Dulles bepleitte goedkeuring ontwapeningsvoorstellen in V.N. Aannemers veilden te Rotterdam „overcompleet" materiaal KLANKBORD BEGROTING WELLICHT VOOR KERSTMIS AFGEHANDELD VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1957 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Het Wereldgebeuren Voorstel RUSSEN SPRAKEN NIET HET LAATSTE WOORD. VOORZITTER TWEEDE KAMER: LOOS ALARM. Alles kwam in rep en roer. De Bank van Engeland, waar liet goud al of niet veel van En geland wordt bewaard liad groot alarm gemaakt. De deuren klapten dicht, niemand kon er uit. In allerijl rukte een grote politiemacht uit, vastberaden de daders te grijpen. Zij hoefden niets te doen. Ei\ was werk voor de elektricien: er was kortslui ting. ENQUETE. Zeventien jaar na de be zetting door de Duitsers in Noorwe gen heeft een krant in Oslo een en quête gehouden. Gevraagd werd wie Hitler was. Een jongen gaf als ant woord dat Hitier een Duitse admiraal was geweest, een ander gaf als ant woord. dat Hitier een dictator was die door Engeland was verhinderd de wereld te veroveren. Een huisvrouw wist nog wel dat. Hitier een tyran was, maar of hij nu een Duitser of een Rus was, dat kon zij zich niet meer herinneren. Amerikaanse resolutie over Midden-Oosten aangekondigd In een redevoering tot de algemene vergadering der Ver. Naties heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Foster Dalles de Verenigde Naties opgewekt, de westerse ontwapeningsvoorstellen goed te keuren, in de hoop dat dit Rusland ertoe zou brengen ze eveneens te aan vaarden. Voorts waarschuwde Dulles dat de Russische bemoeizucht in het Mid den-Oosten kan leiden tot nieuwe agressie en drong hij aan op volledige discussie van die kritieke situatie waarin, zeide hij, de Verenigde Staten misschien „concrete voorstellen" zullen doen. Dulles zeide dat de Verenigde Staten zouden blijven experimenteren met kernwapens, met de nodige aandacht voor de bescherming van de mens tegen gevaren, en hij nodigde de Ver. Naties uit, waarnemers te sturen naar een van de volgende Amerikaanse proeven. Hij zei dat men nog niet moet aan nemen dat het antwoord, dat de Rus sen de vorige maand op de westelijke ontwapeningsvoorstellen hebben ge geven, hun laatste woord is. „Aanvankelijk verwierpen de Rus sen ook het voorstel tot oprichting van een internationaal bureau voor atoomenergie. Zij noemden het een plan dat slechts van nut kon zijn voor „agressieve machten". Wij hiel den toen echter vol. Laten wij ook nu volhouden. Als deze organisatie de algemene vergadering van de V. N. zich schaart achter de grond slagen, die in de gemeenschappelijke voorstellen zijn vervat, is het niet on mogelijk dat deze principes toch al gemeen aanvaard zullen worden. Daar er veel op het spel staat, moet feen kans, hoe klein zij ook is, on- enut blijven". Dulles drong er voorts op aan de toestand in het Midden-Oosten in de algemene vergadering te bespreken. De Ver. Naties zullen misschien niet in staat zijn de zaak daar te kalme ren door middel van een materiële macht, die zij bijeen kunnen brengen, maar zij kunnen wel hun invloed voor dit doel uitoefenen. Dulles verklaarde dat de Sowjet- Unie, direct of indirect, daden blijkt te begaan, die gericht zijn op aantas ting van de vrijheid en onafhanke lijkheid van bepaalde landen in het Midden-Oosten. Zij schendt hiermee de resolutie van de Ver. Naties, die in 1949 is aanvaard. Hij zei voorts dat een consequen tie van de Russische wapenleveran ties aan Syrië is, dat Turkije op het ogenblik rekening moet houden met een steeds groter wordende militaire dreiging van de kant van Syrië aan zijn zuidgrens, een dreiging die sa menvalt met die van de kant van de Russen aan zijn noordgrens. Donderdag is te New York van welingelichte zijde vernomen dat Dulles opmerking dat de Verenig de Staten eventueel' concrete voorstellen aangaande het Mid den Oosten zullen doen, ten doel had de algemene