het aanvaarden van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). De regering voert dit pleidooi in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer, zoals wij gisteren reeds hebben gemeld. In haar antwoord wijdt de regering ook grote aandacht aan de detailplannen van het verdrag. De regering is zich er van bewust dat tegen vele douanetarieven ge rechtvaardigde bezwaren zijn in te brengen ea dat het verdrag voor bepaalde sectoren in het economi sche leven wellicht tot moeilijkhe den zal kunnen leiden. Zij meent echter dat de bepalingen over het gemeenschappelijk douane tarief in het kader van het bedrag als een geheel een aanvaardbaar compromis vorm Zo acht de regering aan het heffen van een invoerrecht van 16 procent op koffie bezwaren verbonden. Zij is van mening, dat de bezwaren echter met betrekking tot de belangen van de invoer uit Indonesië niet zo ern stig zullen zijn, als de Kamer vreest. Ook voor het artikel thee moet, naar het de regering toeschijnt de beteke nis van een invoerrecht nl. van onge veer 33 procent voor groene en 35 procent voor zwarte thee voor de handelsbetrekkingen met Indonesië en de Nederlandse produktiebelangen aldaar niet worden overschat. Het bezwaar tegen het invoerrecht van de betekenis voor de consumpitie- Srys. De regering betwijfelt of door et invoerrecht van dertig procent op ruwe tabak de bij uitstek gunstige positie, die onze tabaksverwerkende industrie en speciaal de sigarenin- dustrie voor de Euromarkt bezit, ver loren zal gaan. COMPENSATIE Een oplossiug voor de gevreesde moeilijkheden dient in beginsel ge zocht te worden in het toepassen van tariefscontingenten. Mocht een der gelijke maatregel geen soulaas bie den dan denkt de regering aan de mogelijkheid de accijns op de tabaks producten te verlagen ter compensa tie van de invloed van het verhoogde invoerrecht, op de binnenlandse prijs. De taak, die aan de Europese or ganen bij de bepaling van het al gemeen beleid wordt toegedeeld, wordt door de regering beschouwd Geen overeenstemming over kostprijsberekening Het overleg tussen de minister van landbouw en het landbouwschap over dc waardering van enkele kostenbc- standdelen in de kostprijsberekenin gen voor landbouwprodukten heeft niet tot algehele overeenstemming ge leid. Het bestuur van het landbouw schap heeft woensdag desondanks be sloten mede te werken aan het opstel len van een leidraad, gebaseerd op het regeringsstandpunt, aan de hand waarvan het Landbouw Economisch Instituut de kostprijsberekening voor de oogst-1958 zal vaststellen. De onderdelen van het regerings standpunt, waarmede het landbouw schap zich niet heeft kunnen vereni gen, hebben betrekking op de rente voet over het gebouwenkapitaal, de z.g. algemene vervangingswaarde als basis voor de berekening van rente en afschrijving, het niveau van het in gecalculeerde minimum grondrente- bedrag en de koppeling van de belo ning voor de boer voor handenarbeid en bedrijfsleiding, waarbij deze totale beloning zal worden herzien aan de hand van de ontwikkeling van de al gemene loonindex. Economisch verdrag van Benelux geparafeerd. De ministers, die in de algemene ver gadering van de Verenigde Naties België, Luxemburg en Nederland ver tegenwoordigen, hebben dinsdag ge durende de zitting van de assemblee het economische verdrag van de Be nelux geparafeerd. Het betreffende document was het laatste van de economische overeen komst, waarover sinds 1944 wordt onderhandeld, zo heeft minister Luns woensdag in New York verklaard. „Wij hopen dat dit document nog voor het einde van het jaar kan wor den getekend", zo zeide minister Luns. „Wij