57.50 70°fo van de pot blijft staan! „DE VERFBRON" BIJ HOOIJDONK WORDT UW MODEDROOM WAAR; APARTE MANTEL voor MODE IN MINIATUUR De totale pot bedraagt: Radion wast witter en zachter I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1957 Het adres voor Ralstonlakken f 4,95, flinke bui? Paint Up ruimteverf f 3,25 per kg; Rioplastic muurverf f 0,93 p. pak; Re- sidentielakken (moderne kleuren) f 4,10 p. kg; Neo- mix gekleurde verven (spe ciaal voor meubelen) f 3,25 flinke bus. Kwasten behang glas. De Speciaalzaak Wolstraat 8, Vlissïngen Telefoon 2830 KOOLWIJK, scheepsleve- raneief, vraagt BEKWAME CHAUFFEUR. Zonder góede getuigschrif ten óflnódig te solliciteren. Melden «An het kantoor aan de Buitenhaven, Vlissingen. Een nieuwe hartveroverende collectie mantels. Maten 32-50. Prijzen 57,50, 59,50, 82,50, 97,50 Wij hebben charme en lage prijzen voor Uen de sortering is geweldig groot. Voor de jeugdige vrouw schattige mantel, in beige, lever en R.A.F., CQ 7? maten 36-44 UUjIU Ohwat elegant zijn die mantels met bont. Mantel met iHdisch 995Q lamkraag wvïww Ondanks vele prijsstijgingen heneden de 100,de allermooiste WEVENIT JAPON Prijzen 49,75, 59,75, 62,75, 65£0 enz. Voor dat wat U graag draagt. WM6scen{,ectle Een grote collectie fantastisch leuke kinderkleding, o.a. de moderne ys en mantels. Uw dochtertje zal er weg van zijn. Adverteren doet verkopen. SI KLAKT It KONING - Alleen geldig zaterdag 21 sept. '57 Ne. 1 Ne. 1 No. 3 Ne, 4 Ne. 5 No. 6 No. 7 No. 8 Ne. 9 No. 10 No. 11 No. 12 DAMESPXJLLOVEKS lang model met 3/4 mouw, met streep afgewerkt, lil de kleuren bleu, rood, «wart, mandar(jn en maïs, met V-hals hooggesloten OVERHANDDOEKEN óm zélf te borduren, met eordónzoom en bies VILT-TOCHTBAND sluit volkomen uw ramen af; geeft besparing op uw kolenrekeningper pakje van 5,5 meter HOUTEN LEPELS van taal, spierwit ahorn- hoüt, in verschillende maten en In rond en ovaal. Verpakt in plastic zakjes, per zakje Van 3 stuks per zakje van 4 stuks per zakje van 5 stuks GESTREEPT PYJAMAFLANEL 70 cm breed, voor kinder- en heren pyjama's: zelf maken is altjjd een stuk voordeli ger. Per meter ITALIAANS TWEED voor rokken en pakjes, voordelig breed n.l. 150 cm, in 4 kleurstellingen met zwart-wit, de grote mode. Per meter ZLTVERWÓLLEN KAMEELHAREN PANTOFFELS voor dames, maar ook voor de grotere jongens; met bijna 3 cm dikke ge- vulcanlseerde rubberzooi, T AIT" ZIJ DEN KINDERPARAPLU in frisse ruitdessins, met leuk sierknopje en 8 ba leinen HERENALPINO'S mét imitatie lederen band en op z|jde gevoerd; ma rine kleur. Met het slech te weer een prettige dracht VERPLEEGSTERS- SCHORT van prima wasbare ka toen, met aan beide zij den een zak. In maat 38 t/m 48 VRUCHTEN- OF PUDDINGCOUPE van helder geperst glas, per 6 stuks voor ENGELSE CARAMELS onze bekende, uitsteken de kwaliteit! in vanille en chocolade. Per 200 gram 6,25 7,25 2,10 0,39 0,69 0,98 1,45 0,89 5,75 4,40 1,95 2,10 2,90 0,75 0,49 VROOM DKEESMAXV AlUJDli.HLlU. - VLlSSlftGËN Hier is de uitslag van de RADION PUZZELWEDSTRIJD f75£2&- Zoals U weet is 70% van de totale pot bestemd voor in zendingen zonder fouten. Ditmaal kwamen er echter geen foutloze inzendingen binnen. Overeenkomstig punt 10 van de voor waarden wordt dit bedrag, groot dus gevoegd bij de pot van de volgende puzzel. Doe dus vooral mee met de ,,Kijk-U-Rijk"-puzzel no. 12. De pot wordt extra groot 11 VERANTWOORDING 30% 80% van de totale potI 22.688,- 19% van het brutobedrag ad f 24.366.