vergadering er op voor te bereiden dat Amerika indien zich in dit gebied minder gunstige ontwikkelingen zouden voordoen, mogelijk de verscheping van Russische wapens naar de Arabische landen ter sprake zal brengen. De V.S- willen, naar verluidt, niet een land in het Midden-Oos ten in staat van beschuldiging stellen. Dulles' opmerkingen wa ren voor de Sowjet-Unie bestemd. Concentratie bij de Koninklijke Marine. Personeefbesparenide maatregelen. (Van onze parlementaire redacteur). De minister van marine acht het mogelijk tot een verdere concentratie van de Koninklijke Marine in Neder land over te gaan door gebruikma king van door bepaalde maatregelen vrijkomende walaccommodatie. Deze concentratie zal weer personeelbe- sparend werken en het mogelijk ma ken een of meer walinrichtingen te sluiten of al logementschip dienst doende hulpschepen af te stoten. Het is zijn bedoeling in Nieuw- Guinea eenvoudige functies, die thans door uit Nederland uitgezonden mili tairen worden bezet, door autochtone burgerkrachten te doen vervullen. Hierdoor kan worden bereikt, dat minder dienstplichtigen behoeven te worden uitgezonden en dat zal een aanzienlijke besparing betekenen. Ook voor de Nederlandse Antillen zijn maatregelen in overweging, die met behoud van de militaire kracht, personeelsverminderend zullen wer ken. Amsterdams' burgemeester opende achtste Firato „Wij verheugen ons in de groei van deze internationale tentoonstelling, die ditmaal al -weer 25 pet. meer ruimte inneemt dan vorig jaar, maar hopen tevens dat zy niet uit dit ge bouw zal zijn gegroeid voor onze nieuwe RAI gereed is" aldus Amster dam's burgem. mr. G. van Hall in d© rede waarmee hij de achtste Firato gisteren officieel heeft geopend. Twintigduizend vierkante meter, d.w.z. de gehele oppervlakte der drie zalen van het R.A.I.-gebouw zijn in genomen door bijna 200 deelnemers fabrikanten en importeurs uit binnen- en buitenland, die op deze „wapen schouw van elektronica" tonen met welk een vaart en hoe ver de ontwik keling is gevorderd van de radio, te levisie en elektro-akolstische appara tuur, welker toepassingen zoals burgemeester Van Hall zeide „ons leven zo veel gemakkelijker en aan genamer maken." Deltawet waarschijnlijk op agenda voor 29 oktober. (Van onze parlementaire redacteur) Met het uitspreken van zijn op rechte erkentelijkheid voor het ver trouwen, dat H. M. de Koningin en de leden der Tweede Kamer in hem blijken te stellen, heeft dr. L. G. Kor- tenhorst (k.v.p.) dinsdagmiddag het voorzitterschap dier kamer aan vaard. Vooraf had de griffier, mr. Sche pel, het koninklijk besluit, waarbij dr. Kortenhorst in deze gewichtige functie is herbenoemd, voorgelezen. Dr. Kortenhorst spoorde zijn me deleden aan, hun tempo en hun op treden aan te passen aan de eisen van de nieuwe tijd, aangezien zij reeds aanstonds tegenover een berg van wetsontwerpen geplaatst zijn. Hrj stelde zich voor, zo deelde hij mede. met de beraadslagingen over de wetsontwerpen tot goedkeuring van de verdragen betreffende Euro- markt en Euratom op 1 oktober te beginnen. Met algemene politieke beschou wingen over de Rijksbegroting voor 1958 zal wegens verblijf van de mi nister van financiën, de heer Hofstra, in Amerika, niet begonnen kunnen worden vóór 15 oktober. In de week van 22 oktober zullen kleine wets ontwerpen van min of meer dringen de aard worden afgedaan. De lieer Kortenhorst hoopte, dat op 29 oktober zal kunnen worden be gonnen met de behandeling van het ontwerp-deltawet. De Ooese fruitfee is wel bijzonder actiefDonderdagavond was zij met haar gevolg zelfs tegenwoordig bij de huldiging van de Zeeuwse wiel renners. die ziillce goede resultaten behaalden. (Foto P.Z.C.J. SLACHTOFFERS VAN BESTEDINGSBEPERKING Tien mille voor havenkraan (Van een speciale verslaggever). De aanzienlijke hoeveelheid aanne mersmaterialen, die enige tijd gele den werd opgeslagen op een terrein in de Spangense polder