geloven dat het voor 1 januari 1959, wanneer de Euromarkt in werking treedt, door de parlemen ten kan zijn geratificeerd". De minister zeide dat de parafering plaats had terwijl de ministers schijn baar naar de sprekers in de essem- blee der Verenigde Naties luisterden. als een waarborg tegen het pro tectionistische streven van som mige partnerlanden. Dit zegt de regering met betrekking tot de landbouw. Een verdere garantie kan worden gevonden in het bevorderen van de rationalisatie in de Europese landbouw. De regering zal zo no dig krachtige weerstand bieden aan eventuele pogingen om in de landbouw tot integratie per pro- dukt of groep van produkten te komen. RESULTATEN De minimumprijzen voor de land bouw moeten worden gezien als over gangsmaatregel, die tot doel heeft te voorkomen, dat dei-gelijke afbraak van de grensbelemmeringen het na tionale prijsbeleid in de landbouw op se schroeven zet. De regering verwacht van de mini mumprijzen in het kader van de EEG gunstiger resultaten dan die welke in de Benelux zijn bereikt. Het is de regeling niet mogelijk in te, gaan op de gevolgen van de verhoog de rechten op tarwe en voedergranen zolang niet bekend is in hoeverre de voor deze produkten vastgestelde rechten zullen worden toegepast. Ter wijl liet evenmin bekend is welke markteregelingen voor de produkten in de gemeenschap zullen worden aanvaard. INDUSTRIALISATIE De regering is er zich van bewust, dat de gewijzigde omstandigheden, die zich door de geleidelijke Verwe zenlijking van een gemeenschappelij ke markt in Europa zullen voordoen, ook op het terrein der belastingen bepaalde aanpassingen nodig maken. Dat daarbij in het bijzonder aandacht zal worden geschonken aan de voor Nederland met zijn snel groeiende bevolking geboden krachtige indus trialisatie cn de daarvoor noodzake lijke mogelijkheden tot investering, spreekt vanzelf. Opgemerkt wordt evenwel dat een volledige aanpassing van de gehele belastingwetgeving en van de fiscale politiek in al haar onderdelen voor het bereiken \au de doelstellingen van de gemeenschap niet noodzake lijk en zelfs niet mogelijk voorkomt. Immers blijven, ook in de definitieve fase van de gemeenschap, zeer he- langrijke terreinen van de overheid*- j zorg uitsluitend aan de nationale re geringen voorbehouden. Advertentie Neem iedere dag de kleine dosis KRUSCHEN en drijf 20 die Rhenmatische Pijnen uit Uw ledematen. 't Is alsof U een wonder beleeft, als U al betrekkelijk gauw de gunstige invloed van de aansporende werking van Kruschen's zes minerale zouten op uw bloedzuiverende organen onder vindt. Naarmate het bloed wordt vrij gemaakt van die pijnverwekkende on reinheden, leeft ge weer helemaal op en voelt ge U allengs weer de oude, fit van lijf en leden en vrij van pijn. ZÖMER 1957 IN ZEELAND (Van onze weerkundige medewerker) Lang niet in allo elf provincies van Nederland zal men nog zo tevreden over het weer in de afgelopen zomer kunnen zijn als in Zeeland. Er viel wat rijkelijk regen enaugustus stel de wat teleur, maar er werden te Vlissingen 16 tegen normaal 9 zomerse dagen (warmer dan 25 C) waargenomen terwijl er in De Bilt 15 tegen normaal 19 zomerse dagen zijn voorgeko men. Juni bleef, behalve in Sas van Gent, in Zeeland een dro ge maand met veel zonneschijn. Zondag 30 juni wat met 33° C te Vlissingen een zeer warme dag. Eén graad beneden het re cord voor juni (34° C) in 1915 gemeten. Juli bracht in Zee land 7 tegen normaal 4 zomerse dagen met vooral in de le week zeer veel warme dagen. Op 6 juli werd de heetste dag geme ten met 34° C te Vlissingen een graad beneden het record voor juli in 1945 