- f 4.628,- (zte voorwaarden punt 10) Totaal uit te keren f 18.060,- Zoals U weet is 30% van de totale pot be stemd voor inzendingen met één fout. Dit ge deelte vande A O pot bedraagt: *Sm m C9 Öb" Er kwamen in totaal 8 kolommen met 1 fout binnen, ingezonden door 7 gelukkige puzzelaars. De kolomprijs bedraagt: f2.257,50. De gelukkige winnaars zijn: H. B. Regelink, Hogesteeg 10, Ammerzoden N. G. Sloothaak, K. v. Oosterwijklaan 6, Amstelveen G. Meyering, De Löo 86, Coevorden T. Dumay/G. v. d. Meer, Brassenkade III, Delft S. Jonkman, M. 83, Eexterveen (2 kolom A. Lenssink, Celebesstraat 42, Hengelo (Ov.) S. Sterk, Kanaalstraat 9, Lisse Proficiat winnaars! Veel geluk ermee! Oplossing: 3-2-1-1-1-2-2-2-1-1-2-2 MOTIVERING; A. t» scheve toren van PIsa ls zeker de moeite waard om te bezien en dua bezienswaardig. Ook merkt men op dat de toren door aljn scheve stand afwijkt ln aard en voorkomen, het«een met merkwaardig wordt aangegeven. (3). B. Zowel de sterk van he tal gemeen gebruikelijke afwijkende kleding als de uitdagende houding wijzen er op dat hier doel bewust er naar gestreefd wordt de aandacht te trekken, zoals men onder opzichtig verstaat. Het bescheiden woord opvallend geeft dit onvoldoende weer. (2). C. Voor een Jongen die men met het verkleinwoord „Jantje" benoemt, ls ae verwezenlijking van het bezitten van een auto uitgesloten, zodat hier van Jantje'» illusie gesproken moet wor den. (1). D. Het sterke verlangen begerigheid) naar de limonade ls duidelijk te zien. Of hier gesproken kan worden van gretigheid. ln de betekenis van gulzigheid, blijkt, pas als zij drinkt. Bege righeid is dus beter. (1). E. De kooplust (lust tot kopen) spreekt uit de aandacht waar mede do dames kijken. Op het raam staat eohter Seizoen Op ruiming. Men verkoopt dus alleen de overgebleven seizoens- artlkelen en niet dé gehele voorraad zoals bij een uitverkoop (bv. wegens faillissement of waterschade)hetgeval ls. Dus (1). F. Illustraties ln een boek zijn gedrukte platen (—pront). Dit woord ls hier dus be ter op zij n plaats dan tekenin g (origineel) <2). G. Het woord zuster Ja alleen als aanspreektitel Juist, maar verpleegster ls volkomen van toepassing. (2.). H. Ben straaljager kan een enorme snelheid halen, maar op het plaatje blijkt niet of hU dit nu doet. Snelheid 1b due twijfel achtig maar de tolldlteit moet altijd bestaan, onafhankelijk van de snelheid waarmede op een ogenblik gevlogen wordt (2). I. Het eenvoudige plaatje stelt een oppervlakkig beschouwer niet voor veel onbegrijpelijks en kan dus zeker niet, raadsel achtig genoemd worden, maar de gedeeltelijk aan de waarne ming onttrokken persoon hooft wol iets geheimzinnigs. (1). J. Natuurlijk heeft U dlreot de verkleinde afbeelding van de Snip en Snap affiche herkend. Voor de uitbeelding van deze figuren ls echter één plaatje zeker niet genoeg. (1). K. Het gebouw mist elk element van een vesting of burcht en ls dus zeker een landhuis. (2). L. De einduitkomst van deze vermenigvuldiging ls fout. (2). Mf'JKSN 1£MEESTXAAT HDKDORP Plak het uitgeknipte tekstgedeelte van de verpakking (Radion wast wit ter) eerst op de achterzijde van de brief kaart. Dus één van een groot Radion- pak of twee van twee kleine Radion- pakken. Plak de strook er overheen, zo danig dat de helft van het knipsel zicht baar blijft (zie afbeelding). Zo voorkomt U, dat Uw Inzending on geldig wordt door het verloren raken van de knipsel*. Maak de knipsels tevoren zo dun mogelijk, door de karlonlaag aan de achterkant te verwijderen. Voorwaarden tot deelneming I. Begin met plaatje A te bekijken. Er staan twee woorden onder. Vindt U dat het eerste woord het beet past WJ de afbeelding? Vul dan cijfer 1 in achter de A ln kolom I van de oploMlngs»trook. Hebt U voorkeur voor het tweede woord, dan schrijft U 2 InplaaU van 1. Acht U belde woorden even toepasselijk3. Doe hetzelfde met de andere plaatjes. Is kolom I geheel Ingevuld, dan is er een oplossing gereed. Daarna kunt U - als U wilt - de tweede, derde en vierde kolom invullen. 2. Vul zoveel kolommen lo als U wilt. mnar volledig en zonder veranderin gen of onduidelijkheden, (geea Romeinse cijfers). 1. Oplossingen inzenden uitsluitend per briefkaart, beplakt met niet meer dan Mn oplossingsstrook (4 kolommen), uit deze advortentle geknipt of nauwkeurig nagetekend op blanco papier (zie afbeelding). 4. Behalve de normale frankering voor elke Ingevulde kolom 36 cent aan geldige postzegels plakken. Let op: Hebt II de eerste drie kolommen Ingevuld, dan kunt U de vierde invullen zonder er postzegels plakken. Dus voor de 4 Ingevulde kolommen: 3 postzegels van 35 oent. of een van 75 cent enz. N.B. De P.T.T. verzoekt dringend: 1) gebru een zo hoog mogelijke waarde, dut bv. voor twee kolommen liefst gebruik zegelt «m -liefst (én zegel ran SO cent. 2j plak de zegel vooral naast de normale frankeerzegel (zie voorbeeld). I. Voorzie elke briefkaart, ongeacht het aantal Ingevulde kolommen, van twee slagzinnen uit de bovenklep van twee kleine Radlonpakken of één zo'n slagzin uit de bovenklep van een groot Radlonpak (zie voorbeeld). Personeel van Lever's Zeep-Ml). N.V.. haar reclamebureau, het prijsvraag- servicebureau Laurens A. Daane - alsmede hun gezinsleden - ïyn van deel neming uitgesloten. 7. Oplossineen moeten binnen de gestelde termijn «Un ontvangen. Brief kaarten moeten door de P.T.T. tUn afgestempeld. Aangetekende Inzendingen worden niet geaccepteerd. Inzendingen, die niet aan de voorwaarden voldoen, ü)n ongeldig. De lav gezonden postzegels komen ten goede aan de pot. De pot bestaat uit de door de P.T.T. uitgekeerde tegenwaarde egels. Alle ultker1-— - stratle. controle, retbelasting berekend over het bruto bedrag. I». De juiste oplossing ls door het neutrale prlisvaag-servlce-bureau Laurent A. Daane vastgesteld en in verzegelde enveloppe godeponeerd bU notaris Mr. F. A. de Oelder. Amsterdam. De beoordeling van de Inzendlngon en da toekenning van de prijzen geschie den door genoemd bureau als volgt: 70% van de pot komt toe aan de Inzender van oen juist Ingevuld# kolom. Zijn er moer juist Ingevulde kolommen, dan wordt op elke zodanige kolom een gelijk deel van 70% van de pot ui tgekee.d. Wanneer geen Juist Ingevulde kolom Ie ontvangen, wordt de 70% van de pot gevoegd bi) de pot van de volgende puzzel. II. Voor et vertantle wordt geen aansprakelUkbeld aanvaard. II. Het