te Rotterdam, is donderdagmiddag in gebouw Pa lace te Rotterdam door de makelaars en taxateurs in machinerieën en me talen, Rincker en Wesselins, ten over staan van notaris mr. L. J. Hioolen, verkocht. De catalogus voor de open bare verkoping vermeldde o.m. por taalkranen, mobiele kranen, bulldo zers, draglines, trailers, heftrucks, compressors en automobielen. Tevens bevatte de indrukwekkende opsom ming van de uitgelezen collectie werk- en voertuigen de vermelding dat het een en ander wegens de be stedingsbeperking overcompleet was geworden. Ondanks deze minder prettige me dedeling was de stemming op de ver koping allerminst gedrukt. Integen deel, er was een levendige handel. De bezoekers, die tezamen bijna Over de vaandels van de schut- y tersgilden schrijdt H- M. Ico- c ningin Juliana naar de ingang y van het stadhuis in Eindhoven. Hr. Ms. Karei Doorman pas in juni 1958 gereed. (Van onze parlementaire redacteur). Hr. Ms. „Karei Doorman", het Ne derlandse vliegtuigmoederschip, dat op het ogenblik verbouwd wordt en waarvan verwacht werd, dat het spoedig weer in de vaart gebracht zou kannen worden, zal niet vóór 1 juni 1958 gereed zijn. De minister van defensie, ir. Staf doet deze mededeling in de memorie van toelichting op de begroting van marine voor 1958. Als gevolg van een bij de betrok ken werf uitgebroken wilde staking van lassers werd een groot deel van het werk aan boord geruime tijd stil gelegd. Een aantal lassers is ontsla gen en keerde na het einde van de staking niet terug. Het werkplan heeft, temeer daar het na het einde der staking nog zeer geruime tijd heeft geduurd, vóór het aantal lassers weer op een redelijk peil kon worden gebracht, van dit conflict een grote terugslag onder vonden. De directie van de werf heeft, na diepgaand overleg aldus minister Staf als nieuwe datum, waarop de „Karei Doorman" gereed zal zijn, 1 juni 1958 gegarandeerd. De be windsman heeft deze datum, zij het node, aanvaard. Oude man na val van elf meter overleden De 77 jarige J. P. uit Amsterdam is gister, toen hij aan de buitenkant van zijn woning bezig was met het lappen van de ramen, gevallen. Hij viel elf meter naar beneden en was op slag dood. De premier van Roemenië, fitiica, heeft zich dezer dagen tot de i regelingen van Albanië, Bulga rije. Joego-Slavië, Griekenland en Turkije gericht met het voorstel, een conferentie te houden over een niet- aanvalspact en over nauwe samen werking op economisch gebied. Een merkwaardig voorstel, dat niemand van de tot dusver onbekende Stoïca. die op het internationale politieke ni veau nog nooit een belangrijke rol heeft gespeeld, had verwacht. Stoica zou het op eigen houtje niet hebben gewaagd, om met een dergelijk idee op de proppen te ko men. Hij herinnert zich ongetwijfeld, hoe indertijd George Dimitrow door Moskou tot de orde werd geroepen, toen hij probeerde om in samenwer king met Tito een soort Balkanfede ratie te vormen. Men kan dan ook rustig aannemen, dat het denkbeeld niet van Stoica, maar van zijn hoge lastgevers in het Kremlin is uitge gaan. Sinds de Bulgaarse pogingen, om de Balkanlanden tot een grotere mate van samenwerking te bren gen, door de Russen werden getor pedeerd, is er naar het schijnt in de Russische opvattingen iets veranderd. Heeft de Russische partijleider Niki- ta Kroesjtsjew onder meer dit plan netje aangesneden, toen hij onlangs besprekingen voerde met het Joego slavische staatshoofd Tito Moeilijk valt het te geloven, dat Kroesjtsjew aan Tito heeft toegezegd, dat die op de Balkan de door hem zozeer be geerde eigen invloedssfeer zal ver krijgen. Misschien heeft Tito wel de belofte gekregen, dat de regimes in de andere Balkanlanden zullen wor den gezuiverd van de oude vijanden, aan wier aanwezigheid hij zich nog steeds ergert. In elk geval heeft Ti to prompt op de uitnodiging van zijn collega Stoica geantwoord: Hij is be reid om van de partij te zijn. Vanzelfsprekend