waargenomen. Na omstreeks 7 juli was het met de zomer gedaan. De depressies kregen de overhand en er begon flink wat regen te vallen. Middelburg kreeg 142 mm (normaal 65 mm). De eerste week van augustus bleef zo goed ais droog maar daarna kwamen er maar weinig zonnige va kantiedagen meer voor. De Enkhuizer almanak was nog al optimistisch door voor augustus een flink warmteoverschot en zeer warme dagen aan te kondigen, maar dit bleef een stille hoop, die niet vervuld werd. De gemiddelde temperatuur over de drie zomermaanden kwam dicht bjj normaal te liggen. In De Bilt scheen de zon op 622 uren tegen normaal op 615 uren. Te nat werd de zomer, want op alle regenwaarnemingsposten viel belangrijk meer dan de 180 mm die in Zeeland in de zo mer voor normaal geldt. Middelburg 304, Sas van Gent 292, Borssele 288, Cadzand 263, Goes 255, Vlissingen 250, Kats 249, Aagtekerke 231, Renesse 228, Aardenburg 216, Biezelinge 199 mm. Lezers die belangstelling hebben om een eigen regen meter aan te schaffen, en daarmee ook wel metingen willen verrichten voor ons maandelykse overzicht van het weer in LANDBOUWWEEK TE WAGENINGEN Landbouw en planologie brengt men nog te dikwyls alleen met elkaar in verband, wanneer het gaat om het afstaan van cultuurgrond voor niet agrarische doeleinden. De Nederlandse landbouw zal zich in de tweede helft van deze eeuw moeten aanpassen aan de zlcli snel wijzigende om standigheden, waarin de verschuivingen op het terrein van arheids-, paar de- en natuurkracht naar mechanische-, motorische, elektrische- en kern energetische krachten wel het meest spectaculair zijn. Deze aanpassingen, met vele randverschijnselen, zullen diep hun stempel drukken op de pro- duktiestructuur. De landbouw en het platteland zullen in de komende de cennia naar twee zijden met de ruimtelijke ordening worden geconfron teerd zo sprak ir. S, Herweyer. directeur van de Cultuurtechnische Dienst als zijn mening uit, toen hij op de tweede dag van de 22e Nederlandse landbouwvveek te Wageningen een voordracht hield over de landbouw in het verband der landelijke planologie. Ir. Herweijer voorzag, dat het type der agrarische bedrijven steeds meer zal evoluëren naar het meer gespe cialiseerde gezinsbedrijf. Voor de be drijfsgebouwen zijn uit economisch en technisch oogpunt goedkopere en flexibele bouwwijze gewenst. Studie van standaardisatie van bouweenhe- den met eventueel Europese fabrica ge ter verkrijging van groter afzet gebied, zodat de boeren delen van landbouwbedrrjfsgebouwen normaal kunnen kopen, zelf bouwen en instal leren, dient in het kader van de ko mende Euromarkt te worden bevor derd. Voor de landbouwwegen is coördina tie van de plannen voor de aanleg van gemeentelijke, regionale en rijks wegen in landelijk vérband een ver eiste. Zestig procent van het land- Bij guur weer 1 kunt U verkoudheid voorkomen met In het Nederlands Rundveestamboek is het 500.000ste dier van het roodbonte veebeslag Ingeschreven. Het Is een kalf van de heer M. van Oirschot te Boxte'., die een herinnering zal ontvangen. Van het zwartbonte veebeslag is onlangs reeds het miljoenste dier ingeschreven. bouwwegennet, d.w.z. 50.000 km, is nog onverhard. Men wil dit terug brengen tot 25.000 km., hiermee is echter 1.7 miljard gulden gemoeid. Wat de agrarische kernen betreft, deze zullen in aantal moeten worden teruggebracht, opdat zij in de toe komst. waarin een sterke toeneming van de vervoersmogelijkheden kan worden verwacht, levensvatbaar zijn. Voor bioscopen, schouwburgen, concertzalen en bibliotheken moet een plaats worden ingeruimd in de streekcentra. Prof. dr. E. W. Hofstee, die als