piUevrasf-servicebureau zoekt op zeer zorgvuldige en verantwoor de wuze uil In hoeverre de Ingezonden oplossingen Juist aljn en aan de ge stelde eisen voldoen Hot kent op grond daarvan definitief en bindend de prijzen toe. reep. bepaalt of en In hoeverre de pot wordt samengevoegd met die van ds volgende puzzel. Op deze toekenning resp. bepaling wordt on der geen enkele omstandigheid teruggekomen: en deelnemers leggen zich hu voorbaat onvoorwaardelijk bt) deze toekenning rosp. bepaling neer. Over deze wedstrijd kan geen correspondentie worden gevoerd. It. Deelneming houdt aanvaarding van de voorwaarden ln. Radionpuzzeiwedstrijd „Kljk-U-Rljk" mtmaamLJMtMm verschijnt elke vrijdag. Inzendingen moe ten uiterlijk de volgende dinsdag in bezit zijn van „Kijk-U-Rijk" Postbus 2500, Amsterdam. Alleen door de P.T.T. gestempelde f t 1k"rten xlJn geldig. De prijswinnaars krijgen direct be richt. De uitslag en toelichting worden in de volgende adver tentie bekend gemaakt. Een kleintje kost slechts één gulden Waar zijn onze schepen? Aalsdijk 22 Penang verw. Ameland p. 15 Suez Alwafci 19 te Alexandrii Alcor 18 te Montevideo Alphard p. ±8 Beaehy head n. Recife Alphacca verm. 25 v. Buenos Aires n.z Amerika Alderamin 18 Burllngs gepass. Ampenan 10 Djakarta Banda 1B Penang Barentsz 20 te Tandjong Prlok Bolssevaln 15 Kobe Blitar 18 Tandjong Prlok n. Singapore Camltia p. 18 Payal n. Hamburg Caltex „The Hague" 17 180 m. n.w. Djeddah Calllsto 18 Norfolk Corilla (t) 18 te Djibouti verw. Crania 17 210 m. n.o. Guadeloupe Congokust 18 Takoradji Dordrecht 17 149 m. o.z.o. Kp. Hattewa Diemerdijk 27 Los Angeles verw. Dalerdijk 23 Los Angeles verw. Eenhoorn p. 17 Kp. Flnlsterre Eemland 18 rede Ilheus Dordrecht 17 149 m. o.z.o. Kp. Hatteras Esso „Nederland" (t) p. 18 Kp. Flnisterre, 20 te Fawley verw. Frans van Seumeren 17 90 m. o.n.o. Newcastle Heelsum 17 Brownavllle n. New Orleana Hoogkerk 19 Sydney verw. Jagersfontein 18 Durban Kallnga 17 450 m. n.w. Fortaleza Kalydon 17 115 m. w.z.w. Martinique Kara (t) IB Auckland n. Lyttleton Kloosterdljk verm. 27 Rotterdam n. New York Kieldrecht vèrm. 21 Hamburg n. Bremen Kota Agoeng 18 Hamburg Kota Baroe 17 Pt. Said n. Rotterdam Lemalre 17 Singapore n. Belawan Lekhaven 17 70 m. z.o. Rio de Janeiro Lemsterkerk p. 18 Shaanan eil. (Rode Zee) v. pt. Said n. Aden Lean S 18 Londen Limburg 18 Basrah Maasdam 19 Rotterdam verw. Maashaven 17 230 m. o.n.o, ILhem Merwede p. 18 Oueaiant v. Dakar Musilloyd 18 te Pt. Swettenham Maaskerk 16 840 m. o. Rosfartak Nieuw Amsterdam 18 New York Oldekerk 17 Aden n. Suez Ondina 17 640 m, z.w. Azoren Oranje-Nassau 18 Cartagena n. Puerto Llmon Ouwerkerk 19 te Duinkerken verw. Parkhaven 18 te Hamburg Rijndam 18 v. Le Havre n. R'dam Rita (t) 19 te Pladja verw. Rita 17 120 m. n.w. ell. Roepat Stad Arnhem 18 Narvik Rotterdam 19 te Birkenshead verw. Straat Soeda 20 te Yokohama verw. Tomorl verm. 18 Hamburg n. Bremen Vasum p. 18 Creta v. Waerwyck 17 180 m. w. Anderhalve- graadskanaal Vivlpara (t) 17 v. Mena al Ahmadl n. Montreal Waterman 18 90 m. z.z.o. Calrns Weltevreden 18 Labuan Willem Ruys 17 Pt. Said n. Napels Wonoglrl 17 Soerabaja n. Makassar Wonosari 18 nog te Basrah Zankerk 17 610 m, o.n.o. Ascension

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 4