antwoorden ook de Balkanlanden die stevig vastgeklemd liggen achter het IJzeren Gordijn met een briefje in bevestigende zin. Maar de landen, waarvoor de uitnodiging van de Rus sen hoofdzakelijk bestemd was, Grie kenland en Turkije, hebben nog geen antwoord gestuurd en het valt te verwachten, dat zij vroeger of later zullen laten weten, dat zij voor de eer bedanken. Kennelijk zijn de Russen erop uit, zich in het zuiden te bevei ligen, door daar een blok met een neutralistisch etiket te doen ontstaan. Het zou hun wat waard zijn, wan neer Griekenland en het sterk en doeltreffend bewapende Turkije niet langer tot de Noordatlantische Ver- drags Organisatie zouden behoren, maar in militair opzicht uitgescha keld zouden zijn. Vooral ook in het licht van de Russische toenadering tot Syrië (dat immers door Turkije van de Sowjet-Unie wordt geschei den) zou zo'n niet-aanvalspact op de Balkan voor de Russische leiders van groot belang zijn. Adnam Menderes, de minister president van Turkije, houdt zich aan de anti-communistische tradities van zijn land. Hij weet, dat de militaire offers die de Turken zich moeten getroosten, gezien de economische toestand van het land. aan de hoge kant zijn, en dat ook die economie nog vele injecties nodig zal hebben. Maar evenzeer is hij ervan overtuigd, dat Turkije zijn onafhan kelijkheid riskeert, wanneer het uit de Navo treedt. Bij de Amerikaanse militaire en economische hulpverle ning verdient Turkije ongetwijfeld grote aandacht. En het probleem-Cy- prus, dat de Navo-bondgenoten Tur kije en Griekenland zo verdeelt, moet zo spoedig mogelijk uit de wereld worden geholpen. Maar al die moei lijkheden veranderen niets aan het vaste voornemen van Griekenland en Turkije, om het westen trouw te blij ven. Overigens valt niet aan te ne men, dat de Russen bereid zouden zijn, om Bulgarije. Albanië en Stoi- ca's Roemenië werkelijk te neutra liseren. In dit opzicht leert het Hon gaarse voorbeeld een andere les. de gehele toneelzaal van Palace vul den, keken niet op een bulldozertje meer of minder en gaven allerminst de indruk, dat ze gekomen waren om de bestedingen ook maar enigszins te beperken. Ook het stemgeluid van de af slager was er niet minder om. Aanvankelijk, bij de kleine begin-1 posten, kreeg men de indruk dat hij wel het een en ander voor be perking voelde. Maar toen de gro tere nummers aan bod kwamen, was hij het allemaal vergeten en zonder een ogenblik te aarzelen zei hij, toen de eerste portaalha venkraan „op was" en 't vlot tot 10.000 had gebracht: „Ik vraag er tienduizend gulden bovenop en denk om uw mijnen". Maar het mijn-roepen was er niet bij, dc aannemers vonden de kraan met 10 mille royaal betaald. Armstrong gaat niet naar Moskou Protest tegen behandeling van negers in Ver. Staten. De bekende negertrompettist Louis Satchmo Armstrong heeft donderdag bekendgemaakt dat hy zyn voorge nomen reis naar Moskou niet zal ma ken uit protest tegen dc rassenschei ding op de scholen in de zuidelijke staten van de Ver. Staten. Armstrong verklaarde dat hy on der auspiciën van de Amerikaanse regering naar Moskou zou gaan, maar dat hij hiervan heeft afgezien „wegens de manier waarop de over heid mijn volk in liet zuiden behan delt." Hij zei dat president Eisenhower „geen lef" heeft en noemde de gou verneur van Arkansas, Orval Fau- bus, „onopgevoed". Op het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken weigerde men commentaar te geven op de verkla ringen van Armstrong. Men deed echter geen poging zijn bezorgdheid hierover te verbergen. De gouverneur van Arkansas, Fau- bus, heeft donderdag geweigerd als getuige te verschijnen voor de fede rale rechtbank in Little Rock bij de behandeling van. vier rassenwetten die de wetgevende vergadering van Arkansas heeft goedgekeurd. Intercontinentale raketeen heid in Amer. luchtmacht De Amerikaanse luchtmacht heeft woensdag bekendgemaakt, dat voor het