discussieleider optrad achtte het in onteigeningskwesties in strijd met de rechtvaardigheid, dat de over heid aan de boer. wiens grond ten of fer valt aan stadsuitbreiding, wegen aanleg e.d., wél het gebruiksrecht van grond ontneemt zonder hem ech ter in staat te stellen elders grond te verwerven. Wel zyn er boeren, <lie afstand willen doen van hun gebröiksreoht op grond doch zij blijven zitten, omdat de grondkamerprijzen te laag zijn in verhouding tot de reële waarde. Aangezien de „verdreven boer" niet meer mag betalen dan de grondka- merprys zou liet volgens prof. Hof stee billijk zijn als de overheid bij zulk een transactie medewerking verleende door ook hipr boven de grondkamerprys te gaan. Herziening van de landbouwpolitiek In Yatang Hsu, in de provincie Kwantung (China) zijn vier com munistische functionarissen ver moord, toen daar een grote menig te een hongerdemonstratie op touw zette voor een restaurant dat ge reserveerd was voor enige leden van de communistische partij van China. Vierentwintig „misdadigers" die hadden deelgenomen aan de de monstratie, werden dezelfde dag oog „geëlimineerd", en de andere deelnemers aan de betoging zijn binnen tien dagen allen gepakt, zo is te Hongkong medegedeeld door het officieel Chinees nieuwsagent schap „Nieuw China". De betoging lis op 12 juli voorgevallen... De demonstratie in Yatang Hsu was er een van vele, veroorzaakt door de voedseltekorten en de hou ding van de partijfunctionarissen in sommige Chinese streken. De deelnemers aan de betogingen werden „contra revolutionaire ban dieten" genoemd, en de partijfunc tionarissen sneuvelden terwijl zij re geringskantoren, onder andere het levensmiddelenbureau en het belas tingkantoor, tegen de aanvallen van deze „bandieten" verdedigden. De betogingen, naar de omvang waarvan men slechts gissen kan, zijn voor de Chinese communistische par tij aanleiding geweest tot een her ziening van do landbouwpolitiek. Er is een reorganisatie gelast van de coöperatieve en collectieve boerde rijen, van de opvoeding der werkers, en van de administratieve organen. Zo is bijvoorbeeld de order dat een coöperatieve minstens 200 fa milies als leden moest hebben, on gedaan gemaakt, en vervangen door een die 100 gezinnen als maximum stelt. STEEDS MEER MOGELIJKHEDEN VOOR T.V. (2) Amerikanen voelen er weinig voor kijkgeld te betalen TD ij de televisie, en dan doelen wij iu het bijzonder op de over- ■*-' brenging van het video- of beeldsiguaal, worden overal afwijkende systemen toegepast. Zo bleek het in Nederland het beste om hoge televisietorens en -masten te bouwen, teneinde de beeldsignalen een zo groot mogelyk bereik te geven. Zoals be kend is, volgen deze signalen niet de kromming van de aarde en zij weerkaatsen evenmin hoog in de atmosfeer terug tegen de zogenaamde Heavyside-laag, zoals de gewone radiogolven, doch gaan rechtuit, rechtaan met als grens, net zoals bij het mense lijk oog, de horizon. Hoe hoger de mens staat, hoe verder hij kan zien. Van hoe groter, hoogte de televisiesignalen de ether worden ingezonden, des te verder is het bereik. Vandaar dus die torens cn masten op een aantal plaatsen in het land. Er was ook een andere oplossing mogelyk geweest: het aanleggen van een kabelnet. Deskundigen rekenden evenwel uit, dat zulks te kostbaar zou worden. Allereerst zou men dure coaxiale kabels moe- teu bezigen, dus afgeschermde kabels, waarop storingen van buiten af geen invloed zouden hebben. Bovendien kwam er dan nog de oan- legkosten van het net, dat ondergronds zou worden, bij, alsmede nog talryke andere zaken, zoals versterker- en tussenstations. Merk waardig