einde van het jaar haar eerste intercontinentale raketgroep voor 't gebruik van „snark"-projectielen sa mengesteld zal zijn. Naar voorzichtige schatting zullen de debatten over de verschillende begrotingshoofdstukken kunnen aan vangen op 6 of 7 november. Er wordt naar gestreefd met Kerstmis met de begroting gereed te zijn. Zo niet, dan ligt het in het voornemen van dr. Kortenhorst, de Kamer weer op 7 januari 1958 bijeen te roepen en hét uitgestelde kerstreces in februari te houden. Door een vereenvoudigde werkwij ze hoopte hij er echter, als de Kamer haar medewerking wil verlenen, in te slagen de behandeling van de begro ting voor Kerstmis te beëindigen. Notarisklerk verduistert 136.000: 2,5 jaar geëist Voor de arrondissementsrechtbank te Groningen stond gisteren terecht de 53-jarige notarisklerk G. H. S. uit Wedde, die van zijn patroon, no taris K. Schuring te Wedde, in de naoorlogse jaren in totaal f 3 36.000 verduisterd zou hebben. Verdachte bekende onomwonden. De officier van justitie eiste twee jaar en zes maanden gevangenisstraf met aftrek. Verdachte was al vele jaren in dienst van dit notariskantoor sinds 1937 als boekhouder. Hij genoot al gemeen vertrouwen in de gehele streek. Na de bevrijding werd hij be last met het beheer van N.SH.-boe- dels en deze taak is te zwaar voor hem geworden. Hij nam gelden weg, die hij in zijn huishouding gebruikte voor de op voeding van de kinderen, of voor va kantietrips. Hij deed daarna valse boekingen om de tekorten weg te werken en schreef uiteindelijk valse kwitanties uit. Mr. H. Huizinga, de raadsman, verbaasde zich er over, dat het ont breken van meer dan een ton aan li quide middelen niet eerder is ont dekt. Hij noemde verdachte een ty pisch naoorlogs-slachtoffer, die te gen zijn belangrijke taak het be heer van N.S.B.-boedels, niet opge wassen bleek. Hij bepleitte clemen tie. Uitspraak over veertien dagen. Jongen kwam om het leven door gasverstikkhig De bijna 14-jarige Arij Bagijn te Rotterdam is in de ouderlijke woning in Rotterdam door gasverstikking om het leven gekomen. De vader ont dekte het, toen hij gaslucht rook en ging kijken wat er aan de hand was. De gasslang was losgeschoten, ter wijl de muurkraan open stond. Het gas had daardoor de nabijzijnde slaapkamer van de jongeman kun nen binnendringen. Hoopvolle kopers Er kwamen nog vijf van dergelijke havenkranen onder de hamer. Drie brachten het tot 9.500 en twee tot 9000. En dat is waarlijk niet veel voor een echte vigee-kraan, met een vlucht van 13 meter, een hefver mogen van 2 tot 3 ton en een breedte van 8.85 m, uitgerust met gelijk stroommotoren van 440 volt. In totaal stonden er 229 onderde len in de catalogus vermeld. Tijdens de verkoping werden er nog enkele nummers toegevoegd. Al deze materialen gingen grotendeels voor geringe bedragen in weinige uren vlot van de hand. Uitgezonderd dan enke le partijen gebruikte autobanden, waarvoor slechts 0.25 werd gebo den. De afslager wees dit bod ver ontwaardigd van de hand en verwees de bieders vlotweg naar het dichtst bijzijnde warenhuis. Al het andere vond nieuwe eige naars, die er mee aan het werk zul len gaan in de hoop, dat zij niet tot de volgende slachtoffers van de be stedingsbeperking zullen behoren. ADNAN MENDERES geen risico's Korps mariniers kampt met tekort beroepspersoneel. (Van onze parlementaire redacteur). Het loopt niet naar wens met de werving van personeel voor het Korps Mariniers. In het eerste half jaar van 1957 konden slechts 47 man beroepspersoneel worden aangeno men. Met alle middelen tracht men nu het resultaat der werving te stimule ren, o.a. door huisbezoek in daarvoor in aanmerking komende centra. De minister van marine vreest echter, zo deelt hij in de memorie van toe lichting op zijn begroting voor 1958 mee, dat een verbetering pas zal in treden, als de spanningen op de ar beidsmarkt afnemen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 3