genoeg, deinsde men er in Amerika niet voor terug wèl televisiekabels te leggen en dat zelfs van kust tot kust, waardoor steden met elkaar verbonden worden, die byna 5000 kilometer uit elkaar liggen. Het zijn indrukwekkende cijfers, die een indruk geven van de af metingen van deze televisie-netten, een soort draad-distributie in het groot, waarbij de aangeslotenen de televisiestations zijn. Deze co- ax-kabelnetten liggen als reusach tige spinnewebben over de Ver enigde Staten. Alleen al de Amerikaanse Tele foon en Telegraaf Maatschappij heeft ten behoeve van de televisie een continentaal netwerk van coaxiale kabels en van kabelver bindingen naar tussenstations, waarvan de totale lengte rustig ver boven de 150.000 kilometer mag worden geschat, misschien is zelfs 200.000 kilometer niet over dreven, doch de laatste cijfers ontbreken nog. Door dit net zijn 365 t.v.-stations in 240 steden met elkaar verbondenDe groei in nog geen tien jaar is werkelijk verbazingwekkend; in 1948 was de totale lengte van het net slechts zo'n 1500 kilometer. Duizend tech nici zijn elke dag belast met het onderhoud van het monsternet van deze maatschappij, waarbij het niet zozeer om de kabels gaat, als wel om de bijbehorende appa ratuur, zoals versterkerstations. Het is duidelijk, dat de kabel verbindingen een uitermate be langrijke rol spelen bij de televi sie in de Verenigde Staten en men zou daarom verwachten, dat de distributie van de t.v.-program- ma's naar abonné's per draad een hoge vlucht zou nemen. Dat valt echter tegen. Wel wordt draad-te levisie in toenemende mate ge- pogingen overeenkomstige gyste- bruikt in de industrie, maar alle men ingang to doen vinden in de Amerikaanse huishoudingen liepen op niets uit. De Amerikanen voelen er niets voor om in een of andere vorm kijkgeld te betalen voor Iets, dat middel van de draadloze televisie, ze voor niets kunnen kri jgen door De programma's worden im mers betaald door de adverteer ders en uitroeien van dit „spon sor"-systeem blijkt onmogelijk. De kijkers klagen dikwijls over lange en veelvuldige „commercials" en willen wel eens iets anders, maar er voor in de beurs tasten Neen, dat is er niet bij. Hoe het dan ook moet gaan met een ander soort draadtele visie, die ook een aanslag op de portemonnee doet, is nog niet te voorspellen. Het is ook 'n „closed circuit"-systeem, dus niet draad loos, doch via kabels. Het is zo ingericht, dat er drie program ma's per kanaal, dus over één lijn kunnen worden vemoerkt. Boven dien is er een muntmeter aan de ontvang-apparatuur verbonden ,J?ay as you seé"-télevisie noe men de Amerikanen dit: betaal als U kijkt. De kijker kan, als hij maar geld in de sleuf werpt, een van de drie programma's kiezen. Be schikt de abontié niet over gepast t televisiestudio. geld. dan kan hij ook geldstuk ken van lioyere waarde in de muntmeter stoppen en verkrijgt aldus een „tegoed" op de nog vol gende uitzendingen. Intussen zoekt men naarstig verder naar eenvoudiger „dragers van televisiesignalen, zulks in de plaats van de kostbare coaxiale kabels. De Bell Telefoon Maat schappij heeft in samenwerking met andere bedrijven een methode gevonden om gewone telefoonka bels te gebruiken (in principe schijnt deze manier hetzelfde te zijn als van de Nederlandse P.T. T.) en men verwacht hiervan een veel praktischer toepassing van de televisie, in hoofdzaak in in Iindus triële ondernemingen. Bij het ge bruik van gewone telefoonlijnen werkt de onderhavige, methode met succes over afstanden van 15 tot 25 kilometer, maar daarmee ls de grens zeker nog niet bereikt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 7